تحقیق درمورد سطح مهارت

دانلود پایان نامه ارشد

سوال30
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش بازده کاري شما شده است؟» 8/11 درصد گزينه خيلي كم،10درصد گزينه كم، 7/32درصد تاحدودي ،2/38 درصد گزينه زياد و 3/7درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 5/45 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش بازده کاري آنها شده است.

جدول 4-34 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال31
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 31
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش توان تصميم‌گيري صحيح شما شده است؟
13
11.9
14
12.8
32
29.4
40
36.7
10
9.2

نمودار 4- 34 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال31
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش توان تصميم‌گيري صحيح شما شده است؟» 9/11 درصد گزينه خيلي كم، 8/12درصد گزينه كم ، 4/29 درصد گزينه تاحدودي ،7/36 درصد گزينه زياد و2/9 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 9/45 درصد از فراگيران (تقريرنويسان)در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش توان تصميم‌گيري صحيح آنها شده است.

جدول 4-35 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال32
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 32
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش قدرت تجزيه و تحليل مسائل سازمان توسط شما شده است؟
17
15.6
7
6.4
39
35.8
42
38.5
4
3.7

نمودار 4- 35 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال32
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش قدرت تجزيه و تحليل مسائل سازمان توسط شما شده است؟» 6/15 درصد گزين خيلي كم ، 4/6 درصد گزينه كم ، 8/35 درصد گزينه تاحدودي ، 5/38 درصد گزينه زياد و7/3 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 2/42 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش قدرت تجزيه و تحليل مسائل سازمان توسط آنها شده است.
جدول 4-36: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال33
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 33
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب علاقه شما به افزايش سطح مهارت‌هاي شغلي و حرفه‌اي‌تان شده است؟
13
11.9
10
9.2
32
29.4
38
34.9
16
14.7

نمودار 4- 36 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال33
فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب علاقه شما به افزايش سطح مهارت‌هاي شغلي و حرفه‌اي‌تان شده است؟» 9/11 درصد گزينه خيلي كم ، 2/9درصد گزينه كم ، 4/29 درصد گزينه تاحدودي ، 9/34 درصد گزينه زياد و 7/14 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 5/49 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي موجب علاقه آنها به افزايش سطح مهارت‌هاي شغلي و حرفه‌اي شان شده است.
جدول 4-37 : توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال34
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 33
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب شده عملکرد شغلي شما در راستاي اهداف سازمان تغيير کند؟
17
15.5
8
7.3
34
30.9
44
40.0
7
6.4

نمودار 4- 37 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال34
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت شما در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب شده عملکرد شغلي شما در راستاي اهداف سازمان تغيير کند؟» 5/15 درصد گزينه خيلي‌كم، 3/7 درصد گزينه كم ، 9/30 درصد گزينه تاحدودي، 40 درصد گزينه زياد و 4/6 درصد گزينه خيلي‌زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 4/46 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي موجب شده عملکرد شغلي شان در راستاي اهداف سازمان تغيير کند.
4-3- داده هاي جمعيت شناختي نمونه مورد بررسي (پرسشنامه مديران)
1- جنسيت
توزيع فراواني مديران مورد بررسي به تفكيك جنس در جدول 4-38 نشان داده شده است.
جدول 4-38 توزيع فراواني مديران نمونه مورد بررسي بر حسب جنس
جنس
فراواني
درصد
جنس
مرد
81
73.6

زن
21
19.1

بدون جواب
8
7.3
كل
110
100.0

نمودار 4-38 توزيع فراواني نمونه مديران مورد بررسي بر حسب جنسيت
بر اساس جدول و نمودار بالا 1/19 درصد از مديران زن و 6/73 درصد نيز مرد هستند. 3/7درصد نيز به اين سوال جواب نداده اند.
2- سابقه كار
توزيع فراواني مديران مورد بررسي به تفكيك سابقه كاردر جدول 4-39 نشان داده شده است.
جدول 4- 39 توزيع فراواني نمونه مديران مورد بررسي بر حسب سابقه كار
سابقه كار
فراواني
درصد
سابقه كار
بين1تا10سال
39
35.5

بين11تا20سال
34
30.9

بين21تا30سال
37
33.6

كل
110
100.0

نمودار 4-39 توزيع فراواني نمونه مديران مورد بررسي بر حسب سابقه كار
همانگونه که در جدول و نمودار بالا ديده مي شود، سابقه كار 5/35 درصد افراد نمونه آماري بين1 تا 10 سال قرار دارد. 9/30 درصد بين 11 تا 20 سال و 6/33 درصد بين 21 تا30 سال سابقه كاردارند.

3- تحصيلات
توزيع فراواني مديران مورد بررسي به تفكيك مقطع تحصيلي در جدول40-4نشان داده شده است.
جدول 4- 40 توزيع فراواني نمونه مديران مورد بررسي بر حسب مقطع تحصيلي
مقطع تحصيلي مديران
فراواني
درصد
مقطع تحصيلي
مديران
ديپلم
14
12.7

فوق ديپلم
5
4.5

ليسانس
71
64.5

فوق ليسانس
3
2.7

بدون جواب
17
15.5

كل
110
100.0

نمودار 4-40 توزيع فراواني نمونه مديران مورد بررسي بر حسب ميزان تحصيلات
همانگونه که در جدول و نمودار بالا ديده مي شود، مدرك تحصيلي بيشتر مديران نمونه آماري (5/64‌درصد) ليسانس مي‌باشد.

4-4- توصيف متغيرهاي پژوهش در پرسشنامه مديران
در اين بخش متناسب با سوالهاي اساسي تحقيق و متغيرهاي مستقل پژوهش، ابتدا جداول توزيع فراواني افراد نمونه آماري به سوالهاي پرسشنامه مديران گزارش مي شود.
جدول 4-41 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال1
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 1
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش توان انجام کارهاي پيچيده و دشوار توسط آنان شده است؟
4
3.6
3
2.7
35
31.8
48
43.6
20
18.2

نمودار 4- 41 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال1
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش توان انجام کارهاي پيچيده و دشوار توسط آنان شده است؟ » 6/3درصد گزينه خيلي كم،7 /2 درصد گزينه كم ،8 /31 درصد گزينه تاحدودي ، 6/43 درصد گزينه زياد و2/18 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند . در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 8/61 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش توان انجام کارهاي پيچيده و دشوار توسط آنان شده است.
جدول 4-42 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال2
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 2
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش مهارتهاي تخصصي و کاري آنان شده است؟
3
2.7
4
3.6
29
26.4
50
45.5
24
21.8

نمودار 4- 42 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال2
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش مهارتهاي تخصصي و کاري آنان شده است؟» 7/2درصد گزينه خيلي كم ، 6/3درصد گزينه كم ، 4/26درصد گزينه تاحدودي، 5/45 درصد گزينه زياد و 8/21 نيز گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 3/67 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش مهارتهاي تخصصي و کاري آنان شده است.

جدول 4-43 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال3
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 3
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش دقت و توجه آنان در انجام امور شده است؟
3
2.7
7
6.4
37
33.6
45
40.9
18
16.4

نمودار 4- 43 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال3
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش دقت و توجه آنان در انجام امور شده است؟» 7/2 درصد گزينه خيلي كم ، 4/6درصد گزينه كم ، 6/33 درصد گزينه تاحدودي ، 9/40 درصد گزينه زياد و 4/16 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند.
در مجموع يافته‌ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 3/57 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش دقت و توجه آنان در انجام امور شده است.

جدول 4-44 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال4
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 4
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش نظم و ترتيب و آراستگي در انجام کارها توسط آنان شده است؟
5
4.6
12
11.0
45
41.3
30
27.5
17
15.6

نمودار 4- 44 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال4
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش نظم و ترتيب و آراستگي در انجام کارها توسط آنان شده است؟» 6/4 درصد گزينه خيلي كم ، 11درصد گزينه كم ، 3/41 درصد گزينه تاحدودي ، 5/27درصد گزينه زياد و6/15 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته‌ها حاكي از آن است كه از ديدگاه 1/43 درصد از مديران در حد زياد و خيلي زياد شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي موجب افزايش نظم و ترتيب و آراستگي در انجام کارها توسط آنان شده است.

جدول 4-45 : توزيع فراواني و درصد پاسخ افراد نمونه آماري به سوال5
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه مديران – سوال 5
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش به کارگيري روش‌هاي جديد و نو آورانه توسط آنان شده است؟
8
7.3
10
9.2
33
30.3
38
34.9
20
18.3

نمودار 4- 45 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال5
نتايج نشان مي دهد افراد نمونه آماري در سوال «شرکت کارکنان در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه موجب افزايش به کارگيري روش‌هاي جديد و نو آورانه توسط

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد بهبود مهارت، انتقال دانش Next Entries تحقیق درمورد گزينه، خيلي، كم، آموزشي