تحقیق درمورد به رسمیت شناختن، سازماندهی اطلاعات، سیستم اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

انتقال الکترونیکی اطلاعات از کامپیوتر به کامپیوتر با استفاده از یک استاندارد مورد توافق برای سازماندهی اطلاعات.
ج – «اصل ساز»، به معنای فردی است که توسط او یا از طرف او، داده پیام پیش از اینکه احتمالا ذخیره سازی گردد، ارسال یا ایجاد می شود ، اما شامل فردی که به عنوان واسطه نسبت به آن داده پیام عمل می کند نمی باشد
د – «مخاطب»، به معنای هر فردی است که توسط فرستنده، داده پیام را دریافت می کند، اما شامل فردی که به عنوان واسطه نسبت به آن داده پیام عمل می کند، نمی باشد.
هـ – «واسطه»، نسبت به یک داده پیام خاص، به معنای هر فردی است که از طرف فرد دیگری، آن داده پیام را ارسال، دریافت یا ذخیره می کند، یا خدمات دیگری را نسبت به آن داده پیام فراهم می آورد.
و – «سیستم اطلاعاتی»، به معنای سیستمی برای ایجاد، ارسال، دریافت، ذخیره سازی و یا پردازش داده پیام ها می باشد.

ماده 3 – تفسیر
1. در تفسیر این قانون ، به مبدأ بین المللی و نیاز به افزایش یکسانی کاربرد آن و مشاهده حسن نیت ، توجه می شود .
2. سوالات مربوط به موضوعات این قانون که صراحتاً در آن گنجانده نشده است ، مطابق با اصول کلی که این قانون مبتنی بر آن اصول است ، باید گنجانده شوند.

ماده 4 – ایجاد تغییرات مطابق با توافق
1. بین طرفینی که در ایجاد ، ارسال ، دریافت ، ذخیره سازی یا پردازش داده پیام ها مشارکت دارند ، و به جز آنکه چیز دیگری فراهم آورده شود ، مقررات و مواد فصل 3 ، مطابق با توافق طرفین ، می توانند تغییر کنند .
2. پاراگراف 1، بر روی هیچ حقی اثر نمی گذارد که برای اصلاحات مطابق با توافق وجود دارند و همچنین بر روی قوانین ذکر شده در فصل 2 هیچ گونه تأثیری ندارد .
فصل 2 . کاربرد الزامات قانونی در داده پیام ها
ماده 5 – به رسمیت شناختن حقوقی داده پیام
اثر حقوقی، اعتبار یا قابلیت اجرایی اطلاعات، نباید به صرف اینکه به صورت داده پیام هستند، مورد انکار قرار گیرند

ماده 5 الحاقی – الحاق بوسیله ارجاء
(همانطور که توسط کمیسیون در جلسه سی و یکم اش در ژوئن 1998، تأیید شده است)
آثار حقوقی، اعتبار یا قابلیت اجرای اطلاعات نباید تنها به این دلیل که آنها را در پیام داده موجود نیستند، نادیده گرفته شوند. آن تنها در زمینه هایی است که در داده پیام ها گنجانده نشده است و موجب افزایش ترتیب اثر قانونی می شود ، اما تنها به آن داده پیام ارجاع داده می شود.

ماده 6 – نوشتن
1. جایی که قانون ملزم می کند که اطلاعات به صورت مکتوب باشند، این ضرورت توسط داده پیام مرتفع می شود، مشروط به اینکه اطلاعات موجود در داده پیام قابل دسترسی بوده و برای مراجعه بعدی قابل استفاده باشد.
2. پاراگراف 1، بیان می کند که خواه الزامات موجود در آن به شکل یک اجبار باشد یا قانون پیامدهایی را برای اطلاعاتی که به صورت مکتوب نیستند ، فراهم می آورد .
3. مقررات و ضوابط این ماده قانونی در موارد زیر صادق نیست : (…)

ماده 7 – امضاء
1. جايي که قانون وجود امضای اشخاص را لازم بداند، این الزام بوسیله “داده پيام” برآورده مي‌شود مشروط بر اینکه:
الف) شیوه ای استفاده شود که شخص امضاء کننده را شناسایی نموده و دلالت بر تایید اطلاعات مندرج در «داده پيام» توسط شخص مزبور، داشته باشد.
ب) شیوة مذکور در تشخیص هدف از ایجاد یا ابلاغ داده پیام با لحاظ تمام قرائن، از جمله توافقات مربوط استنادپذیر باشد.
2- پاراگراف (1) سوال مي‌کند آيا الزام منبعث از آن در شکل يک قيد و وظيفه‌ است يا اين که قانون به سادگي آثار و عواقبي براي فقدان امضاء لحاظ مي‌نمايد.
3- مفاد اين ماده در موارد ذيل مصداق ندارد (قابل اجرا نمي‌باشد [………..]).
ماده 8 – نسخه اصل
1. جايي که قانون ملزم و مقرر مي‌دارد که اطلاعات در شکل اصيل آن ارائه يا نگهداری شود، این الزام از طريق «داده پيام» برآورده مي‌شود مشروط بر اینکه :
الف) تضمين قابل اعتمادی مبنی بر تمامیت اطلاعات از زمانیکه برای اولین بار در شکل نهایی اش بعنوان یک داده پیام یا هر چیز دیگر تولید می شود موجود باشد. و
ب) جایی که که نیاز است آن اطلاعات ارائه شود، اطلاعات مزبور قابليت نمایش به شخصي که قرار است اطلاعات به او ارائه شود، را دارد.
2. پاراگراف (1) سوال مي‌کند آيا الزام منبعث از آن در شکل يک قيد و وظيفه است يا اين که قانون به سادگي آثار و عواقبي براي اطلاعاتي که در شکل اصيل خود ارائه و يا حفظ نشده است لحاظ مي‌نمايد.
3. مقصود بند الف از پارگراف 1 موارد ذیل است :
الف) ضابطه و معيار براي ارزیابی تمامیت اطلاعات این است که اطلاعات باید کاملا ثابت و تغيير نکرده بماند. و این تغییرات جدای از افزودن هر ظهرنويسي و هر تغييری است که در دوره‌ي طبیعی ارتباطاتی، ذخیره سازی یا نمایش و …. حادث می شود.
ب) استاندارد معتبر و موثق خواسته شده، به لحاظ هدفي که بر آن اساس اطلاعات ايجاد شده و به لحاظ تمامي شرايط و جوانب مرتبط، مورد ارزياي و تقويم قرار خواهد گرفت.
4- مفاد اين ماده در موارد ذيل قابل اجرا نمي‌باشد [………….].

ماده 9 – قابلیت پذیرش و قدرت اثباتی داده پیام
در نظام ادله اثبات دعوا، هیچ یک از قواعد حقوقی نباید بعنوان دلیل ایجاد شده، مقبوليت و قابليت پذيرش داده پیام را انکار کند:
(الف) به صرف اینکه يك داده پیام است؛ يا
(ب) به این دلیل که داده پیام در قالب نسخه اصلی نیست، اگر آن بهترین دلیلی باشد كه شخص آن را در این زمینه اقامه مي‌كند.
(2) اطلاعات به شكل داده پیام باید قابلیت استناد داشته باشند. در ارزيابي قدرت اثباتی داده پيام، رعايت قابل اعتماد و اطمينان بودن شخص، حالت شخصي، حالتي که طي آن «داده پيام» ايجاد شده، يا ذخيره شده، يا ابلاغ و منتقل شده، به حالت قابل اعتماد و قابل اطمينان که در آن حالت انسجام اطلاعات حفظ شده ، به حالتي که در آن مبدع و پديده آورنده شناسايي شده بود، و به هم عامل مرتبط ديگر.

ماده 10 – نگهداری داده پیام
1. جائیکه قانون ايجاب نمايد که مدارک، اسناد يا اطلاعات مشخصي حفظ و نگهداري شوند، آن الزام بوسيله نگهداری «داده پيام» برآورده مي‌شود، مشروط به اینکه شرایط ذیل فراهم شود :
الف) اطلاعات مزبور در دسترس ‌باشد و قابل استفاده براي ارجاعات بعدی؛ و
ب) «داده پيام» در همان قالبی نگهداری شود که ايجاد، توليد، ارسال يا دريافت شده بودند. يا بتواند در قالبی نمایش داده شود که اطلاعات برای ارائه دقیق، توليد، ارسال يا دريافت ‌شده اند؛ و
ج) چنين اطلاعاتي، در صورت وجود، توانایی نگهداری شناسه مبدا و مقصد داده پيام و تاریخ و زمان ارسال و دریافت داده پیام را داشته باشد.
2. الزام به نگهداری اسناد و مدارک، يا اطلاعات منطبق با بند 1 (بالا) به هراطلاعاتي که تنها هدف آن این است که بتوانند به شکل داده پیام ارسال و دریافت شوند، تسری داده نمی شود.
3. يك فرد ممكن است با استفاده از خدمات هر شخص ديگري، نيازي كه در پاراگراف (1) گفته شد را برآورده كند به شرطي كه شرايط بيان شده در زيرپاراگراف‌هاي (الف)، (ب) و (ج) پاراگراف (1) را برآورده كند

فصل 3 . ارتباط بین داده پیام ها
ماده 11 – تشکیل و اعتبار قراردادها
1- در زمینه تشکیل قرارداد، ایجاب و قبول می تواند به وسیله داده پیام ابراز گردد، مگر اینکه بوسيله طرفين قراردادچيز ديگري توافق شده باشد. در جائیکه داده پيام بعنوان قالب یک قرارداد مورد استفاده قرار می گیرد، نباید اعتبار و قدرت اجرایی آن قرارداد بدلیل استفاده از داده پیام (که برای آن هدف مورد استفاده قرار گرفته است)، انکار گردد.
2- مقررات اين ماده قابل اجرا در موارد ذيل نمي‌باشد: […….]

ماده 12 – به رسمیت شناختن، توسط طرفین داده پیام
1- آنچه مربوط می شود به رابطه بین اصل ساز (سازنده داده پیام) و مخاطب (دریافت کننده نهایی) يک داده پيام، آثار حقوقی، اعتبار يا قدرت اجرایی یک ابراز اراده یا سایر اعلام ها، نباید به صرف قالب و زمینه داده پیام بودن آن، مورد تردید یا انکار قرار گیرد.
2- مقررات اين ماده قابل اجرا در موارد ذيل نمي‌باشد: […]

ماده 13 – خصوصیات داده پيام‌ها
1- يک داده پيام از طرف اصل ساز است اگر از طرف خود اصل ساز فرستاده شده باشد.
2- آنچه مربوط می شود به رابطه بین اصل ساز (سازنده داده پیام) و مخاطب (دریافت کننده نهایی) يک داده پيام، يک داده پيام از طرف اصل ساز تلقی می گردد اگر ارسال شده باشد توسط:
الف) بوسيله شخصي که صلاحیت انجام عملیات به نمايندگي از طرف اصل ساز در حیث آن داده پيام را دارد؛ يا
ب) بوسيله يک سيستم اطلاعاتي برنامه نویسی شده، يا بنمايندگي از طرف، اصل ساز به صورت اتوماتیک عمل نماید.
3- آنچه مربوط می شود به رابطه بین اصل ساز (سازنده داده پیام) و مخاطب (دریافت کننده نهایی) يک داده پيام، مخاطب بايد يک داده پيام را بعنوان اينکه از طرف اصل ساز مي‌باشد تلقی نماید، و بر آن اساس اقدام نمايد، اگر:
الف) به منظور روشن ساختن اينکه آيا داده پيام از طرف اصل ساز بوده، طرف قرارداد کاملاً اعمال يک رويه مي‌نمايد که قبلاً مورد توافق قرار گرفته براي اينگونه موارد؛ يا
ب) داده پيامي که توسط مخاطب دريافت شده، ناشي از اقدامات شخصي است که مرتبط با اصل ساز است يا از طرف هر نماینده ای از اصل ساز به آن نماینده مجوز دسترسي يک متد داده شده است.
4- پاراگراف (3) قابل اجرا نمي‌باشد:
الف) زمانيکه مخاطب يادداشتی از طرف اصل ساز دريافت کرده است، که آن داده پيام از طرف اصل ساز نمي‌باشد، و زمان کافي داشته که بر آن اساس عمل نمايد؛ یا
ب) در مورد مندرج در پاراگراف (3) (ب)، هر زمان وقتي که طرف قرارداد دريافت و يا بايد دريافته باشد، که مراقبت قابل قبولي را لحاظ نموده يا هر رويه توافق شده در قبل را بکار گرفت، آن داده پيام از طرف اصل ساز نبوده است.
5- زماني که يک داده پيام از طرف اصل ساز است، یا تلقی می گردد که از آن او باشد، يا طرف قرارداد مي‌بايد براساس آن فرض عمل نمايد، پس، آنگونه که بين اصل ساز و مخاطب ، مخاطب موظف به رعايت داده پيام مي‌باشد، يعني خواست مبدع ارسال داده پيام بوده،وعمل به آن فرض، طرف قرارداد محق نيست زمانيکه مي‌دانست يا بايد ميدانسته باشد، مراقبت قابل قبولي بکار برده باشد يا هر رويه که سابقاً روي آن توافق شده را بکار بندد، آن پخش (= انتقال پيام، داده) توليد اشتباه شده در داده پيام دريافتي.
6- طرف قرارداد بايد هر داده پيام دريافتي را به عنوان يک داده پيام مجزا لحاظ نمايد و بر آن اساس عمل نمايد، باستثناي مواردي که داده پيام دريافتي المثني داده پيام قبلي باشد و طرف قرارداد ميدانست و يا بايد ميدانسته باشد، مراقبت قابل قبول صورت گرفته يا رويه توافق شده را بکار برده، آن داده پيام المثني بوده است.

ماده 14 – اعلام وصول
1- پاراگراف‌هاي 2 تا 4 اين ماده قابل اجرا مي‌باشد در جائیکه، در زمان و يا پيش از ارسال داده پيام و یا حتی درون خود پیام، اصل ساز از مخاطب درخواست اعلام وصول کرده است یا با وی به توافق رسیده است که رسید را دریافت کرده است.
2- جائیکه اصل ساز با مخاطب توافق نکرده باشد که اعلام وصول بشکل یا شیوه خاصی ارائه شود، اعلام وصول می تواند گرفته شود، از طريق:
الف) هر وسيله ارتباطاتي توسط مخاطب، بصورت خودکار و یا به شکلي ديگر، يا
ب) هر نوع عملی از طرف مخاطب، که کفایت می کند برای اینکه به اصل ساز نشان دهد که داده پيام دريافت شده است.
3- جائیکه اصل ساز اعلام کرده که داده پيام مشروط به دريافت اعلام وصول مي‌باشد، داده پيام بعنوان پیامی که دریافت نشده است تلقی می گردد، تا زمانی که اعلام وصول دريافت شود.
4- جائیکه اصل ساز بيان نکرده که داده پيام مشروط به دريافت اعلام وصول باشد، و اعلام وصول در زمان معین شده یا توافق شده بوسيله اصل ساز دريافت نشده است، یا اگر زماني تعیین نشده و روي زمان توافق صورت نگرفته باشد، در زمان مورد قبول، اصل ساز می تواند:
الف) به مخاطب اعلام کند که هیچ اعلام وصولي دريافت نشده و زمان معقولی را

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درمورد تجارت الکترونیک، تجارت بین الملل، تجارت الکترونیکی، مجمع عمومی Next Entries پایان نامه با واژگان کلیدی جامعه اسلامی، حقوق شهروندی، حقوق اجتماعی، حقوق بشر