تحقیق درمورد جمعیت شناختی، معادلات ساختاری، تحلیل عاملی

دانلود پایان نامه ارشد

دو بخش تحلیل توصیفی و تحلیل استنباطی صورت گرفته است. در تحلیل توصیفی، فراوانی و درصد فراوانی متغیرهای جمعیتشناسی بررسی شده و در بخش تحلیل استنباطی، تحلیل میانگین، تحلیل عاملی و تحلیل معادلات ساختاری انجام شده است. تحلیل وضعیت موجود پرسشها و مولفه‌های متغیرهای پژوهش نشان دهنده آنست که همه پرسشها و شاخص‌ها، میانگینی بالاتر از ارزش آزمون داشته و از این حیث می‌توان گفت که شاخص‌ها و گویه‌های بررسی شده در این پژوهش از نظر گروه نمونه بالاتر از میانگین بوده و در وضعیت مناسبی قرار دارند. در ادامه ضمن بررسی دوباره تحلیل‌های انجام شده بر روی داده‌ها و با توجه به فرضیههای پژوهش،‌ نتایج این پژوهش ارائه می‌شود.
2-5. تحلیل نتایج بر اساس اطلاعات جمعیت شناختی
در این قسمت با توجه به فراوانی دادههای پژوهش، به بررسی نتایج حاصل از دادههای جمعیت شناختی میپردازیم.
الف. بانک اقتصاد نوین
جنسیت: همانطور که در بخش 2-4 بیان شده است، از بین نمونه 192 نفری پژوهش حاضر در بانک اقتصاد نوین، اکثریت پاسخدهندگان به پرسشنامه را آقایان (119 نفر، معادل 62 درصد) و 38 درصد از پاسخدهندگان را خانمها تشکیل دادهاند.
سن: اکثریت پاسخدهندگان دارای میانگین سنی 30 تا 40 سال بودهاند (64 نفر معادل 3/33 درصد). همچنین 1/28 درصد افراد بین 20 تا 30سال، 4/22 درصد بین 40 تا 50 سال، 3/6 درصد بین 50 تا 60سال، 2/5 درصد کمتر از 20سال و 7/4 درصد بالای 60 سال بوده اند.
تحصیلات: از بین پاسخدهندگان به پرسشنامه، اکثریت افراد دارای مدرک تحصیلی لیسانس بوده که این افراد 7/55 درصد حجم نمونه را به خود اختصاص دادهاند. به طور کلی 9/71 درصد از حجم نمونه دارای مدرک تحصیلی لیسانس و بالاتر بوده اند.
ب. بانک سپه:
جنسیت: از بین نمونه 192 نفری پژوهش حاضر در بانک سپه، اکثریت پاسخدهندگان به پرسشنامه را آقایان (112 نفر، معادل 3/58 درصد) و 7/41 درصد از پاسخدهندگان را خانمها تشکیل دادهاند.
سن: اکثریت پاسخدهندگان دارای میانگین سنی 40 تا 50 سال بودهاند (108نفر م

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد قابلیت اعتماد، تعهد مستمر، اعتماد برند Next Entries تحقیق رایگان درمورد اعتماد برند، نام تجاری، وفاداری به برند