تحقیق درمورد فراگيران، خيلي، گزينه، فراواني

دانلود پایان نامه ارشد

آلفاي کرونباخ استفاده شده است. ضريب آلفاي کرونباخ يکي از روش‌هاي تک حجمي برآورد اعتبار است و مشهورترين اعتبار از طريق يک بار آزمون محسوب مي‌شود.
فرمول آلفاي کرونباخ: ∝= k/(k-1).((s^2-∑▒s^2 )/s^2 )
K: تعداد سوالات
〖s 〗^2: واريانس افراد نمونه
∑▒s^2 : مجموع واريانس سوالات
(منبع: پاشا شريفي،1373،97)
ضريب اعتبار 00/1 نشانه اعتبار کامل ابزار اندازه‌گيري و ضريب اعتبار 00/0 دال بر بي‌اعتباري کامل است. به اين دليل که روش فوق در شرايطي است که نمرات سؤالات نه به صورت دو ‌ارزشي صفر و يک بلکه به صورت چندارزشي تعيين مي‌شود. پرسشنامه‌هاي به کار رفته در اين تحقيق نيز به صورت چند ارزشي مي‌باشد که براي براي تعيين پايايي آن از اين روش استفاده شده است. پرسشنامه‌ها به صورت تصادفي بين 30 نفر از تقرير‌نويسان و 30 نفر از مديران دفاتر قضايي توزيع شد و مورد محاسبه قرار گرفت. پايايي کل پرسشنامه تقرير‌نويسان برابر با 96% و پايايي کل پرسشنامه مديران برابر با 97% محاسبه شد. حاصل محاسبات متغيرهاي پژوهش نيز به شرح جدول 3-2 و 3-3 مي‌باشد:
جدول 3-2 جدول ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش پرسشنامه فراگيران
پرسشنامه
متغير
تعداد سوالات
ضريب آلفا
نتيجه
پرسشنامه کارکنان (تقرير نويسان)

سطح اول (واکنش)
17 – ( ا الي 17 )
95%
تأييد- داراي اعتبار

سطح دوم (يادگيري)
9 – ( 18 الي 26 )
97%
تأييد- داراي اعتبار

سطح چهارم (نتايج)
8 – ( 27 الي 34 )
97%
تأييد- داراي اعتبار
کل سوالات پرسشنامه فراگيران
34
96%
تأييد- داراي اعتبار

جدول 3-3 جدول ضريب آلفاي کرونباخ متغيرهاي پژوهش پرسشنامه مديران
پرسشنامه
متغير
تعداد سوالات
ضريب آلفا
نتيجه
پرسشنامه مديران دفاتر قضايي
سطح سوم (رفتار)
15 – ( ا الي 15 )
94%
تأييد- داراي اعتبار

سطح چهارم (نتايج)
15 – ( 16 الي 30 )
96%
تأييد- داراي اعتبار
کل سوالات پرسشنامه مديران
30
97%
تأييد- داراي اعتبار
3-9- روش تجزيه و تحليل داده‌ها
براي تجزيه و تحليل داده‌ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شده است. براي استفاده از اطلاعات جمعيت شناختي از روش‌هاي آمار توصيفي از جمله ميانگين حسابي، انحراف معيار، انحراف معيار ميانگين، تهيه جدول فراواني و رسم نمودارها استفاده شده است و براي جمع آوري داده‌هاي مرتبط با هر يک از سطوح چهار گانه واکنش، يادگيري، رفتار و نتايج در مدل ارزشيابي پاتريک، از پرسشنامه استفاده شده و سپس داده‌ها با استفاده از آزمون t تک نمونه‌اي و از طريق برنامه نرم‌افزاري spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است. براي تجزيه و تحليل سوال 6 پژوهش (مقايسه تفاوت ميانگين نظرات مديران و تقريرنويسان در سطح نتايج) از آزمون t ويژه گروههاي مستقل استفاده شده است.
فرمول t تک نمونه‌اي(t استيودنت) : t =(X ̅-μ)/(“//” S/√n)
X ̅: متغير مورد مطالعه ميانگين
μ: ميانگين فرض شده جامعه
n: حجم نمونه مورد مطالعه
S: جذر واريانس نمونه
فرمول t ويژه گروههاي مستقل: t =(“X”  ̅_”1″ -“X”  ̅_”1″ )/(“//” √( (〖S 〗_(1 )^2)/n_1 + (S_( 2)^2)/n_2 ))
X ̅_1: ميانگين متغير مورد مطالعه گروه اول
X ̅_2: ميانگين متغير مورد مطالعه گروه دوم
S_(1 )^2:اول واريانس نمونه
S_(2 )^2:دوم واريانس نمونه
n_1: حجم نمونه مورد مطالعه گروه اول
n_2: حجم نمونه مورد مطالعه گروه دوم

(منبع: دلاور،1384،276 و 289)

فصل چهارم تجزيه و تحليل داده‌ها

مقدمه
در اين فصل داده‏هاي تحقيق با استفاده از روشهاي علمي مورد بررسي و ارزيابي قرار مي‌گيرد. ابتدا اطلاعات توصيفي در جداول توصيفي ارائه مي‌شود و بعد سوالهاي پژوهش با بهره‌گيري از آزمون مناسب آماري مورد تجزيه و تحليل قرار مي‌گيرند.

4-1- داده هاي جمعيت شناختي نمونه مورد بررسي (پرسشنامه فراگيران)
1- جنسيت
توزيع فراواني فراگيران مورد بررسي به تفكيك جنس در جدول 4-1 نشان داده شده است.

جدول 4-1: توزيع فراواني فراگيران نمونه مورد بررسي بر حسب جنس
جنسيت
فراواني
درصد
جنسيت
مرد
57
51.4

زن
53
47.7
جمع
110
100.0

نمودار 4-1 توزيع فراواني نمونه فراگيران مورد بررسي بر حسب جنس
بر اساس جدول و نمودار بالا 51.4 درصد از فراگيران مرد و 7/47 درصد نيز زن هستند.

2- سابقه كار
توزيع فراواني فراگيران مورد بررسي به تفكيك سابقه كار در جدول 4-2 نشان داده شده است.
جدول 4 – 2: توزيع فراواني نمونه فراگيران مورد بررسي بر حسب سابقه كار
سابقه كار
فراواني
درصد
سابقه كار
بين1تا10سال
68
61.3

بين11تا20سال
26
23.4

بين21تا30سال
11
9.9

بدون جواب
5
5.4
جمع
110
100.0

نمودار 4-2 توزيع فراواني نمونه فراگيران مورد بررسي بر حسب سابقه كار
همانگونه که در جدول و نمودار بالا ديده مي‌شود، سابقه كار بيشتر فراگيران (3/61 درصد) نمونه آماري بين1 تا 10 سال قرار دارد.

3-تحصيلات
توزيع فراواني فراگيران مورد بررسي به تفكيك مقطع تحصيلي در جدول 4-3 نشان داده شده است.
جدول 4- 3: توزيع فراواني نمونه فراگيران مورد بررسي بر حسب مقطع تحصيلي
مقطع تحصيلي
فراواني
درصد
مقطع تحصيلي
ديپلم
19
17.1

فوق ديپلم
12
10.8

ليسانس
69
62.2

فوق ليسانس
3
2.7

بدون جواب
7
7.2

جمع
110
100.0

نمودار 4-3 توزيع فراواني نمونه فراگيران مورد بررسي بر حسب ميزان تحصيلات
همانگونه که در جدول و نمودار بالا ديده مي شود، مدرك تحصيلي بيشتر فراگيران نمونه آماري (2/62 درصد) ليسانس مي‌باشد.
4-2- توصيف متغيرهاي پژوهش در پرسشنامه فراگيران
در اين بخش متناسب با سوالهاي اساسي تحقيق و متغيرهاي مستقل پژوهش، جداول توزيع فراواني افراد نمونه آماري به سوالهاي پرسشنامه فراگيران(تقريرنويسان) گزارش مي‌شود.
جدول4-4: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال1
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال1
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
دوره‌هاي آموزشي برگزار شده تا چه اندازه با زمينه فعاليتها و ويژگيهاي محيط کار شما مرتبط بوده است؟
3
2.7
5
4.5
32
29.1
51
46.4
19
17.3

نمودار4- 4 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال1
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «دوره‌هاي آموزشي برگزار شده تا چه اندازه با زمينه فعاليتها و ويژگيهاي محيط کار شما مرتبط بوده است؟»؛7/2درصد گزينه خيلي كم،5/4 درصد گزينه كم، 1/29 درصد گزينه تاحدودي و 4/46 درصد گزينه زياد و3/17 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند.
يافته‌ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 6/63 درصد از فراگيران (تقريرنويسان)، دوره‌هاي آموزشي برگزار شده در حد زياد و خيلي ‌زياد با زمينه فعاليتها و ويژگيهاي محيط کار آنها مرتبط بوده است.
جدول 4-5: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال2
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال2
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
دوره‌هاي آموزشي برگزار شده تا چه اندازه در شغل شما کاربردي بوده است؟
3
2.7
9
8.2
34
30.9
44
40.0
20
18.2

نمودار 4- 5 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال2
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «دوره‌هاي آموزشي برگزار شده تا چه اندازه در شغل شما کاربردي بوده است؟» 7/2درصد گزينه خيلي كم،2/8درصد گزينه كم، 9/30 درصد گزينه تاحدودي،40 درصد گزينه زياد و2/18درصد خيلي زيادرا انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته‌ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 2/58 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد دوره‌هاي آموزشي برگزار شده درشغلشان کاربردي بوده است.

جدول4-6: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال3
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال3
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اهداف تعيين شده در دوره‌ها تا چه اندازه به طور منطقي سازمان يافته بود؟
6
5.8
15
14.4
41
39.4
41
39.4
1
1.0

نمودار4- 6 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال3
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «اهداف تعيين شده در دوره‌ها تا چه اندازه به طور منطقي سازمان يافته بود؟» 3/8 درصد گزينه خيلي كم،4/10درصد گزينه كم ، 3/33درصد گزينه تاحدودي ، 8/20درصد گزينه زياد و1/27 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 4/40 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد اهداف تعيين شده در دوره‌ها به طور منطقي سازمان يافته بود.

جدول 4-7: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال4
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال4
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه انتظارات پيش بيني شدة شما را برآورده کرده است؟
9
8.3
19
17.6
44
40.7
35
32.4
1
.9

نمودار4- 7 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال4
فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه انتظارات پيش‌بيني شدة شما را برآورده کرده است؟»3/8 درصد گزينه خيلي كم ، 6/17درصد گزينه كم ، 7/40درصد گزينه تاحدودي ، 4/32درصد گزينه زياد و9/0 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته‌ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 3/33 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي انتظارات پيش‌بيني شدة آنها را برآورده کرده است.

جدول4-8: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال5
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 5
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
اهداف تعيين شده در دوره‌ها تا چه اندازه محقق شده است؟
7
6.5
20
18.7
51
47.7
27
25.2
2
1.9

نمودار4- 8 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال5
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «اهداف تعيين شده در دوره‌ها تا چه اندازه محقق شده است؟»5/6درصد گزينه خيلي كم ،7/18 درصد گزينه كم، 7/47درصد گزينه تاحدودي، 2/25درصد گزينه زياد و 9/1درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 1/27 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و و خيلي زياد اهداف تعيين شده در دور‌ه‌ها محقق شده است

جدول4-9: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال6
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 6
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
محتواي دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش علاقه شما به آموزش‌پذيري در شغلتان شده است؟
9
8.3
5
4.6
49
45.0
31
28.4
15
13.8

نمودار4- 9 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال6
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «محتواي دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش علاقه شما به آموزش‌پذيري در شغلتان شده است؟»3/8 درصد گزينه خيلي كم ، 6/4درصد گزينه كم ، 45درصد گزينه تاحدودي ، 4/28درصد گزينه زياد و8/13 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 2/42 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و و خيلي زياد دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش علاقه آنها به آموزش‌پذيري در شغلشان شده است.

جدول4-10: توزيع

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، دوره های آموزش، برنامه آموزشی Next Entries تحقیق درمورد خيلي، گزينه، كم، فراگيران