تحقیق درباره ab، a، a-c، برگهاي

دانلود پایان نامه ارشد

ول 6). نتايج به دست آمده با با نتايج رنجبر و همکاران [2006] و کداد و همکاران [2010]، مطابقت داشت. اين پژوهشگران نيز، گزارش کرده بودند که ميزان فلورسانس متغير و نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، در تمامي ارقام بادام مورد مطالعه به طور معنيداري کاهش يافت، ولي ميزان کاهش آنها، در بين ارقام بررسي شده، با يکديگر اختلاف معني داري نشان داد. آنها کاهش نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، را به دليل تاثير تنش شوري و تنش سرمايي بر محدوديت کارايي دستگاه فتوسنتز بيان کرده بودند. شوري نيز، همانند سرما، باعث بسته شدن روزنه هاي گياهي در شرايط تنش شده و از اين طريق موجب محدوديت در کارايي سيستم فتوسنتزي ميشود. از طرفي مقدار فلورسانس كلروفيل به عنوان معياري براي سنجش سالم بودن غشاي تيلاكوئيدي و کارايي نسبي انتقال الکترون از فتوسيستم II به فتوسيستم I در نظر گرفته ميشود. نسبت Fv/Fm حداکثر کارآيي کوآنتومي فتوسيستم II براي تبديل نور جذب شده به انرژي شيميايي را نشان مي دهد. تنشهاي محيطي با تأثير بر فتوسيستم II باعث کاهش اين نسبت مي شوند [Morison and Videng, 1995].
جدول 3-6-برهمکنش ژنوتيپ و زمان بر ميزان فلورسانس حداقل، حداکثر، متغير و متغير به حداکثر در برگهاي بالايي و پاييني بعد از اعمال تنش شوري
نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر در برگهاي پاييني
(Fv/Fm)
دامنه فلورسانس در برگهاي پاييني
(Fv)
فلورسانس حداکثر در برگ هاي پاييني (Fm)
فلورسانس حداقل در برگهاي پاييني
(Fo)
نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر در برگهاي بالايي
(Fv/Fm)
دامنه فلورسانس در برگهاي بالايي
(Fv)
فلورسانس حداکثر در برگ هاي بالايي (Fm)
فلورسانس حداقل در برگهاي بالايي
(Fo)
زمان
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

Pr F
804/0a-c
87/590 cd
73/734 b-e
86/143 h-l
803/0 ab
53/593d-i
40/739d-h
87/145 j-n
ماه اول
25-1
813/0 ab
57/575c-e
46/707c-g
00/132 st
805/0 a
73/588d-i
87/730d-h
13/142 n
ماه دوم
25-1
809/0 ab
93/555d-g
13/686f-k
2/130 t
802 ab
27/583e-i
73/725 f-h
47/142 n
ماه سوم
25-1
792/0a-d
67/589 cd
13/744 bc
47/154 cd
797/0 ab
40/598c-i
07/751 d-g
67/152 e-h
ماه اول
مامايي
768/0 c-e
00/565 d-f
00/723 b-f
00/158 bc
790/0 a-c
2/581e-i
00/734 e-h
80/152e-h
ماه دوم
مامايي
748/0 ef
27/483 j-l
03/634 l-n
80/150 de
767/0 bc
53/510 kl
53/657 jk
00/147i-m
ماه سوم
مامايي
798/0 a-c
00/548e-h
20/686f-k
2/138n-r
800/0 ab
2/616b-g
67/769 b-e
47/153e-g
ماه اول
40-13
800/0 a-c
93/545e-h
67/681g-k
73/135p-s
803/0 ab
2/628 b-d
27/780 b-d
07/152e-h
ماه دوم
40-13
763/0 de
20/479 kl
80/617 n
60/138n-q
788/0 a-c
00/573 g-i
67/723 f-h
67/150f-j
ماه سوم
40-13
788/0 a-d
46/553 d-g
5/701d-i
07/148e-g
794/0 a-c
2/601 c-h
07/756 c-g
87/154c-e
ماه اول
16-1
786/0 a-d
33/510 h-k
47/647k-n
13/137 o-r
790/0 a-c
53/552 ij
06/699 hi
53/146j-n
ماه دوم
16-1
723/0 fg
40/414 m
33/551 o
93/136 o-r
743/0 de
87/463 m
00/609 l
13/145k-n
ماه سوم
16-1
785/0 a-d
00/692 a
26/753 ab
27/161 ab
788/0 a-c
60/603 c-h
13/765c-g
53/161 a
ماه اول
شاهرود 12
789/0 a-d
13/561 d-g
33/710c-g
2/149 ef
791/0 a-c
67/577 f-i
27/726 f-h
60/148 h-l
ماه دوم
شاهرود 12
791/0 a-d
13/562 d-g
93/709 c-g
80/147 e-h
795/0 ab
73/573 g-i
53/723 gh
80/149 g-k
ماه سوم
شاهرود 12
796/0 a-c
47/560 d-g
0/703d-h
53/142j-n
799/0 ab
00/602c-h
93/752 d-g
93/150 e-i
ماه اول
A200
796/0 a-c
33/548e-h
80/687f-j
47/139m-p
799/0 ab
53/591d-i
0/740 d-h
47/148 h-l
ماه دوم
A200
783/0 b-e
60/521g-j
93/662i-m
33/141 k-n
795/0 ab
60/578f-i
47/727 f-h
87/148 h-l
ماه سوم
A200
812/0 ab
00/615 bc
26/757 ab
27/142j-n
812/0 ab
73/623 b-e
27/767 b-f
53/143 mn
ماه اول
نان پاريل
811/0 ab
93/608 bc
93/749 ab
00/141k-n
812/0 a
40/618 b-f
67/760 c-g
27/142 n
ماه دوم
نان پاريل
792/0 a-c
60/555 d-g
60/697 e-i
00/142j-n
802/0 ab
67/592d-i
93/736d-h
27/144 l-n
ماه سوم
نان پاريل
815/0 a
20/642 b
07/787 a
87/144g-k
820/0 a
40/682 a
87/831 a
47/149 g-k
ماه اول
شکوفه
813/0 ab
87/640 b
66/787 a
8/146e-i
817/0 a
20/687 a
67/839 a
47/152 e-h
ماه دوم
شکوفه
800/0 a-c
80/592 cd
00/739 b-d
2/146f-j
810/0 a
60/654 ab
67/806 ab
07/152 e-h
ماه سوم
شکوفه
779/0 b-e
93/511h-k
60/651j-n
67/139l-o
795/0 ab
67/589 d-i
00/740d-h
33/150 f-j
ماه اول
سهند
750/0 ef
80/482 j-l
07/626 mn
26/143i-m
760/0 cd
13/529 jk
33/683 ij
2/154 d-f
ماه دوم
سهند
705/0 g
60/419 m
00/562 o
4/142 j-n
720/0 e
33/469 m
80/622 kl
47/153 e-g
ماه سوم
سهند
785/0 a-d
47/592 cd
33/752 ab
87/159 ab
795/0 ab
67/613b-h
73/770 b-e
07/157 b-d
ماه اول
پايه Gf677
760/0 de
87/540e-h
80/703d-h
93/162 a
777/0 bc
07/569 hi
27/728 e-h
2/159 b
ماه دوم
پايه Gf677
697/0 g
13/461 l
00/621 n
87/159 ab
719/0 e
87/487 lm
2/646 j-l
33/158 bc
ماه سوم
پايه Gf677
800/0 a-c
73/554d-g
27/691 f-i
53/136 p-r
806/0 ab
07/641 bc
67/793 bc
60/152 e-h
ماه اول
تونو
789/0 g
67/530 f-i
27/665h-l
60/134 q-s
805/0 a
2/630 b-d
60/780 b-d
4/150 f-j
ماه دوم
تونو
773/0 c-e
33/495 i-l
33/629 l-n
00/134 r-t
796/0 ab
47/599 c-h
40/748 d-g
93/148 h-l
ماه سوم
تونو
ميانگينهايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال 1% اختلاف معني داري با يکديگر دارند
3-2-1-3-برهمکنش تيمار شوري و زمان بر تغييرات کلروفيل فلورسانس
نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان داد، برهمکنش زمان و شوري بر مقدار فلورسانس حداقل، فلورسانس حداکثر، فلورسانس متغير و نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر در برگهاي بالايي و پاييني در سطح 1%، معنيدار شد (جدول 3-7).
بر اساس نتايج به دست آمده، ميزان فلورسانس حداقل، در برگهاي بالايي و پاييني با افزايش غلظت شوري، بطور معنيداري افزايش يافت. بيشترين فلورسانس حداقل، در هر سه ماه (ماههاي اول، دوم و سوم) در گياهاني که با تيمار 8/4 گرم در ليتر، آبياري شده بودند، مشاهده شد (جدول 3-7).
ميزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغير، در برگهاي بالايي و پاييني، تحت تاثير اثر برهمکنش شوري و زمان قرار گرفت. با افزايش غلظت و مدت زمان اعمال تيمار شوري، فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغير، در برگهاي پاييني و بالايي کاهش يافت. کمترين ميزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغير در پايان ماه سوم، به ترتيب به ميزان 55/555 و 24/362 در برگهاي بالايي و 88/473 و 45/319 در برگهاي پاييني و در گياهاني با تيمار 8/4 گرم در ليتر، آبياري شده بودند، مشاهده شد. اين نتايج حاکي از آن است که فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغير، در برگهاي پاييني به مقدار بيشتري از برگهاي بالايي کاهش مييابد (جدول 3-7). بررسي نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، در برگهاي بالايي و پاييني نشان داد که ميزان آن در برگهاي بالايي در ماه سوم و در برگهاي پاييني در ماه دوم و سوم به طور معنيداري نسبت به ماه اول در تيمارهاي 6/3 و 8/4 گرم در ليتر، کاهش يافته است. به طور کلي، کمترين نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، در برگهاي بالايي و پاييني به ترتيب به ميزان 68/0 و 64/0 در ماه سوم و در گياهاني که با شوري 8/4 گرم در ليتر تيمار شده بودند، مشاهده شد ( جدول 3-7).
بهطور کلي نتايج حاصل از بررسي تغييرات کلروفيل فلورسانس در ژنوتيپهاي مطالعه شده تحت تنش شوري و زمان نشان داد، از تکنيک سنجش فلورسانس کلروفيل (شاخص Fv/Fm) مي توان به عنوان يک روش سريع، حساس و غير تخريبي بمنظور بررسي ميزان تنش وارد شده به گياهان استفاده کرد. تنش حاصل از اعمال تيمار شوري روي گياهان، از طريق افزايش ميزان فلورسانس حداقل و کاهش ميزان فلورسانس حداکثر، باعث کاهش فلورسانس متغير، در گياهان شد، بطوريکه نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر را از 83/0 در گياهان شاهد به 72/0 در برگ هاي بالايي و 70/0 در برگ هاي پاييني در پايه GF677 و رقم سهند، کاهش داد. بر اين اساس، کاهش ياد شده نشانه تنش مخرب در گياهان مذکور است. علاوه بر شدت تنش، مدت زمان اعمال تنش نيز در بروز علائم آسيب، تعيين کننده بود. اعمال تنش به مدت دو و سه ماه، منتج به تاييد تاثير مخرب تنش مداوم سه ماهه روي گياهان شد، در حاليکه گياهان تنش دو ماهه را به طور موفقيت آميزتري تحمل کردند. در مجموع، شاهرود 12، به عنوان متحملترين رقم در برابر تنش شوري تشخيص داده شد. اين رقم در غلظت 6/3 گرم در ليتر (3/7 دسي زيمنس بر متر)، کاهش معنيداري در فاکتورهاي کلروفيل فلورسانس نشان نداد.
جدول 3-7-برهمکنش تيمار شوري و زمان بر ميزان فلورسانس حداقل، حداکثر، متغير و متغير به حداکثر در برگهاي بالايي و پاييني در برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677
نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر در برگ هاي پاييني (Fv/Fm)
دامنه فلورسانس در برگهاي پاييني (Fv)
فلورسانس حداکثر در برگ هاي پاييني (Fm)
فلورسانس حداقل در برگ هاي پاييني
(Fo)
نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر در برگهاي بالايي
(Fv/Fm)
دامنه فلورسانس در برگهاي بالايي
(Fv)
فلورسانس حداکثر در برگ هاي بالايي (Fm)
فلورسانس حداقل در برگ هاي بالايي
(Fo)
زمان
سطوح شوي (گرم در ليتر)
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

Pr F
821/0 a
30/628 a
03/765 a
73/136 f-h
821/0 a
88/660 a
61/804 a
72/143 gh
ماه اول
0
822/0 a
45 ab
79/756 ab
33/134 h
820/0 a
88/648 ab
63/790 ab
76/141 h
ماه دوم
0
820/0 a
36/615 a-c
21/750 ab
85/134 h
820/0 a
93/647 ab
33/789 ab
39/141 h
ماه سوم
0
811/0 ab
67/603 a-c
48/744a-c
82/140 f
812/0 ab
81/636a-c
67/783 ab
84/146 f-h
ماه اول
2/1
815/0 ab
82/600 a-c
88/736a-c
06/136 gh
813/0 ab
06/628a-d
30/772 a-c
24/144 gh
ماه دوم
2/1
812/0 ab
28/590a-d
84/726 bc
58/136 f-h
813/0 ab
79/625a-d
64/769 a-c
85/143 gh
ماه سوم
2/1
800/0 a-c
54/584 b-d
55/730 a-c
00/146e
801/0 a-c
94/614a-e
12/767a-d
19/152 d-f
ماه اول
4/2
804/0 a-c
78/582 cd
28/724 bc
52/141 f
803/0 a-c
82/607a-e
39/756 b-d
58/148 e-g
ماه دوم
4/2
794/0a-d
70/543 ef
06/684 d
36/140 f
798/0 a-c
24/587 c-e
33/735 cd
09/148 e-g
ماه سوم
4/2
785/0 b-d
21/555 de
45/706 cd
24/151 bc
792/0 b-d
63/595 b-e
18/751 b-d
54/155 b-d
ماه اول
6/3
778/0 c-e
42/532 ef
67/682 d
24/150 cd
787/0 b-d
58/574 de
81/728 d
24/154 cd
ماه دوم
6/3
747/0 ef
85/449 g
33/597 e
48/147 de
766/0 de
48/515 f
76/668 e
27/153 de
ماه سوم
6/3
762/0 de
00/515 f
76/672 d
76/157 a
777/0 c-e
93/566 e
78/728 d
84/161 a
ماه اول
8/4
723/0 f
97/438 g
06/595 e
09/156 a
755/0 e
79/513 f
58/674 e
79/160 ab
ماه دوم
8/4
637/0 g
45/319 f
88/473 f
42/154 ab
684/0 f
24/362 g
55/555 f
30/159 a-c
ماه سوم
8/4
ميانگينهايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال 1

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله مطالعات اجتماعی، حقوق شهروندی، تحلیل محتوا، آموزش و پرورش Next Entries منابع و ماخذ مقاله تعلیم و تربیت، دانش پژوه، برنامه درسی، حقوق انسان