تحقیق درمورد زنجیره تامین، عدم قطعیت، شبیه سازی

دانلود پایان نامه ارشد

هزینه های زنجیره تامین مانند هزینه نگهداری، حمل و نقل و … وجود دارد. در کشورهای با تورم فزاینده و اقتصاد نا متعادل قیمت هیچ محصول و خدماتی در مدتی طولانی ثابت نمی ماند و از آن جهت که پیکربندی زنجیره تامین یک فرایند هزینه بر بوده و نتایج آن تا سال ها بر عملکر شرکت تاثیر می گذارد، این عدم قطعیت ها می تواند به قیمت گزافی برای شرکای زنجیره تامین تمام شود و معادله های سودآوری تجارت ایشان را بر هم بزند. علاوه بر این، بخش زیادی از هزینه های نگهداری وابسته به از رده خارج شدن محصولات می باشد که به سختی می توان در قالب اعداد حقیقی بیان داشت. نتیجتاً، پیش بینی های کیفی تقاضا و تقریب هزینه ها بر پایه نظر و تجربه مدیریت می تواند گزینه مناسب تری در بسیاری از موارد برای هر شرکتی باشد.

در حالتی که با تقاضای بازار و هزینه های موجودی سر و کار داریم، عوامل عدم قطعیت بیشتر ابهام، بی اعتباری آماره ها، و مشکلات اندازه گیری ای می باشند که در صورت بازه ای ،مجموعه ای و یا به شکل زبان شناختی بودن متغیرها رخ می دهند (زیمرمن، 2000). در این موقعیت ها علم آمار ابزار مناسبی برای سر و کار داشتن با این داده ها در اختیار ما نمی گذارد. مقادیری که این متغیرها می توانند بگیرند بیشتر وابسته به امکان رخدادشان است تا احتمال رخداد آن ( به دلیل بی اعتباری آماره ها). برای مدل کردن این متغیرها تئوری مجموعه های فازی استفاده می گردد که بر مبنای امکان رخداد پیشامدها بوده و اجازه کار با اعداد کیفی را می دهد( برای مثال گزاره های زبان شناختی مانند اینکه نرخ تقاضا تقریبا برابر 50 عدد در واحد زمان بوده ویا نرخ هزینه نگهداری مواد تقریبا حول و حوش 30 واحد می باشد (زاده، 1975)

در یک مرور ادبیات نسبتا قدیمی ارائه شده توسط گایفریدا و ناگی82(1998) مقالاتی که به کاربرد تئوری فازی در حوزه مدیریت تولید پرداخته اند گردآوری و بررسی گردیده اند. اما یک مرور ادبیات جدید و به روز که به بررسی عدم قطعیت در مسائل طراحی زنجیره تامین پرداخته توسط پیدرو و همکاران83 (2009) ارائه گردیده است.ایشان رویکردهای مختلف مدل سازی برای رفع و رجوع عدم قطعیت در زنجیره تامین را به چهار دسته تقسیم بندی می نمایند

• مدل های عددی : شامل بهینه سازی استوار، برنامه ریزی احتمالی، تئوری بازی ها، برنامه ریزی خطی و برنامه ریزی پارامتریک
• مدل های برپایه هوش مصنوعی :شامل سیستم های چند عامله، برنامه ریزی خطی فازی، برنامه ریزی چند هدفه فازی، برنامه ریزی آرمانی فازی، اعداد فازی، یادگیری تقویت مجدد84، برنامه ریزی تکاملی و الگوریتم ژنتیک.
• مدل های شبیه سازی: شامل شبیه سازی گسسته پیشامد و دینامیک سیستم ها.
• مدل های ترکیبی: شامل برنامه ریی خطی و شبیه سازی، کنترل پیش بینی شده مدل85، برنامه ریزی پویای احتمالی، برنامه ریزی مختلط عدد صحیح و شبیه سازی گسسته پیشامد، الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی، و برنامه ریزی خطی عدد صحیح و دینامیک سیستم ها.
طبق این تقسیم بندی برنامه ریزی فازی جزو مدل های برپایه هوش مصنوعی قرار می گیرند. ایشان مقالات در حوزه هرکدام از این مدل ها را به تفکیک بررسی نموده و آنها را برحسب منبع ایجاد عدم قطعیت( تقاضا، فرایند و تامین) و همچنین سطح تصمیم گیری (استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی) تقسیم بندی نموده اند. نویسندگان در نظر گرفتن موارد زیر را به آنالیست هایی که قصد مدل سازی پیکربندی زنجیره تامین را دارند پیشنهاد می نمایند
1. توسعه مدل هایی که به تنها یک منبع عدم قطعیت بسنده ننموده و بیش از یک مورد را در ساختار خود لحاظ بنمایند.
2. تحقیق راجع به روش های جدید در نظر گرفتن عدم قطعیت خصوصاً کاربرد تئوری مجموعه های فازی و تئوری امکانی برای مسائل برنامه ریزی فازی بسیار مناسب تشخیص داده شده و پیشنهاد گردیده است. همچنین توسعه مدل هایی که در آن هم از عدم قطعیت از نوع فازی و هم احتمالی استفاده بگردد.
3. توسعه مدل های ترکیبی با ترکیب تئوری مجموعه های فازی و شبیه سازی که می توانند روش های MPC را در نظر بگیرند. این روش ها نیازمند یک مدل پیش بینی و یک مدل بهینه سازی می باشند.
4. کاربرد روش های بهینه سازی در مسائل با داده های واقع گرایانه که تاکید بر مدل های بر مبنای هوش مصنوعی ( که شامل برنامه ریزی فازی هم می شود) می باشد. این دسته مدل ها کمترین مقدار کاربرد با داده های واقعی را شامل می شوند و نیازمند کاربرد بیشتر در کیس های واقعی می باشند.
5. مطالعات تجربی که به مقایسه کاربردی بودن انواع رویکرد های مدلسازی در کیس های واقعی بپردازد. حل کردن یک مساله با چند روش می تواند به مشخص کردن نقاط قوت و ضعف روش ها کمک کند.
6. مرور رویکردهای غیرعددی برای برنامه ریزی زنجیره تامین تحت شرایط عدم قطعیت. این رویکرد ها را می توان در کیس های واقعی به کار برد.
از مقالات مهمی که به کاربرد تئوری مجموعه های فازی در پیکربندی زنجیره تامین پرداخته اند می توان به مقالات ارائه شده توسط چن و لی86(2004a) و (2004b)، کومار و ورت87 (2004) و (2006)، لیو و کاو88(2004)، امید و همکاران89(2006)، زی و همکاران90(2006)، سلیم و همکاران91(2007)، یانگ و همکاران92(2007)، ونگ و شو93(2007)، ترابی و حسنی94 (2008) اشاره نمود. این مقالات با کاربرد تکنیک های مختلف برنامه ریزی فازی به بهینه سازی مدل ارائه شده در طبقات مختلف زنجیره تامین اعم از تامین کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان پرداخته اند. در فصل ششم به تفصیل راجع به دسته بندی های مختلف برنامه ریزی فازی بحث خواهد شد.
6-2- نتیجه گیری

با توجه مرور ادبیات گسترده صورت گرفته در این پایان نامه و لحاظ کردن برخی از پیشنهادهای ارائه شده توسط ملو و همکاران (2009)، فلیشمن و همکاران (2003) ، چانگیتراکول(2009) و پیدرو و همکاران(2009) بر اساس مرور صدها مقاله در حیطه مورد بررسی، به نیاز برای ارائه یک مدل پیکر بندی پویای زنجیره تامین دارای لجستیک معکوس به شکل حلقه بسته به منظور یکپارچه سازی نهاد های تولید و توزیع و شبکه حمل و نقل و همچنین تصمیم گیری راجع به گسترش ظرفیت مراکز تولید و توزیع و نگهداری با توجه به تقاضاهای افزایشی در فضای فازی پی می بریم. در فصل بعد به ارائه یک زنجیره تامین پویا، چند محصوله، با در نظر گرفتن تصمیمات حمل و نقل مواد، گسترش ظرفیت و چند هدفه که تنها روی هزینه ها تمرکز ننموده است در فضایی غیرقطعی می پردازیم.

فصل سوم- مدل زنجیره تامین پیشنهادی
1-3-مقدمه
در این فصل مدل ریاضی زنجیره تامین درنظر گرفته شده در این پایان نامه را ارائه می دهیم. مدل پیشنهاد شده یک زنجیره تامین چند هدفه، چند مرحله ای، چند دوره ای (پویا) ، چند محصوله و دارای تجهیزات حمل و نقل مختلف می باشد که در شرایط غیر قطعی بررسی خواهد شد. تصمیمات مربوط به باز و بسته کردن تجهیزات در هر مرحله و افزایش ظرفیت در طول افق برنامه ریزی با توجه به تقاضاهای مختلف افزایشی مراکز فروش و محصولات مرجوعی و زمان حمل و نقل لازم برای انتقال محصولات بین مراحل مختلف زنجیره مد نظر می باشد. شکل شماتیک زیر نشانگر نمای کلی زنجیره تامین ارائه شده است که از چند کارخانه، مرکز توزیع و مرکز فروش مختلف تشکیل شده است. فلش های رو به جلو نشانگر جریان مستقیم محصولات برای تحویل به مشتری و فلش های نقطه چین رو به عقب نشانگر جریان معکوس محصولات نیاز مند تعمیر می باشد.

2-3- ساختار مدل پیشنهادی

1-2-3- مجموعه ها

T افق برنامه ریزی
M مجموعه کارخانه ها
Mc مجموعه کارخانه هایی که ممکن است بسته شوند (McM)
Mo مجموعه کارخانه هایی که ممکن است باز شوند(MoM)
W مجموعه مراکز توزیع
Wc مجموعه مراکز توزیعی که ممکن است بسته شوند(WcW)
Wo مجموعه مراکز توزیعی که ممکن است باز شوند(WoW)
C مجموعه مراکز فروش
V مجموعه تجهیزات حمل و نقل
O مجموعه گزینه های ظرفیتی
Om مجموعه گزینه های ظرفیتی مراکز تولید (Om O)
Ow مجموعه گزینه های ظرفیتی مراکز توزیع(Ow O)
Ov مجموعه گزینه های ظرفیتی تجهیزات حمل و نقل(Ov O)
P مجموعه محصولات تولید شده
R مجموعه مواد اولیه

2-2-3- پارامترها

تقاضای مشتری c در دوره t برای محصول p
نرخ مصرف ظرفیت برای تولید محصول p از ظرفیت کارخانه
نرخ مصرف ظرفیت برای تعمیر محصول p از ظرفیت کارخانه
ظرفیت تولید اولیه کارخانه m
ظرفیت نگهداری اولیه مرکز توزیع w
ظرفیت تولیدی گزینه om برای نصب روی کارخانه ها
ظرفیت نگهداری گزینه ow برای نصب روی مراکز توزیع
ظرفیت نگهداری گزینه ov برای نصب روی مراکز توزیع
وزن محصول p
درصد قطعات خراب در محصولات نوع p
حداکثر ظرفیت جابجائی توسط تجهیز نوع v در دوره t بین کارخانه ها و مراکز توزیع
حداکثر ظرفیت جابجائی توسط تجهیز نوع v در دوره t بین مراکز توزیع و مراکز خرید
هزینه باز کردن تجهیز i
هزینه بستن تجهیز i
هزینه نصب گزینه o روی تجهیز i
هزینه ثابت کارکرد تجهیز i
هزینه ثابت کارکرد گزینه o روی تجهیز i
هزینه تولید محصول p در کارخانه m
هزینه تعمیر محصول p در کارخانه m
هزینه انبار محصول p در انتهای هر دوره در انبارw
هزینه جابجائی هر واحد حجمی محصول در واحد فاصله توسط تجهیز v
سرعت انتقال توسط تجهیز v

3-2-3- متغیر ها
مقدار محصول p جابجا شده بین انبارw و مرکز خریدc توسط تجهیزv در دوره t
مقدار محصول p تولید و جابجا شده بین کارخانه m و انبار w توسط تجهیز v در دوره t
مقدار محصول p تعمیر شده و جابجا شده بین کارخانه m و انبار w توسط تجهیز v در دوره t
مقدار محصول p تعمیر شده و جابجا شده بین انبار w و مشتری c توسط تجهیز v در دوره t
مقدار محصول p نیازمند تعمیر و جابجا شده بین فروشگاهc و انبار w توسط تجهیزv در دورهt
مقدار محصول p نیازمند تعمیر و جابجا شده بین انبار w و کارخانه m توسط تجهیزv در دورهt
در صورت باز بودن کارخانه m در دوره t مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر می گیرد
در صورت باز بودن انبار w در دوره t مقدار یک و در غیر این صورت مقدار صفر می گیرد
درصورت نصب شدن گزینه o روی کارخانهm در دورهt مقدار یک و درغیر این صورت صفرمی گیرد
در صورت نصب شدن گزینه o روی انبار w در دورهt مقدار یک و در غیر این صورت صفر می گیرد
اگر ov روی تجهیز v بین کارخانه ها و مراکز توزیع در دوره t نصب شود مقدار یک می گیرد
اگر ov روی تجهیز v بین مراکز توزیع و مشتریان در دوره t نصب شود مقدار یک می گیرد

4-2-3- محدودیت ها

با کاربرد محدودیت (1-3) مطمئن می شویم که به هر قیمت ممکن تقاضای مشتری براورده می گردد. محدودیت شماره (2-3) مربوط به میزان موجودی انبار شده در مراکز توزیع می گردد. این محدودیت بیان می دارد که میزان ورودی و خروجی از یک گره می بایست یکسان باشد. بدین ترتیب مقدار موجودی در انتهای هر دوره محاسبه می گردد.
(1-3)
(2-3)
محدودیت های (3-3) الی (6-3) محدودیت های ظرفیتی مساله می باشند . محدودیت سوم بیان می دارد که نمی توان بیش از ظرفیت نصب شده تا دوره مربوطه از ظرفیت تولید و تعمیر کارخانه استفاده نمود. محدودیت چهارم مانند مورد قبل بوده ولی برای مراکز توزیع تنظیم گردیده است بدین معنی که نمی توان بیش از ظرفیت نگهداری نصب شده در این مراکز محصولات را از دوره ای به دوره بعد انتقال داد.. محدودیت (5-3) حداکثر میزان حمل و نقل توسط تجهیز v در هر دوره بین کارخانه ها و مراکز توزیع را نشان می دهد. محدودیت (6-3) مشابه مورد قبل است فقط بین مراکز توزیع و مراکز فروش (مرحله دوم زنجیره تامین) برقرار می باشد. توجه شود که نحوه اضافه کردن گزینه های ظرفیتی در دو محدودیت(3-3) و(4-3) با محدودیت های (5-3) و(6-3) تفاوتی عمده دارد. فرض بر آن است که اگر در یک دوره از یک گزینه ظرفیتی برای افزایش ظرفیت کارخانه ها یا انبارها استفاده شود، در همه دوره های باقی مانده این ظرفیت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد عدم قطعیت، زنجیره تامین، محیط زیست Next Entries تحقیق درمورد زنجیره تامین، محدودیت ها، تصمیم گیری چند معیاره