تحقیق درباره a-d، ab، a-c، e-h

دانلود پایان نامه ارشد

نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، در تمامي ژنوتيپهاي مورد مطالعه، با اعمال تنش شوري و افزايش غلظت آن به طور معنيداري کاهش يافت. در سطوح مختلف اعمال تيمار شوري آب آبياري، بين ژنوتيپهاي مورد آزمايش، از نظر نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر، در برگهاي بالايي و پاييني اختلاف معنيداري وجود داشت. نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر، در برگهاي بالايي و پاييني در گياهان شاهد ژنوتيپهاي بررسي شده در حدود 82/0 تا 83/0 بود که نشان دهنده وجود شرايط محيطي ايده آل و فاقد تنش براي رشد تمامي ژنوتيپها در کل دوره آزمايشي بود. در بسياري از گونههاي گياهي زماني كه نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، در حد 83/0 باشد، به اين مفهوم است كه تنشي برگياه وارد نشده است و لذا مقادير كمتر، حاكي از وجود تنش در گياهان است [Maxwell and Johnson, 2000].
با توجه به تغييرات نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm) ، در برگهاي بالايي و پاييني، شدت تنش وارده به رقم سهند بيش از ساير ژنوتيپها بود. لذا حساسيت اين رقم به تنش شوري با غلظتهاي 6/3 و 8/4 گرم در ليتر بيشتر از ساير ژنوتيپها بوده است. در نقطه مقابل، رقم شاهرود 12، به ميزان کمتري دچار آسيب شد. به عبارتي ديگر، نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر در اين رقم، کمترين کاهش را نشان داد. نتايج به دست آمده از اين بخش با نتايج حاصل از بررسي صفات مورفولوژيک مطابقت داشت. نتايج حاصل از بررسي صفات مورفولوژيك و ميزان آسيب هاي ظاهري گياهان نشان داده بود که رقم شاهرود 12، داراي وضعيت مطلوبتري نسبت به ساير ارقام و ژنوتيپهاي بررسي شده در اين تحقيق بود و بعد از آن رقمهاي شکوفه و ژنوتيپ 25-1 قرار گرفتند. کمترين ميزان رشد در شرايط اعمال تنش شوري و بيشترين ميزان آسيبهاي ظاهري به ترتيب در پايه GF677 ، رقم سهند و بعد از آنها در ژنوتيپ 16-1، مشاهده شده بود.

جدول 3-5-برهمکنش تيمار شوري و ژنوتيپ بر ميزان فلورسانس حداقل، حداکثر، متغير و متغير به حداکثر در برگهاي بالايي و پاييني
نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر در برگ هاي پاييني (Fv/Fm)
دامنه فلورسانس در برگ هاي پاييني (Fv)
فلورسانس حداکثر در برگ هاي پاييني (Fm)
فلورسانس حداقل در برگ هاي پاييني (Fo)
نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر در برگ هاي بالايي
(Fv/Fm)
دامنه فلورسانس در برگهاي بالايي(Fv)
فلورسانس حداکثر در برگ هاي بالايي (Fm)
فلورسانس حداقل در برگ هاي بالايي(Fo)
سطوح شوري
(گرم در ليتر)
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

Pr F
826/0 a
22/623b-e
89/753d-g
67/130wx
821/0 ab
67/621 g-j
56/756e-h
88/134 w
0
25-1
818/0 ab
89/582 g-j
22/712 i-l
33/129 wx
805/0 a-c
00/585m-p
78/726 h-k
77/141r-t
2/1
25-1
808/0 a-c
00/571 i-l
44/706 j-m
44/135 t-v
802/0 a-d
78/592m-p
67/738 g-j
89/145m-q
4/2
25-1
800/0 a-d
22/555k-n
11/694k-n
89/138 q-t
798/0 a-d
00/578m-p
22/724 i-l
22/146m-p
6/3
25-1
790/0 b-e
1/538 m-p
55/680m-p
44/142 n-p
791/0 b-e
11/565q-t
78/713k-n
67/148j-m
8/4
25-1
812/0 a-c
33/621 c-f
67/764 b-e
33/143 n-p
809/0 a-c
11/607i-l
33/750 e-h
22/143 q-s
0
مامايي
805/0 a-c
33/613 d-g
33/761 d-f
00/148h-k
803/0 a-d
22/602 j-m
11/750 e-h
89/147k-o
2/1
مامايي
797/0 a-d
00/599 d-g
00/751 d-g
00/152 gh
794/0 b-e
00/586 m-p
78/737 g-j
78/151h-j
4/2
مامايي
769/0 d-f
0/540 l-o
89/701 j-m
89/161 d
788/0 b-e
67/569 o-r
33/722 j-m
67/152 hi
6/3
مامايي
659/0 j
22/356 v
11/523 v
89/166 c
728/0 gh
89/451 yz
44/610 r
55/158 de
8/4
مامايي
819/0 ab
77/578 h-k
00/707 j-m
22/128 x
817/0 ab
44/651 d-g
77/796 c-f
33/145m-p
0
40-13
820/0 ab
22/581 g-j
33/708 j-m
11/127 xy
820/0 ab
00/664 d-f
22/809 b-e
22/145m-p
2/1
40-13
796/0 a-d
22/531n-q
22/667 o-r
00/136 t-v
801/0 a-d
55/609 h-k
55/760 e-h
00/151 i-k
4/2
40-13
775/0 c-e
11/503 s
33/648 rs
22/145k-n
787/0 b-e
33/584 m-p
33/741 f-i
00/157 e-g
6/3
40-13
725/0 gh
55/427 tu
55/578 tu
00/151 g-i
760/0 e-g
67/519 v-x
44/681 o-q
78/161 cd
8/4
40-13
818/0 ab
22/585 f-i
78/715 h-k
55/130 wx
814/0 a-c
67/613 h-k
00/754 e-h
33/140 t-v
0
16-1
807/0 a-c
67/556k-n
00/690 l-o
33/133 vw
805/0 a-c
11/584 m-p
33/725 e-h
22/141 s-u
2/1
16-1
787/0 b-e
89/512k-n
67/651 qr
77/138 q-s
788/0 b-e
89/543 u-w
44/690 i-l
55/146 m-p
4/2
16-1
744/0 f-h
11/444 tu
44/591 tu
33/147 i-l
762/0 e-g
00/508 w
44/663 p-r
44/155 f-h
6/3
16-1
673/0 j
78/364 v
33/518 v
55/153 fg
713/0 h
33/446 y
00/607 r
67/160 c-e
8/4
16-1
830/0 a
22/614 d-g
00/740 e-h
78/125 z
831/0 a
67/712 a-c
88/856 a-c
22/144 o-r
0
تونو
817/0 ab
11/591 e-h
00/723 f-i
88/131 wx
821/0 ab
22/669 de
88/814 b-e
67/145m-p
2/1
تونو
81/0 a-c
89/565 j-m
89/697 j-m
00/132 v-x
813/0 a-c
89/645 d-g
22/794 c-f
33/148 k-n
4/2
تونو
789/0 b-e
22/513 rs
11/649 rs
89/135 t-v
795/0 a-d
89/598k-o
11/753 e-h
22/154 g-i
6/3
تونو
689/0 ij
11/350 v
78/499 v
67/149 g-j
750/0 fg
22/491 wx
00/652 qr
77/160 c-e
8/4
تونو
814/0 a-c
78/624 a-d
67/767 a-d
88/142n-q
814/0 a-c
67/637 e-h
67/783 d-f
00/146m-q
0
شاهرود 12
798/0 a-d
11/582 g-j
00/730 e-h
88/147 h-k
798/0 a-d
00/596 l-o
67/746 e-h
67/150 i-k
2/1
شاهرود 12
787/0 b-e
22/565 j-m
33/718 g-j
11/153 fg
790/0 b-e
00/577 n-q
78/730 h-k
78/153 g-i
4/2
شاهرود 12
777/0 c-e
44/551k-n
22/710 j-m
77/158 de
782/0 c-f
77/562 r-u
55/719k-m
78/156 e-g
6/3
شاهرود 12
769/0 d-f
22/535n-q
33/696 k-n
11/161 d
776/0 c-f
55/551 t-v
89/710l-o
33/159 c-e
8/4
شاهرود 12
817/0 ab
55/584 f-i
78/715 h-k
22/131 wx
816/0 ab
66/615 h-k
67/754 e-h
00/139 uv
0
A200
807/0 a-c
78/582 f-i
89/721 f-i
11/139 q-t
806/0 a-c
55/609 h-k
89/755 e-h
33/146 m-p
2/1
A200
802/0 a-d
22/568 i-l
55/708 j-m
33/140 p-s
801/0 a-d
33/600 j-m
33/749 e-h
00/149 j-l
4/2
A200
780/0 c-e
67/516 q-s
11/662 p-r
44/145 j-m
789/0 b-e
78/576 n-q
89/730 h-k
11/154 g-i
6/3
A200
755/0 e-g
11/465 t
55/614 st
44/149 g-j
776/0 c-f
22/551 t-v
89/709l-o
67/158 d-f
8/4
A200
828/0 a
78/662 ab
00/800 a-c
22/137 r-u
830/0 a
22/675 c-e
33/813 b-d
67/134 w
0
نان پاريل
824/0 ab
44/629 a-d
44/763 c-e
00/134 u-w
827/0 a
33/642 d-g
00/777 d-g
11/137 vw
2/1
نان پاريل
806/0 a-c
33/591 e-h
78/733 e-h
44/142n-q
808/0 a-c
44/606 i-l
33/750 e-h
88/143 p-s
4/2
نان پاريل
792/0 b-e
89/560 j-m
55/707 j-m
67/146 i-l
797/0 a-d
67/581 m-p
89/729 h-k
22/148 k-n
6/3
نان پاريل
775/0 c-e
44/521 p-s
89/669 n-q
44/148 h-k
783/0 c-f
33/552 d-v
2/704m-p
89/151 h-j
8/4
نان پاريل
828/0 a
67/664 a
33/802 ab
67/137 r-u
834/0 a
11/733 a
55/878 a
44/145 m-p
0
شکوفه
824/0 ab
22/663 a
33/804 a
11/141 o-r
831/0 a
67/717 ab
33/863 ab
66/145 m-p
2/1
شکوفه
815/0 ab
44/640 a-d
56/785 a-d
11/145k-n
819/0 ab
22/684 b-d
67/835 a-d
44/151h-j
4/2
شکوفه
803/0 a-d
22/608 d-g
11/756 d-g
88/147 h-k
809/0 a-d
00/643 d-g
67/794 c-f
66/151 h-j
6/3
شکوفه
776/0 c-e
89/549k-n
89/707 j-m
00/158 de
786/0 b-e
67/595 l-o
11/758 e-h
44/162 cd
8/4
شکوفه
820/0 ab
55/624 a-d
11/761 c-f
55/136 s-v
818/0 ab
67/648 d-g
78/792 c-g
11/144o-r
0
سهند
809/0 a-c
55/567 i-l
11/701 j-m
5/133u-x
811/0 a-c
33/620 g-j
44/764 e-h
11/144 o-r
2/1
سهند
795/0 a-d
89/526 o-r
78/661 p-r
88/134t-w
795/0 a-d
00/569 p-s
89/715k-n
89/146l-o
4/2
سهند
732/0 gh
33/411 u
56/558 u
22/147 i-l
752/0 fg
33/489 wx
67/647 qr
33/158 d-f
6/3
سهند
567/0 l
89/226 w
55/383 w
67/156 ef
618/0 j
55/319 z
44/489 s
89/169 b
8/4
سهند
820/0 ab
33/658 a-c
55/802 ab
22/144l-o
821/0 ab
33/661 d-g
89/805 b-f
55/144 n-q
0
پايه Gf677
807/0 a-c
44/630 a-d
11/781 a-d
67/150 g-i
809/0 a-c
00/642 d-g
56/793 c-e
55/151 h-j
2/1
پايه Gf677
791/0 b-e
55/601 d-g
33/760 d-f
78/158 de
798/0 a-d
55/621 f-i
78/778 d-g
22/157 e-g
4/2
پايه Gf677
709/0 hi
22/433 tu
22/604 t
00/171 b
745/0 fg
44/488 wx
67/651 qr
22/163 c
6/3
پايه Gf677
611/0 k
89/333 v
67/513 v
78/179 a
645/0 i
00/371 y
44/545 s
44/174 a
8/4
پايه Gf677
ميانگين هايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال 1% اختلاف معني دار با يکديگر دارند.
3-2-1-2-برهمکنش زمان و ژنوتيپ بر تغييرات کلروفيل فلورسانس
نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان داد، برهمکنش زمان و ژنوتيپ بر مقدار فلورسانس حداقل، فلورسانس حداکثر، فلورسانس متغير و نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر در برگهاي بالايي و پاييني در سطح 1%، معنيدار شد (جدول 3-6).
نتايج نشان داد که ميزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغير، در برگهاي بالايي و پاييني با افزايش مدت زمان اعمال تيمار شوري در تمامي ژنوتيپهاي مورد مطالعه، به طور معنيداري کاهش يافت. کمترين ميزان فلورسانس متغير و فلورسانس حداکثر، در پايان ماه سوم مشاهده شد. بر طبق نتايج به دست آمده، بين ژنوتيپهاي مطالعه شده، در ماههاي اول، دوم و سوم از نظر ميزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغير، اختلاف معنيداري وجود داشت. کمترين ميزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغير، در ماه سوم به ترتيب در ژنوتيپهاي 16-1، رقم سهند، پايه GF677، مشاهده شد (جدول 3-6).
ميزان فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغير، در هر سه ماه، در برگهاي پاييني کمتر از برگهاي بالايي بود که احتمالا به دليل پير بودن برگهاي پاييني و جوانتر بودن برگهاي بالايي گياه ميباشد. شدت کاهش فلورسانس حداکثر و فلورسانس متغير، در برگهاي پاييني در ماه سوم با شدت بيشتري از برگهاي بالايي رخ داد که مي تواند به دليل اثر شديدتر تنش در برگهاي پاييني گياه باشد (جدول 3-6). بررسي نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر (Fv/Fm)، در برگهاي بالايي و پاييني نشان داد که نسبت آن در ماه سوم در تمامي ژنوتيپهاي بررسي شده، کمتر از ماه هاي اول و دوم بود، بطوريکه ميزان کاهش آن در برگهاي بالايي در ژنوتيپ 16-1، رقمهاي مامايي، سهند و پايه GF677 در ماه سوم نسبت به ماه اول معنيدار بود، در حاليکه در رقمهاي تونو، نانپاريل، شکوفه، شاهرود 12، A200 و ژنوتيپهاي 25-1، 40-13، ميزان کاهش آن معنيدار نبود (جدول 3-6).
کاهش نسبت فلورسانس متغير به حداکثر (Fv/Fm)، در برگهاي پاييني در رقمهاي سهند، تونو، مامايي، A200 و ژنوتيپهاي 16-1، 40-13 و پايه GF677 در ماه سوم نسبت به ماه اول معنيدار بود در حالي که در رقمهاي شاهرود 12، نانپاريل، شکوفه و ژنوتيپ 25-1، ميزان کاهش معنيدار نبود. اين نتايج حاکي از آن است که شدت تنش وارد شده به برگهاي پاييني بيشتر از برگهاي بالايي است (جدول 6).

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره b، c، bc، cd Next Entries تحقیق درباره ab، a، a-c، برگهاي