تحقیق درباره b، c، bc، cd

دانلود پایان نامه ارشد

شوري بسيار موثر است، بطوريکه در اين تحقيق، رقم شاهرود 12 در شوري با غلظت 6/3 گرم در ليتر (3/7 دسي زيمنس بر متر)، هيچ گونه علائم آسيب را نشان نداد و ميزان کاهش در سرعت رشد آن نسبت به گياهان شاهد معنيدار نبود.

نسبت سطح برگ (برگهاي پاييني)
(سانتيمتر مربع بر گرم)
نسبت سطح برگ (برگهاي بالايي)
(سانتيمتر مربع بر گرم)
سطح برگ (برگ هاي پاييني)
(سانتيمتر مربع )
سطح برگ (برگ هاي بالايي)
(سانتيمتر مربع )
وزن خشک برگ هاي پاييني
(گرم)
وزن خشک برگهاي بالايي
(گرم)
وزن تر برگ هاي پاييني
(گرم)
وزن تر برگ هاي بالايي
(گرم)
سطوح شوري
(گرم در ليتر)
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

Pr F
37/94 b-e
93/89 b-f
97/13 b-e
39/11 d-g
14/0 b
13/0 b
41/0 ab
35/0 ab
0
25-1
90/91 c-f
17/91 b-f
88/11 d-g
76/12b-e
13/0 b
14/0 b
37/0 b
37/0 ab
2/1
25-1
94/82 j-m
88/83 g-k
96/12 b-e
66/12 b-e
16/0 ab
15/0 b
42/0 ab
39/0 ab
4/2
25-1
54/78 n-q
28/85 f-j
01/9 l-o
50/9 h-k
11/0bc
11/0 bc
29/0 c
29/0 bc
6/3
25-1
64/73 p-s
48/79 i-m
63/8 o-r
70/8 l-o
12/0 bc
10/0 c
24/0 cd
23/0 c
8/4
25-1
86/103 ab
70/95 a-c
40/10 g-j
61/8 m-p
10/0 c
09/0 c
27/0 c
24/0 c
0
مامايي
27/103 a-c
20/102 a
44/7 q-t
58/8 m-p
08/0 cd
08/0 cd
19/0 cd
23/0 c
2/1
مامايي
72/102 a-c
03/97 ab
60/7 q-t
09/8 n-q
08/0 cd
08/0 cd
20/0 cd
22/0 c
4/2
مامايي
21/98 b-e
36/87 d-g
60/7 q-t
10/7 q-t
07/0 d
08/0 cd
18/0 d
21/0 c
6/3
مامايي
26/82 k-n
54/84 f-j
43/6 t-v
32/6 t-w
07/0 d
06/0 d
14/0 d
7/0 d
8/4
مامايي
09/109 a
70/85 f-j
18/9 k-n
69/8 l-o
10/0 c
10/0 c
24/0 c
25/0 bc
0
40-13
58/109 a
55/86 d-h
37/9 j-m
88/8 k-n
08/0 cd
10/0 c
25/0 c
26/0 bc
2/1
40-13
26/103 a-c
68/88 b-f
51/7 q-t
68/8 l-o
08/0 cd
10/0 c
19/0 cd
25/0 bc
4/2
40-13
91/98 b-e
84/82 f-j
46/7 q-t
73/6 s-v
07/0 d
08/0 cd
18/0 d
21/0 c
6/3
40-13
73/94 b-e
24/79 i-m
08/5 uv
57/5 vw
06/0 d
07/0 d
12/0 d
17/0 d
8/4
40-13
08/91 d-g
14/87 c-g
45/14 a-d
56/11 d-g
16/0 ab
13/0 b
44/0 ab
32/0 b
0
16-1
68/90 d-g
69/84 f-j
01/14 b-e
72/10 f-i
15/0 b
13/0 b
40/0 ab
31/0 b
2/1
16-1
83/86 g-j
93/78 i-m
67/12 b-f
33/9 i-l
15/0 b
12/0 b
26/0 c
31/0 b
4/2
16-1
04/85 h-k
47/77j-m
39/10 g-j
88/6 r-u
11/0 c
09/0 c
25/0 c
23/0 c
6/3
16-1
82/77 n-q
31/74 l-o
87/8 m-p
45/6 t-w
11/0 c
09/0 c
23/0 cd
21/0 c
8/4
16-1
13/101 a-d
62/92 b-f
01/12 d-g
11/10 e-h
13/0 b
11/0 bc
33/0 b
30/0 bc
0
تونو
58/96 b-e
19/91 b-f
00/11 e-h
57/10 e-h
13/0 b
12/0 b
32/0 b
31/0 b
2/1
تونو
57/93 c-f
82/94 a-e
93/8 l-o
76/11 c-f
10/0 c
12/0 b
23/0 cd
34/0 b
4/2
تونو
26/70 q-t
96/78 j-m
59/9 i-l
38/10 e-h
14/0 b
13/0 b
28/0 c
35/0 ab
6/3
تونو
51/68 r-t
86/78 i-m
00/9 l-o
50/9 i-l
13//0 b
12/0 b
23/0 cd
29/0 bc
8/4
تونو
36/84 i-l
82/85 f-j
20/14 a-d
27/9 i-m
17/0 ab
11/0 bc
43/0 ab
28/0 bc
0
شاهرود 12
75/84 i-l
22/83 h-k
30/11 d-g
07/9 j-m
14/0 b
11/0 bc
33/0 bc
27/0 bc
2/1
شاهرود 12
44/84 i-l
61/85 f-j
22/11 d-g
20/10 f-i
14/0 b
12/0 b
34/0 bc
29/0 bc
4/2
شاهرود 12
79/83 i-l
40/79 i-m
99/12 b-e
84/9 f-i
15/0 b
12/0 b
39/0 b
31/0 b
6/3
شاهرود 12
89/78 m-p
45/82 h-l
33/10 g-j
91/9 f-i
11/0 c
12/0 b
26/0 c
30/0 bc
8/4
شاهرود 12
59/86 g-j
99/94 a-d
12/12 d-g
89/10 e-h
14/0 b
11/0 bc
35/0 b
29/0 bc
0
A200
74/86 g-j
05/91 b-f
81/10 e-h
23/11 e-i
12/0 bc
12/0 b
29/0 c
31/0 b
2/1
A200
57/94 i-l
12/83 h-k
46/10 f-i
27/9 i-l
12/0 bc
11/0 bc
31/0 bc
28/0 bc
4/2
A200
84/84 i-l
08/77 k-n
74/10 f-i
91/7 o-r
13/0 b
10/0 c
31/0 bc
26/0 bc
6/3
A200
05/77 o-r
77/73 m-o
73/9 i-l
88/6 r-u
11/0 c
09/0 c
30/0 c
19/0 cd
8/4
A200
73/95 b-e
07/95 a-d
16/17 a
11/17a
18/0 a
18/0 a
50/0 a
45/0 a
0
نان پاريل
48/101 a-d
44/96 ab
27/13 b-e
26/14 b
16/0 ab
15/0 b
39/0 ab
36/0 ab
2/1
نان پاريل
49/88 f-i
33/93 b-f
16/11 d-g
00/14 b
13/0 b
15/0 b
29/0 c
38/0 ab
4/2
نان پاريل
92/85 h-k
98/86 e-i
31/10 g-j
22/13 b-d
12/0 bc
15/0 b
29/0 c
35/0 ab
6/3
نان پاريل
33/84 i-l
18/86 e-i
51/10 g-j
52/14 b
12/0 bc
17/0 ab
32/0 bc
40/0 ab
8/4
نان پاريل
54/98 b-e
12/69 n-q
25/12 c-f
99/5 u-w
13/0 b
09/0 c
33/0 bc
19/0 cd
0
شکوفه
51/97 b-e
28/73 m-p
46/13 b-e
45/5 vw
14/0 b
08/0 cd
38/0 b
17/0 cd
2/1
شکوفه
37/89 e-h
90/69 n-q
74/6 s-v
60/5 vw
08/0 cd
08/0 cd
19/0 cd
18/0 cd
4/2
شکوفه
66/81 k-n
51/68 o-q
63/8 n-q
48/5 vw
11/0 c
08/0 cd
22/0 cd
18/0 cd
6/3
شکوفه
43/78 n-q
26/64 qr
96/5 t-v
98/4 w
07/0 d
08/0 cd
15/0 d
16/0 cd
8/4
شکوفه
98/83 i-l
62/88 b-f
65/12 b-e
63/10 f-i
15/0 b
12/0 b
35/0 b
30/0 bc
0
سهند
06/82 k-n
24/89 b-f
76/11 d-g
53/10 f-i
14/0 b
12/0 b
33/0 bc
29/0 bc
2/1
سهند
91/82 j-m
71/87 b-f
50/11 d-g
29/10 f-i
14/0 b
11/0 bc
32/0 bc
28/0 bc
4/2
سهند
54/78 m-p
23/71 m-q
76/10 h-k
57/7 p-s
11/0 c
11/0 bc
24/0 cd
21/0 c
6/3
سهند
70/73 p-s
33/71 m-q
90/9 h-l
70/5 u-w
11/0 c
06/0 d
20/0 cd
14/0 d
8/4
سهند
37/77 o-r
2/68 n-p
62/15 ab
65/13 b
20/0 a
20/0 a
41/0 ab
44/0 a
0
پايه Gf677
30/77 o-r
33/67 o-r
49/15 ab
73/13 b
20/0 a
20/0 a
40/0 ab
45/0 a
2/1
پايه Gf677
61/66 st
86/66 o-r
38/12 b-e
55/13 bc
19/0 a
20/0 a
33/0 bc
44/0 a
4/2
پايه Gf677
34/70 q-t
92/64 qr
93/11 d-g
01/11 e-h
15/0 b
15/0 b
28/0 c
31/0 b
6/3
پايه Gf677
60/60 t
41/59 r
25/7 r-u
08/8 n-q
12/0 bc
12/0 b
18/0 d
21/0 c
8/4
پايه Gf677
جدول 3-4- اثر شوري بر برخي از صفات رشدي ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677
ميانگينهايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال 1% اختلاف معنيدار با يکديگر دارند.
3-2-ارزيابي برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر صفات فيزيولوژيک
3-2-1-اثر تيمار شوري بر تغييرات کلروفيل فلورسانس
3-2-1-1-برهمکنش تيمار شوري و ژنوتيپ بر تغييرات کلروفيل فلورسانس
نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان داد، برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر مقدار فلورسانس حداقل، فلورسانس حداکثر، فلورسانس متغير و نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر در برگهاي بالايي و پاييني در سطح 1%، معنيدار شد (جدول 3-5).
بر اساس نتايج حاصل از اين تحقيق، در ژنوتيپهاي بررسي شده، با افزايش شوري، ميزان فلورسانس حداقل در برگهاي بالايي و پاييني به طور معنيداري افزايش يافت. بيشترين ميزان فلورسانس حداقل، در تمامي ژنوتيپها در تيمار 8/4 گرم در ليتر، مشاهده شد. در سطوح مختلف اعمال تيمار شوري آب آبياري، بين ژنوتيپهاي مورد آزمايش، از نظر ميزان فلورسانس حداقل در برگهاي بالايي و پاييني اختلاف معنيداري وجود داشت. کمترين ميزان فلورسانس حداقل، در برگهاي بالايي در گياهان شاهد ژنوتيپ 25-1 و رقم نانپاريل و بيشترين ميزان آن، به ترتيب در برگهاي بالايي پايه GF677 و رقم سهند که تحت تيمار 8/4 گرم در ليتر شوري قرار داشتند، مشاهده شد. در برگهاي پاييني، کمترين ميزان فلورسانس حداقل، به ترتيب در گياهان شاهد رقم تونو و ژنوتيپ 40-13، مشاهده شد. همچنين بيشترين ميزان فلورسانس حداقل، در برگهاي پاييني پايه GF677 و بعد از آن در رقم مامايي همان تيمار، مشاهده شد (جدول 3-5).
با توجه به اطلاعات حاصل از تحقيق حاضر، ميزان فلورسانس حداکثر، در ژنوتيپهاي بررسي شده، با افزايش سطوح شوري در برگهاي بالايي و پاييني به طور معنيداري کاهش يافت. بيشترين ميزان فلورسانس حداکثر، در بين تمام ژنوتيپهاي مورد مطالعه، در گياهان شاهد مشاهده شد. کمترين ميزان فلورسانس حداکثر، در برگهاي بالايي به ترتيب با تيمار 8/4 گرم در ليتر در رقم سهند (44/489)، پايه GF677 (44/545)، ژنوتيپ 16-1 (00/607) و رقم مامايي (44/610) مشاهده شد (جدول 3-5). در برگهاي پاييني، کمترين ميزان فلورسانس حداکثر، به ترتيب در رقم سهند ( 55/383)، رقم تونو (78/499)، پايه GF677 (67/513)، ژنوتيپ 16-1 (33/518) و رقم مامايي (11/523)، تحت تيمار شوري 8/4 گرم در ليتر، مشاهده شد. اين نتايج نشان داد که ميزان فلورسانس حداکثر، در برگهاي پاييني در تمام ژنوتيپها، کمتر از برگهاي بالايي است. اين وضعيت احتمالا ناشي از تاثير تنش شوري در برگ هاي پاييني گياه است. با افزايش غلظت شوري، ميزان کاهش فلورسانس حداکثر، در برگهاي پاييني نسبت به برگهاي بالايي در برخي از ارقام و ژنوتيپهاي بررسي شده مانند تونو، مامايي، سهند، 40-13، 16-1، با شدت بسيار بيشتري رخ داده است که نشان ميدهد با وجود اينکه اين ارقام و ژنوتيپها تحت تنش مي باشند ولي ميزان تنش در قسمتهاي پاييني گياه از قسمت بالايي آن بيشتر است در حالي که در برخي از ارقام مانند شاهرود 12، شکوفه، A200، نانپاريل و ژنوتيپ 25-1 تفاوت چنداني بين ميزان کاهش فلورسانس حداکثر، در برگهاي پاييني و بالايي ديده نمي شود و تقريبأ ميزان تنش وارد شده به اين گياهان در قسمت بالا و پايين گياه يکسان بوده است (جدول 3-5). فلورسانس متغير در برگهاي بالايي و پاييني با افزايش غلظت شوري در تمام ژنوتيپهاي مورد مطالعه، به طور معنيداري کاهش يافت. کمترين ميزان فلورسانس متغير، تحت تاثير تيمار شوري 8/4 گرم در ليتر، مشاهده شد. اين کاهش در بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه معنيدار بود. بر طبق نتايج به دست آمده، رقم شکوفه که در برگهاي بالايي و پاييني، بيشترين ميزان فلوسانس حداکثر را در تيمارهاي شاهد و 2/1 گرم در ليتر به خود اختصاص داده بود، بيشترين ميزان فلورسانس متغير را نيز تحت اين دو تيمار دارا بود (جدول 3-5). کمترين ميزان دامنه فلورسانس در برگهاي بالايي به ترتيب در رقم سهند، پايه GF677، ژنوتيپ 16-1، رقمهاي مامايي و تونو که با تيمار 8/4 گرم در ليتر، آبياري شده بودند، مشاهد شد در حالي که کمترين ميزان دامنه فلورسانس در برگهاي پاييني به ترتيب در رقم سهند، پايه GF677، رقمهاي تونو، مامايي و ژنوتيپهاي 16-1 و 40-13 و با همان تيمار، مشاهده شد. مقايسه ميانگينها نشان داد که ميزان فلورسانس متغير در برگهاي پاييني در تمام سطوح اعمال تيمار شوري و در تمامي ژنوتيپها، کمتر از برگهاي بالايي بود. اين وضعيت احتمالا به دليل سن بيشتر برگهاي قسمت پاييني گياه و در نتيجه کاهش کارايي فتوسيستم نوري آن نسبت به برگهاي بالايي (برگهاي توسعه يافته از گرههاي 4 و 5 گياه) مي باشد. اين نتايج با نتايج رنجبر و همکاران [2006]، مطابقت داشت. آنها اثر تنش شوري کلريد سديم در چهار سطح (3/0، 5/0، 7/0 و 1 زيمنس بر متر مربع) را بر تغييرات کلروفيل فلورسانس دانهالهاي يک ساله بادام شيرين بررسي و گزارش کردند که با افزايش مدت زمان اعمال تنش شوري، ميزان فلورسانس متغير کاهش يافت. آنها علت کاهش نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر را به دليل تاثير تنش شوري بر محدوديت کارايي دستگاه فتوسنتز بيان کردهاند.
نتايج مقايسه ميانگين دادهها در برگهاي بالايي و پاييني نشان داد که نسبت

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره a، 00/0، پايه، شوري Next Entries تحقیق درباره a-d، ab، a-c، e-h