تحقیق درمورد رفاه فردی، استانداردهای حسابداری، صورت های مالی، حسابداران

دانلود پایان نامه ارشد

بحث قلمرو تحقیق، سه نوع قلمرو موضوعی، مکانی و زمانی مطرح می شود.
الف) قلمروموضوعی تحقیق:
این تحقیق در حوزه علم روانشناسی و حسابرسی قرار می گیرد.
ب) قلمرو مکانی تحقیق:
موسسه هاي حسابرسي خصوصي در سراسر ايران به عنوان قلمرو مکانی تحقیق انتخاب شده است.
ج) قلمرو زمانی تحقیق:
قلمرو زمانی تحقیق از بازه ماه مرداد لغایت دی ماه 1393 می باشد.
1-8- روش تحقیق
روش تحقیق حاضر از این جهت که نتایج موردانتظار آن را می توان در فرآیند ارتقاء بینش حسابرسان و ذینفعان به خدمت گرفت از نظر هدف از نوع کاربردی می باشد. در ضمن به لحاظ استراژی اجرا از نوع پیمایشی است زیرا از ابزار پرسشنامه استفاده شده است و از نظر روش نیز یک تحقیق همبستگی محسوب می شود.
1-9- جامعه و نمونه آماری
جامعه آماری عبارت است از کلیه جامعه عناصر و افرادی که در یک مقیاس جغرافیایی (جهانی یا منطقه ای) دارای یک یا چند صفت مشترک باشند(حافظ نیا، 119،1391).
جامعه آماري اين تحقیق شامل حسابرسان فعال در شرکت های حسابرسی و عضو سازمان حسابرسی مي‌باشد.
نمونه عبارت است از مجموعه‌اي از نشانه‌ها که از يک قسمت‌، يک گروه يا جامعه‌اي بزرگتر انتخاب مي‌شود.‌، بطوري‌که اين مجموعه معرف کيفيت‌ها و ويژگي‌هاي آن قسمت،گروه يا جامعه بزرگ‌تر باشد(نادري و نراقي،1387).
به منظور تعيين حجم نمونه از فرمول زیر استفاده شده است .
n=(Z_(∝/2)^2 S^2)/d^2 =((1.96)^2×0.235)/(0.1)^2 ≈90

n=90 = نشان دهنده حجم نمونه
= 0.05 α = در صد خطاي معيار ضريب اطمينان قابل قبول
s2 = 0.235 = واریانس نمونه ای بدست آمده از پرسشنامه پایلوت
d = 0.1 =درجه اطمينان يا دقت احتمالي مطلوب
1-10- ابزارگردآوری داده ها
اطلاعات مربوط به تایید یا رد فرضیات پژوهش، به روش میدانی جمع آوری شده است. ابزار اندازه گیری داده های این تحقیق پرسشنامه است که شامل تعداد 44 پرسش بوده و در دو بخش تنظیم شده است:
بخش اول:
در این بخش 34 سوال ارائه شده که شامل: تعداد 20 سوال مربوط به متغیر ماکیاولی گری، تعداد 14 سوال مربوط به متغیر رفاه فردی می باشد.

بخش دوم:
این بخش شامل 3 سوال مربوط به قضاوت حرفه ای حسابرس می باشد.
سه سوال مربوط به متغیر قضاوت حرفه ای می باشد که از حسابرسان مستقل عضو جامعه حسابداران رسمی ایران تهیه شد. این سه سوال شامل یک سوال در مورد بدهی های احتمالی، یک سوال در مورد صحت خرید و فروش و سوال سوم در رابطه با صحت اسناد پرداختنی بود. سوال اول مشتمل بر شش آزمون و دو سوال بعد هر کدام 3 آزمون می باشد.
1-11- شیوه تحلیل داده های تحقیق
در این تحقیق توصیف داده های دموگرافیک تحقیق با استفاده از آمار توصیفی، جداول فراوانی و نمودارها انجام می گیرد. برای بررسی وجود رابطه معنادار بین متغیر وابسته و متغیر های مستقل و به منظور آزمون فرضیه ها با هدف سنجش روابط همزمان میان متغیر ها از رگرسیون چند متغیره استفاده می گردد و برای طبقه بندی و تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار EXCEL وSPSS استفاده می شود.
1-12- تعریف نظری متغیرها
1-12-1- قضاوت حسابرسی
اظهار نظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسیله شخصی است که هم تحصیلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ویژگی های لازم برای اظهار نظر های بی طرفانه را دارا است.(پروکتر و همکاران3، 1981،26)

1-12-2- ماکیاولی گری
ماکیا ولی گری از مجموعه اصول و روشهایی نشات می گیرد که ماکیا ولی ارائه کرده است وی معتقد است برای دستیابی به هدف در سیاست بکاربردن هر وسیله ای مجاز است و بدین ترتیب به طور کلی سیاست را از اخلاق جدا می داند و معتقد است برای حفظ قدرت نباید از شرارت و اعمال خشونت آمیز ترسید (دلوگا4، 2001، 343)
1-12-3- رفاه فردی
رفاه فردی حدود نیازمندی ها و خواسته هایی را که فرد می تواند آن ها را ارضا کند و سطحی را که در آن توانایی برآوردن آن ها را دارد، نشان می دهد. نیازمندی ها و خواسته هایی چون غذا، پوشاک، مامن، سلامت، استراحت، خواب، فعالیت، ارتباطات شخصی و اجتماعی، محبت،عزت نفس و خودباوری به هم وابسته هستند. ارضای نیازها هم به منابع فردی (مانند سلامت جسمی و روانی، دانایی،مهارت ها، دارایی ها و پول) و هم به کوشش و نیز به محیط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که فرد در آن زندگی می کند، بستگی دارد.)مصطفی منتقمی، 1389، 47)
1-13-تعریف عملی متغیرها
1-13-1-قضاوت حسابرسی
در قضاوت حسابرسی 3 سوال مربوط به قضاوت حرفه ای حسابرس می باشد. یک سوال در مورد بدهی های احتمالی که مشتمل بر 6 آزمون مثل ارسال تاییدیه مشاور حقوقی شرکت، آزمون جامعیت چک، بررسی قراردادهای فروش که به ترتیب در پرسشنامه تا سوال 6 می باشد. سوال دوم در مورد صحت خرید و فروش مشتمل بر 3 آزمون که این آزمون ها شامل آزمون انقطاع زمانی، ارسال تاییدیه اشخاص و استفاده از روشهای تحلیلی است. در نهایت سوال سوم مربوط به صحت مبلغ اسنادپرداختنی پایان دوره که این آزمون ها عبارتند از آزمون جامعیت چک، آزمون انقطاع زمانی و آزمون تسلسل می باشد.

1-13-2-ماکیاولی گری
در بخش ماکیاولی گری عباراتی مانند اغلب مردم اساسا خوب و مهربان هستند، مردم تا مجبور نشوند خوب و کافی کار نمی کنند، امانت داری در تمام موارد بهترین رویه است و … وجود دارد.
1-13-3-رفاه فردی
در رفاه فردی واژگانی از قبیل شرایط زندگی عالی ، رفاه مالی، تنش های عصبی و … می باشد.
1-14- خلاصه فصل
در این فصل ضمن بیان مقدمه ای درباره قضاوت حسابرسان در جامعه، به صورت اجمالی سوالات اصلی تحقیق، ضرورت انجام تحقیق، اهداف اساسی تحقیق، فرضیات تحقیق، قلمرو و روش انجام تحقیق، جامعه آماری و در نهایت متغیرهای تشریح و ارائه گردیده است.

فصل دوم
ادبیات تحقیق
2-1- مقدمه
ابعاد قضاوت و تصمیم گیری موضوعاتی هستند که همیشه در حسابرسی مطرح بوده اند. در حقیقت این ابعاد، جنبه های اصلی حسابرس هستند. چون حسابرسی فرآیندی است که همواره با قضاوت همراه است. این امر می تواند زمینه ساز وقوع خطر برای حسابرسان باشد.حسابرسی مانند حسابداری، دامن گیر دنیای بدهکار و بستانکار نیست بلکه با مواردی مانند خطر، کنترل ها، اندازه گیری عملیات و مدارک حسابرسی روبرو است (نچل5، 2000).
قضاوت حرفه ای یکی از عناصر اصلی حسابرسی است . حسابرسان هم درباره استفاده درست و  به جای تهیه کنندگان گزارش های مالی از استانداردهای حسابداری و هم در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند.اطلاعات حسابداری و گزارشهای مالی اتکاپذیر به تخصیص اثربخش منابع کمک می کند. تصمیمات مختلف اقتصادی تحت شرایط نامطمئن و ریسکی اتخاذ می شوند. یک حسابرس مستقل می تواند به افزایش اعتبار اطلاعات مورد استفاده افراد برون سازمانی مانند سهامداران، اعتباردهندگان، قانون گذاران، مشتریان و سایر ذینفعان کمک کند. از این رو نقش حسابرسان مستقل کاهش ریسک اطلاعات است؛ ریسک این که ممکن است اطلاعات مالی و حسابداری مورد استفاده برای تصمیمات اقتصادی به طور با اهمیتی کژنمایی شده باشد (وینتینگتون و پانی6 ، 2003).
به علاوه حسابرسان به علت داشتن دانش فنی و استقلال و کمک به صاحبکاران در جهت بهبود عملیات و کنترل های داخلی، ارزش افزا هستند. حسابرسان اغلب مواردی را ارائه می کنند که به افزایش سوددهی (از طریق کاهش هزینه ها، شامل کاهش تقلب و اشتباهات و بهبود کارایی عملیات) کمک می کند. یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های حسابرسی، قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند (رحیمیان 1390).
در این فصل مروری بر مفاهیم مطرح شده در تحقیق که شامل قضاوت حسابرس، رفاه فردی و ماکیاولی گری می باشد، صورت می گیرد. در قسمت دوم این فصل نیز پیشینه تحقیق و ادبیات پژوهش مطرح خواهد گردید.
2-2- قضاوت
برای مفهوم قضاوت در حسابرسی تعاریف متعددی ارائه شده است که در زیر خلاصه ای از این تعاریف جمع بندی و ارائه گردیده است:
اظهار نظر معقول و حکم کردن مستدل درباره موضوعات حسابداری و حسابرسی به وسیله شخصی است که هم تحصیلات و تجربه ارزشمندی دارد و هم ویژگی های لازم برای اظهار نظر های بی طرفانه را دارا است.(پروکتر و همکاران7،1981).
سرچشمه ارزش حسابرسی صورت های مالی، قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوت حرفه ای حسابرس و قضاوت های جمعی (اجماع) به شرح استانداردهای حسابرسی است. انجمن حسابداران رسمی کانادا قضاوت حرفه ای را این گونه تعریف می کند: “قضاوت حرفه ای در حسابرسی به معنای کاربرد دانش و تجربه در چارچوب استانداردهای حسابداری، حسابرسی و آیین رفتارحرفه ای برای تصمیم گیری درباره انتخاب یک گزینه از میان گزینه های مختلف است” (کریستی و همکاران8، 1970).
با وجود ابزارها و روش های مختلف مورد استفاده، حسابرسی بیش از هر چیز، فرآیند قضاوتی است و حسابرسان در زمینه های گوناگونی مانند موارد زیر ملزم به تصمیم گیری و قضاوتند:
تعیین سطح اهمیت
تعیین اهداف حسابرسی
ارزیابی دارایی ها، بدهی ها و اقلام سود و زیان
طراحی روش های حسابرسی موثر به منظور کسب شواهد حسابرسی
ارزیابی انواع مختلف ریسک در حسابرسی
ارزیابی اثربخشی و اتکاپذیری سیستم کنترل های داخلی
ارزیابی درستی فرض تداوم فعالیت
ارزیابی کفایت شیوه و حدود افشای اقلام در صورت های مالی
ارزیابی توضیحات مدیریت صاحبکار
ارزیابی کمی و کیفی شواهد به منظور اظهارنظر درباره صورت های مالی
ارزیابی مطابقت اطلاعات با اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای حرفه ای
قضاوت حرفه ای از چند عامل کلیدی تاثیر می پذیرد. پژوهشگران در حال حاضر مشغول مطالعه تاثیر محیط کاری حسابرسی، ویژگی های حسابرس، شواهد حسابرسی، فرآیند تصمیم گیری و ویژگی های کیفی قضاوتند.(مهام،1383)
قضاوت حرفه ای یکی از عناصر اصلی حسابرسی است. حسابرسان هم درباره استفاده درست و به جای تهیه کنندگان گزارشهای مالی از استانداردهای حسابداری و هم در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند. یافته های تحقیق نشان می دهد که دانش، تجربه، درستکاری و پای بندی به مبانی اخلاقی مهمترین ویژگی های شخصی و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان، وجود شرایطی که حسابرسان خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به قضاوت های حرفه ای انجام شده بدانند، وجود استانداردهای حسابداری و حسابرسی مهمترین عوامل محیطی موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی است (بستانیان، 1386).
قضاوت فرآیندی است که در آن افراد درباره جنبه های مربوط به مساله مورد تصمیم گیری فکر و اظهارنظر می کنند.
قضاوت های اشتباه، اغلب ناشی از اشتباه تصمیم گیری هاست. بنابراین، برای بهبود تصمیم گیری ها باید اشتباهات در قضاوت ها شناخته شده و حداقل شود. همواره تصمیماتی که توسط افراد صورت می گیرد دارای یک فرآیند متوالی است. در این فرآیند، ممکن است راهکارهای جدیدی در دسترس قرار گیرد یا معیارهای تصمیم گیری جدیدی معرفی شود یا معیارهای موجود با توجه به اطلاعاتی که در دسترس قرار می گیرد، تغییر یابد. یکی از جالب ترین و مهم ترین جنبه های حسابرسی، قضاوت هایی است که حسابرسان به عنوان بخشی از کار روزمره خود با آن سروکار دارند (حساس یگانه و تالانه، 1382، 60).
2-2-1- قضاوت حرفه ای
قضاوت از دو کلمه (judgment) و (professional) تشکیل شده است .معنای قضاوت حکم کردن مسائله و اتخاذ تصمیم های عاقلانه است.(معین، 1376)حرفه نیز که در معنای عام پیشه و کاری است که شخص به طور تمام وقت به آن اشتغال دارد، معنای والاتری نیز دارد، به گونه ای که در فرهنگ اصطلاحات حسابداری سجادی نژاد – اکبری ( 1385 ) بر اساس تعریف انجمن حسابداران انگلستان به ” شغلی که اشتغال به آن عمدتا مستلزم به کار گرفتن توانایی های فکری به دست آمده از تحصیلات و تجارب نسبتا طولانی باشد ” گفته می شود. بنابراین اگرچه معنای عام ” حرفه ای ” کسی است که کار

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد رفاه فردی، رگرسیون، مدل مفهومی، روش تحقیق Next Entries تحقیق درمورد عوامل محیطی، صورتهای مالی، استانداردهای حسابداری، وضعیت مالی