تحقیق درمورد رفاه فردی، روش تحقیق، حسابداران، سوگیری

دانلود پایان نامه ارشد

محدودیت زمانی بر عملکرد قضاوت حسابرسی اثرگذار است.
تاکیاموهد اسکندر
2012
تلاش، فشارپاسخگویی، عملکرد قضاوت حسابرسی
بر اساس نتایج این تحقیق فشار پاسخگویی و خودکارآمدی ارتباط مثبتی با عملکرد قضاوت حسابرس در سطح تلاش بالا دارد.

جدول 2-2- خلاصه تحقیقات انجام شده در ایران
محقق
سال
متغیرهای مورد بررسی
نتایج
براتی
1375
متغیرهای کمی و کیفی، قضاوت های حسابرسان، افشا
نسبت اقلام مورد قضاوت نسبت به متغیرهای فروش، سودناویژه، سودویژه، داراییها، ارزش ویژه و دارایی جاری موثر است. متغیرهای کیفی نیز اثر با اهمیتی بر سطح اهمیت دارند. سود ویژه مهمترین عامل موثر جهت جداسازی اقلام کم اهمیت و بااهمیت می باشد.
رحیمیان
1384
جهت گیری قضاوتی و قضاوت
برخی از روشهای مورد استفاده در فرآیند حسابرسی بر این موضوع دلالت دارند که حسابرسان با استفاده از این روش ها، به طور معقول می توانند تاثیر سوگیری های قضاوتی را در قضاوت های حرفه ای خود حداقل کنند.
وحیدی و راهداریان
1387
قضاوت حسابرسان، عوامل کیفی و عوامل کمی
نتایج پژوهشگر نشان گر این بود که حسابرسان مستقل، عوامل کیفی و حسابرسان داخلی، عوامل کمی را موثرتر می دانند.

خوش طینت و بستانیان
1387
عوامل محیطی و قضاوت حرفه ای
یافته های تحقیق نشان می دهد که دانش، درستکاری، استقلال، مبانی اخلاقی، و مهمترین ویژگی های شخصی و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان، وجود شرایطی که حسابرسان خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به قضاوت های حرفه ای انجام شده بدانندوجود برنامه ها و چک لیست های حسابرسی مهمترین عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی است.
سيراني و همکارانش
1388
پیچیدگی حسابرسی، تجربه
هر چه وظايف و كار حسابرسي پيچيده تر شود، اهميت و اثر تجربه بيشتر نمايان مي شود.
خواجوی و همکارش
1388
پیچیدگی حسابرسی، وظایف ساختار نیافته
نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد که بين قضاوت حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه در مورد وظايف ساختارنيافته تفاوت معناداري وجود دارد و تجربه تاثير بسيار زيادي بر دقت قضاوت حسابرسان دارد.
حساس یگانه و مقصودی
1390
تعاملات اجتماعی، آیین رفتارحرفه ای، انگیزش، عملکرد حسابرسان و قضاوت حسابرس
کسب وکار امروز نیازمند تعاملات اجتماعی و رعایت ملاحظات اخلاقی است. الزام تحصیل سود، فعالیت های غیراخلاقی و نادیده انگاری کردارهای مورد پذیرش جامعه را توجیه نمی نماید.
سهرابی جهرمی
1390
عملکرد قضاوت حسابرسی، محیط و شناخت
حسابرسان استفاده کننده از رویکرد حسابرسی سیستم های راهبردی، قضاوت بهتری نسبت به صورتهای مالی صاحبکار داشته و این قضاوت عاملی برای کاهش ریسک حسابرسی می باشد.
کده و سالاری
1390
صحت، اجماع، توانایی دفاع و همخوانی
توانایی دفاع و صحت تاثیر بیشتری بر قضاوت حرفه ای دارد و مدیران سازمان حسابرسی و سایر موسسات حسابرسی جهت نظامند کردن و افزایش کیفیت قضاوت حرفه ای، باید این مهم را مدنظر قرار دهند.
برادران و حسین پور
1390
رفاه ذهنی و سرمایه اجتماعی
نتايج تحقيق نشان مي دهد ميزان رفاه ذهني افراد تحت تأثير سرماية اجتماعي آنان است؛ يعني افزايش ميزان سرماية اجتماعي افراد به افزايش رفاه ذهني آنان منجر مي شود.
نیلی و بابازاده خراسانی
1391
رفاه ذهنی و جنسیت
یافته های تحقیق به طور کلی، از تاثیر عوامل درآمد، وضعیت شغلی، سلامت فردی، اعتقادات مذهبی، روابط و پیوندهای خانوادگی، سن و جنسیت بر سطح رفاه شهروندان ایرانی حکایت دارد.
نیکومرام و همکاران
1392
ویژگی های کیفی، قضاوت حرفه ای، سوگیری ذهنی
شواهد بدست آمده از این تحقیق نشان می دهد که حسابدارانی که در شرایط مناسبی برای سوگیری ذهنی قرار می گیرند در مقایسه با کسانی که در چنین شرایطی قرار نمی گیرند، از قضاوت حرفه ای خود برای نشان دادن سود بالاتری استفاده می کنند تا بتوانند عملکرد شرکت را به نحو بهتری نشان دهند و از منافع مرتبط با آن منتفع گردند.
الهه معزز و همکاران
1392
ماکیاولیسم، فرهنگ سازمانی
یافته های این پژوهش نشان می دهد که ویژگی ماکیاولیسم یک متغیر تعیین کننده در چگونگی رفتار در محیط شغلی می باشد. به طور کلی حسابداران و حسابرسانی که در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته اند نسبت به سایر حرفه ها، از ماکیاولیسم کمتری برخوردار بودند.

2-6- جنبه نوآوری پژوهش
تحقیقات مختلف هر کدام از متغیرهای تحقیق حاضر را به صورت مجزا مورد بررسی قرار داده اند. اما کمتر تحقیقی در ایران به بررسی همزمان متغیرهای این تحقیق در قالب یک پژوهش واحد پرداخته است، به همین اساس می توان تحقیق حاضر را تحقیقی نو قلمداد کرد.

فصل سوم
روش تحقیق
3-1- مقدمه
اصولاً هدف تمامي‌ علوم، شناخت و درک دنياي پيرامون ماست. به منظور آگاهي از مسايل و مشکلات دنياي اجتماعي، روش‌‌ها‌ي علمي‌ تغييرات قابل ملاحظه اي پيدا کرده اند. اين روندها سبب شده است که براي بررسي رشته‌ها‌ي مختلف دانش بشري، از روش علمي‌استفاده شود. استفاده از روش علمي و كاربرد آن به منظور يافتن پاسخ از اهميت برخوردار است. لذا روش شناسي درپژوهش به محقق كمك مي كندتا از روش متناسب با سوالات به واقعيت مورد نظر دست يابد.
روش علمی تحقیق عبارت است از کلیه وسایل، مراحل جمع آوری سیستماتیک اطلاعات و نحوه تجزیه وتحلیل آنها برای نیل به هدف معین و هدف از انجام تحقیق علمی کشف راه و راه هایی جهت ایجاد تغییرات مطلوب در جامعه ای معین است.
براي پاسخ‌گويي به سوال مورد نظر تحقیق، اين فصل ابتدا به بيان نوع و روش تحقیق مي‌پردازد، سپس روش جمع آوري داده‌ها، تعيين جامعه آماري، نمونه و روش نمونه‌گيري بيان مي‌شود و در پايان به نحوه واکاوي داده‌ها و آزمون‌هاي آماري مورد استفاده اشاره خواهد شد.
3-2- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از این جهت که نتایج مورد انتظار آن را می توان در فرایند ارتقا بینش حسابرسان به ذینفعان به خدمت گرفت از نوع کاربردی می باشد.
از لحاظ استراتژی اجرا از نوع پیمایشی است زیرا از ابزار پرسشنامه استفاده می شود و وضع موجود را بدون دخل و تصرف تشریح می گردد.
در تحقیقات همبستگی هدف اصلی آن است که مشخص شود آیا رابطه ای بین دو یا چند متغیر کمی (قابل سنجش) وجود دارد و اگر این رابطه وجود دارد اندازه و حد آن چقدر است؟(غلامرضا خاکی، 1378،218).
3-3- فرضیه های تحقیق
فرضيه حدسي است زيرکانه و علمي که بايد به کمک وقايع (داده‌ها) مورد بررسي قرار گرفته و سپس تاييد يا رد گردد. به طور کلي فرضيه‌هاي زيردر رابطه با اين تحقیق مطرح مي‌باشند.
فرضیه 1: رفاه فردی بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه 2: ماکیا ولی گری بر قضاوت حرفه ای حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه 3: رفاه فردی بر قضاوت تخصصی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه 4: ماکیا ولی گری بر قضاوت تخصصی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه 5: رفاه فردی بر قضاوت عمومی حسابرس تاثیر می گذارد.
فرضیه 6: ماکیا ولی گری بر قضاوت عمومی حسابرس تاثیر می گذارد.
3-4- قلمرو تحقیق
هر تحقیقی بایستی دارای محدوده مشخصی باشد تا محقق در طول تحقیق تمامی عوامل تأثیرگذار را مد نظر داشته باشد و روابط بین آنها را بسنجد و در شرایط متعارف تحقیق بتواند نتایج را بسط و توسعه دهد. در بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود.
الف) قلمروموضوعی تحقیق:
این تحقیق تاثیر رفاه فردی و ماکیاولی گری حسابرسان بر قضاوت آنهارا مورد بررسی قرار می دهد.

ب) قلمرو مکانی تحقیق:
موسسه هاي حسابرسي خصوصي در سراسر ايران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق انتخاب شده است.
ج) قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق از بازه ماه مرداد لغایت دی ماه 1393 می باشد.
3-5- جامعه آماری و روش نمونه گیری
جامعه آماری عبارت است از کلیه جامعه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 119،1391).
جامعه آماري اين تحقیق شامل حسابرسان فعال در شرکت های حسابرسی مي‌باشد.
نمونه عبارت است از مجموعه‌اي از نشانه‌ها که از يک قسمت‌، يک گروه يا جامعه‌اي بزرگتر انتخاب مي‌شود.‌، بطوري‌که اين مجموعه معرف کيفيت‌ها و ويژگي‌هاي آن قسمت،گروه يا جامعه بزرگ‌تر باشد(نادري و نراقي،1387).
تعداد نمونه لازم 90 نفربوده است لذا با توجه به تجارب گذشته و پیش بینی نرخ پایین بازگشت پرسشنامه توسط جامعه مورد نظر، مرحله نخست 110 پرسشنامه بین جامعه هدف که به صورت تصادفی ساده انتخاب شده بودند توزیع و با توجه به نرخ بازگشت پرسشنامه و کمبود آن برای نمونه مورد نظر، مجدا تعداد 20 پرسشنامه دیگر توزیع گردید و سپس پرسشنامه های تکمیل شده مورد مطالعه و تحلیل قرار گرفتند.
از بین پرسشنامه های ارسال شده تعداد 102 پرسشنامه تکمیل شده، بازگشت شد و با توجه به اینکه 2 عدد از پرسشنامه ها ناقص و غیر قابل بررسی بود، در نهایت تعداد 100 پرسشنامه قابل قبول پذیرفته شد.
حجم نمونه:
به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است .
n=(Z_(∝/2)^2 S^2)/d^2 =((1.96)^2×0.235)/(0.1)^2 ≈90

n=90 = نشان دهنده حجم نمونه
= 0.05 α = در صد خطاي معيار ضريب اطمينان قابل قبول
s2 = 0.235 = واریانس نمونه ای بدست آمده از پرسشنامه پایلوت
d = 0.1 =درجه اطمينان يا دقت احتمالي مطلوب
3-6- روش و ابزارگردآوری داده ها
3-6-1- پرسشنامه
ابزار اندازه گیری داده های این تحقیق پرسشنامه است که شامل تعداد 44 پرسش بوده و در دو بخش تنظیم شده است:
بخش اول:
در این بخش 34 سوال ارائه شده که شامل: تعداد 20 سوال مربوط به متغیر ماکیاولی گری، تعداد 14 سوال مربوط به متغیر رفاه فردی می باشد.
بخش دوم:
این بخش شامل 3 سوال مربوط به قضاوت حرفه ای حسابرس می باشد.
سه سوال مربوط به متغیر قضاوت حرفه ای می باشد و از تعدادی از حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شد. این سه سوال شامل یک سوال در مورد بدهی های احتمالی، یک سوال در مورد صحت خرید و فروش و سوال سوم در رابطه با صحت اسناد پرداختنی بود. سوال اول مشتمل بر شش آزمون و دو سوال بعد هر کدام 3 آزمون می باشد.در صورتی که پاسخ دهنده پاسخ صحیح داده باشد نمره کامل دریافت می کند به عنوان مثال سوال صحت بدهی های احتمالی شامل شش آزمون است اگر پاسخ دهنده هر شش آزمون را علامت زده باشد نمره کامل (یعنی 6 ) و در غیر این صورت نمره کمتری دریافت می کند و در صورتی که آزمون اضافی را علاوه بر آزمون های مختص به هر سوال انجام داده باشد 5/. نمره از وی کسر خواهد شد. در صورتی که آزمون کمتری را انجام داده باشد نمره کامل را دریافت نمی کند.
3-6-2- نحوه توزیع پرسشنامه
پس از این که پرسشنامه موردنظر تنظیم و افراد نمونه انتخابی نیز مشخص گردید. در این پژوهش پرسشنامه ها از طریق مراجعات حضوری، دورنگار (فکس)و ایمیل توزیع و جمع آوری گردیده است و با توجه به مشکلات ذاتی و محدودیت های حاکم در این نوع تحقیقات، پی گیری های بسیاری انجام شده تا بالاخره پرسشنامه های گردآوری شده به حد کافی رسید.
3-7- روایی و پایایی ابزار تحقیق
در بحث روایی این موضوع مطرح است که آیا سوال های مطرح شده در پرسشنامه می تواند تحقیق را به اهداف تعیین شده در پژوهش برساند؟ و آیا پرسشنامه به شکل صحیحی تنظیم شده است که بتواند به جواب مشخصی رسیده و نیازهای سوال های پژوهش را تامین کند؟ به همین دلیل، پرسشنامه در اختیار تعدادی از صاحب نظران حسابرسی که در نمونه آماری مشارکت نداشته اندگذاشته شده و از نظرات اصلاحی آنان در مورد برخی سوال ها و عبارت ها استفاده شده است. و در نهایت روایی ظاهری و محتوایی پرسشنامه پس از بارها انجام اصلاحات لازم، از طریق تایید استاد راهنما و مشاور حاصل گردیده است.
براي تعيين ميزان پايايي پر

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد فشار مالی، رفاه ذهنی، رضایت شغل، رضایت شغلی Next Entries دانلود پایان نامه درباره سلامت روان، روابط بین فردی، ناسازگاری، همسانی درونی