تحقیق درباره and، of، شوري، the

دانلود پایان نامه ارشد

شوري………………………………………………………………………………………..146
3-20-همبستگي بين صفات مورفولوژي، فيزيولوژي، بيوشيميايي و غلظت عناصر غذايي در برگ و ريشه ژنوتيپهاي پيوند شده روي پايه GF677 پس از اعمال تنش شوري…… ……………………………………………………………………………………………………………….160
3-21-توضيحات مربوط به کدهاي داده شده در جدول (3-20) براي هر صفت……………………………………………………………………..165

فهرست شکلها
1-1-انواع تنشهايي که يک گياه ممکن است با آن مواجه شود…………………………………………………………………………………………………..9
1-2- مکانيزمهاي مقاومت به شوري در گياهان………………………………………………………………………………………………………………………….13
1-3-مسيرهاي انتقال الكترون در اندامكهاي سلول گياهي و نحوه احياي اكسيژن اتمسفر…………………………………………………….14
1-4- انواع اصلي فرآيندهاي سيگنال دهي در گياهان در طول تنش شوري، سرما و خشكي……………………………………………………16
1-5- مسير كلي انتقال سيگنال تنشهاي سرما، خشكي و شوري در گياهان……………………………………………………………………………17
1-6- تكرارپذيري موقت Ca2+ بعد از دريافت سيگنال اوليه……………………………………………………………………………………………………..17
1-7- مسير كلي انتقال سيگنال در واكنش به تنش اسمزي………………………………………………………………………………………………………18
1-8- نقش ترکيبات فنلي در تنشهاي زيستي و غير زيستي…………………………………………………………………………………………………….29
1-9-مراحل سنتز پرولين……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..38
1-10-يک ديان معمولي با باند دوگانه (A) که در اثر حمله راديکالهاي آزاد باندهاي دوگانه آرايش مجدد و متفاوت با فرم اوليه پيدا ميکنند به عنوان ديان اي مزدوج تغيير يافته شناخته ميشوند (B)……………………………………………………………………….41
2-1- منحني و معادله استاندارد فنل کل بر حسب گاليک اسيد………………………………………………………………………………………………..55
2-2-منحني و معادله استاندارد گلوکز…………………………………………………………………………………………………………………………………………57
2-3-منحني و معادله استاندارد پرولين. ……………………………………………………………………………………………………………………………………..59
2-4-منحني و معادله استاندارد پروتئين……………………………………………………………………………………………………………………………………..64
2-5-منحني و معادله استاندارد پتاسيم……………………………………………………………………………………………………………………………………….67
2-6-منحني و معادله استاندارد سديم………………………………………………………………………………………………………………………………………….68
شکل 2-7-منحني و معادله استاندارد فسفر………………………………………………………………………………………………………………………………..70
شکل 2-8-منحني و معادله استاندارد آهن…………………………………………………………………………………………………………………………………72
شکل 2-9-منحني و معادله استاندارد مس………………………………………………………………………………………………………………………………….73

چکيده فارسي

ترکيب پايه و پيوندک ميتواند خصوصيات رشدي و غلظت عناصر غذايي برگ و ريشههاي بادام را در شرايط تنش شوري تحت تأثير قرار دهد. به‌منظور ارزيابي اثر تنش شوري بر خصوصيات مورفولوژي، فيزيولوژي، بيوشيميايي و غلظت عناصر غذايي پرمصرف و کممصرف در برگ و ريشههاي تعدادي از ژنوتيپهاي بادام، آزمايشي گلداني با دو عامل ژنوتيپ در 11 سطح، شامل تونو، نانپاريل، مامايي، شکوفه، سهند، شاهرود 12، A200 ، 25 -1، 16-1 و 40-13 پيوند شده روي پايه GF677 و پايه GF677 (پيوند نشده به عنوان شاهد) و فاکتور شوري آب آبياري شامل صفر، 2/1، 4/2، 6/3 و 8/4 گرم در ليتر نمک که به ترتيب هدايت الکتريکي برابر 5/0، 5/2، 9/4، 3/7 و 8/9 دسي زيمنس بر متر داشتند، انجام شد. نتايج نشان داد که با اعمال تنش شوري و افزايش غلظت آن، شاخصهاي رشدي شامل ارتفاع شاخه، قطر شاخه، تعداد برگ کل، تعداد برگ سالم، تراکم برگ روي شاخه اصلي، وزن‌تر و وزن خشک برگ، سطح برگ و نسبت سطح برگ، محتواي رطوبت نسبي برگ، وزن‌تر و خشک اندام هوايي، وزن‌تر و خشک‌ريشه، شاخص کلروفيل، کلروفيلهاي a، b و کل و کاروتنوئيد در تمامي ژنوتيپهاي مطالعه شده، کاهش يافتند و تعداد برگهاي نکروزه، ميزان ريزش برگ، نسبت وزن خشک به وزن‌تر اندام هوايي، نسبت وزن‌تر و خشک‌ريشه به وزن‌تر و خشک اندام هوايي، درصد نشت يوني و درصد آسيب‌ديدگي غشاء سلولي، افزايش يافتند. ارزيابي تغييرات فلورسانس کلروفيل نشان داد، تنش شوري از طريق افزايش ميزان فلورسانس حداقل و کاهش ميزان فلورسانس حداکثر، باعث کاهش فلورسانس متغير در گياهان شد و نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر (حداکثر کارايي کوانتومي فتوسيستم II) را از 83/0 در گياهان شاهد به 72/0 در برگهاي بالايي در پايه GF677 و رقم سهند پيوند شده روي اين پايه و 70/0 در برگ‌هاي پاييني کاهش داد. بر اين اساس، کاهش ياد شده نشانه تنش مخرب در گياهان مذکور است. به‌طورکلي، نتايج اين تحقيق حاکي از آن است که هم‌پايه و هم نوع ژنوتيپ پيوندي بر درجه تحمل در برابر تنش شوري نقش دارند. نهالهاي GF677 که پيوندي روي آنها انجام نشده بود، توانستند تيمار شوري 4/2 گرم در ليتر (با هدايت الکتريکي 9/4 دسي زيمنس بر متر) را به خوبي تحمل کنند ولي با افزايش غلظت نمک، بهشدت دچار تنش شدند. نوع ژنوتيپ پيوندي نيز در افزايش تحمل به تنش شوري نقش بسزايي داشت. در مجموع صفات مورفولوژي، فيزيولوژي، بيوشيميايي و عناصر غذايي پرمصرف و کممصرف بررسي شده در اين تحقيق رقم شاهرود 12، به عنوان متحملترين رقم به تنش شوري انتخاب شد. اين رقم توانست به خوبي شوري تا 6/3 گرم در ليتر (3/7 دسي زيمنس بر متر) و تا حدودي نيز شوري 8/4 گرم در ليتر (8/9 دسي زيمنس بر متر)، را تحمل کند. در نقطه مقابل، رقم سهند و ژنوتيپ 16-1، به عنوان حساسترين ژنوتيپها، نسبت به تنش شوري تشخيص داده شدند. اين ژنوتيپها همانند پايههاي شاهد (پيوند نشده)، تنها توانستند، شوري تا 9/4 دسي زيمنس بر متر)، را تحمل نمايند.
واژههاي کليدي: بادام، تنش شوري، خصوصيات مورفولوژي، فيزيولوژي و بيوشيميايي، عناصر غذايي پرمصرف و کممصرف، رقم شاهرود 12.

Abstract

The scion-rootstock compound and level of salinity affect growth characteristics and concentration of nutrients of almond leaves and roots. In order to evaluate the effect of salinity stress on morphological, physiological and biochemical traits and concentration of nutritional elements of leaves and roots of almond genotypes, a pot experiment was carried out with 2 factors genotype in 11 levels including Touno, Nonpareil, Mamaei, Shokoufeh, Sahand, Shahroud 12, 1- 16, 1-25, A200,13-40 all budded on GF677 and non-budded GF677 as control and water salinity in five levels including 0, 1.2, 2.4, 3.6 and 4.8 g/l of salt with electrical conductivity equal to 0.5, 2.5, 4.9, 7.3 and 9.8 ds/m, respectively. Results revealed that in all of the studied genotypes, branch height, branch diameter, number of total leaves, number of green leaves, leaf density on the main branch, fresh and dry weight, leaf area and leaf area ratio, relative humidity content, chlorophyll a, chlorophyll b, total chlorophylls and carotenoid of leaves, fresh and dry weight of leaves, shoots and root reduced when salinity level increased. But, number of necrotic leaves, number of downfall leave, aerial organ dry weight/fresh weight ratio, root/shoot fresh and dry weight ratio, relative ionic percentage and cell membrane injury percentage in upper and lower leaves were increased. Evaluation of chlorophyll fluorescence showed that salinity stress affected the young trees through increasing the amount of minimum fluorescence (FO) and decreasing the maximum fluorescence (Fm) and reducing variable fluorescence (Fv) as well as the ratio of variable fluorescence to maximum fluorescence from 0.83 in the control plants to 0.72 in the upper leaves and 0.70 in the bottom leaves of Sahand and GF677. Overall, The results showed that both of rootstock and type of scion were effective in tolerance to salinity. GF677 rootstocks (non-budded) tolerated salinity of 2.4 g/l (4.9 ds/m), but with increasing salt concentration, plants were severely damaged. The results showed that type of scion affected in tolerance to salinity. In this research, base on morphological, physiological and biochemical traits and concentration of nutritional elements, Shahrood 12 cultivar, was the most tolerant cultivar against salinity stress. This cultivar could well tolerate salinity of 3.6 g/l (7.3 ds/m) and partly salinity 4.8 g/l (9.8 ds/m). In contrast, Sahand cultivar and 1-16 genotype were the most sensitive genotypes to salinity stress. These genotypes as GF677 rootstocks ((non-budded as control) only could tolerate salinity of 2.4 g/l.
Keywords: Almond, Salinity stress, ,Morphological, Physiological and Biochemical traits, Macronutrients, Micronutrients. Shahrood 12.

مقدمه و هدف

مقدمه و هدف
شش درصد از مساحت كل كره زمين شور است و از اين مقدار، حدود 45 ميليون هكتار كه جزو اراضي آبياري به شمار مي‌روند، شور هستند . [Munns, 2002] برخي از اراضي به‌قدري شور هستند كه توليد محصول در آن اقتصادي نيست و در بسياري از اراضي به خاطر تجمع نمك، امكان كشت ساليانه وجود ندارد[Munns and Tester, 2008] . شوري معمولاً بيشتر در نواحي خشك و نيمه‌خشک و مناطقي كه بارندگي به حد كافي جهت شستشوي نمكها از ناحيه ريشه كافي نيست، مشکل‌ساز است[Munns and Tester, 2008] . در حدود يک‌سوم از مساحت کل خاكهاي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شوري، ژنوتيپ، محتوي، پايه Next Entries تحقیق درباره افغانستان