تحقیق درباره b، c، a، 2/1

دانلود پایان نامه ارشد

8/4 گرم بر ليتر، مشاهده شد (جدول 3-14). اين نتايج حاکي از آن است که نوع پيوندک در جذب فسفر توسط ريشهها و انتقال آن به قسمت هوايي تاثير دارد. ارقام شاهرود 12 و شکوفه و پس از آنها، ژنوتيپ 25-1، که داراي قدرت رشدي مطلوبي در شرايط تنش شوري بودند، علاوه بر اينکه قابليت جذب فسفر توسط ريشهها را در شرايط تنش شوري افزايش دادند، تا حدودي نيز، باعث انتقال فسفر جذب شده به قسمت هوايي نيز شدند در حاليکه ساير ژنوتيپهاي مطالعه شده، تنها توانستند قدرت جذب ريشهها را در شرايط تنش شوري افزايش دهند ولي قابليت انتقال فسفر از ريشهها به قسمت هوايي را نداشتند (جدول 3-14).

جدول 3-13- اثر تيمار شوري بر محتواي سديم، نيتروژن، پتاسيم، کلسيم، منيزيم و فسفر در برگهاي برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677
فسفر
(%)
منيزيم
(%)
کلسيم+ منيزيم
(%)
کلسيم
(%)
پتاسيم
(%)
نيتروژن
(%)
سديم
(%)
سطوح شوري
(گرم در ليتر)
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

Pr F
160/ c
88/0 e-h
08/2 n-p
20/1 w-y
49/1 g-i
65/1 j-p
35/0 j-n
0
شاهرود 12
166/0 b
1/1 a-c
46/2 g-j
36/1 q-u
55/1 e-i
70/1 i-o
38/0 i-n
2/1
شاهرود 12
174/0 b
22/1 a
47/2 g-i
24/1 u-x
60/1 d-i
64/1 k-p
45/0 h-n
4/2
شاهرود 12
161/0 c
78/0 f-k
94/1 p-r
17/1 x-z
65/1 b-i
58/1 m-r
55/0 h-n
6/3
شاهرود 12
157/0 c
73/0 g-m
85/1 rs
12/1 y-a/
71/1 a-e
50/1 p-s
69/0 f-j
8/4
شاهرود 12
169/0 b
06/1 b-d
60/2 d-g
54/1 k-o
70/1 a-e
99/1 a-c
35/0 j-n
0
تونو
170/0 b
93/0 d-g
70/2 cd
76/1 gh
78/1 a-c
93/1 a-f
45/0 h-n
2/1
تونو
155/0 c
83/0 e-i
23/2 l-n
41/1 o-s
83/1 a
85/1 b-i
62/0 g-l
4/2
تونو
151/0 d
58/0 m-o
86/1 rs
28/1 t-x
66/1 b-f
69/1 i-o
34/1 bc
6/3
تونو
146/0 d
54/0 no
62/1 tu
08/1 z-a/
58/1 e-i
45/1 q-t
01/2 a
8/4
تونو
164/0 c
76/0 g-l
12/2 m-o
36/1 q-u
76/1 a-d
05/2 a
42/0 h-n
0
16-1
164/0 c
74/0 g-m
25/2 k-m
52/1 k-o
79/1 ab
97/1 a-e
55/0 h-n
2/1
16-1
159/0 c
73/0 h-m
07/2 n-q
34/1 q-v
66/1 b-f
73/1 h-n
76/0 d-h
4/2
16-1
154/0 d
55/0 no
73/1 st
18/1 x-z
60/1 d-i
55/1 o-s
57/1 b
6/3
16-1
153/0 d
38/0 qr
44/1 v
06/1 z-a/
47/1 h-j
40/1 s-u
05/2 a
8/4
16-1
160/0 c
88/0 e-h
08/2 n-p
2/1 w-y
50/1f-i
91/1 a-g
35/0 j-n
0
شکوفه
166/0 b
10/1 a-c
46/2 g-j
36/1 q-u
55/1 e-i
95/1 a-e
38/0 i-n
2/1
شکوفه
174/0 b
22/1 a
46/2 g-j
24/1 u-x
60/1 d-i
87/1 b-i
45/0 h-n
4/2
شکوفه
162/0 c
80/0 e-j
94/1 p-r
16/1 x-a/
66/1 b-f
77/1g-m
55/0 h-n
6/3
شکوفه
157/0 c
73/0 h-m
85/1 rs
12/1 y-a/
70/1 a-e
59/1 m-q
69/0 f-j
8/4
شکوفه
169/0 b
11/1 a-c
66/2 c-e
55/1 k-o
71/1 a-e
98/1 a-d
35/0 j-n
0
40-13
171/0 b
98/0 c-e
66/2 c-e
76/1 c-e
79/1 ab
92/1 a-f
45/0 h-n
2/1
40-13
155/0 c
83/0 e-i
23/2 l-n
40/1 p-t
84/1 a
75/1 g-m
62/0 g-l
4/2
40-13
151/0 d
58/0 m-o
87/1 rs
28/1 t-x
66/1 b-f
59/1 m-q
35/1 bc
6/3
40-13
146/0 d
53/0 n-p
62/1 tu
08/1 z-a/
57/1 e-i
45/1 q-t
02/2 a
8/4
40-13
164/0 c
76/0 g-l
12/2 m-o
36/1 q-u
76/1 a-d
90/1 a-h
41/0 h-n
0
سهند
164/0 c
74/0 g-m
25/2 k-m
52/1 k-o
79/1 ab
85/1 b-i
55/0 h-n
2/1
سهند
159/0 c
73/0 h-m
07/2 cd
34/1 r-v
65/1 b-g
73/1 i-n
76/0 d-h
4/2
سهند
154/0 d
55/0 no
83/1 rs
28/1 t-x
60/1 d-i
33/1 tu
57/1 b
6/3
سهند
153/0 d
39/0 p-r
44/1 v
05/1 a/
47/1 h-j
25/1 u
05/2 a
8/4
سهند
164/0 c
.80/0e-j
05/2 o-q
24/1 u-x
79/0 r
80/1 e-k
25/0 lm
0
25-1
166/0 b
87/0 e-h
20/2 l-o
32/1 r-w
83/0 qr
82/1 c-j
27/0 k-m
2/1
25-1
160/0 c
95/0 de
03/3 b
08/2 d
99/0 op
73/1 i-n
56/0 g-m
4/2
25-1
156/0 c
90/0 e-g
78/2 c
88/1 ef
19/1 k-m
65/1 k-p
69/0 e-i
6/3
25-1
154/0 d
85/0 e-i
50/2 f-h
64/1 ij
26/1 kl
55/1 o-s
93/0 c-f
8/4
25-1
168/0 b
61/0 l-o
21/2 l-o
61/1 i-k
83/0 qr
01/2 ab
29/0 l-n
0
A200
166/0 b
73/0 h-m
53/2 e-h
80/1 fg
88/0 p-r
98/1 a-d
41/0 h-n
2/1
A200
160/0 c
69/0 i-n
21/2 l-o
52/1 k-o
94/0 o-r
90/1 a-h
57/0 h-n
4/2
A200
157/0 c
66/0 j-o
14/2 m-o
48/1 m-p
97/0 o-q
83/1 c-j
65/0 f-k
6/3
A200
154/0 d
63/0 k-o
08/2 n-p
44/1 n-r
06/1 m-o
69/1 i-o
05/1 cd
8/4
A200
164/0 c
69/0 i-n
28/2 k-m
58/1 i-m
88/0 p-r
99/1 a-c
31/0 k-n
0
نان پاريل
161/0 c
85/0 e-i
53/2 e-h
68/1 hi
97/0 o-q
96/1 a-e
44/0 h-n
2/1
نان پاريل
158/0 c
80/0 e-j
40/2 h-k
60/1 i-l
03/1 n-p
87/1 b-i
60/0 g-m
4/2
نان پاريل
154/0 d
77/0 g-l
31/2 j-l
54/1 j-n
1/1 m-o
70/1 i-o
73/0 d-i
6/3
نان پاريل
153/0 d
56/0 no
05/2 o-q
49/1 l-p
17/1 l-n
55/1 o-s
96/0 d-f
8/4
نان پاريل
174/0 b
94/0 d-f
32/2 i-l
38/1 q-u
82/0 qr
95/1 a-e
22/0 n
0
مامايي
171/0 b
89/0 e-h
33/2 i-l
46/1 n-q
10/1 m-o
91/1 a-g
25/0 mn
2/1
مامايي
164/0 c
86/0 e-h
27/2 k-m
36/1 q-u
15/1 l-n
73/1 i-n
44/0 h-n
4/2
مامايي
157/0 c
69/0 i-n
92/1 qr
22/1 v-y
06/1 m-o
65/1 k-p
72/0 d-i
6/3
مامايي
142/0 e
50/0 o-q
56/1 uv
06/1 z-a/
97/0 o-q
42/1 r-t
03/1 de
8/4
مامايي
182/0 a
95/0 c-e
48/3 a
53/2 b
05/1 m-o
90/1 a-h
38/0 i-n
0
پايه Gf677
169/0 b
85/0 e-i
61/3 a
76/2 a
32/1 jk
81/1 d-k
49/0 h-n
2/1
پايه Gf677
166/0 b
78/0 f-k
99/2 b
21/2 c
62/1 c-h
56/1 n-s
59/0 h-m
4/2
پايه Gf677
160/0 c
56/0 no
65/2 c-f
08/2 d
44/1 ij
31/1 tu
43/1 b
6/3
پايه Gf677
151/0 d
33/0 r
63/1 tu
30/1 s-w
05/1 m-o
01/1 v
12/2 a
8/4
پايه Gf677
ميانگينهايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن، در سطح احتمال 1% اختلاف معنيداري با يکديگر دارند.

جدول 3-14- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتواي سديم، نيتروژن، پتاسيم، کلسيم، منيزيم و فسفر ريشههاي پايه GF677
فسفر
(%)
منيزيم
(%)
کلسيم+منيزيم
(%)
کلسيم
(%)
پتاسيم
(%)
نيتروژن
(%)
سديم
(%)
سطوح شوري
(گرم درليتر)
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0045/0

Pr F
117/0 b
46/0 a
77/0 e-g
31/0 n-r
47/0 d-i
90/0 k-l
31/0 p
0
شاهرود 12
116/0 b
29/0 c-h
65/0 j-l
36/0 j-p
50/0 c-g
92/0 j-l
48/0 k-p
2/1
شاهرود 12
115/0 b
27/0 d-i
58/0 m-o
31/0 n-r
55/0 a-d
95/0 j-l
55/0 j-n
4/2
شاهرود 12
113/0c
26/0 e-j
52/0 o-q
25/0 q-u
48/0 d-h
99/0 h-l
79/0 f-i
6/3
شاهرود 12
111/0 c
24/0 g-l
46/0 q-t
22/0 tu
42/0 g-k
03/1 g-l
88/0 c-g
8/4
شاهرود 12
120/0 b
38/0 b
82/0 de
44/0 e-i
57/0 a-c
96/0 i-l
32/0 op
0
تونو
120/0 b
32/0 b-e
79/0 d-f
46/0 e-g
59/0 ab
99/0 h-l
55/0 j-n
2/1
تونو
121/0 b
22/0 h-m
70/0 h-j
48/0 ef
62/0 a
06/1 f-l
72/0 f-j
4/2
تونو
123/0 b
19/0 k-o
48/0 p-s
29/0 p-t
52/0 b-f
22/1 d-i
86/0 c-h
6/3
تونو
126/0 a
17/0 m-o
41/0 t
24/0 r-u
48/0 d-h
41/1 a-d
02/1 b-d
8/4
تونو
117/0 b
34/0 bc
76/0 e-h
42/0 f-j
46/0 e-i
01/1 g-l
36/0 n-p
0
16-1
118/0 b
26/0 e-j
62/0 k-m
36/0 j-p
50/0 c-g
11/1 f-l
60/0 j-m
2/1
16-1
119/0 b
26/0 e-j
48/0 p-s
22/0 tu
46/0 e-i
21/1 d-i
79/0 e-i
4/2
16-1
120/0 b
24/0 f-l
44/0 r-t
20/0 u
44/0 f-j
49/1 ab
91/0 b-g
6/3
16-1
122/0 b
24/0 f-l
42/0 st
18/0 u
33/0 l
58/1 a
07/1 bc
8/4
16-1
117/0 b
46/0 a
77/0 e-g
31/0 n-r
48/0 d-h
99/0 h-l
41/0 m-p
0
شکوفه
116/0 b
29/0 c-h
65/0 j-l
36/0 j-p
50/0 c-g
01/1 g-l
48/0 k-p
2/1
شکوفه
115/0 b
27/0 d-i
58/0 m-o
31/0 n-r
55/0 a-d
05/1 f-l
55/0 j-n
4/2
شکوفه
113/0 c
26/0 e-j
52/0 o-q
25/0 q-u
48/0 d-h
12/1 e-k
79/0 e-i
6/3
شکوفه
111/0 c
24/0 f-l
46/0 q-t
22/0 tu
42/0 g-k
21/1 d-i
88/0 c-g
8/4
شکوفه
120/0 b
38/0 b
82/0 de
44/0 e-i
57/0 a-c
97/0 i-l
32/0 o
0
40-13
120/0 b
32/0 b-e
78/0 e-g
46/0 e-g
59/0 ab
06/1 f-l
55/0 j-n
2/1
40-13
122/0 b
22/0 h-m
70/0 h-j
48/0 ef
62/0 a
15/1 e-j
72/0 f-j
4/2
40-13
123/0 b
19/0 k-o
48/0 p-s
29/0 p-t
52/0 b-f
35/1 b-e
86/0 c-h
6/3
40-13
125/0 a
17/0 m-o
41/0 t
23/0 s-u
48/0 d-h
45/1 a-c
03/1 b-d
8/4
40-13
117/0 b
34/0 bc
76/0 e-h
41/0 f-k
46/0 e-i
95/0 j-l
36/0 n-p
0
سهند
118/0 b
27/0 d-i
62/0 k-m
36/0 j-p
50/0 c-g
00/1 h-l
60/0 j-m
2/1
سهند
119/0 b
25/0 f-k
44/0 r-t
22/0 tu
46/0 e-i
15/1 e-j
79/0 e-i
4/2
سهند
120/0 b
24/0 g-l
44/0 r-t
20/0 u
44/0 f-j
47/1 a-c
91/0 b-g
6/3
سهند
122/0 b
23/0 g-m
42/0 st
18/0 u
33/0 l
58/1 a
07/1 bc
8/4
سهند
115/0 b
33/0 b-d
80/0 d-f
48/0 ef
35/0 kl
01/1 h-l
44/0 l-p
0
25-1
114/0 c
33/0 b-d
72/0 g-i
39/0 f-m
42/0 g-k
03/1 g-l
53/0 j-o
2/1
25-1
118/0 b
32/0 b-e
64/0 j-m
32/0 m-q
46/0 e-i
07/1 f-l
79/0 e-i
4/2
25-1
120/0 b
31/0 c-f
59/0 l-n
29/0 p-t
50/0 c-g
11/1 f-l
91/0 b-g
6/3
25-1
121/0 b
25/0 f-k
48/0 p-s
23/0 s-u
42/0 g-k
22/1 d-h
07/1 bc
8/4
25-1
113/0 c
21/0 i-m
90/0 c
69/0 c
48/0 d-h
97/0 i-l
36/0 n-p
0
A200
115/0 b
20/0 j-o
76/0 e-h
56/0 cd
50/0 c-g
99/0 h-l
53/0 j-o
2/1
A200
116/0 b
19/0 k-o
70/0 h-j
51/0 de
53/0 b-e
09/1 f-l
72/0 f-j
4/2
A200
119/0 b
18/0 l-o
53/0 n-p
34/0 k-p
46/0 e-i
20/1 d-i
86/0 c-h
6/3
A200
123/0 b
17/0 m-o
47/0 p-t
30/0 o-s
37/0 j-l
38/1 a-d
12/1 b
8/4
A200
118/0 b
31/0 c-f
77/0 e-g
46/0 e-g
41/0 h-k
97/0 i-l
32/0 op
0
نان پاريل
119/0 b
30/0 c-g
75/0 f-h
45/0 e-h
42/0 g-k
01/1 h-l
55/0 j-n
2/1
نان پاريل
121/0 b
29/0 c-h
70/0 h-j
40/0 g-l
52/0 b-f
11/1 f-l
74/0 f-j
4/2
نان پاريل
123/0 b
29/0 c-h
66/0 i-k
37/0 i-o
48/0 d-h
21/1 d-i
82/0 d-h
6/3
نان پاريل
125/0 a
26/0 e-j
59/0 l-n
33/0 l-p
39/0 i-l
39/1 a-d
93/0 b-f
8/4
نان پاريل
114/0 c
34/0 b-d
79/0 d-f
50/0 de
53/0 b-e
95/0 j-l
31/0 p
0
مامايي
116/0 b
30/0 c-g
72/0 g-i
42/0 e-l
55/0 a-d
04/1 g-l
55/0 j-n
2/1
مامايي
120/0 b
28/0 d-h
51/0 p-q
23/0 s-u
50/0 c-g
14/1 e-k
69/0 g-k
4/2
مامايي
122/0 b
28/0 d-h
49/0 p-r
21/0 u
42/0 g-k
28/1 b-f
84/0 d-h
6/3
مامايي
123/0 b
24/0 g-l
42/0 st
18/0 u
35/0 kl
41/1a-d
98/0 b-e
8/4
مامايي
113/0 c
22/0 h-m
15/1 a
93/0 a
35/0 kl
87/0 l
32/0 op
0
پايه Gf677
114/0 c
17/0 m-o
14/1 a
97/0 a
44/0 f-j
95/0 j-l
65/0 h-l
2/1
پايه Gf677
120/0 b
17/0 m-o
99/0 b
82/0 b
52/0 b-f
13/1 e-k
84/0 d-h
4/2
پايه Gf677
122/0 b
15/0 no
91/0 c
76/0 b
46/0 e-i
25/1 c-g
10/1 b
6/3
پايه Gf677
115/0 b
14/0 o
85/0

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره افزايش، شوري، برگهاي، نتايج Next Entries تحقیق درباره 4/2، 2/1، g-i، a