تحقیق درمورد فراوانی تجمعی، تحلیل داده، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

است، پرسشنامه تایید شد.
2-7-3. قابلیت اعتماد(پایایی)104:
قابلیت اعتماد یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یاد شده با این امر سر و کار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست میدهد. برای محاسبهی ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری شیوههای مختلفی به کار برده میشود. از آن جمله میتوان به اجرای دوباره (روش بازآزمایی)، روش موازی (روش همتا)، روش تصنیف (دو نیمه کردن)، روش کودر _ ریچاردستون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد (سرمد و همکاران، 1385).
این روش برای محاسبهی هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامه یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکند به کار میرود. برای محاسبه آلفای کرونباخ از رابطه زیر استفاده میشود:

که در آن K تعداد پرسشها، واریانس پرسش iام و واریانس کل پرسشها است. هرچقدر این مقدار به عدد یک نزدیکتر باشد نشاندهندهی پایایی بالاتر و هر چقدر این مقدار به صفر نزدیکتر باشد، نشان از عدم پایایی پرسشنامه یا پژوهش است.
در این پژوهش برای سنجش پایایی از نرم افزار spss استفاده گردید که نتایج در نمایشگر 4-3 ارائه شده است و از آنجایی که تمامی مقادیر از 7/0 بیشتر است، تمام عوامل از پایایی لازم برخوردار هستند.
نمایشگر 4-3. آلفای کرونباخ عوامل پرسشنامه

عامل

تعداد پرسشها

آلفای کرونباخ

پیش آزمون
نمونه
تعهد وفاداری
6
819/0
893/0
رضایت
5
816/0
880/0
تعهد مستمر
3
866/0
862/0
تمایل به تغییر بانک
3
710/0
787/0
توصیههای کلامی
3
774/0
720/0
قابلیت اعتماد برند
6
837/0
815/0
آلفای کل
26
822/0
816/0

8-3. ابزار سنجش، پرسشنامه
پرسشهای 1تا6 پرسشنامه، مربوط به متغیر تعهد وفاداری، پرسشهای 7تا 11 مربوط به متغیر رضایت، 12 تا 14 شاخصهای تعیین متغیر تعهد مستمر، 15 تا 17 متغیر تمایل به تغییر بانک، 18تا 20 شاخصهای تعیین متغیر توصیههای کلامی و 21تا 26 متغیرهای قابلیت اعتماد برند است.

پرسشها
متغیر
ردیف
رابطه من با این بانک در واقع همان رابطه ای است که انتظارش را داشتم.

تعهد وفاداری

1
ارتباط من با این بانک یک رابطه دوستانه است.

2
رابطه من با این بانک برای من بسیار مهم است.

3
همیشه برای انجام کارهای بانکی به این بانک مراجعه خواهم کرد.

4
من نسبت به انجام تعهداتم در مورد این بانک اهمیت زیادی قائل هستم.

5
من اهمیت زیادی برای حمایت از فعالیت های این بانک قائل هستم.

6
تعهد، مسئولیت و حسن رفتار کارکنان عامل مهم رضایت من از این بانک شده است.
رضایت

7
سرعت و دقت کارکنان باعث رضایت من از این بانک میشود.

8
میزان سوددهی سپردهها دراین بانک رضایت بخش است.

9
انتخاب این بانک به دلیل نظم و ترتیب در انجام کارهایش عاقلانه میباشد.

10
خدمات گسترده این بانک برای من رضایت بخش می باشد.

11
ترک این بانک برای من واقعا یک عامل استرس زا خواهد بود.
تعهد مستمر
12
اگر تصمیم به ترک این بانک بگیرم کارکرد مالی من دچار مشکل خواهد شد.

13
عواقب ترک این بانک برای من ناخوشایند است.

14
حتی اگر قیمت خدمات این بانک کمی افزایش یابد باز هم برای کسب وکارم از این بانک استفاده میکنم.
تمایل به تغییر بانک
15
من به شایعاتی که در مورد پایین بودن نرخ کارمزد دیگر بانک ها میباشد توجهی نمیکنم.

16
عدم رضایت من از بعضی خدمات این بانک موجب تغییردادن بانکم نمیشود.

17
من نکات مثبتی در مورد بانکم به دیگران میگویم.

توصیههای کلامی
18
من بانکم را به افرادی که به دنبال بانک برای انجام کسب وکار هستند پیشنهاد میکنم.

19
من بانکم را صرفا به افراد خانواده و دوستانم توصیه میکنم.

20
ادعاهای بانک در مورد خدماتش برای من قابل باور است.
قابلیت اعتماد برند
21
بانک، آنچه را که قول به انجامش داده، ارائه کرده است.

22
بانک دارای شهرتی است که باعث اعتماد من به آن میشود.

23
بانک به آنچه که نیست وانمود نمیکند

24
این بانک یادآور موسسه ای با صلاحیت است و به کاری که انجام میدهد آگاهی دارد.

25
این بانک در استفاده از تکنولوژی برای ارائه بهتر خدمات، پیشگام است.

26
نمایشگر 5-3. پرسشهای پرسشنامه به تفکیک متغیرها
9-3. روش انجام پژوهش
ما از ميان بانکهاي دولتي بانک سپه را انتخاب کرديم زیرا که نخستين و قدیمیترین بانک دولتی ايران است و هم اکنون نيز همانگونه که از شعار تبليغاتيشان مشهود است بين بانکهاي دولتي ايران، چه از لحاظ ارائهی برخي خدمات و چه از لحاظ محاسني مانند حفظ محيط زيست و يا طرح تکريم ارباب رجوع، بانک پيشرو محسوب ميشود و از ميان بانکهاي خصوصي نيز بانک اقتصاد نوین را انتخاب کردیم چراکه نخستين بانک خصوصي ايران است.
برای انجام کار پس از مطالعات کتابخانهای، پرسشنامهای تهیه شد. دراین پژوهش با توجه به ماهیت و اهداف پژوهش، با نظرخواهی از اساتید، متخصصین و صاحب نظران، اعتبار محتوایی و اصلاحات لازم صورت پذیرفت و همچنین جهت تعیین پایایی از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد.
در خصوص شاخص مورد استفاده در پژوهش، در پرسشنامه، 6 عامل مورد استفاده قرار گرفت که ضریب آلفای کرونباخ برای تک تک آنها محاسبه و جهت اندازهگیری متغیرهای پژوهش، از طیف 7 گویهای لیکرت که یکی از رایجترین مقیاسهای اندازهگیری به شمار میرود، استفاده شده است.
پرسشنامه پس از تایید پایایی و روایی، در عملیات میدانی برای سنجش شاخصهای مورد نظر استفاده شد و جهت پاسخگویی در دسترس مشتریان شعبههای این دو بانک قرار گرفت. پس از تکمیل پرسشنامهها، دادههای هر بانک جداگانه تحلیل شد که نتایج آن در فصل 4 ارائه خواهد شد. و در پایان، این دو بانک از لحاظ میزان تاثیر اعتماد برند بر مشتریان، با یکدیگر مقایسه شدند. نرم افزارهای مورد استفاده برای تحلیل دادهها بسته های نرم افزاری SPSS و LISREL هستند.

1-9-3. آزمونهای مورد استفاده
به جهت کسب اطمینان از کفایت دادههای پژوهش جهت انجام تحلیل عاملی، از آزمون بارتلت و ضریب KMO استفاده میشود.
با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون، روابط بین متغیرهای پژوهش مطالعه شد. برای ارزیابی مدل مفهومی، از مدل اندازهگیری در مدل معادلات ساختاری که همان تحلیل عاملی تائیدی است، استفاده میشود.
در پایان، به منظور مقایسهی وضعیت دو بانک سپه و اقتصاد نوین، از آزمون میانگین دو جامعه استفاده خواهد شد که یکی از جوامع، مشتریان بانک اقتصاد نوین و دیگری مشتریان بانک سپه هستند.

1- 4. مقدمه
در این فصل به تحلیل دادهها میپردازیم. تحلیل داده‌ها105 فرآیندي چند مرحله‌اي است تا داده‌هایی که از روش به کارگیري ابزارهاي جمع‌آوري در نمونهی (جامعه) آماري فراهم آمده‌اند، خلاصه، کدبندي، دستهبندي و در نهایت پردازش ‌شوند تا زمینهی برقراري انواع تحلیل‌ها و ارتباط‌ها بین این داده‌ها، به منظور آزمون فرضیهها، فراهم آید.
تحلیل درست و علمی داده‌های پژوهش، جز جداییناپذیر انجام پژوهش‌های علمی قلمداد می‌شود. چه بسیار پژوهش‌هایی که علیرغم در اختیار داشتن داده‌های درست، به خاطر تشخیص و اجرای نادرست آماری، یافته‌هایشان از خطای بالا و قابلیت اتکای پایینی برخوردار است (حبیب پور و صفری، 1388). البته تحلیل داده‌های پژوهش، به تنهایی برای یافتن پاسخ پرسش‌های پژوهش کافی نیست، بلکه تعبیر و تفسیر106 این داده‌ها نیز لازم است .
بهطور کلی تحلیل آماری داده‌ها، به عنوان بخشی از روش شناسی علمی، دو هدف اساسی دارد؛
1. توصیف شواهد تجربی، که از راه مشاهده یا آزمایش دربارهی موضوع مورد پژوهش گردآوری می‌شود.
2. تفسیر نتایج توصیفی به منظور ارزشیابی فرضیه‌های پژوهش (هومن، 1389).
بهطور معمول، آمار تحلیلی به صورت آمار توصیفی و استنباطی مطرح میشود. موضوع آمار توصیفی بیان دقیق، نظاممند و کامل داده‌های تجربی و نتایج عینی پژوهش و موضوع آمار استنباطی تبیین نتایج توصیفی، تفسیر و تعیین میزان اهمیت آنها است (هومن، 1389). با توجه به مطالب گفته شده در این مرحله از پژوهش برآنیم که داده‌های جمع آوری شده را تحلیل کرده تا به کمک نتایج حاصله، وضعیت فرضیه‌های پژوهش را که گزارههای احتمالی و غیر قطعی بودند، معین شود. در این فصل براي تحليل داده‌هاي جمعآوري شده، ابتدا آمار توصيفي استفاده میشود تا به بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي پژوهش مانند جنسيت، ميزان تحصيلات، درآمد و سن پاسخدهندگان در قالب نمایشگرها بپردازد. سپس آمار استنباطی برای آزمون فرضیه‌ها و دستیابی به نتایج پژوهش مورد استفاده قرار مي‌گیرد. لازم به ذکر است، برای تحلیل داده‌های پژوهش از نرم افزارهای آماری LISREL8.53 و SPSS20 استفاده شده است.
2-4. آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی مشتریان بانکهای مورد مطالعه
به منظور شناخت بهتر ماهیت جامعهای که در پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است و آشنایی بیشتر با متغیرهای پژوهش، لازم است قبل از تحلیل داده‌های آماری، این داده‌ها توصیف شوند. توصیف آماری داده‌ها، گامی در جهت تشخیص الگوی حاکم بر آنها و پایه‌ای، برای تبیین روابط بین متغیرهایی است که در پژوهش به کار میرود.
با استناد به نتایج حاصل از بخش جمعیت شناختی پرسشنامه، اطلاعات نمونهی آماری به طور خلاصه در قالب نمایشگرهای زیر برای دو بانک اقتصاد نوین و سپه ارائه میشود.
2-4. الف. بانک اقتصاد نوین
1-2-4. جنسیت
نمایشگر 1-4. ترکیب جنسیتی مشتریان بانک اقتصاد نوین

فراوانی تجمعی
درصد
فراوانی
جنسیت

38
38
73
زن

100
62
119
مرد

100
192
کل

نمایشگر 2-4. ترکیب جنسیتی مشتریان بانک اقتصاد نوین

همانطور که نتایج آماری نشان میدهند، بیشتر مشتریان یعنی 62 درصد آنها، مرد هستند.
2-2-4 . سن
نمایشگر3-4. وضعیت سنی مشتریان بانک اقتصاد نوین

فراوانی تجمعی
درصد
فراوانی
سن

2/5
2/5
10
کمتر از 20 سال

3/33
1/28
54
سال20-30

7/66
3/33
64
سال30-40

1/89
4/22
43
سال40-50

3/95
3/6
12
سال50-60

100
7/4
9
بیش از 60 سال

100
192
کل

نمایشگر 4-4. وضعیت سنی مشتریان بانک اقتصاد نوین

همانطور که نتایج نشان میدهد بیشتر مشتریان، یعنی 3/33 درصد آنها افراد بین 30 تا 40 سال هستند.
3-2-4 . تحصیلات
نمایشگر 5-4. وضعیت تحصیلی مشتریان بانک اقتصاد نوین

فراوانی تجمعی
درصد
فراوانی
تحصیلات

1/3
1/3
6
کمتر از دیپلم

3/7
2/4
8
دیپلم

1/28
8/20
40
فوق دیپلم

9/83
7/55
107
لیسانس

3/95
5/11
22
فوق لیسانس

100
7/4
9
دکتری

100
192
کل

نمایشگر 6-4. وضعیت تحصیلی مشتریان بانک اقتصاد نوین

همانطور که نتایج نشان می‌دهد بیشتر مشتریان، یعنی 55/7 درصد آنها، مدرک لیسانس دارند.
2-4. ب. بانک سپه
4-2-4 . ترکیب جنسیتی
نمایشگر 7-4. ترکیب جنسیتی مشتریان بانک سپه

فراوانی تجمعی
درصد
فراوانی
جنسیت

7/41
7/41
80
زن

100
3/58
112
مرد

100
192
کل

نمایشگر 8-4. ترکیب جنسیتی مشتریان بانک سپه

همانطور که نتایج نشان میدهد بیشتر مشتریان بانک سپه یعنی 58/3 درصد از آنها، مرد هستند.

5-2-4 . وضعیت سنی
نمایشگر 9-4 . وضعیت سنی مشتریان بانک سپه

فراوانی تجمعی
درصد
فراوانی
سن

1/3
1/3
6
کمتر از 20 سال

7/16
5/13
26
سال20-30

9/23
2/17
33
سال30-40

1/90
3/56
108
سال40-50

3/95
2/5
10
سال50-60

100
7/4
9
بیش از 60 سال

100
192
کل
نمایشگر 10-4 . وضعیت سنی مشتریان بانک سپه

همانطور که نتایج نشان میدهد بیشتر مشتریان بانک سپه یعنی 56/3 آنها در رده سنی 40 تا 50 سال قرار دارند.
6-2-4. وضعیت تحصیلی
نمایشگر 11-4. وضعیت تحصیلی مشتریان بانک سپه

فراوانی تجمعی
درصد
فراوانی
تحصیلات

2/5
2/5
10
کمتر از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد متغیر مستقل، اعتماد برند، قابلیت اعتماد Next Entries تحقیق درمورد رضایت مشتری، رضایت مشتریان، قابلیت اعتماد