تحقیق درمورد عدم قطعیت، زنجیره تامین، محیط زیست

دانلود پایان نامه ارشد

بازیابی محصولات را به زمینه های گزینه های بازیابی محصولات، توجهات مربوط به محیط زیست، موضوعات عمومی در بازیابی محصولات و مدیریت موجودی تقسیم می نماید .

یک مرور ادبیات دیگر که بررسی کارهای انجام شده روی مساله طراحی شبکه های لجستیک معکوس بین سال های 2000 تا 2008 می پردازد توسط چانگیتراکول (2009) ارائه شده است. این مقاله مشخصا به یافتن و مرور مقالاتی که به موقعیت های تحقیقات آتی پیشنهاد شده توسط فلیشمن پرداخته اند می پردازد. مقالات بررسی شده در این مرور ادبیات از لحاظ دوره زمانی (پویا یا ایستا)، جریان محصولات، سطوح شبکه ، ساختار حلقه باز یا بسته، توابع هدف، نحوه در نظر گرفتن عدم قطعیت و دیگر ویژگی ها دسته بندی گردیده اند. نویسندگان بیان می دارند که تحقیقات روی تاثیر عدم قطعیت روی طراحی شبکه لجستیک معکوس در درنظر گرفتن عنصر ریسک و توابع هدف چندگانه دارای کاستی هایی می باشددر نتیجه ایشان پیشنهاد می کنند که می توان موارد زیر را در تحقیقات آتی در نظر گرفت:

1. در نظر گرفتن عنصر ریسک و عدم قطعیت تقاضا می تواند برای توسعه مدل های قبلی در نظر گرفته شود.
2. مدل های آتی باید یک مدل چند هدفه ،پویا، با جریان چند محصوله ، با ظرفیت محدود و ساختاری حلقه بسته داشته باشند.
3. می توان به مقایسه روش های حل ابتکاری برای مساله مذبور پرداخت . برای مثال روش ریلکس لاگرانژ، جستجوی ممنوعه و غیره.
4. مساله حمل و نقل مواد و محصولات در حالت یکپارچه.

بعد از فروش اولیه، یک شرکت باید برای محصولاتی که فروخته است خدمات پس از فروش مناسب در نظر بگیرد. هر بازگشت محصولات، مجموعه ای از فعالیت ها شامل جمع آوری محصولات برگشتی ، تعمیر و دوباره کاری و توزیع مجدد را شامل می شود. لجستیک معکوس موثر منجر به چندین منفعت ملموس می گردد که از آن جمله به موارد زیر می توان اشاره نمود (آندل64، 1997)

• افزایش رضایت مشتری
• کاهش سطح سرمایه گذاری در منابع
• کاهش هزینه های نگهداری و توزیع

تییری و همکاران65 (1995) یک زنجیره تامین یکپارچه برای نشان دادن چریان های برگشتی و گزینه های بازیابی مانند تعمیر، نوسازی، تولید مجدد، بازیافت و غیره ارائه دادند. این محققان عاملهای استراتژیکی را معرفی می کنند که می توان در هنگام طراحی یک شبکه لجستیک معکوس در نظر گرفت. حداقل کردن هزینه استراتژیک برای موفقیت یک سیستم لجستیک معکوس لازم است.از جمله هزینه های استراتژیک می توان به موارد زیر اشاره نمود
• هزینه های تجهیزات برای تولید مجدد یا تعمیر
• هزینه کارگران مناسب
• هزینه تجهیزات انبارداری
• هزینه حمل و نقل

عامل های مهم دیگر شامل خصوصیات محصول، ویژگی های بازار و نیازمندی های منابع می باشد.

دبریتو و دکر66 (2002) یک چارچوب تصمیم گیری برای لجستیک معکوس در سه سطح استراتژیک، تاکتیکال و عملیاتی ارائه می دهند.آنها اشاره می کنند که تصمیمات سطح استراتژیک ، یعنی طراحی شبکه بازیابی می بایست در ابتدای امر صورت بگیرد. ایشان بیان میدارند که یک شبکه لجستیک معکوس می تواند شامل موارد زیر باشد

1. جمع آوری محصولات برگشتی
2. بررسی و تفکیک محصولات (درصورتی که بخواهیم مقاصد مختلفی برای محصولات در نظر بگیریم)
3. دوباره کاری یا تعمیر
4. منهدم کردم محصولات
5. توزیع مجدد
1-4-2-واگذاری شبکه های لجستیک معکوس به شرکت های خارجی67 (3PL)

مدیریت یک سیستم توزیع در حالتی که تنها جریان مستقیم محصولات و مواد موجود است امری پیچیده است که با وارد کردن جریان معکوس محصولات پیچیده تر هم می شود (راجرز68، 1999). به همین دلیل طراحی مدل های زنجیره تامین با در نظر گرفتن لجستیک معکوس امری پیچیده و زمان بر می باشد. برخی شرکت برای جلوگیری از صرف منابع و زمان خود در سیستم بازگشتی مواد، سیستم لجستیک معکوس خود به 3PL ها می سپارند.نتیجتا صنعت 3PL به عنوان پاسخی به نیاز روزافزون سیستم های لجستیک پیشرفته گسترش یافته است (دو و ایوانس69 ،2008) .خدمات عمده ای که به 3PL ها معمولا واگذار می شود شامل حمل و نقل ها، انبارداری، موجودی، خدمات ارزش افزوده، سرویس های اطلاعاتی و مهندسی مجدد زنجیره تامین می باشد(هرتزل و همکاران70،2003) البته لازم به ذکر است که به کارگیری 3PL ها می تواند هزینه مضاعفی بر سیستم تحمیل نماید و قبل از تصمیم راجع به واگذاری سیستم لجستیک یا طراحی شخصی آن می بایست آنالیز هزینه ها که برای هر شرکت وابسته به شرایط محیطی می تواند متفاوت باشد صورت گیرد.

محصولات در برخی موقعیت ها می توانند وارد چرخه معکوس زنجیره تامین بشوند .معمولا، جریان های بازگشتی به دسته های زیر تقسیم می شوند( فلیشمن ،2001)

• برگشتی های تجاری
• برگشتی های بواسطه گارانتی
• برگشتی های محصولات در پایان دوره عمر مفید
• برگشتی های محصولات قابل استفاده مجدد

2-4-2-پیچیدگی شبکه های لجستیک معکوس

فلیشمن و همکاران (2004) بیان می دارند که یک شبکه لجستیک معکوس به دلیل نیازمندی اش به موارد زیر پیچیده می شود

1. بررسی و تفکیک محصولات برگشتی
2. درنظر گرفتن عدم قطعیت در مقدار، کیفیت و زمان تحویل محصولات برگشتی
3. در نظر گرفتن برهم کنش، یکپارچه سازی و هماهنگی جریان های مختلف مستقیم و معکوس

از جمله مواردی که در لجستیک معکوس بدان پرداخته می شود، می توان به طراحی شبکه لجستیک معکوس، مسیریابی جمع آوری و توزیع، کنترل و برنامه ریزی تولید و هماهنگ سازی زنجیره های تامین حلقه بسته اشاره نمود. از بین این موارد، طراحی شبکه لجستیک معکوس یکی از مهم ترین موارد تحقیق می باشد زیرا یک شبکه لجستیک معکوس پیچیده تر از شبکه های متعارف می باشد (ساسیکومار و کانان ،2008b) .
به طور اخص یک شبکه لجستیک معکوس می تواند به سوال های زیر جواب دهد

• فعالیت های مختلف لجستیک معکوس را در کجا قرار دهیم
• مسیرهای ارتباطی برای حمل و نقل موادکدام است
• محصولات برگشتی از مشتریان را چگونه جمع آوری کنیم
• محصولات جمع آوری شده را کجا دوباره کاری کنیم
• محصولات تعمیر شده را چگونه به مشتریان بازگردانیم
• …

برای پاسخ به سوالات بالا از مدل های ریاضی گوناگونی در تحقیقات صورت گرفته استفاده شده است. دکر و همکاران (2004) بیان می دارند که مدل های ریاضی برای طراحی شبکه های لجستیک معکوس مناسب بوده و منجر به تصمیمات اقتصادی بهتری می شوند.

جونگ و همکاران71 (2008) به طراحی شبکه لجستیک بر اساس کمترین میزان تبادل اطلاعات بین تولید کننده و شرکت تامین کننده 3PL پرداخته و یک مدل MILP تک هدفه، چند طبقه، چند محصوله با چند تجهیز حمل و نقل مختلف با ظرفیت حمل و نقل و نگهداری مواد در انبار محدود ارائه داده اند. مدل ارائه شده توانایی یافتن میزان تولید و حمل و نقل مواد توسط هر تجهیز بین نهادهای مختلف زنجیره تامین در طول زمان را دارا می باشد اما هیچگونه تصمیم جایابی تجهیزات ویا گسترش ظرفیت در این مدل مشاهده نمی شود.
موتا و پوخارل72 (2009) به اهمیت طراحی شبکه لجستیک معکوس برای تولید کنندگان تجهیزات اصلی73(OEM) با توجه به قوانین حافظ محیط زیست اشاره می نماید که OEM ها را مجبور به بازیافت محصولات استفاده شده یا در پایان دوره عمر مصرفی یا محصولات دارای گارانتی تعمیر و تعویض به منظور کمینه کردن دور ریزها و حفظ منابع اشاره می نماید. ایشان یک مدل ریاضی برای طراحی یک شبکه بازیافت (یک طرفه) لحستیک معکوس طراحی می نمایند که در آن محصولات مرجوعی می بایست ابتدا در انبارها دسته بندی شده سپس به مراکز دوباره کاری فرستاده شوند تا دمونتاژ گردند. قطعات دمونتاژ شده به کارخانه تولیدی برای استفاده مجدد بازگردانده شده ویا به فروشگاه ها به عنوان قطعات یدکی فرستاده می شود.
زیانگرو و وی74 (2009) یک شبکه لجستیک معکوس حلقه بسته ایستا برای بازیافت قطعات معیوب طراحی نموده اند که در آن محصولات معیوب برای کاربرد دوباره به کارخانه بازگردانده شده و قطعات آنها پس از دمونتاژ مورد مصرف مجدد قرار می گیرد. ظرفیت های تولید محدود بوده و خرید از تولید کنندگان خارجی نیز در نظر گرفته شده است. متغیرهای تصمیم مدل MILP ارائه شده مقدار جریان های معکوس محصولات معیوب به کارخانه و متغیرهای منطقی مربوط به باز و بسته بودن مراکز بازیافت و تولید بوده، هدف کمینه کردن هزینه کل شامل هزینه های ثابت و متغیر و حمل و نقل می باشد. از نرم افزار LINGO برای حل مدل استفاده شده می باشد.
کین و جی75 (2009)یک مدل تک دوره ای فازی برای طراحی سیستم لجستیک معکوس از نوع بازیافت طراحی نموده و در آن تصمیمات راجع به انتخاب مکان های قرار گیری مراکز بازیافت و مقدار جریان های بازگشتی را مشخص می نمایند. از تئوری امکاناتی برای رفع و رجوع پارامترهای فازی استفاده شده است و به واسطه پیچیدگی مدل یک الگوریتم ژنتیک ترکیبی بر پایه شبیه سازی فازی برای حل آن ارائه گردیده و نتایج گزارش شده است.
یانگشنگ و شویانگ76(2008) اشاره می نمایند که در ادبیات موضوع کمتر به مساله تعمیر محصولات مرجوعی پرداخته شده و بیشتر به دمونتاژ و کاربرد مجدد قطعات محصولات در صنعت توجه شده است. ایشان یک مدل تک دوره ای و ایستا برای کمینه سازی هزینه های سیستم لجستیک معکوس حلقه بسته در شرایط قطعی ارائه داده و به مشخص کردن مقادیر جریان های مستقیم و معکوس مواد و باز بسته کردن مراکز تولید و توزیع و بازیافت می پردازند.

5-2- مرور ادبیات پیکر بندی زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت

عدم قطعیت را می توان تفاوت بین مقدار اطلاعاتی که لازم است تا یک فعالیت را انجام دهیم و مقدار اطلاعاتی که در واقع در دسترس ما می باشد تعریف نمود (گالبریث،1973).در فرایند تصمیم گیری زنجیره تامین، عدم قطعیت عامل بسیار مهمی است که می تواند اثربخشی پیکربندی زنجیره و هماهنگی نهاد های آن را بشدت تحت تاثیر قراردهد(دیوس77، 1993). تصمیمات طولانی مدت و استراتژیک جایابی تجهیزات همواره در محیطی غیر قطعی گرفته می شوند. تقاضاها و هزینه ها در طول افق برنامه ریزی به احتمال زیاد تغییر خواهند کرد. با وجود این، مدل های کلاسیک جایابی تجهیزات این تغییرات در پارامترها را با وجود اینکه هزینه گزافی برای سیستم بوجود میاورد لحاظ نمی کردند اما باگذر زمان این روش ها جای خود را به رویکردهایی که سعی در بررسی تاثیر عدم قطعیت بر سیستم داشتند دادند. اکثر رویکردهای تصمیم گیری تحت شرایط عدم قطعیت، یک سری توابع توزیع احتمال برای پارامترهای غیرقطعی مدل در نظر می گیرند. (داسکین و همکاران، 2005). در مواردی که داده های آماری غیر معتبر باشند یا نتوان تابع توزیع احتمال مناسب را از آنها استخراج نمود ، تئوری مجموعه های فازی ابزاری برای رفع و رجوع عدم قطعیت مهیا می نماید. (زیمرمن78، 1978).
عواملی که موجب بروز عدم قطعیت در زنجیره تامین می گردند را می توان به موارد زیر تقسیم بندی نمود (دیویس،1993)
1. عدم قطعیت در تامین مواد
2. عدم قطعیت در فرایندها
3. عدم قطعیت در تقاضای بازار

عدم قطعیت تامین مربوط به تغییرپذیری یا عملکرد تامین کنندگان بواسطه تحویل موادهای دیر یا معیوب است. عدم قطعیت فرایند ناشی از بی اعتباری فرایند تولید بدلیل خرابی های ماشین آلات می باشد. نهایتا، عدم قطعیت در تقاضا، که مهمترین مورد از موارد بالا به شمار می آید، ناشی از تقاضاهای ناپایدار ویا پیش بینی های غیردقیق می باشد. همچنین سه نوع مدل برای پیش بینی تقاضا در ادبیات موضوع مشاهده می شود (آرنولد، 1998)
• کیفی79
• حقیقی80
• تصادفی81
دو مورد آخر معمولا تقاضا را بر پایه داده های تاریخی و تکنیک های آماری مدل می کنند. باوجود این، بواسطه محیط رقابتی دنیای امروز که از کوتاه تر شدن هر روزه دوره عمر محصولات می توان به آن پی برد، حتی این داده ها نیز که از آنها برای استنتاج تابع توزیع احتمالی استفاده می شود غیر قابل اعتماد هستند یا گاها اصلا وجود خارجی ندارند . مشکلات مشابهی در تخمین

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد زنجیره تامین، محدودیت ها، چند محصوله Next Entries تحقیق درمورد زنجیره تامین، عدم قطعیت، شبیه سازی