تحقیق درمورد ضمن خدمت، آموزش ضمن خدمت، دوره های آموزش، برنامه آموزشی

دانلود پایان نامه ارشد

از نقش آموزش در سازمان‌ها دفاع کرد.
در ارزشيابي با واژه الگو سرو کار داريم. براي فعاليتهاي آموزشي الگوهاي ارزشيابي آموزشي زيادي پيشنهاد شده است. يکي از دلايل به وجود آمدن اين تعداد الگو آن است که تحول حوزه ارزشيابي آموزشي دوره‌هاي مختلف را طي کرده است. علاوه بر آن، برخي از الگوها از ديدگاههاي متفاوت به ارزشيابي آموزشي پرداخته‌اند. در آغاز ارزشيابي با اندازه‌گيري آموزشي مترادف بود اما در حال حاضر مفهوم ارزشيابي آموزشي مترادف است با فرايند تعيين، تهيه و گرد‌آوري داده‌ها به منظور قضاوت (يا توافق) درباره پديده‌هاي آموزشي جهت بهبود آنها. تجربه‌هاي به دست آمده از ارزشيابي آموزشي را مي‌توان تحت عنوان الگوهاي ارزيابي عرضه کرد.(بازرگان، 1387،88)
يک چارچوب پذيرفته شده براي ارزشيابي برنامه‌هاي آموزشي مدل «کرک پاتريک» است. این الگو به عنوان الگویی جامع، ساده و عملی برای بسیاری از موقعیت‌های آموزشی توصیف شده است و به وسیله بسیاری از متخصصان در این حوزه شناخته مي‌شود. «کرک پاتریک» ارزشیابی را به عنوان تعیین اثر بخشی در یک برنامه آموزشی تعریف کرده و فرایند ارزشیابی را به چهار سطح یا گام تقسیم می کند: واکنش، يادگيري، رفتار و نتايج. در اين مدل ارزشيابي از تمامي سطوح داراي ارزش است، چرا که هر سطح مي‌تواند علتي براي سطح بعد باشد:
1 – سطح عكس العمل يا واکنش:‌ پس از پايان دورة آموزشي مي توان عكس العمل شركت كنندگان در دوره را دربارة اينكه آيا دوره اثربخش بوده است يانه، بررسي كرد.
2– سطح يادگيري: درسطح دوم اين سوال مطرح است كه آيا كارآموزان واقعاً آنچه كه دوره در صدد دستيابي به آن بوده‌اند، يادگرفته‌اند ياخير؟
3 – سطح رفتار: دورة‌ آموزشي چه تأثيري برعملكرد كارآموزان شركت كننده در محيط كار آنها داشته است ؟ به عبارت ديگر آيا براثر دوره، عملكرد و رفتار حرفه‌اي آنان بهبود يافته است؟
4– سطح نتايـــج: سازمان چه نفعي از برگزاري دورة آموزشي اجراء شده برده و اثرات سازماني دوره چه بوده است؟ از لحاظ سازوکار ارزشیابی، این سطح بسیار دشوارتر از سه سطح قبلی است و به جای توجه به تاثیرات آموزش بر کارکنان، بر تاثیرات سازمانی آموزش ضمن خدمت متمرکز است.
از آنجا که چارچوب نظری هر پژوهش باید بصورت نمودار شماتیک ارائه شود تا متغیرها و روابط بین آنها مشخص گردد چارچوب پژوهش حاضر که بر مبناي 5 مرحله اصلي فرايند آموزش و الگوي ارزشيابي کرک پاتريک تنظيم شده در قالب شکل زير ترسیم گردیده است.

شکل شماره (2-3) چارچوب مفهومي تحقيق

فصل سـوم روش شناسايي تحقيق

مقدمه
تحقيق را مي‌توان تلاش منظم و نظامدار يافته‌ها براي برسي مسأله‌اي خاص که به يک راه حل نياز دارد توصيف کرد و شامل گام‌هايي است که طراحي و پيگيري مي‌شوند تا پاسخ‌هايي براي مسأله مورد علاقه ما در محيط کاري به دست آيد.(سکاران،1381،نقل از بهمني ،61)
از ديدگاه کرلينجر61 (1973)، تحقيق عبارت است از بررسي و مطالعة منظم، کنترل شده و آزمايشي قضيه‌هاي فرضي دربارة روابط احتمالي بين پديده‌هاي طبيعي با ديدي انتقادي. اشکال عمده‌اي که بر اين تعريف وارد است، توجه بيش از اندازه به نوعي پژوهش به نام تحقيق آزمايشي است. تحقيق آزمايشي تنها روش پاسخگويي به همه مسائل انساني نيست؛ زيرا برخي مسائل گرچه به تحقيق آزمايشي ارتباطي ندارند ليکن ارزش تفکر و تأمل را دارند.
تحقيق در علوم تربيتي عبارت است از کاربرد روش‌هاي علمي در مطالعة مسائل آموزشي تربيتي و به طور کلي، مجموعه فعاليت‌هاي منظمي که محقق به منظور شناخت و تبيين پديده‌هاي آموزشي و تربيتي انجام مي‌دهد، تحقيق در علوم تربيتي ناميده مي‌شود.(دلاور،1385،30)
محقق به خوبي آگاهي دارد که آنچه يافته است تا حد زيادي بستگي به نوع کاوش او براي دست يافتن به آن دارد. بنابراين هنگامي مي‌توان در مورد روش بررسي و انجام يک تحقيق تصميم گرفت که ماهيت، موضوع پژوهش، هدفها و نيز وسعت دامنه آن مشخص باشد. به سخن ديگر هدف از انتخاب روش تحقيق آن است که پژوهشگر مشخص نمايد که چه شيوه و روشي را اتخاذ نمايد تا او را هر چه دقيق‌تر، سريع‌تر و ارزانتر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ‌هايي براي پرسش يا پرسش‌هاي تحقيق مورد نظر کمک کند.(سرمد، بازرگان و حجازي، 1376)
در اين فصل به بررسي روش تحقيق، نوع پژوهش، جامعه آماري، روش نمونه‌گيري و حجم نمونه، ابزار گردآوري داده‌ها، روش تعيين روايي و پايايي پرسشنامه‌ها و شيوه تجزيه و تحليل داده‌هاي اين پژوهش مي‌پردازيم.
3-1- روش تحقيق
روش تحقيق وسيله يا طريقه تعيين اين امر است که چگونه يک گزارة تحقيق مورد تأييد قرار مي‌گيرد يا رد مي‌شود. به عبارت ديگر، روش تحقيق، چارچوب عمليات يا اقدامات جستجو‌گرايانه براي تحقق هدف پژوهش جهت آزمودن فرضيه يا پاسخ دادن به سؤال‌هاي تحقيق را فراهم مي‌آورد (بازرگان و ديگران، 1385، 22).
روش پژوهش حاضر اگرچه از نوع توصيفي است، اما نبايد از نظر دور داشت که به طور کلي تحقيق از نوع ارزشيابي است. تحقيقات ارزشيابي براي اندازه‌گيري و سنجش دقيق کار و نتيجه به دست آمده از کار با مقياس و شاخص‌هاي کمي و کيفي به کار مي‌روند. فرضيه بنيادي اين روش تمايز و تفاوت افراد و توانايي آنها و قابليت تغيير اين توانايي‌ها و در نتيجه کارايي بر مبناي عملکرد آنهاست. (ويس62 ، 1998، 54)
3-2- نوع پژوهش
معمولاً تحقيق را به دو منظور انجام مي‌دهند. نخست حل مسائل و مشکلاتي که در حال حاضر در محيط کار وجود دارد و دوم، افزودن به مجموعه دانش بشري در زمينه خاصي که مورد علاقة محقق است. هنگامي که هدف تحقيق آزمودن نظريه‌ها، تبيين روابط بين پديده‌ها و افزودن به مجموعه دانش موجود در يک زمينه خاص است آن تحقيق را بنيادي مي‌ناميم اما وقتي هدف تحقيق، توسعة دانش کاربردي در زمينه خاص باشد تحقيق از نوع کاربردي مي‌باشد(بازرگان و ديگران، 1385، 79).
پژوهش حاضر را مي‌توان از نوع تحقيقات کاربردي محسوب نمود چرا که از نظريات، قانونمندي‌ها و تکنيک‌هايي که در تحقيقات بنيادي تنظيم گرديده در جهت حل مسائل واقعي استفاده شده است.
3-3- جامعه آماري
جامعه63 آماري عبارت است از همه اعضاي واقعي يا فرضي که علاقه‌مند هستيم يافته‌هاي پژوهش را به آنها تعميم دهيم (دلاور،1378). يا به عبارت ديگر، جامعه آماري عبارت است از مقداري از عناصر مطلوب مورد نظر که حداقل داراي يک صفت مشخص باشند (آذر و مؤمني، 1375). براي بررسي ارزيابي اثربخشي دوره‌هاي آموزشي برگزار شده اختصاصي ضمن خدمت تقريرنويسان قوه قضائيه در شهر تهران، جامعه آماري شامل کليه تقريرنويسان شاغل در شعبه‌هاي دادگستري شهر تهران و حوزه‌هاي ستاد است که در طول سالهاي 1385 الي 1389 در دوره‌هاي آموزشي اختصاصي ضمن‌خدمت شرکت کرده‌اند و همچنين سرپرستان مستقيم آنها (مديران دفاتر قضايي در شهر تهران) مي‌باشد. شامل 273 نفر تقريرنويس و 273 نفر مدير دفتر قضايي و مجموعاً 546 نفر تعيين شده است.
3-4- روش نمونه گيري و حجم نمونه
نمونه64 بخشي از جامعه است که معرف آن باشد. به بيان ديگر نمونه‌گيري يعني انتخاب تعدادي از افراد، حوادث و يا اشياء از يک جامعه تعريف شده به عنوان نماينده آن جامعه. پژوهشگر غالباً توانايي اجراي پژوهش بر کل جامعه را ندارد، به همين دليل پژوهش خود را به نمونه کوچکي محدود مي‌کند. نمونه‌اي که بايد نماينده جامعه باشد، زيرا پژوهشگر قصد تعميم يافته‌هاي پژوهش را به آن دارد.(خورشيدي و قريشي، 1386، 135)
روش نمونه گيري در اين تحقيق تصادفي ساده است و حجم نمونه براساس جدول استاندارد مورگان 220 نفر تعيين شد و نظرات 110 نفر تقريرنويس و 110 نفر مدير دفتر قضايي مورد بررسي قرار گرفت.
در سطح 1 و 2 که سطح واکنش و يادگيري است، با اسـتفاده از نمونه‌گيري تصادفي ساده، نظرات 110 نفر تقريرنويس مورد بررسي قرار گرفته است.
در سطح 3 که سطح رفتار است با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي ساده، نظرات 110 نفر مدير دفتر قضايي که به عنوان سرپرست مستقيم تقريرنويسان تعريف شده‌اند مورد بررسي گرفته است.
در سطح 4 که سطح نتايج است با استفاده از نمونه‌گيري تصادفي ساده، نظرات 110 نفر تقريرنويس و 110 نفرمدير دفتر قضايي که به عنوان سرپرست مستقيم تقريرنويسان تعريف شده‌اند مورد بررسي قرارگرفته است.
3-5- ابزار جمع آوري اطلاعات
براي تهيه داده‌هاي مورد نياز از پرسشنامه‌هاي محقق ساخته استفاده شده است. با توجه به اين که مقياس اندازه‌گيري در اين پژوهش طيف پنج درجه‌اي ليکرت مي‌باشد به منظور سنجش سؤالات پژوهش ابتدا طيف ليکرت بر اساس زير نمره گذاري شد و سپس متناسب با تعداد سؤالات مربوط به هر پژوهش مجموعه نمره محاسبه گرديد.

خيلي زياد
زياد
تا حدودي
کم
خيلي کم
5
4
3
2
1
جدول 3-1 روش نمره گذاري سؤالات پرسشنامه
سطح واکنش: ابزار جمع‌آوري داده‌ها در اين سطح پرسشنامه محقق ساخته است که توسط تقريرنويسان شرکت کننده در دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت اختصاصي پاسخ داده شده است. اين پرسشنامه شامل 17 سؤال بسته پاسخ است و متشکل از چند موضوع با عناوين : دستيابي به اهداف، محتواي دوره، ارزيابي خدمات و پشتيباني و ارزيابي مدرسين است. (سؤالات 1 الي 17 در پرسشنامه تقريرنويسان).
سطح يادگيري: ابزار جمع‌آوري داده‌ها در اين سطح پرسشنامه محقق ساخته است که توسط تقريرنويسان شرکت کننده در دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت اختصاصي پاسخ داده شده است. اين پرسشنامه شامل 9 سؤال بسته پاسخ است. ( سؤالات 18 الي 26 در پرسشنامه تقريرنويسان )
سطح رفتار: ابزار جمع‌آوري داده‌ها در اين سطح پرسشنامه محقق ساخته است که توسط سرپرستان مستقيم تقريرنويسان(مديران دفاتر قضايي) پاسخ داده شده است. اين پرسشنامه شامل 15 سؤال بسته پاسخ است. ( سؤالات 1 الي 15 در پرسشنامه مديران دفاتر قضايي )
سطح نتايج: ابزار جمع‌آوري داده‌ها در اين سطح پرسشنامه محقق ساخته است که توسط تقريرنويسان شرکت کننده در دوره‌هاي آموزشي ضمن خدمت اختصاصي و سرپرستان مستقيم آنها (مديران دفاتر قضايي) پاسخ داده شده است. اين پرسشنامه براي فراگيران در دوره‌هاي آموزشي شامل 8 سؤال بسته پاسخ ( سؤالات 27 الي 34 در پرسشنامه تقريرنويسان ) و براي سرپرستان مستقيم آنها شامل 15 سؤال بسته پاسخ است. ( سؤالات 16 الي 30 در پرسشنامه مديران دفاتر قضايي )
3-6- سؤالات تحقيق
1- از نظر تقريرنويسان قوه قضاييه، آیا طي دوره‌های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت موجب «واکنش مثبت» در آنها شده است؟
2- از نظر تقريرنويسان قوه قضاييه، آیا طي دوره‌های آموزشی اختصاصی ضمن خدمت موجب «افزایش يادگيري» آنها شده است؟
3- از نظر تقريرنويسان قوه قضاييه، آيا طي دوره های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت موجب «تحقق اهداف سازماني (نتايج)» شده است؟
4- از نظر مديران دفاتر قضايي، آیا شرکت تقريرنويسان قوه قضاييه در دوره‌های آموزشي اختصاصی ضمن خدمت موجب «بهبود رفتار» آنها شده است؟
5- از نظر مديران دفاتر قضايي، آیا شرکت تقريرنويسان قوه قضاييه در دوره‌های آموزشي اختصاصی ضمن‌خدمت موجب «تحقق اهداف سازماني (نتايج)» شده است؟
6- آیا بین دیدگاه مديران دفاتر قضايي و تقريرنويسان قوه قضاييه در خصوص تأثیر دوره‌های آموزشی بر «تحقق اهداف سازماني (نتايج)» تفاوت معنا داری مشاهده می شود ؟
3-7- روايي65 تحقيق
مقصود از روايي يک تست اين است که آيا تست خصيصه مورد نظر را مي‌سنجد يا نه؟ به بيان ديگر مقصود از روايي تست، مناسب بودن، با معني بودن و مفيد بودن استنباطهاي خاصي است که از روي نمره‌هاي تست به عمل مي‌آيد.(خورشيدي و قريشي،1386،163) پرسشنامه‌هاي اين پژوهش به اساتيد راهنما و مشاور و همچنين چند نفر از افراد متخصص در حوزه آموزش کارکنان ارائه گرديد و روايي صوري و محتوايي آن با توجه به پيشنهادات آنها اصلاح و پس از تأييد مورد آزمايش قرار گرفته است.
3-8- پايايي66 تحقيق
پايايي يک ابزار اندازه‌گيري عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گيري و عمدتاً به دقت نتايج حاصل از آن اشاره مي‌کند. به منظور برآورد پايايي پرسشنامه‌هاي اين پژوهش از روش ضريب

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد انتقال آموزش، منابع انسانی، عملکرد سازمان، عملکرد کارکنان Next Entries تحقیق درمورد فراگيران، خيلي، گزينه، فراواني