تحقیق درمورد تعلل ورزی، ارزش تکلیف، رزش تکلیف، تعلل ورزی تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

ذاتی، ارزش بیرونی (کاربردی) و هزینه در پیش بینی تعلل ورزی تحصیلی چه سهمی دارد؟
1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
تعلل ورزی پدیدهای جدید نیست، چرا که ویلیام جیمز ارزش روانشناختی آن را 120 سال قبل تشخیص داده بود. و روانشناسان معاصر نیز به طور فزایندهای علاقمند به هدایت تحقیقات در جهت توضیح تعللورزی هستند. اما علیرغم تحقیقات رو به رشد در این زمینه، هنوز در مورد علت تعللورزی باید دانش خویش را گسترش بدهیم. از این رو تعللورزی به عنوان یکی از موارد درک نشده بشریت باقی مانده است (استیل، 2000و فراری، 1994، به نقل از امامی،1390). بررسی پژوهش ها نشان میدهد که روابط تعللورزی با خودتنظیمی، خودکارآمدی و عزت نفس توجهات پژوهشی بیشتری را به خود اختصاص داده است که در این میان میتوان پژوهش های چو و چویی (2005)؛ دروما21و همکاران (2003)؛ فراری (2001)؛ هایکوک، مک کارتی و اسکای22 (1998)؛ هاول23 و همکاران (2006)؛ سنکال، کوئسنر و والراند24(1995)؛ استیل (2007)؛ تاکمن25(1991) و والترز26(1995) اشاره نمود که همگی بر این یافتهها تأکید دارند که تعللورزی با خودکارآمدی پایین در خود تنظیمی، اجتناب از تکلیف و عملکرد گریزی و خودتنظیمی رابطهی معناداری دارند. با این حال تناقضات پژوهشی نیز در این حوزه یافت میشود که در این خصوص میتوان به یافته های پژوهشی کاوینگتون27(2000) و الیوت28(2005) اشاره نمود که بیان میکند خودتنظیمی بلندمدت با تعللورزی ارتباط تنگاتنگ دارد. از سویی یافتههای پژوهشی پینتریچ (2000)، هم این رابطه را تأیید میکند (به نقل از امامی،1390).
مبتنی بر این ابهامات پژوهشی، ضرورت بررسی مجدد عوامل تأثیر گذار بر تعللورزی نمایان میشود و پژوهش حاضر درصدد است با بررسی رابطه هر یک از مؤلفههای ارزش تکلیف با تعللورزی تحصیلی تبیینهای واضح تری از علل و پیش بینیکنندههای تعللورزی بدست دهد.
همچنین با توجه به اینکه تعللورزی در اغلب موارد میتواند از طریق ممانعت از پیشرفت و عدم دسترسی به اهداف، پیامدهای نامطلوب و جبران ناپذیری به همراه داشته باشد (الیس و جیمز نال، 1382؛ لای29،1986؛ سنگال، کوئستنز و والرند، 1995، به نقل از مصطفوی، 1389). بنابراین شناخت و تبیین پدیدهی تعللورزی و آگاهی در مورد عوامل زمینه ساز و مرتبط با آن و راهکارهای پیشگیری از آن و فایق آمدن بر عوارض آن، از اهمیت بسزایی برای دانشآموزان و سازمان آموزش و پرورش برخوردار است. و این میتواند یکی از ضرورتهای مهم انجام پژوهش حاضر باشد.
بررسی پیشینه تعللورزی نشان میدهد که آن یک بیماری مسری در نظر گرفته شده است و از حالتی به حالت دیگر و از انسانی به انسان دیگر و از فرد به جامعه و از جامعهای به جامعه دیگر سرایت میکند. بنابراین، باید به تأثیر و تأثرات آن توجه جدی داشت؛ چرا که میتواند به خانواده، جامعه، ملت و فرهنگ یک کشور آسیب رساند. پژوهشهای روانشناسی بالینی نشان میدهد که این عادت در جوامع مختلف شایع و روند رو به رشد دارد (الیس و جیمز نال، 1382).
پس با توجه به میزان شیوع تعللورزی در بین افراد جامعه و بار سنگینی که تعللورزی به عنوان یک آسیب جدی بر پیکرهی نظام بهداشت روانی و جسمی هر جامعه به ویژه دانشآموزان تحمیل میکند و با درنظر داشتن این موضوع که دانشآموزان به عنوان پتانسیلها و آیندهسازان کشور و نیازمند توجه ویژه در رشد افکار و هیجانات و انگیزشها و بطور کلی شخصیت و لزوم برخورداری آنها از انگیزش درونی و شیوههای مناسب انتخاب تکلیف، جهت موفقیت درمدرسه و زندگی شخصی، اجتماعی و شغلی، ضروری مینماید که با انجام تحقیقات بیشتر، از عوامل زمینه ساز تعلل ورزی تحصیلی پیشگیری به عمل آید. و تحقیق حاضر قصد دارد با شناسایی رابطهی هر یک از مؤلفه های ارزش تکلیف با تعللورزی تحصیلی و ارائهی پیشنهادهای لازم و اصولی در پایان این پژوهش، معلمان، مشاوران، برنامهریزان درسی و سایر دستاندرکاران مربوطه را توانمند سازد تا با هدایت دانشآموزان به شیوههای مناسب انتخاب تکلیف و در نهایت مداومت در انجام آنها، میزان تعللورزی را در دانشآموزان کاسته و از جنبههای منفی آن جلوگیری کنند.
درخصوص رابطهی ارزش تکلیف با تعللورزی، شمار تحقیقات بسیار اندک است. همچنین مطالعه مقالات و تحقیقات انجام یافته در زمینهی تعللورزی محقق را به سمت شناسایی عوامل مرتبط با تعللورزی سوق میدهد. بنابراین این پژوهش سعی میکند با یک روش همبستگی چگونگی ارتباط چهار مؤلفهی ارزش تکلیف با تعللورزی تحصیلی را واضح ساخته و پیشنهادات اصولی در جهت کاهش و کنترل این رفتار در بین دانش آموزان ارائه دهد.
1-4 هدف کلی پژوهش
تعیین رابطه تعلل ورزی تحصیلی با ارزش تکلیف
1-5 اهداف جزئی پژوهش
1) تعیین رابطه ارزش کاربردی تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی،
2) تعیین رابطه ارزش اهمیت تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی،
3) تعیین رابطه لذت درونی (علاقه) تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی،
4) تعیین رابطه هزینه های متصور تکلیف با تعلل ورزی تحصیلی.
5) تعیین رابطه جنسیت دانشآموزان با تعللورزی تحصیلی.
1- 6 فرضیه های پژوهش
1) بین ارزش کاربردی تکلیف و تعللورزی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد.
2) بین ارزش اهمیت و تعللورزی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد.
3) بین لذت درونی و تعللورزی تحصیلی رابطه منفی وجود دارد.
4) بین هزینه های متصور و تعللورزی تحصیلی رابطه مثبت وجود دارد.
5) بین دختران و پسران از نظر میزان تعلل ورزی تفاوت وجود دارد.
1-6-1 سوال پژوهش
1) کدام یک از مؤلفههای ارزش تکلیف، تعلل ورزی تحصیلی را پیشبینی میکند؟
1-6 انواع متغیرها
1) متغیر ملاک (وابسته) : تعلل ورزی تحصیلی
2) متغیر پیش بین : ارزش تکلیف
3) متغیر تعدیل کننده: جنسیت
1-8 تعاریف مفهومی و عملیاتی
1-8-1 تعلل ورزی
الف) مفهومی : تمایل مناسب و همیشگی فراگیران برای به تعویق انداختن فعالیت های تحصیلی است که تقریبا همیشه با اضطراب توام است (راثبلوم ، سولومون و موراکامی30،1986، به نقل از محمدی، 1391).
ب) عملیاتی : مجموع نمراتی که آزمودنی ها در سوالات پرسشنامه «تعلل ورزی تحصیلی» تاکمن (1989) کسب می کنند.
1-8-2 ارزش تکلیف
الف) مفهومی : به دلایل مختلفی که دانش آموز در مورد علت پرداختن به تکلیفی ارائه می دهد، اشاره دارد (پینتریچ و شانک ،2002).
الف) عملیاتی : نمراتی که دانشآموزان در پرسشنامهی ارزش تکلیف طراحی شده در این پژوهش به دست میآورند.

فصل دوم

ادبیات و پیشینهی پژوهشی

آنان که برای دستیابی به حقیقت به سخن گوش میسپارند و بهترین آن را پیروی میکنند، اینانند که خدا آنان را راه نموده است و اینانند خردمندان. زمر/18
2-1 پیشینهی نظری
هدف از این پژوهش تعیین رابطهی هر یک از متغیرهای ارزش کاربری، اهمیت، لذت درونی (علاقه) و هزینههای متصور ارزش تکلیف با تعللورزی تحصیلی و همچنین نقش پیشبینی کنندگی آنها است. و در راستای برآورد این اهداف، در این فصل نخست در پیشینهی نظری تعاریف، نظریهها، اشکال و سایر ابعاد متغیرهای فوق مطرح شده است. و سپس در بخش پیشینهی تحقیقی و تجربی، پژوهشها و مطالعات انجام شده در این زمینهها بررسی شده است.
2-1-1 تعریف تعللورزی
تعلل ورزی یا اهمالکاری به معنای به تعویق انداختن امری به دلیل ناخوشایندی یا ملالآوری آن است (فرهنگ نامهی کمبریج، 2003). در فرهنگ معین تعلل معادل فروگذاشتن، پلهکاری، واگذاشتن، فروگذاشتن، سستی کردن در کاری بیپروایی کردن، درنگ، و سهلانگاری در نظر گرفته شده است. واژه لاتین تعلل، مرکب از دو کلمه «پرو» و «کراسینوس» از ریشه لاتین به معنی «به تعویق انداختن تا صبح» است. این واژه معادل تعلل ورزی، سهلانگاری، به تعویق انداختن و این دست و آن دست کردن می باشد (الیس و جیمز نال ،1382). درباره تعلل ورزی تعریف واحد پذیرفته شدهای وجود ندارد و هر یک از صاحبنظران از منظر خود به این موضوع نگریسته، تعریفی از آن ارائه کرده که به برخی اشاره می شود:
الیس و کنوس (2002، به نقل از کاظمی، فیاضی، کاوه، 1389)، تعلل را تمایل به اجتناب از فعالیت، واگذار کردن انجام کار به آینده و استفاده از پوزشخواهی برای توجیه تأخیر در انجام فعالیت تعریف کردهاند. استیل (2003)، تعلل را عقب انداختن انجام عملی به دلیل ناخوشایندی و ملال آوری آن تعریف می کند. از نظر فراری و تیس (2000)، نیز تعلل مبین تأخیر در آغاز یا ادامه کار است. در تعریف تعللورزی فراریٰ جانسون و مککون (1995ٰ، به نقل از حسینی و خیر، 1388) براین باورند که به تاخیر انداختن هدفمندانه و دایمی در آغاز و تکمیل تکالیف تا حد تجربه احساس ناراحتی، تعلل ورزی نامیده میشود. باومیستر، هیدرتون31 وتیس، تعللورزی را یک راهبرد میدانند که افراد برای تنطیم هیجانهای منفی به کار میبرند و به کمک آن دست کم به صورت گذرا از هیجانات منفی دور میشوند و احساس بهتری را تجربه میکنند (رستماوغلی و همکاران، 1392). تعلل دزد زمان توصیف می شود، حتی به اعتقاد برخی افراد تعلل سارق زندگی است (دوبینز و پتمن، 1998، به نقل از فیاضی و کاوه، 1388). تعلل در اصل مبین نبود خود مدیریتی است، بدین معنی که فرد وقت خود را از راه انجام کارهای بی فایده می دزدد، اما هنگام مرگ، حاضر است به هر بهایی زمان را خریداری کند تا لحظه ای بیشتر زنده بماند. در دایرهالمعارف ویکیپدیا، تعللورزی،‌ اجتناب کردن از تکلیف تعریف شده است. تعلل کردن یک تاخیر نامعقول در راهکاری است که از قبل قصد انجام آن را داشتیم و اغلب زمانی رخ میدهد که ما انتظار داریم آن کار را بدتر انجام دهیم. تعلل ورزان معمولا هنگامی که با یک تکلیف لذت بخش در حین انجام تکلیف اصلی مواجه میشوند، از تکلیف اصلی منحرف شده و جذب آن تکلیف لذت بخش میشوند. تعلل، تعطیل غیر ضروری کار، وظایف یا تکالیف است (هلیر، رابینسون و شرودد32، 1997).
2-1-1-1 انواع تعلل ورزي
تعلل ورزي با توجه به پيچيدگي و مولفههاي شناختي، عاطفي و رفتاري آن، تظاهرات گوناگوني دارد از جمله 1) تعلل ورزي کلی یا روزمره33، 2) تعلل ورزي مختل يا بدون كنترل و اراده (روانرنجورانه)34، 3) تعلل ورزي در تصمیمگیری35، 4) تعلل ورزي وسواسی36و 5) تعلل ورزي تحصیلی37. در حاليكه تعلل ورزي تحصيلي و كلي مربوط به اجتناب از تكليف هستند، ديگر رفتارهاي تعلل ورزي به نظر ميرسد كه با تصميمگيري در ارتباط باشند.
1) تعلل ورزي كلي
به عنوان، مشكلاتي در تكميل تكاليف روزانه به علت ناتواني در تنظيم و مديريت موثر زمان، تعريف شده است.
2) تعلل ورزي روان رنجوري
به عنوان، تمايل به تعلل ورزي در موضوعات مهم زندگي فرد، تعريف شده است.
3) تعلل ورزي تصميمگيری
به عنوان، ناتواني در تصميمگيري به موقع در پيشامدهاي مختلف، تعريف شده است.
4) تعلل ورزي وسواسي و كنشي
به عنوان، تعلل ورزي در تصميمگيريها بيان شده است.
5) تعلل ورزي تحصيلي
به عنوان، انجام تكاليف خانگي، آماده شدن براي امتحانات و آماده كردن مقالات، در آخر ترم يا دقايق پاياني تعريف شده است. متداولترين شكل تعلل ورزي، تعلل ورزي تحصيلي است. راثبلوم، سولومون، و موراكامي (1986) اين نوع تعلل ورزي را تمايل غالب و هميشگي فراگيران براي به تعويق انداختن فعاليتهاي تحصيلي تعريف نمودهاند، كه هميشه با اضطراب توام است (جوكار، 1386).
از نظر استوكي38 (2010)، براي بعضي از دانشآموزان تعلل مفرط قبل از انجام يك رفتار يك ريسك براي شكستهاي تحصيلي است. اين دانشآموزان مشكلات شديد در كنار آمدن با ديگران، تمركز و انگيزش دارند. به نظر اليس و ناس (1387) تعلل ورزي تحصيلي به تاخير انداختن اهداف تحصيلي به نقطه و زماني است كه عملكرد بهينه، بسيار ناشدني و ناخوشايند ميشود نمونهي بسيار آشناي آن، به تعويق انداختن مطالعه درسها تا شب امتحان و شتاب و اضطراب ناشي از آن است كه گريبانگير دانشآموزان يا دانشجويان ميشود. علي رغم اين حقيقت كه تعلل ورزي در همه انواع تكاليف روزانه روي ميدهد. تعلل ورزي تحصيلي شيوع بالايي در دانشآموزان دارد و به عنوان مسئلهاي آسيب زننده در فراين

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد تعلل ورزی، ارزش تکلیف، رزش تکلیف، رشته تحصیلی Next Entries تحقیق درمورد رزش تکلیف، ارزش تکلیف، ارزش اجتماعی، بعد شناختی