تحقیق درمورد حل اختلاف

دانلود پایان نامه ارشد

( ع ) و فرعون و …. را شاهد مي آورند .
شهيد مطهري در کتاب جامعه و تاريخ ، به بررسي جامع اين بينش مادي و التقاطي پرداخت در شرح اين روش تفسير تاريخ ، مي نويسد : برخي مدعي هستند که قران جامعه را دو قطبي مي داند : قطب مسلّط و قطب محکوم . از قطب حاکم ، قرآن به مستکبر ياد مي کند و از قطب محکوم به مستضعفين و ديگر تقسيم ها ؛ مانند مومن و کافر … جنبه فرعي از اين دو قطب دارد .بدين جهت ، قران مبارزات اجتماعي را در شکل مبارزه طبقاتي صحيح و بنيادي مي داند و امکان ندارد عليه قطب حاکم ، مستکبران به مبارزه برخيزند و به عکس . 185
نتيجه:
از بررسي روش هاي معرفت شناختي ديني در انديشه و مباني استاد مطهري چنين استفاده مي شود که روش استاد مطهري جامع بوده و از جامع روش هاي عقلي و نقلي استفاده کرده است . البته بخاطر اين که شاگرد علامه طباطبايي”ره” بودند متأثر از حکمت بودند و مباني فکري ايشان بيشتر با مباني حکمت صدرايي سازگار است. يعني در تبيين گزاره هاي ديني از روش عقلي فلسفي، کشف و شهودي ، و براهين نقلي قرآني استفاده نموده است که مي توان مباني عقلي استاد را در کتاب معاد و جهان بيني توحيدي استاد مطهري مشاهده کرد.
3-2. بررسي مباني استاد با رويکرد رابطه شناختي
3-2-1. دين و سياست
از ديرباز، دين وسياست دو مقوله مهم در زندگي بشر بوده‎اند و به دليل اهميت آنها در شكل دهي حيات بشر، همواره ذهن آدمي را به خود مشغول داشته‎اند. در خصوص رابطه دين و سياست، كلاً دو نظريه اساسي و اصلي: تفكيك و تداخل، وجود دارد. ديدگاه تفكيك، هرگونه ارتباط را بين دين و سياست نفي مي‎كند، و دخالت هر يك از آنها را در امر ديگري، موجب اضمحلال هر دوي آنها مي‎پندارد. از اين ديدگاه، الگويي حكومتي استنتاج مي‎شود كه در آن، اصولاً دين در تعيين راهبردهاي اصلي و فرعي حكومت نقشي ندارد. چنين حكومتهاي را لائيك و سكولار مي‎نامند، كه اغلب حكومتهاي امروزي دنيا اين گونه‎اند.
ديدگاه تداخل، رابطه دين و سياست را مسلم مي‎انگارد و تلاش مي‎كند برمبناي آن، اهداف، ساختار حكومت و نقش فرد و جامعه را مشخص كند. مفروض بودن وجود ارتباط بين دين و سياست در اين ديدگاه، اجماع نظر بركيفيت ارتباط را معنا نمي‎دهد؛ بلكه برعكس، نحوه و چگونگي رابطه مزبور، محل اختلاف است و موجب مي‎شود حاميان تداخل در گروههاي جداگانه قرار گيرند. از اين ديدگاه، الگويي حكومتي استخراج مي‎شود كه دين در شكل دهي به آن و اجزاي مربوطه‎اش، نقش اساسي دارد. بديهي است كه الگوي حكومتي نيز براساس نبود اجماع دركيفيت ارتباط دين و سياست، تفاوت مي‎كند.
استاد مطهري در آثار خود، هم درباره رابطه دين وسياست سخن گفته، و هم الگوي حكومتي ارائه داده‎اند. در انديشه سياسي استاد مطهري، دين اسلام يك كل تجزيه‎ناپذير است، هر بعدي از ابعاد آن درجاي خود مهم مي‎باشد و دين و سياست وحدت دارند. از آنجا كه تجزيه سياست از دين غيرممكن است، مدل حكومتي كه وي ارائه مي‎دهد، عبارت از حكومت حاكم اسلام‎شناسي است، كه اسلام‎شناسان يا مؤمنان به تدريج و با گذشت زمان، او را به رهبري خود برگزيده‎اند. اين حاكم كه رهبر ناميده مي‎شود، مركزيت دارد و حكومت به او قائم است.
3-2-1-1. نوع رابطه دين و سياست از ديدگاه استاد مطهري
تصور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد ضرب المثل، عدم اطمینان، درخت تصمیم گیری Next Entries منبع پایان نامه درمورد بازار سرمایه، ریسک سرمایه، صاحبان سهام