تحقیق درمورد عوامل محیطی، صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری، وضعیت مالی

دانلود پایان نامه ارشد

ی را پیشه تمام وقت خود قرار دهد، ” حرفه ای ” معنای خاصی نیز دارد و به شخصی گفته می شود که ” تجربه گرانقدر و استاندارد های حرفه ای بالا دارد”.
قضاوت حرفه ای باید از روی دلیل باشد و کسی مجاز به انجام آن است که قادر به دستیابی به دلیل های لازم برای حکم خود باشد و شرط صدور فتوا ، مجتهد بودن است که نیاز به دانش، توان استدلال و پرهیزگاری دارد . با توجه به مراتب بالا تعریف زیر مورد نظر این تحقیق است :
“قضاوت حرفه ای در حسابرسی به معنای اظهار نظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسیله شخصی است که هم تحصیلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ویژگی های لازم برای اظهار نظر های بی طرفانه را دارا است” (پروکتر9 1981).
قضاوت حرفه ای گوهره اصلی حسابرسی است. ارزشی که با حسابرسی صورتهای مالی ایجاد می شود، ناشی از قضاوت حسابرس و در کل ناشی از مجموعه قضاوت های حرفه ای است که در چارچوب استانداردهای حسابداری و حسابرسی انجام می شود (انجمن حسابداران خبره کانادا 1995).
2-2-2- جایگاه قضاوت حرفه ای در حسابرسی
قضاوت حرفه ای در حسابرسی به کارگیری دانش مربوط و تجربه در محدوده ای است که به وسیله استانداردهای حسابداری و حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای تعیین شده، تا زمانی که می توان بین اقدام های جایگزین، یکی را انتخاب کرد و تصمیم مناسبی گرفته شود .
حسابرسی حرفه ای است که شباهت زیادی به قضاوت در دادگاه ها دارد. هم قاضی و هم حسابرس با ادعاهایی مواجه هستند، شواهد پشتوانه ادعا را جمع آوری و ارزیابی می کنند و نهایتاً براساس معیارهایی که در اختیار آن ها قرار داده شده نظر می دهند و قضاوت می کنند. هر دوی آن ها در اظهار نظر و قضاوت خود باید انصاف را رعایت کنند (مایتز و شرف10،1961).
رویکرد استانداردی برای اعمال قضاوت حرفه ای وجود ندارد، اما اعمال قضاوت حرفه ای درست در انجام وظیفه یک حسابرس، عامل برجسته ای است و افزایش مهارت در قضاوت برای حسابرسان اساسی است.
2-2-3- قضاوت حرفه ای در استانداردهای حسابرسی
در بخش 20 استانداردهای حسابرسی ایران، با عنوان “هدف و اصول کلی حسابرسی صورتهای مالی” آمده است که حسابرسی کاری قضاوتی است و قضاوت های حسابرسی در دو موضوع زیر صورت می گیرد:
الف: گردآوری شواهد، برای نمونه در تصمیم گیری نسبت به نوع و ماهیت، زمان بندی اجرا و حدود روش های حسابرسی.
ب: نتیجه گیری بر اساس شواهد گردآوری شده حسابرسی، برای نمونه “تشخیص معقول بودن برآوردهای مدیریت در تهیه صورتهای مالی”
در بند 4 بخش 32 استانداردهای حسابرسی با عنوان اهمیت در حسابرسی آمده است: “تشخیص اینکه چه چیز با اهمیت است، مستلزم قضاوت حرفه ای است.”
در بند 2 بخش 40 استانداردهای حسابرسی ایران با عنوان برآورد خطر و سیستم کنترل داخلی چنین آمده است: ” حسابرس برای برآورد خطر حسابرسی و طراحی روش های حسابرسی به منظور اطمینان یافتن از کاهش خطر به سطحی پایین که پذیرفتنی هم باشد، باید از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند.”
آنچه مسلم است، حسابرسان در اعمال استانداردهای حسابرسی با انواع موقعیت های مستلزم قضاوت مواجه هستند.
فرآیند حل مسائل با یک ساختار فردی و برداشت ذهنی از مسائل آغاز می شود، بر این اساس هر فرد، یک استراژی برای حل مسائل یا تصمیم گیری به کار می گیرد (قضاوت) (لمن و نرمن11،2006). لایبی در کتاب خود به نام “حسابداری پردازش اطلاعات توسط افراد، تئوری و کاربرد” در خصوص قضاوت و تصمیم گیری عنوان می کند در فرآیند تصمیم گیری، چگونگی شکل گیری تصمیمات و تشریح فرآیند تصمیم گیری از اهمیت به سزایی برخوردار است. به همین دلیل، تدوین مدل هایی متناسب با افراد مختلف و تغییر در متغیرها در طول زمان ضروری به نظر می رسد. “حسابرس برای ارزیابی کمیت و کیفیت شواهد حسابرسی و در نتیجه، کافی و مناسب بودن آن به عنوان پشتوانه اظهارنظر حسابرسی ، از قضاوت حرفه ای استفاده می کند” (کمیته تدوین استانداردهای حسابرسی ، 1385).

2-2-4- شاخص های قضاوت حرفه ای
بررسی ادبیات کشف تقلب (انحراف) نشان می دهد که قضاوت حرفه ای حسابرسان مستقل بر اساس دو گروه کلی از شاخص ها یا علائم شکل می گیرد. به عبارت بهتر هر چه میزان واکنش حسابرسان به این علائم بیشتر و قوی تر باشد قضاوت حرفه ای آنها دقیق تر است:
الف: علائم مرتبط با محیط شرکت که شامل فلسفه و سبک عملیاتی مدیریت، سیستمهای پاداش، ارزشهای اخلاقی موجود در شرکت، تنشهای موجود در صنعت و ارتباطات شرکت با اشخاص ثالث می باشد.
ب: علائم مرتبط با متخلفین (مباشر در تخلف) که شامل مواردی همچون هرگونه فشارمالی یا کاری، فرصتهای ارتکاب تخلف و توجیه عقلایی تخلف می شود (تراتمن12، 1998).
2-2-5- عملکرد قضاوت حسابرسی
تراتمن (1998) این طور بیان کرده است که قضاوت حسابرسی، تمرکز عمده ی پژوهش ها در حیطه ی حسابداری را با توجه درک پتانسیل و بهبود عملکرد حرفه ای آن به خود اختصاص داده است. قضاوت حسابرسی، نقش مهمی را در شکل گیری نظرات حسابرسی ایفا می کند. در حین قضاوت، حسابرسان می بایست تعدادی از مسائل مربوط به عملکرد فعلی مشتریان (سرویس گیرنده) و برنامه های استراتژیک آینده، از جمله ارزیابی احتمالی برخی از نتایج پیش بینی شده و ارزیابی انتخاب عمل را در نظر داشته باشند. با توجه به سیستم کنترل داخلی، به عنوان مثال قضاوت حسابرسان مربوط به ارزیابی کارایی و اثربخشی سیستم و ارزیابی تاثیر آن بر گزارش گیری های مالی شرکت می باشد.
همچنین، حسابرسان در هنگام قضاوت، از تناسب آزمایش های مختلف و روش های حسابرسی، استانداردهای حسابرسی مرتبط، ایجاد دامنه ی کار حسابرسی، انتخاب روش صحیح حسابرسی و شناسایی کفایت ها و ارتباطات مربوط با شواهد حسابرسی استفاده می کنند.
بونر و پنینگتون13(1991) این طور استدلال می کردند که قضاوت حسابرسی و تصمیم گیری بر اساس پردازش شناختی وی تحت تاثیر قرار خواهند گرفت. شواهد نشان می هد که ویژگی های منحصر به فردی مانند حافظه، دانش، تجربه و جنسیت تاثیرات قابل توجهی بر عملکرد قضاوت حسابرسی خواهند داشت.
آن طور که در مطالعات گذشته به رسمیت شناخته شده است این است که علاوه بر مشخصات فردی، عوامل انگیزشی نیز برعملکرد قضاوت حسابرسی اثرگذار هستند. عوامل انگیزشی چون: انگیزه های مالی و انگیزه های غیر مالی (لئونگ و تراتمن14 ، 2005). انتظار می رود که این عوامل بر عملکرد قضاوت حسابرسی اثرگذار باشند. مطالعات ارائه شده از این مسائله که انگیزه های مالی و غیرمالی موجب بهبود عملکرد قضاوت حسابرسی می شوند، پشتیبانی می نماید.
2-2-6- عوامل موثر برقضاوت حرفه ای در حسابرسی
بر اساس مطالعات انجام شده در حوزه حسابرسی، عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به شرح زیر طبقه بندی شده است:( خوش طینت، بستانیان، 1386).
دسته اول – ویژگی های شخصی
ویژگی های شخصی موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی به چهار گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:
گروه اول – خبرگی
خبرگی در نتیجه دانش و تجربه به دست می آید. علاوه بر آن خبرگی در حسابرسی موجب تقویت تردید حرفه ای حسابرس می شود.

گروه دوم – بی طرفی
بی طرفی یک حالت بدون سوگیری فکری است که دستیابی کامل به این حالت غیرممکن است ولی پیگیری برای دستیابی به حداکثر بی طرفی، قابلیت اتکا را افزایش می دهد، شرایطی که ذینفعان به طور مساوی و پیوسته، کار و اظهارنظر حسابرس را معتبر و قابل اتکا می بینند.
گروه سوم – اخلاق
اخلاق مجموعه ایده آل های جامعه است. پرهیزکاری و پاکدامنی صفت های هنجاری هستند که تمایل فرد را به رعایت اخلاق نشان می دهند. پرهیزکاری پیروی از فضایل اخلاقی است که در فراتر از قوانین و مقررات قرار دارد.
گروه چهارم – شخصیت فردی و اجتماعی
شخصیت روان شناختی فرد، عامل مهمی در تعیین رفتار است. بنابراین شخصیت یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر قضاوت حرفه ای حسابرس است. شخصیت موجب می شود که شخص ارزش های خاص خود را داشته باشد. ارزش ها باورهای نسبتا پایدار هستند که از هدف ها بالاتر هستند.
دسته دوم – عوامل محیطی
علاوه بر ویژگی های شخصی که بر قضاوت حرفه ای حسابرس اثر می گذارد و به همین جهت شناسایی آن ها در مورد چگونگی انتخاب، آموزش و تربیت حسابرسان اهمیت به سزایی دارد، عوامل محیطی نیز بر  قضاوت حرفه ای حسابرسان موثر است. عوامل محیطی مثبت می توانند حسابرسان خنثی یا مردد را به سوی رفتار مثبت و درستکارانه متمایل کنند و حسابرسانی را که بر اساس ویژگی های شخصیتی و مبانی اخلاقی به درستکاری پای بندی چندانی ندارند، وادار به درستکاری کنند . بر عکس عوامل محیطی منفی موجب تشویق حسابرسان به رفتار نادرست یا خروج درستکاران از حوزه حرفه می شوند . عوامل محیطی نیز به چهار گروه اصلی به شرح زیر تقسیم می شود:
گروه پنجم – شرایط بازار حسابرسی
یک فعایت اقتصادی است که در بازار حضور دارد و موسسات حسابرسی که در آن کار می کنند، بنگاه هایی اقتصادی هستند. هر بنگاه اقتصادی برای بقا و دوام در جامعه رقابتی باید کیفیت کالا یا خدمات خود را به سطح قابل قبول مشتریان و متناسب با درآمد مورد انتظار خود برساند.
گروه ششم – پاسخگویی
پاسخگویی عبارت است از توضیح دادن یا توجیه کردن آن چه انجام شده است. پاسخگویی از عوامل محیطی موثر بر قضاوت حرفه ای حسابرسان است. ابزار اصلی مورد استفاده برای سازوکار پاسخگویی نظارت بر عملکرد حسابرسان است. نظارت بر کار حسابرسان معمولا به وسیله تشکل حرفه ای ناظر بر حسابرسان انجام می شود.
گروه هفتم – استانداردهای حرفه ای
استاندارهای حرفه ای شامل استانداردهای حسابداری، استانداردهای حسابرسی و آیین رفتار حرفه ای است. آسان یا سخت بودن احکام استاندارهای حرفه ای و قابل تفسیر بودن یا نبودن استاندارهای حرفه ای بر قضاوت حسابرسان موثر است. هرجا که استاندارهای حرفه ای غیرصریح و قابل تفسیر باشد، قضاوت حرفه ای حسابرسان بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد.
گروه هشتم – ابزارهای تصمیم گیری
ابزارهای تصمیم گیری شامل برنامه حسابرسی و چک لیست ها و همچنین نرم افزارهای حسابرسی است که موجب آسان تر شدن تصمیم گیری حسابرس و رفع نقاط ضعف قضاوت انسان می شوند و به این ترتیب بر قضاوت حسابرسان اثر می گذارند.

2-3- مفهوم رفاه
رفاه را می توان در طبقات زیر تعریف کرد.
رفاه فیزیکی
در اکثر تحقیقات پیشین، رفاه فیزیکی در نتیجه تغییرات در زمینه شغلی، به یکی از موارد با اهمیت مورد علاقه در آزمون و درک تاثیر عدم امنیت شغلی و از دست دادن کار، بر روی سلامت و رفاه فردی تبدیل شده است، رفاه فیزیکی به حالتی اشاره دارد که در آن، جسم یک فرد عاری از بیماری‌ ها و اختلالات فیزیکی است. علاوه بر این، به خاطر ارتباط از پیش تعیین شده آن‌ها با عوامل با اهمیت دیگر در ادبیات تحقیق شغلی است. (دینر و همکاران15، 2003).
رفاه مالی
رفاه مالی یک حالت از سلامت مالی، خوشحالی و عاری از نگرانی مالی که بر اساس شناخت ذهنی شخص از وضعیت مالی مبتنی است. محققین معانی و تعاریف گوناگونی را به واژه های رفاه مالی اختصاص داده اند، مثلا فشار مالی را به عنوان ارزیابی ذهنی شرایط مالی شخص تعریف کرده اند که شامل توانایی ادراکی فرد برای برآورده ساختن هزینه ها، رضایت از شرایط مالی و سطح پس انداز و سرمایه گذاری و نگرانی در مورد بدهی ها می باشد.یک بخش مهم از رفاه مالی، رضایت از ابعاد مختلف زندگی است. یکی از این ابعاد، شرایط مالی شخص است. مشکلات مالی می تواند منجر به ضعف سلامت شود. بهبود نتایج رفاه مالی، حاصل از تغییرات رفتاری است که مشکلات مالی را تسکین می بخشد. ادبیات تحقیق مربوط به رفاه، رفاه فیزیکی را به عنوان یک جزء با اهمیت دیگر از رفاه کلی در نظر می گیرد. تحقیقات در این زمینه از این باور پشتیبانی می‌کند که استرس، مخصوصا استرس کاری مسئول چند علامت جسمی و روحی و اختلالات است (سیدیکا16، 2010، 39).
بر اساس یک تعریف دیگر، یک حالت از سلامت مالی، خوشحالی و عاری از نگرانی مالی که بر اساس شناخت ذهنی شخص از وضعیت مالی مبتنی است را رفاه مالی می گویند. محققین

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد رفاه فردی، استانداردهای حسابداری، صورت های مالی، حسابداران Next Entries تحقیق درمورد رضایت شغل، رضایت شغلی، رضایت از زندگی، فرصت طلبی