تحقیق درمورد خيلي، گزينه، كم، فراگيران

دانلود پایان نامه ارشد

فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال7
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 7
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
محتواي دوره‌ها و مواد آموزشي تا چه اندازه به روز بوده است؟
4
3.7
7
6.4
47
43.1
44
40.4
7
6.4

نمودار4-10 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال7
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «محتواي دوره‌ها و مواد آموزشي تا چه اندازه به روز بوده است؟».7/3درصد گزينه خيلي كم ، 4/6درصد گزينه كم ، 1/43 درصد گزينه تاحدودي، 4/40 درصد گزينه زياد و 4/6 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 8/46 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد محتواي دوره‌ها و مواد آموزشي به روز بوده است.

جدول 4-11: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال8
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 8
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
منابع و جزوات آموزشي استفاده شده تا چه اندازه مناسب دوره‌ها بوده است؟
10
9.1
15
13.6
40
36.4
42
38.2
3
2.7

نمودار4- 11 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال8
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «منابع و جزوات آموزشي استفاده شده تا چه اندازه مناسب دوره‌ها بوده است؟»1/9 درصد گزينه خيلي كم، 6 /13درصد كم ، 4/36درصد گزينه تاحدودي ، 2/38درصد گزينه زياد و 7/2درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 9/40 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد منابع و جزوات آموزشي استفاده شده مناسب دوره‌ها بوده است.

جدول 4 -12: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال9
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 9
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
امکانات سمعي و بصري و استفاده از ابزارهاي کمک آموزشي تا چه اندازه مناسب بوده است؟
36
33.0
30
27.5
27
24.8
13
11.9
3
2.8

نمودار4- 12 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال9
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «امکانات سمعي و بصري و استفاده از ابزارهاي کمک آموزشي تا چه اندازه مناسب بوده است؟» 33درصد گزينه خيلي كم ،5/27 درصد گزينه كم، 8/24درصد گزينه تاحدودي ، 9/11درصد گزينه زياد و 8/2درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده‌اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه تنها از ديدگاه 7/14 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد امکانات سمعي و بصري و استفاده از ابزارهاي کمک آموزشي مناسب بوده است.
جدول4-13: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال10
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 10
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
نحوه سازماندهي و برنامه‌ريزي و مديريت اجرايي دوره‌ها تا چه اندازه مناسب بوده است؟
9
8.3
18
16.5
42
38.5
35
32.1
5
4.6

نمودار 4 – 13 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال10
فراگيران نمونه آماري در سوال «نحوه سازماندهي و برنامه‌ريزي و مديريت اجرايي دوره‌ها تا چه اندازه مناسب بوده است؟» 3/8 درصد گزينه خيلي كم ، 5/16درصد گزينه كم ، 5/38 درصد گزينه تاحدودي، 1/32درصد گزينه زياد و 6/4 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 7/36 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد نحوه سازماندهي و برنامه‌ريزي و مديريت اجرايي دوره‌ها مناسب بوده است.
جدول 4-14: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال11
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 11
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کيفيت فضا، تجهيزات و محل برگزاري دوره‌ها (از لحاظ: نور، تهويه، ظرفيت، دوري از سروصدا) تا چه اندازه مناسب بوده است؟
7
6.4
15
13.6
56
50.9
24
21.8
8
7.3

نمودار 4- 14 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال11
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «کيفيت فضا، تجهيزات و محل برگزاري دوره‌ها (از لحاظ: نور، تهويه، ظرفيت، دوري از سروصدا) تا چه اندازه مناسب بوده است؟»4/6درصد گزينه خيلي كم ، 6/13درصد گزينه كم ، 9/50درصد گزينه تا حدودي ، 8/21درصد گزينه زياد و3/7 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 1/29 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد کيفيت فضا، تجهيزات و محل برگزاري دوره‌ها (از لحاظ: نور، تهويه، ظرفيت، دوري از سروصدا) مناسب بوده است.
جدول 4-15: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال12
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 12
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
کيفيت خدمات رفاهي (از قبيل پذيرايي و نظافت و …) تا چه اندازه مناسب بوده است؟
34
30.9
33
30.0
27
24.5
13
11.8
3
2.7

نمودار 4- 15 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال12
فراگيران نمونه آماري در سوال «کيفيت خدمات رفاهي (از قبيل پذيرايي و نظافت و …) تا چه اندازه مناسب بوده است؟» 9/30 درصد گزينه خيلي كم ، 30درصد گزينه كم ، 5/24درصد گزينه تاحدودي ،8/11درصد گزينه زياد و 7/2درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه تنها از ديدگاه 5/14 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد کيفيت خدمات رفاهي (از قبيل پذيرايي و نظافت و …) مناسب بوده است.

جدول 4-16: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال13
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 13
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدرسان تا چه اندازه نسبت به موضوعات درسي و محتواي دوره‌ها تسلط داشتند؟
2
1.8
7
6.4
31
28.2
58
52.7
12
10.9

نمودار 4- 16 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال13
فراگيران نمونه آماري در سوال «مدرسان تا چه اندازه نسبت به موضوعات درسي و محتواي دوره‌ها تسلط داشتند؟» 8/1 درصد گزينه خيلي كم ،4/6 درصد گزينه كم ، 2/28درصد گزينه تاحدودي، 7/52درصد گزينه زياد و 9/10 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 6/63 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد مدرسان نسبت به موضوعات درسي و محتواي دوره‌ها تسلط داشتند.

جدول 4-17: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال14
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 14
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدرسان تا چه اندازه در روش‌هاي تدريس مهارت داشتند؟
2
1.9
7
6.5
36
33.3
56
51.9
7
6.5

نمودار 4- 17 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال14
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «مدرسان تا چه اندازه در روش‌هاي تدريس مهارت داشتند؟» 9/1 درصد گزينه خيلي كم ،5/6 درصد گزينه كم ، 3/33درصد گزينه تاحدودي ، 9/51درصد گزينه زياد و 5/6درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 3/58 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد مدرسان در روش‌هاي تدريس مهارت داشتند.

جدول 4-18: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال15
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 15
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدرسان تا چه اندازه ترتيب و پيوستگي مطالب را رعايت مي‌کردند؟
6
5.6
5
4.6
40
37.0
48
44.4
9
8.3

نمودار 4- 18 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال15
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «مدرسان تا چه اندازه ترتيب و پيوستگي مطالب را رعايت مي‌کردند؟» 6/5 درصد گزينه خيلي كم ، 6/4درصد گزينه كم ، 37درصد گزينه تاحدودي، 4/44 درصد گزينه زياد و 3/8 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 8/52 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد مدرسان ترتيب و پيوستگي مطالب را رعايت مي‌کردند.

جدول 4 -19: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال16
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 16
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
مدرسان تا چه اندازه توانايي پاسخگويي به سؤالات شما را داشتند؟
3
2.8
8
7.4
29
26.9
57
52.8
11
10.2

نمودار 4- 19 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال16
فراگيران نمونه آماري در سوال «مدرسان تا چه اندازه توانايي پاسخگويي به سؤالات شما را داشتند؟» 8/2درصد گزينه خيلي كم ، 4/7 درصد گزينه كم ، 9/26 درصد گزينه تاحدودي ، 8/52درصد گزينه زياد و 2/10درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 63 درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد مدرسان توانايي پاسخگويي به سؤالات آنها را داشتند.

جدول 4-20: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال17
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 17
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
رفتار و نحوه برخورد مدرسان تا چه اندازه مناسب بوده است؟
3
2.7
11
10.0
16
14.5
49
44.5
31
28.2

نمودار 4 – 20 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال17
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «رفتار و نحوه برخورد مدرسان تا چه اندازه مناسب بوده است؟ » 7/2درصد گزينه خيلي كم ، 10درصد گزينه كم ،5/14 درصد گزينه تاحدودي ، 5/44درصد گزينه زياد و 2/28 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 7/72درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد رفتار و نحوه برخورد مدرسان مناسب بوده است.

جدول 4 -21: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال18
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 18
خيلي كم
كم
تاحدودي
زياد
خيلي زياد

تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
تعداد
درصد
شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث افزايش دانش و اطلاعات عمومي شغلتان شده است؟
8
7.3
7
6.4
42
38.5
40
36.7
12
11.0

نمودار 4- 21 توزيع فراواني نمونه مورد بررسي به سوال18
نتايج نشان مي دهد فراگيران نمونه آماري در سوال «شرکت در دوره‌هاي آموزشي تا چه اندازه باعث افزايش دانش و اطلاعات عمومي شغلتان شده است؟ »3/4درصد گزينه خيلي كم ، 4/6 درصد گزينه كم ، 5/38 درصد گزينه تاحدودي ، 7/36 درصد گزينه زياد و11 درصد گزينه خيلي زياد را انتخاب نموده اند .
در مجموع يافته ها نشان مي دهد كه از ديدگاه 7/47درصد از فراگيران (تقريرنويسان) در حد زياد و خيلي زياد شرکت در دوره‌هاي آموزشي باعث افزايش دانش و اطلاعات عمومي شغلشان شده است.

جدول 4-22: توزيع فراواني و درصد پاسخ فراگيران نمونه آماري به سوال19
شاخص پاسخ
1
2
3
4
5
پرسشنامه فراگير- سوال 19
خيلي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد فراگيران، خيلي، گزينه، فراواني Next Entries تحقیق درمورد سطح مهارت