تحقیق درمورد خاورمیانه، جهانی شدن، سیاست گذاری عمومی، کشورهای خاورمیانه

دانلود پایان نامه ارشد

مرکزی خاورمیانه را با چالش جدی تعامل با آن ها رو به رو ساخته است، به طوری که میزان و نحوه تعامل دولت با اصناف، شکل اقتدار داخلی را در عرصه سیاست گذاری عمومی رقم می زند.(عظیمی، 1385، 6)
تا پیش از فرو پاشی ابر قدرت شرق، یکپارچگی ارضی تحت تأثیر هویت و وفاداری های ملی امری قوام یافته بود. از جمله پیامدهای جهانی شدن در پرتو مؤلفه تراکم جهانی، کوچک و مبدل به یک کل شدن جهان می باشد که این وضعیت تا اندازه‏ای بعد سرزمینی دولت و جنبه هویتی مردم را زیر تأثیر قرار داده است. البته این بدان مفهوم نیست که تمامیت ارضی کشورها در شرایط فعلی دیگر از اهمیت برخوردار نمی باشد، چرا که هنوز هم تهدید سرزمینی، به ویژه برای کشورهای خاورمیانه واکنش های بسیار قاطعی به دنبال خواهد داشت.
هنوز سرزمین که یکی از پایه های مادی دولت- ملت محسوب می شود به عنوان یکی از شاخص های پر اهمیت کشورها تلقی می گردد تا جایی که مصونیت مرزها از هر نوع تعرض و تجاوز دشمن در زمره اهداف کلان دولت ها مورد سنجش قرار می گیرد.
بنابراین هر چند می توان اذعان کرد که شاخص تمامیت ارضی امنیت هم چنان پر اهمیت باقی مانده است اما نباید از خاطر برد که دولت های خاورمیانه در قبال جریان سیال کالاها، اندیشه، سرمایه و اطلاعات کنترل چندانی بر مرزهای خود ندارند.(رنجبر، 1378، 24)
لذا در معرض انواع تهاجم های فرهنگی و فکری قرار گرفتن جوانان از یک طرف و مشکلات داخلی ای که نظام های این منطقه به لحاظ برآوردن نیازهای آنان دست به گریبان است از سوی دیگر جوانان خاورمیانه اسلامی را با یک بحران و خلاء هویتی مواجه کرده است.
عواملی هم چون دغدغه کاریابی به خصوص در قشر تحصیل کرده، فقدان یک برنامه جامع برای پاسخ گویی به نیازهای جوانان، و رو به سستی نهادن روابط میان جوانان با مسئوولان بر این بحران بی هویتی بیشتر دامن می زند.
به نظر می رسد که امروزه جوانان خاورمیانه در میان انتخاب سه فرهنگ ملی، اسلامی و غربی با چالش مواجه هستند. شماری از برنامه ریزان بر این نظر هستند که بر عهده حکومت های خاورمیانه است که فرهنگ بومی- اسلامی را به طور کامل به جوانان شناسانده و برنامه ریزی جامع برای جذب آنان به سوی فرهنگ بومی و اسلامی و طرد ارزش ها و فرهنگ های بیگانه و غیر بومی داشته باشند.
اگر نظام های عمدتاً بسته خاورمیانه نتوانند جواب گوی نیازهای مادی و معنوی آن ها باشند و اصول و ارزش های بومی و دینی نیز نتواند به شبهات و دغدغه های فکری آن ها پاسخ دهد طبیعی خواهد بود به دنبال الگویی خارج از فعلی خواهند رفت که مطالبات آن ها را برآورده سازند.
بنابراین برای جلوگیری از بحران های ضد امنیتی حاصل از رشد فراینده انتظارات جوانان و تزریق آن به جامعه برنامه ریزی جامعی می بایستی صورت پذیرد، اگر چه جوانان به خودی خود یک پدیده منفی نیستند و یکی از عناصر قدرت خاورمیانه محسوب می گردند ولی در نظر نگرفتن گرایش ها، نیازها، مطالبات و دغدغه های آنان می تواند جوانان شرق میانه را در زمانه کنونی (جهانی شدن)، تبدیل به یک پدیده ضد امنیتی برای کشورهای منطقه سازد. (نصری، 1380، 41)
3-1 خشونت های داخلی در پرتو ظهور جنبش های معترض
امروزه در نتیجه گسترش ارتباطات و فراهم شدن امکان برقراری ارتباط و تبادل افکار و عقاید بین افراد در سطح جهانی، بسیاری از گروه هایی که قبلاً به دلیل سلطه حاکمیت دولت ها امکانی برای ابراز وجود و معرفی خود نداشتند، در حال حاضر توانسته اند به عنوان گروه های خاص، با هویت خاص عرصه ظهور پیدا کنند.

همان گونه که والرشتاین نیز یادآوری کرده این جنبش های معترض که ماهیت اصلی آن ها به صورت سوءظن نسبت به دولت است می تواند برای کشورهای جهان سوم به ویژه ممالک خاورمیانه که از انسجام درونی چندان مستحکمی نیز برخوردار نیستند، مشکلات جدیدی پدید آورند.
از جمله این جنبش های مخالف می توان به اقلیت های قومی و مذهبی، جنبش های جدایی طلب، جنبش زنان، جنبش ضد جنگ و… اشاره داشت. (افتخاری، 1380، 114)در این میان به نظر می رسد قومیت گرایی و ناسیونالیسم قومی سهم بالای در ناامنی های پدید آمده در کشورهای جهان سوم به صورت عام و خاورمیانه به شکل خاص داشته است. این پدیده در سال های

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد خاورمیانه، سلاح های کشتار جمعی، سازمان ملل، جهانی شدن Next Entries منبع پایان نامه درباره علم اصول فقه، قاعده لاضرر، عنصر زمان، عسر و حرج