تحقیق درمورد تعلل ورزی، ارزش تکلیف، رزش تکلیف، تعلل ورزی تحصیلی

دانلود پایان نامه ارشد

دروس ریاضی و تصمیم به ثبت نام در این دروس است (ویگفیلد، 1994؛ ویگفیلد و اکلز، 1992؛ فیدر73 ،1982، 1988، به نقل از پینتریچ و شانک، 1386).
فیدر (1988) دریافت که ثبت نام دانشجویان در یک درس علوم انسانی، علوم اجتماعی و یا علوم دقیق، هم با انتظارات و هم با ارزش تکلیف برای ریاضی و انگلیسی رابطه دارد. دانشجویانی که ارزش تکلیف بیشتری برای ریاضی قائل بودند و توانایی خود در ریاضی را بالاتر ادراک می کردند، بیشتر احتمال داشت که در علوم ثبت نام کنند.
پژوهشهای الیس و نائوز(1997)؛ فراری، ولف و بک 74(1998)؛ فراری، ولف، وسلی75، شوف76 و بک (1995) بر رابطه ی تعلل ورزی با جنس تاکید کرده اند، اما نتایج متناقضی نیز به دست دادهاند. در برخی از پژوهشها ( از جمله، هیل77 و دیگران ،1978؛سولومون و دیگران، 1984، راثبلوم و دیگران، 1986؛میلگرام و اسرولوف و روزنبام78 ،1988، افرت و فراری، 1998، سادلر و ساکس79، 1993، به نقل از تمدنی، حاتمی، رزینی، 1390). هیچ گونه تفاوتی بین دو جنس گزارش نشده است در حالیکه پالادی، فرانکل – هاوزر80(1986)، سطح تعلل ورزی زنان و بلانت و پیچل81 (1998)، سطح تعلل ورزی مردان را بالاتر گزارش کرده اند (تمدنی، 1390).
الیس و کناس (1977) پژوهشگرانی بودند که تعلل ورزی را در محیط دانشگاهی مطالعه کرده اند و بر این باورند که 95% دانشجویان دانشگاه آمریکا، بطور قطع شروع و تکمیل تکالیف را به تاخیر می اندازند و 70% دانشجویان، گرفتار تعلل ورزی مداوم هستند (سپهریان و حسینزاده، 1391).
همچنین فراری و تایس (2000) در مطالعات خود نشان داده اند که 70% جمعیت دانشگاه، در تکالیف آموزشی تعللکارند و احتمالا این نوع تعلل ورزی، از دانشجوی سال اول به دانشجوی سال آخر افزایش می یابد. این دانشجویان در هنگام مقاله نویسی، مطالعه ی آزمونها و تکمیل تکالیفی که اغلب پرفشار و بوجود آورنده ی اضطراب است تمایل به تعلل ورزی دارند.

فاتحی (1390) در تحقیقی دریافت که  پسران به طور معناداری از تعلل ورزی تحصیلی بیشتری نسبت به دختران برخوردارند. همچنین دانش آموزان از لحاظ تعلل ورزی تحصیلی به تفکیک پایه و رشته تحصیلی با یکدیگر تفاوت دارند و این تفاوت از لحاظ آماری معنادار است. به طوری که بیشترین تعلل ورزی تحصیلی به ترتیب در پایه های اول و دوم و سوم و رشته های عمومی، انسانی، تجربی و ریاضی مشاهده گردید.
استیل (2007) در مطالعات خود دریافت که بر اساس مدل انتظار – ارزش، افراد ابتدا تکالیفی را کامل می کنند که بالاترین ارزش و بیشترین فایده را به دنبال دارد. بنابراین می توان توضیح داد که چرا دانشجویان ترجیح می دهند به جای پرداختن به تکالیف سخت دروس دانشگاه که به زودی موعد تحویل آن فرا می رسد، به تماشای تلویزیون بپردازند. همچنین این مدل نشان می دهد که درجاتی از تعلل ورزی در همه افراد جامعه وجود دارد.
بتل82 (1965) در یک نمونه از دانش آموزان دبیرستانی دریافت که هم انتظارات و هم ارزش اهمیت، رابطه مثبتی با مداومت روی تکلیف ریاضی دارد. یافته های بتل (1966) و فیدر (1988)، حمایت تجربی محکمی را برای این که مولفه های انتظار و ارزش رابطه مثبتی با یکدیگر دارند، و برخلاف مدل اتکینسون (1964) رابطه معکوس ندارند به دست می دهند (پینتریچ و شانک، 2002).
اکلز و میجلی83 (1989)، ویگفیلد (1994) و ویگفیلد و اکلز (1992) در مطالعات خود نشان دادند، نمره ای که کودکان بزرگتر به علاقه، اهمیت و کاربرد موضوعات درسی می دهند در مقایسه با نمره متوسط در کودکان خردسال، کمتر است. تحقیقات دیگر اکلز و همکاران (1989) و ویگفیلد و همکاران (1991) در این زمینه نشان داده که انتقال از دبستان به راهنمایی با کاهش معنادار نمره ای که دانش آموزان به علاقه به ریاضی و انگلیسی و اهمیت این دروس می دهند همراه است (پینتریچ و شانک، 2002).

برندث و میلر84(1991) و حجازی و عابدینی (1387) نیز نشان دادند که ارزش تکلیف، مشارکت معناداری در پیشرفت تحصیلی دارد ( لواسانی، حجازی، خضریآذر، 1391).
تحقیقات انجام یافته روی مدلهای انتظار- ارزش نشان میدهد دانشآموزانی که تکالیف تحصیلی را ارج مینهند و به آنها علاقه دارند، بیشتر احتمال دارد که در آینده تکالیف مشابهی را برگزینند، و در ضمن عملکرد بهتر و یادگیری بیشتری دارند و به شکل سازگارانه تری به تکلیف میپردازند (پینتریچ و شانک،2002).
توکلی (1392) دریافت زنان ودانشجویانی که به رشتهی تحصیلی خود علاقه دارند، تعلل ورزی کمتری نشان میدهند. همچنین دانشجویانی که با هدف کسب علم و مهارت وارد دانشگاه میشوند تعلل ورزی کمتری نشان میدهند.
واینر85 (1992) تحقیقاتی را که در مورد دشواری تکلیف در سطح متوسط انجام شده شدهاند، جمعبندی کرده و به این نتیجه رسیده است که تحقیقات آزمایشگاهی در زمینهی انتخاب تکلیف و مداومت در آن، از این تعمیم دهی که انگیزش و پرداختن به تکلیف و مداومت در آن وقتی بیشتر است که دشواری در سطح متوسط باشد، حمایت میکنند.
پژوهشگران نشان دادهاند که به طور تجربی ارزش تکلیف میتواند درگیری در تکلیف آینده و مداومت درآن، ثبت نام درس ارزش گذاری شده و پیشرفت در آن را پیشبینی کند (به نقل از حسینی، طالع پسند و بیگدلی، 1390).

رستماوغلی و همکاران (1392) در پژوهشی دریافتند، دانشآموزان با خودتنظیمگری بالا که راهبردهای شناختی و فراشناختی بیشتری استفاده میکردند تعللورزی پایینتری داشتند و در نتیجه پیشرفت تحصیلی آنها بالا بود.
سادلر و بولی86 (1991) در مطالعهای دریافتند تعللورزی تحصیلی بالا با ناتوانی در بیان احساسات و هیجانات همراه است (رستماوغلی و همکاران، 1392).
مطالعات صالحی، جوانشیر، سعیدی و شجاعی (1386)، نشان میدهد که ویژگیهایی از قبیل نگرش، نحوه یا بینش والدین نسبت به فرزندان، شیوههای فرزندپروری، ناتوانی در بیان هیجانات، انتظار بیش از حد والدین از فرزندان و ویژگیهای تعللورزی فرزندان از قبیل : بیتوجهی به موضوعات درسی و پشت گوش انداختن انجام تکالیف درسی از جمله عوامل افت تحصیلی دانشآموزان است.
گل محمدیان و همکاران (1388) در پژوهشی دریافتند که رابطهی مثبت معنی داری بین تعللورزی و سلامت روان وجود دارد. بدین معنی که هر چقدر میزان مشکلات سلامت روان بیشتر باشد تعللورزی و تعویق در کارها در بین دانشآموزان بیشتر است.
سولومون و راثبلوم (1984) و آنوگبازی 87(2004) در مطالعات خود در بررسی رابطهی بین ترس از شکست و تعللورزی تحصیلی دانشجویان کارشناسی دریافتند که ارتباط معکوس معناداری بین تعللورزی تحصیلی و ترس از شکست وجود دارد (خانی، 1388).

جوکار و دلاورپور (1386) در تحقیق خود حجم نمونه 255 دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه دریافتند که: اهداف عملکرد گریزی و تبحرگریزی پیشبینی کنندههای مثبت و هدف تبحرگرایی پیش بینی کنندهی منفی، تعللورزی تحصیلی بود. در مجموع تحقیق آنها نشان داد که تعللورزی به عنوان یک نقص در خودنظمجویی، با الگوی چهاروجهی اهداف در ارتباط است.
پژوهش مصطفوی (1389)، در میان 372 دانشجوی مقطع کارشناسی نشان میدهد که متغیرهای جهتگیری هدف پیشرفت، ادراکات خودکارآمدی در خودتنظیمی و ویژگیهای شخصیتی و مسئولیتپذیری؛ به طور ترکیبی و تفکیکی قادرند تعللورزی تحصیلی را پیشبینی کنند.
بابادوغان (2010)، درتحقیقی بر روی دانشجویان زبان انگلیسی دانشگاه آنکارا، در بررسی رابطه بین روشهای یادگیری و پیشرفت تحصیلی با تعللورزی تحصیلی به این نتیجه رسیده است که ارتباط مثبت معنی داری بین تعللورزی تحصیلی و روشهای یادگیری وجود دارد. این بدان معنی است که ممکن است نوع روش یادگیری در کاهش تعللورزی تحصیلی و افزایش پیشرفت تحصیلی نقش داشته باشد.
اکلز وهمکاران (1993)، در تحقیقی دریافتند که دانشآموزان از همان پایه اول مدرسه بین مفاهیم ارزش تکلیف در دامنه فعالیتهای مختلف مانند خواندن، ریاضی، ورزش و غیره تمایز قائل میشوند.
یافتههای حجازی و عابدینی (1387) نشان داد که اثر علی اهداف رویکردی – عملکردی بر ارزش تکلیف، پایداری در تکلیف، راهبردهای پردازش سطحی و عمیق و کمکطلبی از همسالان مثبت است، همچنین مشاهده شد که اثر علی راهبردهای پردازش عمیق، ارزش تکلیف و پایداری در تکلیف بر پیشرفت تحصیلی مثبت و اثر علی راهبردهای پردازش سطحی و کمک طلبی از همسالان بر پیشرفت تحصیلی منفی است.
ویگفیلد، آندرمن88، و اکلز (2000) به این نتیجه رسیدند که ارزش تکلیف دانشآموزان با انتخاب اهداف تبحری و اهداف رویکرد-عملکرد رابطه دارد. همچنین مطالعات گرین89 و همکاران (2004) نشان داد که ارزش تکلیف افراد، که آنها «سودمندی ادراک شده» نامیدهاند. انتخاب اهداف تبحری را پیش بینی میکند. مطالعات برندث و میلر(1990) و حجازی و عابدینی (1387)، نیز نشان داده است که ارزش تکلیف، مشارکت معناداری در پیشرفت تحصیلی دارد. همچنین پژوهشهای پینتریچ و اسکراوبن (1992)، نشان داده است که ارزش تکلیف از طریق تاثیر بر راهبردهای یادگیری به صورت غیر مستقیم بر پیشرفت تحصیلی اثر میگذارد (به نقل از لواسانی، حجازی و خضریآذر، 1390).
اکلز و همکاران (1984) در مطالعهای با عنوان«بررسی عملکرد ریاضی و تفاوتهای جنسیتی» گزارش کردند دختران سنین دبیرستان کمتر کلاسهای ریاضی را نسبت به پسران انتخاب کردند که ناشی از ارزش تکلیف کمتر برای ریاضیات است. یافتههای آنها نشان داد که در سطوح دبیرستان دختران در مقایسه با پسران ارزش تکلیف کمتری برای ریاضیات دارند. در صورتی که پژوهشهای دیگر به این نتیجه رسیدند که دخترها و پسرها ارزش برابری را برای ریاضیات قائلند (جاکوبز90 و همکاران، 2002؛ ولترز .پینتریچ، 1998؛ ویگفیلد و همکاران، 1997، به نقل از لواسانی، خضریآذر و امانی، 1390).
مطالعات انجام شده نشان میدهند که ارزش تکلیف میتواند اضطراب امتحان را افزایش دهد (زیدنر و متیوز91،2005، نی، لتئو و لیائو92،2011، ستین دیندار و جیبان93، 2011، به نقل از درتاج، 1392).
واتسون (1988، به نقل از درتاج، 1392) گزارش میکند که بین ارزش تکلیف و اضطراب و نگرانی رابطه منفی وجود دارد و ارزش تکلیف یک پیشگویی کننده مهم از اضطراب امتحان است.
نتایج پژوهشهای سولومون و روثبلوم 1984)، فراری و همکاران (1995)، هس94، شرمن، و گودمن (2000) در زمینه تعلل ورزی بیانگر این است که عادت مطالعه دروس در ساعات پایانی شب و در آخرین دقایق با تعلل ورزی در ارتباط است. در مطالعهی بالکیس و دیوریو (2009) دانشجویانی که ترجیح میدادند در ساعت 24 شب به بعد مطالعه کنند، تعلل ورزی تحصیلی بیشتری نسبت به دانشجویانی که در دیگر ساعات روز مطالعه میکردند، نشان دادند. همچنین مشخص شد دانشجویانی که شب قبل از امتحان درس میخواندند، تعلل ورزی تحصیلی بیشتری نسبت به دانشجویانی که روزها و هفتههای قبل از امتحان مطالعه میکنند، نشان میدهند. در همین زمینه تحقیق یاکوب 95(2000) در دانشجویان مالزیایی نیز نشان داد دانشجویانی که نزدیک زمان امتحان مطالعه میکنند از تعلل ورزی تحصیلی بیشتری برخوردارند (به نقل از توکلی، 1392).
توکلی (1392) در پژوهش خود دریافت که دانشجویان مرد نسبت به دانشجویان زن تعلل ورزی تحصیلی بیشتری نشان میدهند.همچنین این پژوهش نشان داد دانشجویانی که به رشته تحصیلی خود علاقه ندارند تعلل ورزی تحصیلی بیشتری نسبت به دانشجویانی به رشته خود علاقه دارند، نشان میدهند. همچنین نشان داد دانشجویانی که در عصر و شب مطالعه میکنند تعلل ورزی تحصیلی بیشتری نسبت به گروهی که در صبح و ظهر مطالعه میکنند، دارند.
جلالی شاهکو (1385) در پژوهش خود نشان داد تعلل ورزی با منبع کنترل بیرونی رابطه دارد؛ بدین معنا که هر چه اسنادهای فرد برای شکست یا موفقیت وی بیرونیتر باشد، تعلل ورزی در آنها بیشتر است.
حسینی و خیر (1388) نشان دادند، خودآگاهی شناختی، تعللورزی در تصمیمگیری را به گونهای منفی و معنی دار پیشبینی مینماید. به بیان دیگر هرچه آگاهیهای فرد از اندیشهها، باورها و فرایندهای فکری خود بیشتر باشد، بهتر و زودتر میتواند موقعیتهای گوناگون را

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد رزش تکلیف، ارزش تکلیف، مدارس راهنمایی، تعلل ورزی Next Entries منابع پایان نامه ارشد با موضوع مقدار خطا، پیش بینی تقاضا، علف های هرز، هوش مصنوعی