تحقیق درمورد حسابرسان مستقل، جامعه آماری، صورت های مالی، حسابداران

دانلود پایان نامه ارشد

بین فشار پاسخگویی و عملکرد قضاوت حسابرسی است.
4- تلاش واسطه ارتباط بین خودکارآمدی و عملکرد قضاوت حسابرسی است.
در این مقاله با استفاده از متغیر فشار پاسخگویی بر روی دو گروه حسابرس و غیر حسابرس به آزمایش پرداخته است. برای هر شرکت کننده نیاز به عملکرد کنترل داخلی است. از روش PLS برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده کرده است. نتیجه این تحقیق حمایت از دو متغیر فشار پاسخگویی و خود کارآمدی و ارتباط مثبت این دو متغیر با عملکرد قضاوت حسابرسی در سطح بالایی از تلاش می باشد.
2-5-2-2- تحقیقات انجام شده در ایران
تحقیقات انجام شده در داخل ایران به شرح زیر خلاصه شده است:
1- براتی (1375) تاثیر متغیرهای کمی و کیفی بر قضاوت های حسابرسان در مورد اهمیت اقلام و افشا آنها در گزارش های مالی را مورد بررسی قرار دادند. در این تحقیق با استفاده از مدل های تجزیه و تحلیل جداساز چند متغیره و رگرسیون لجستیک و آنالیز واریانس امکان استفاده از تعدادی از متغیرهای کمی و کیفی جهت جدا سازی اقلام کم اهمیت و بااهمیت مورد بررسی قرار گرفت. نتایج به دست آمده نشان می دهد که:
الف- نسبت اقلام مورد قضاوت به متغیرهای کمی ( فروش، سودناویژه، سودویژه، داراییها، ارزش ویژه و دارایی جاری ) بر قضاوت های اهمیت و افشا موثر بوده و توان پیش بینی مدل چند متغیره از 58 درصد تا 66 درصد می باشد.
ب- متغیرهای کیفی (قابلیت اندازه گیری و منشا ایجاد اشتباه) اثر تعدیلی با اهمیتی بر سطح و مرز اهمیت دارند.
ج- در اغلب موارد با افزایش دقت اندازه گیری مرز اهمیت کاهش می یابد، لیکن حسابرسان نسبت به برآوردهای مدیریت نیز حساس هستند. به علاوه به نظر می رسد مرز اهمیت اقلام ناشی از اعمال عمدی پایین تر از مرز اهمیت اقلام ناشی از اعمال غیرعمدی است.
د- مدل رگرسیون لجستیک مبتنی بر سود ویژه دارای توان جداسازی 78 درصد و 83 درصد اقلام کم اهمیت و با اهمیت است.
ه- سود ویژه مهمترین عامل موثر و قابل استفاده جهت جداسازی اقلام کم اهمیت و بااهمیت می باشد.
2- رحیمیان (1390) قضاوت و تصمیم گیری در حسابرسی را مورد بررسی قرار داده است این مقاله ضمن بیان تعاریفی از تصمیم گیری و قضاوت و منابع اشتباهات در قضاوت های حسابرسان، روش هایی را معرفی می کند که حسابرسان با استفاده از این روش ها به طور معقول می توانند تاثیر جهت گیری های قضاوتی خود را به حداقل برساند. در نهایت مباحث ای تحقیق حاکی از آن است که همه فرآیندهای تصمیم گیری، موضوعاتی برای اشتباهات قضاوتی بالقوه و نتیجه گیری های اشتباه است. روش های خاصی وجود ندارد که کامل و موثر باشد و تمام مشکلات مربوط به اشتباهات قضاوتی را از بین ببرد، اما واقعیت این است که برخی از روشهای مورد استفاده در فرآیند حسابرسی بر این موضوع دلالت دارند که حسابرسان با استفاده از این روش ها، به طور معقول می توانند تاثیر سوگیری های قضاوتی را در قضاوت های حرفه ای خود حداقل کنند.
3- وحیدی و راهداریان (1387) به بررسی عوامل موثر بر قضاوت حسابرسان و تعیین درجه اهمیت آن در کشف تحریف صورتهای مالی پرداخته اند. پس از مطالعات نظری، عوامل کمی و کیفی شناسایی و در قالب 28 عامل در دو گروه مساوی طبقه بندی شد و طی تعداد 350 و 300 پرسشنامه برای حسابرسان مستقل و داخلی ارسال گردید که تعداد 131 نفر از حسابرسان مستقل و تعداد 59 نفر از حسابرسان داخلی به آن پاسخ دادند.برداشت حسابرسان داخلی و مستقل نسبت به کارایی هر یک از عوامل با استفاده از آزمونهای آماری مورد ارزیابی قرار گرفت و مشخص شد که حسابرسان دارای برداشت یکسانی از این عوامل نیستند.
نتایج این تحقیق نشان داد که علی رغم عدم وجود تفاوت کلی در برداشت حسابرسان نسبت به کارایی عوامل، حسابرسان آنها را به گونه های متفاوتی رتبه بندی می نمایند. به طوریکه حسابرسان مستقل 8 عامل کمی و 5 عامل کیفی را موثرترین عوامل شناسایی نمودند و در مقابل حسابرسان داخلی 6 عامل کمی و تنها 1 عامل موثرترین عوامل کیفی تشخیص دادند. همچنین نتایج پژوهشگر نشان گر این بود که حسابرسان مستقل، عوامل کیفی و حسابرسان داخلی، عوامل کمی را موثرتر می دانند.
4- خوش طینت و بستانیان (1387) به بررسی قضاوت حرفه ای در حسابرسی پرداخته اند. به این نتیجه رسیده اند که قضاوت حرفه ای یکی از عناصر اصلی حسابرسی است. حسابرسان هم درباره استفاده درست و به جای تهیه کنندگان گزارش های مالی از استاندارهای حسابداری و هم در مورد چگونگی انجام کار حسابرسی باید پیوسته از قضاوت حرفه ای خود استفاده کنند. برای آنکه قضاوت حسابرسان به درستی انجام شود و این واژه مفهوم بی قیدی حسابرسان یا نامحدود بودن اختیارات آن ها در کار حسابرسی تلقی نشود، لازم است ضمن کوشش برای شناخت مفهوم آن، عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای شناسایی شود تا روشن شود که چگونه اشخاصی شایستگی قضاوت حرفه ای دارند و کدام عوامل محیطی بر قضاوت حرفه ای آن اشخاص اثرگذار است .
یافته های تحقیق نشان می دهد که دانش، تجربه، درستکاری، استقلال، پای بندی به مبانی اخلاقی، تردید حرفه ای و استقلال میدانی مهمترین ویژگی های شخصی و نظارت حرفه ای بر کار حسابرسان، وجود شرایطی که حسابرسان خود را ملزم به پاسخگویی نسبت به قضاوت های حرفه ای انجام شده بدانند، وجود برنامه ها و چک لیست های حسابرسی و غیرقابل تفسیر بودن استانداردهای حسابداری و حسابرسی مهمترین عوامل موثر بر قضاوت حرفه ای در حسابرسی است.
اطلاعات مربوط به این تحقیق از طریق پرسشنامه دلفی جمع آوری شده و در قالب 28 سوال اصلی، 8 سوال فرعی از خبرگان نظرخواهی شده است. جامعه آماری تحقیق به دو گروه تقسیم شدند. گروه اول شرکای موسسات حسابرسی و گروه دوم حسابداران رسمی شاغل در موسسات حسابرسی بودند.
5- در تحقیقی با عنوان ” تاثير تجربه و پيچيدگي موضوعات حسابرسي بر قضاوت حسابرس” توسط سيراني و همکارانش در سال 1388 اين پژوهشگران، اثر تجربه را در سطوح مختلف پيچيدگي كار بررسي مي كنند و بر اساس مدل تصميم گيري سيمون نشان مي دهند هر چه وظايف و كار حسابرسي پيچيده تر شود، اهميت و اثر تجربه بيشتر نمايان مي شود. اين پژوهش با توجه به اين مدل، به بررسي وظايف ساختار يافته، نيمه ساختار يافته و ساختار نيافته مي پردازد و افراد تحت مطالعه را به دو گروه “باتجربه” (حسابداران رسمي شاغل در سازمان حسابرسي) و “كم تجربه” (سطوح سازماني پايين تر و حسابرسان كم تجربه شاغل در سازمان حسابرسي) تقسيم مي كند. براي تعيين پيچيدگي و تعيين وظايف ساختار يافته، نيمه ساختار يافته و ساختار نيافته و تجربه موردنياز جهت قضاوت براي ارزيابي اين وظايف، يك مطالعه جداگانه كه با شركت 46 شريك و مدير حسابرسي انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتايج ای تحقیق، نشان گر اين واقعيت است كه تفاوت معناداري بين تصميم گيري گروه هاي مورد آزمايش وجود دارد و حسابرسان كم تجربه خصوصا در مورد وظايف ساختار نيافته جانشين هاي مطمئني براي حسابرسان محسوب نمي شوند.
6- در تحقیقی با عنوان ” تجربه حسابرس و نقش آن در قضاوت موضوعات ساختار نيافته حسابرسي” توسط خواجوی و همکارش در سال 1388هدف محققین در اين مطالعه اين است که قضاوت حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه در خصوص موضوعات پيچيده و ساختار نيافته حسابرسي مثل قضاوت در مورد موضوع تداوم فعاليت صاحبکار و اظهارنظر در حسابرسي بررسي شود. اين تحقیق نشان مي دهد که در وظايف پيچيده حسابرسي، تجربه تاثير غيرقابل انکاري بر قضاوت حسابرس دارد. افراد تحت مطالعه به دو گروه حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه تقسيم مي شوند و براي تعيين پيچيدگي موضوع، تعيين وظايف ساختار نيافته و تجربه مورد نياز جهت قضاوت براي ارزيابي اين وظايف، يک مطالعه جداگانه که با شرکت 46 شريک و مدير حسابرسي انجام شده است، مبنا قرار گرفته است. نتايج به دست آمده از اين پژوهش نشان مي دهد که بين قضاوت حسابرسان باتجربه و حسابرسان کم تجربه در مورد وظايف ساختارنيافته تفاوت معناداري وجود دارد و تجربه تاثير بسيار زيادي بر دقت قضاوت حسابرسان دارد.
7- حساس یگانه و مقصودی (1390) در تحقیقی با عنوان ” ارزشهای اخلاقی در قضاوت حرفه ای حسابرس” کسب وکار امروز نیازمند تعاملات اجتماعی و رعایت ملاحظات اخلاقی است. الزام تحصیل سود، فعالیت های غیراخلاقی و نادیده انگاری کردارهای مورد پذیرش جامعه را توجیه نمی نماید. فرآیند تصمیم گیری به صورت ساختاری و از طریق بررسی انطباقی با مجموعه ضوابط اخلاقی تدوین شده از جانب نهادهای حرفه ای و یا ارزشهای اخلاقی حاکم بر جامعه قابل تبیین است. جامعه آماری این تحقیق شامل سازمان حسابرسی و حسابداران رسمی شاغل به صورت انفرادی در ایران و دانشجویان ارشد رشته حسابداری با حداقل سه سال سابقه کاری بود و از روش پرسشنامه ای استفاده شد. این پژوهش تاثیرآیین رفتار حرفه ای را بر چگونگی قضاوت های حسابرسی در دو گام انگیزشی و عملگرایانه مطالعه می نماید. در این تحقیق روش پیمایشی با طرح تجربی مستقل شامل چهار موقعیت آزمایشی به کار رفته است. داده ها با استفاده از پرسشنامه و در قالب طرح پس آزمون با گروه نظارت به روش میدانی جمع آوری شده است. نتایج تحلیل های آماری مبین آن است که تاثیر آیین رفتارحرفه ای بر انگیزش و عملکرد حسابرسان معنادار است. همچنین جنسیت نیز بر قضاوت حسابرسی موثر بوده است و زنان، قضاوت های اخلاقی تری اعمال نموده اند. با توجه به تاثیر مثبت آیین رفتارحرفه ای بر قضاوت حسابرسی، اهمیت یک واحد درسی با عنوان آیین رفتارحرفه ای در دوره کارشناسی قابل توجه است. دانشجویان می بایست با موضوعات حرفه آشنا شده و از انتظارات جامعه از اخلاق حرفه ای آگاه کردند. موسسات حسابرسی نیز می توانند از نتایج این تحقیق برای جذب و آموزش کارکنان خود استفاده کنند.
8- سهرابی جهرمی (1390) طی تحقیقی با عنوان “بررسی تاثیر روش های حسابرسی در قضاوت نسبت به صورت های مالی واحدهای مورد رسیدگی” این مقاله، به بررسی تفاوت بین دو رویکرد حسابرسی سیستم های راهبردی در مقایسه با رویکرد حسابرسی سنتی و تاثیر آن بر عملکرد قضاوت نسبت به صورت های مالی صاحبکار و کاهش ریسک حسابرسی، پرداخته است. طرفداران رویکرد حسابرسی سیستم های راهبردی معتقدند که این روش باعث بوجود آمدن قضاوت های بهتر روی صورتهای مالی صاحبکار نسبت به رویکرد حسابرسی سنتی می گردد. جامعه آماری در این تحقیق، حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی است. در این تحقیق انتخاب نمونه به صورت تصادفی صورت گرفت و پرسشنامه بین حسابرسان با گروه های شغلی متفاوت سازمانی توزیع گردید. روش های آماری حاکی از آن بود که باید 90 مورد از حسابرسان شاغل در سازمان حسابرسی به عنوان نمونه انتخاب شوند. در این تحقیق، برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون اف و تی استیودنت برای آزمون فرضیه های تحقیق استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که حسابرسان استفاده کننده از رویکرد حسابرسی سیستم های راهبردی، قضاوت بهتری نسبت به صورت های مالی صاحبکار داشته و این قضاوت، عاملی برای کاهش ریسک حسابرسی می باشد.
9- در تحقیقی با عنوان ” بررسي رفتارهاي کاهنده کيفيت حسابرسي از ديدگاه قرارداد رواني و تعهدات عاطفي سازماني” توسط عرب صالحی و همکارانش در سال1390 از اين حيث حايز اهميت است که موجب کاهش اثر بخشي در جمع آوري شواهد و در نهايت خدشه دار شدن اظهارنظر شريک حسابرسي مي شود. اين پژوهش از نوع توصيفي- پيمايشي، و روش گردآوري مباحث نظري آن کتابخانه اي است. هم چنين اطلاعات لازم براي تحقق بخشيدن به اهداف پژوهش با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده است. در اين پژوهش از آزمون همبستگي پيرسون استفاده شده است. جامعه آماري اين پژوهش شامل حسابرسان اجرايي در سطح ارشد در موسسه هاي حسابرسي خصوصي در سراسر ايران است. نتايج این پژوهش حاکي از آن است که رفتارهاي حرفه اي کاهنده کيفيت حسابرسي تحت تاثير درک حسابرس از اجرا يا نقض قرارداد رواني و يا تعهدات عاطفي سازماني قرار نمي گيرد؛ هم چنين درک حسابرسان از اجرا يا نقض قرارداد رواني و تعهدات عاطفي سازماني با رفتارهاي غير حرفه اي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد حسابداران، جامعه آماری، اثر میانجی، فرهنگ سازمانی Next Entries تحقیق درمورد فشار مالی، رفاه ذهنی، رضایت شغل، رضایت شغلی