تحقیق درمورد ضمن خدمت، نیروی انسانی، دوره های آموزش، دوره های آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

7 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال24 122
نمودار 4- 28 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال25 123
نمودار 4- 29 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال26 124
نمودار 4- 30 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال27 125
نمودار 4- 31 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال28 126
نمودار 4- 32 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال29 127
نمودار 4- 33 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال30 128
نمودار 4- 34 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال31 129
نمودار 4- 35 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال32 130
نمودار 4- 36 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال33 131
نمودار 4- 37 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال34 132
نمودار 4-38 توزيع فراواني نمونه مديران مورد بررسي بر حسب جنسيت 133
نمودار 4-39 توزيع فراواني نمونه مديران مورد بررسي بر حسب سابقه كار 134
نمودار 4-40 توزيع فراواني نمونه مديران مورد بررسي بر حسب ميزان تحصيلات 135
نمودار 4- 41 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال1 136
نمودار 4- 42 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال2 137
نمودار 4- 43 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال3 138
نمودار 4- 44 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال4 139
نمودار 4- 45 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال5 140
نمودار 4- 46 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال6 141
نمودار 4- 47 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال7 142
نمودار 4- 48 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال8 143
نمودار 4- 49 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال9 144
نمودار 4- 50 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال10 145
نمودار 4- 51 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال11 146
نمودار 4- 52 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال12 147
نمودار 4- 53 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال13 148
نمودار 4- 54 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال14 149
نمودار 4- 55 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال15 150
نمودار 4- 56 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال16 151
نمودار 4- 57 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال17 152
نمودار 4- 58 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال18 153
نمودار 4- 59 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال19 154
نمودار 4- 60 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال20 155
نمودار 4- 61 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال21 156
نمودار 6- 62 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال22 157
نمودار 4- 63 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال23 158
نمودار 4- 64 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال24 159
نمودار 4- 65 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال25 160
نمودار 4- 66 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال26 161
نمودار 4- 67 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال27 162
نمودار 4- 68 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال28 163
نمودار 6- 69 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال29 164
نمودار 4- 70 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال30 165
نمودار 4-71 توزيع درصد فراواني ميانگين پاسخ تقريرنويسان به سطح واکنش 167
نمودار 4-72 توزيع درصد فراواني ميانگين پاسخ تقريرنويسان به سطح يادگيري 169
نمودار 4-73 توزيع درصد فراواني ميانگين پاسخ تقريرنويسان به سطح نتايج 171
نمودار 4-74 توزيع درصد فراواني ميانگين پاسخ مديران به سطح رفتار 173
نمودار 4-75 توزيع درصد فراواني ميانگين پاسخ مديران به سطح نتايج 175
نمودار 4-76 توزيع درصد فراواني مقايسه ميانگين پاسخ تقريرنويسان و مديران به سطح نتايج 176
نمودار 4-77 توزيع درصد فراواني ميانگين كلي پاسخ تقريرنويسان و مديران در همه سطوح اندازه‌گيري 177

فهرسـت شـکل‌ها
عنوان صفحه
شکل 2-1 منشور توسعه سازمانی 14
شکل 2-2 مدل اسلومن 35
شکل 2-3 چارچوب مفهومي تحقيق 84

چکيده:
هدف اصلی در این پژوهش ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت تقريرنويسان قوه قضاييه در شهر تهران بوده است. روش پژوهش از نوع ارزشيابي و از نظر هدف کاربردی است. پژوهش بر اساس مدل ارزشيابي کرک پاتريک انجام شده است. جامعه مورد مطالعه شامل کليه تقريرنويسان شاغل در شعبه‌هاي دادگستري استان تهران و حوزه‌هاي ستاد است که از سال 1385 لغايت 1389 در دوره هاي آموزشي ضمن‌خدمت شرکت کرده‌اند و همچنين سرپرستان مستقيم آنها (مديران دفاتر قضايي) مي‌باشد؛ شامل 273 نفر تقريرنويس و 273 نفر مدير دفتر قضايي و مجموعاً 546 نفر تعيين شده است. روش نمونه گيري تصادفي ساده و حجم نمونه براساس جدول استاندارد مورگان 220 نفر انتخاب شد )شامل 110 نفر تقريرنويس و 110 نفر مدير دفتر قضايي). ابزار اندازه‌گیری پرسشنامه محقق ساخته است که جهت بررسی سؤالات تحقیق مورد استفاده قرار گرفته است. پرسشنامه تقريرنويسان 34 سؤالي و پرسشنامه مديران دفاتر قضايي 30 سوالی متناسب با مؤلفه‌ها و متغیرهای اصلی پژوهش تنظيم شد که روایی آن با بهره‌گیری از نظرات اساتید راهنما و مشاور و متخصصان امور آموزشي مورد تأیید قرار گرفت. پایايی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ در محیط نرم‌افزار SPSS برابر با 96% و 97% به دست آمد. براي تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها، روشهای آمار توصیفی شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و براي آمار استنباطی آزمون آماری t-test تک گروهی و t مستقل مورد استفاده قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان که از ديدگاه تقريرنويسان طي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت موجب واکنش مثبت و افزايش يادگيري در آنها شده است اما موجب تحقق اهداف سازماني نشده است. از نظر مديران دفاتر قضايي طي دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن خدمت موجب بهبود رفتار و تحقق اهداف سازماني شده است. همچنين نتايج حاكي از آن بود كه تفاوت معني داري بين ديدگاههاي تقريرنويسان و مديران دفاتر قضايي در خصوص تأثير دوره‌هاي آموزشي بر تحقق اهداف سازماني وجود دارد و اين نظرات شبيه به يكديگر نمي‌باشد. در مجموع يافته‌ها نشان داد که دوره‌هاي آموزشي اختصاصي تقريرنويسان داراي اثربخشي بوده است. کلمات کلیدی: ارزشيابي، ارزيابي، اثربخشي، آموزش ضمن‌خدمت، تقريرنويسان قوه‌قضاييه، الگوي ارزشيابي کرک پاتريک.

فصل اول: کليات تحقيق

مقدمه
در چند دهة اخير بيش از هر دوران ديگر در طول تاريخ بشري، علوم و فناوري پيشرفت نموده است. اين تحول و دگرگوني به حدي است که عصر حاضر را عصر نيم عمر اطلاعات1 ناميده‌اند؛ يعني دوراني که در هر چند سال، نيمي از اطلاعات بشري منسوخ شده، اطلاعات جديد جايگزين آن مي‌شود.(فتحي واجارگاه،1386، 2)
سازمانهاي مختلف بر اساس اهدافي خاص تشکيل مي‌گردند و به سرانجام رساندن اين اهداف خاص توسط سازمانها نيازهاي جوامع را مرتفع مي‌سازد. به عبارت بهتر فلسفه وجودي هر سازمان ارائه خدمات متنوع به جامعه در راستاي اهدافي است که براي آن سازمان پيش‌بيني شده است. حال مهمترين عامل براي تحقق اين اهداف از پيش تعيين شده در سازمانها برخورداري سازمانها از نيروي انساني آگاه، کارآمد، نوآور، خلاق و مسئوليت پذير است، و در اين راستا است که نقش آموزش مستمر و ضمن خدمت براي کسب مهارتهاي فوق‌الذکر در سازمانها بيش از پيش روشن و لازم به نظر خواهد رسيد.(بهمني،1385، 1)
اجراي آموزش به دنبال خود مساّله ارزشيابي دوره‌ها و برنامه‌هاي آموزشي را مطرح مي‌کند که از پايه‌اي‌ترين و بنيادي‌ترين مراحل برنامه‌ريزي آموزشي محسوب مي‌شود.
ارزشيابي آموزشي آيينه‌اي را فراهم مي‌آورد تا تصميم‌ گيران و دست اندر‌کاران فعاليتهاي آموزشي تصويري از چگونگي فعاليتها به دست آورند و با استفاده از اين تصوير از نظامهاي آموزشي مراقبت بيشتري به عمل آورند تا در راستاي پاسخگويي به نيازهاي فرد و جامعه، کيفيت نظامهاي آموزشي ارتقا يابد. ساز و کار ارزشيابي وسيله‌اي است که بدون استفاده از آن، فعاليتهاي آموزشي صرفاً «رها کردن تير در تاريکي» خواهد بود (بازرگان،1387،1).
1-1- بیان مسأله تحقیق
حیات و ادامه زندگی سازمانها تا حدودی زیادی به دانش و مهارت کارکنان آن بستگی دارد و افراد ماهرتر و آموزش دیده نقش مؤثری در کارآمدی و بهره‌وری سازمان خواهند داشت. لذا سازمان‌ها همیشه‌ منابعی را برای آموزش و توسعه منابع انسانی خود در نظر گرفته و هزینه می‌کنند که از مهمترین آنها طراحی و برگزاری دوره‌های آموزشی است. اما این ذهنیت که برپایی هر دوره آموزشی در سازمان دارای اثربخشی بالا و مطلوب است تصور درستی نیست. آموزش‌ها زمانی مقرون به صرفه است که ما را به سوی اهداف از پیش تعیین شده برده و نارسایی‌ها را اصلاح نماید و منجر به بهبود کمی و کیفی عملکرد و بهره‌وری کارکنان در محیط واقعی کار گردد. لذا باید با تکیه بر اطلاعات و ارزیابی مستمر و همه جانبه، میزان تحقق اهداف آموزشی را تعیین کرد. از طرفی هزینه‌های آموزشی جهت ارتقاء دانش‌ کاری کارکنان ارقام قابل توجهی از بودجه سازمان را در بر می‌گیرد. این هزینه‌ها دلیل موجهی بر لزوم ارزشیابی اثر بخشی آموزش و یافتن راهکارهایی است که بتواند اثربخشی دوره‌های آموزش را ارتقاء دهد.
به این ترتیب یک برنامه آموزشي تنها زمانی می تواند ارزشمندی خود را توجیه کند که شواهد قابل مشاهده، قابل اطمینان و معتبری در مورد تأثیر آموزش بر بهبود عملکرد شرکت کنندگان در دوره‌های آموزشی عرضه کند. این امر به جنبه مهمی از آموزش ارزشیابی آموزشی اشاره دارد که معمولاً از آن به عنوان «اثر بخشی آموزش»2 و یا «ارزیابی اثربخشی آموزش»3یاد می شود (قهرمانی، 1380، 55).
لذا برای اطلاع از تأثیر دوره های آموزشی در ارتقای سطح دانش، نگرش، مهارت و رفتار مطلوب نیروی انسانی، میزان تحقق اهداف دوره‌ها و پاسخگو بودن بروندادهای این آموزشها در محیط واقعی کار به بررسی اثربخشی آموزش می پردازیم. در قوه قضائیه نیز با هدف ارتقای نیروی انسانی، دوره‌های آموزش زیادی نیازسنجی، طراحی و اجرا شده است و هزینه‌های زیادی نيز در این خصوص اختصاص یافته است که پژوهشگر قصد دارد به بررسی این مسأله بپردازد که دوره های آموزشی اختصاصي اداری برگزار شده براي «تقريرنويسان» تا چه اندازه در محیط واقعی کار اثربخش و مثمر ثمر بوده است.
1- 2- اهمیت و ضرورت تحقیق
امروزه از آموزش انتظار مي‌رود که بتواند تغييرات رفتاري مطلوب را در کارکنان ايجاد کند تا از اين رهگذر تحقق اهداف سازماني تسهيل يابد. بنابراین برنامه‌ریزان، مجريان و مدیران برنامه‌های آموزشی نه تنها مسئولیت تعیین و تشخیص منابع و امکانات مورد نیاز یادگیری را بر عهده دارند؛ بلکه در تعیین تأثیر برنامه های آموزشی بر عملکرد فرد و سازمان نیز مسئول‌اند .از این رو باید برنامه‌های آموزشی را در بعد «اثربخشی » مورد توجه قرارداده و آن را ارزیابی نمایند.(قهرمانی، 1380، ص58)
با توجه به نقش و هدفي که براي دوره‌هاي آموزشي مورد انتظار است، اجراي آنها در صورتي مثمر ثمر و مفيد خواهد شد که بر اساس نيازهاي واقعي شرکت‌کنندگان طرح شده و موجب تغييرات رفتاري در آنان پس از طي دوره و حين اشتغال به کار گردد. لذا ضروريست سازمان از طرق مختلف به ارزشيابي دوره‌هاي آموزشي بپردازد تا بتواند ميزان تأثير اين دوره‌ها را تشخيص دهد، اصلاحات لازم را انجام داده و از هزينه‌هاي مصرف شده در اين راه حداکثر بهره‌برداري را بنمايد و بالاخره کيفيت آموزشي مناسبي را متناسب با امکانات صرف شده در دوره‌هاي آموزشي مذکور ايجاد نمايد.(داد،1371، نقل از بهمني،ص5)
با توجه به نکات فوق و اهمیت و جایگاه آموزش کارکنان در جهان و اعتقاد به ضرورت آموزش‌های مداوم موضوع تحقیق انتخاب شده تا براساس نتایج حاصله از ارزشیابی اثربخشی دوره‌های آموزشی و تأثیر آن در افزایش کارایی کارکنان شرکت کننده در این دوره‌ها بازخورد مناسبی به برنامه‌ریزان و مديران و مجريان آموزش قوه قضائیه جهت طراحی و تدوین و اجرای دوره‌های آموزش آتی ارائه گردد.
1- 3 – هدفهاي تحقیق
هدف کلی:
بررسي اثربخشي دوره

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد دوره های آموزشی، دوره های آموزش Next Entries تحقیق درمورد ضمن خدمت، منابع انسانی، دوره های آموزش، مدیریت منابع انسانی