تحقیق درباره a، 2/1، 4/2، m-o

دانلود پایان نامه ارشد

محيط کشت درون شيشه اي بررسي و گزارش شد که با افزايش سطوح شوري، غلظت نيتروژن، فسفر، پتاسيم، کلسيم، منيزيم و آهن کاهش و غلظت عناصر روي، مس، منگنز، بر، سديم و کلر افزايش نشان دادند [Shibili et al., 2003]. عنصر آهن نقش بسيار مهمي در توسعه كلروپلاست، دريافت انرژي نوراني و انتقال الكترون از آب به NADP+دارد. اين عنصر، همچنين در انتقال الكترون به فتوسيستم يک تأثير فراواني دارد و يك كوفاكتور مهم براي تعدادي از آنزيمهايي است كه در مسير بيوسنتز كلروفيل نقش دارند [Grattan, 2002].

جدول 3-17- اثر تيمار شوري بر محتواي کلر، روي، مس و آهن در برگهاي برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677
آهن
(ميليگرم بر ليتر)
مس
(ميليگرم بر ليتر)
روي
(ميليگرم بر ليتر)
کلر
(%)
سطوح شوري
(گرم در ليتر)
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0001

Pr F
34/17 j
44/9 f-k
32/52 i-k
05/0 p
0
شاهرود 12
92/18 ij
67/9 c-f
05/56 g-i
5/0 op
2/1
شاهرود 12
05/20 h-j
75/9 b-d
73/60 fg
16/1 lm
4/2
شاهرود 12
30/22 f-i
62/9 c-g
45/50 i-l
39/1 kl
6/3
شاهرود 12
55/24 d-g
51/9 e-k
78/45 lm
91/1 ij
8/4
شاهرود 12
25/18 ij
49/9 e-k
61/76 a
33/0 op
0
تونو
92/18 ij
51/9 e-k
59/62 ef
22/1 lm
2/1
تونو
50/20 g-j
44/9 g-k
91/43 m
44/1 kl
4/2
تونو
47/18 ij
38/9 h-k
03/35 n
38/2 gh
6/3
تونو
56/8 l
33/9 k
7/32 n
43/3 cd
8/4
تونو
25/27 c-e
60/9 c-h
32/52 i-k
33/0 op
0
16-1
86/30 bc
67/9 c-f
25/53 i-k
16/1 lm
2/1
16-1
13/26 d-f
75/9 b-d
12/55 h-k
44/2 f-h
4/2
16-1
88/23 e-h
52/9 e-k
72/53 i-k
27/3 cd
6/3
16-1
49/11 kl
37/9 i-k
91/43 m
94/4 a
8/4
16-1
35/17 j
44/9 g-k
32/52 i-k
05/0 p
0
شکوفه
92/18 ij
67/9 c-f
06/56 g-i
50/0 op
2/1
شکوفه
05/20 h-j
75/9 b-d
73/60 fg
16/1 lm
4/2
شکوفه
30/22 f-i
63/9 c-g
45/50 i-l
39/1 kl
6/3
شکوفه
55/24 d-g
52/9 e-k
78/45 lm
91/1 ij
8/4
شکوفه
25/18 ij
48/9 e-k
51/76 a
33/0 op
0
40-13
92/18 ij
51/9 e-k
60/62 ef
22/1 lm
2/1
40-13
50/20 g-j
44/9 g-k
91/43 m
44/1 kl
4/2
40-13
47/18 ij
38/9 h-k
03/35 n
38/2 gh
6/3
40-13
56/8 l
33/9 k
70/32 n
44/3 cd
8/4
40-13
25/27 c-e
59/9 c-i
32/50 j-l
33/0 op
0
سهند
86/30 bc
67/9 c-f
25/53 i-k
17/1 lm
2/1
سهند
13/26 d-f
75/9 b-d
12/55 h-k
44/2 f-h
4/2
سهند
88/23 e-h
52/9 e-k
91/43 m
28/3 cd
6/3
سهند
49/11 kl
37/9 i-k
91/43 m
94/4 a
8/4
سهند
99/15 jk
57/9 c-j
51/49 kl
55/0 no
0
25-1
34/17 j
64/9 c-g
91/50 i-l
22/1 lm
2/1
25-1
05/20 h-j
60/9 c-h
47/64 c-f
97/1 ij
4/2
25-1
48/27 c-e
56/9 d-j
80/66 c-e
80/2 ef
6/3
25-1
01/25 d-f
50/9 e-k
20/68 b-d
13/3 de
8/4
25-1
48/18 ij
52/9 e-k
10/60 f-h
49/0 op
0
A200
01/25 d-f
60/9 c-h
44/60 f-h
05/1 lm
2/1
A200
61/28 cd
69/9 c-e
20/68 b-d
19/2 hi
4/2
A200
14/35 a
62/9 c-g
13/69 bc
74/2 fg
6/3
A200
45/25 d-f
55/9 d-k
27/67 b-e
30/3 cd
8/4
A200
70/18 ij
70/9 c-e
91/50 i-l
39/0 op
0
نان پاريل
42/23 e-h
75/9 b-d
79/59 f-h
27/1 lm
2/1
نان پاريل
31/31 a-c
79/9 bc
78/62 d-f
24/2 hi
4/2
نان پاريل
89/32 ab
69/9 c-e
89/59 f-h
38/3 cd
6/3
نان پاريل
99/15 jk
53/9 d-k
31/55 g-j
47/4 b
8/4
نان پاريل
44/16 jk
57/9 c-j
06/63 d-f
33/0 op
0
مامايي
87/23 e-h
66/9 c-g
22/63 d-f
88/0 mn
2/1
مامايي
56/33 ab
58/9 c-i
59/62 ef
41/1 kl
4/2
مامايي
55/24 d-g
51/9 e-k
59/55 g-j
55/2 f-h
6/3
مامايي
34/17 j
44/9 g-k
37/44 m
60/3 c
8/4
مامايي
01/25 d-f
05/10 a
61/76 a
55/0 no
0
پايه Gf677
48/27 c-e
93/9 ab
41/72 ab
11/1 lm
2/1
پايه Gf677
08/22 f-i
70/9 c-e
33/66 c-e
69/1 jk
4/2
پايه Gf677
24/18 ij
64/9 c-g
45/50 i-l
80/2 ef
6/3
پايه Gf677
61/12 kl
35/9 jk
98/42 m
94/4 a
8/4
پايه Gf677
ميانگينهايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن، در سطح احتمال 1% اختلاف معنيداري با يکديگر دارند.

جدول 3-18- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتواي کلر، روي، مس و آهن در ريشههاي پايه GF677
آهن
(ميليگرم بر ليتر)
*مس
(ميليگرم بر ليتر)
روي
(ميليگرم بر ليتر)
کلر
(%)
سطوح شوري
(گرم درليتر)
ژنوتيپ
0001
4727/0
0001
0001

Pr F
31/79 d
28/7 a
94/19 i-m
39/0 v
0
شاهرود 12
58/74 de
35/7 a
62/19 i-n
89/0 qr
2/1
شاهرود 12
83/43 pq
04/7 a
31/18 l-o
27/1 m-o
4/2
شاهرود 12
11/39 qr
85/6 a
99/17 m-o
05/2 ef
6/3
شاهرود 12
48/32 st
78/6 a
33/17 o
66/2 d
8/4
شاهرود 12
15/50 m-o
30/7 a
47/27 d
55/0 t-v
0
تونو
88/45 n-p
37/7 a
20/24 ef
83/0 q-s
2/1
تونو
62/41 pq
01/7 a
54/23 f-h
28/1 m-o
4/2
تونو
41/45 op
74/6 a
23/22 e-g
83/1 fg
6/3
تونو
67/49 m-o
67/6 a
89/22 e-g
21/2 e
8/4
تونو
88/50 m-o
24/7 a
89/22 e-g
72/0 r-t
0
16-1
09/51 m-o
27/7 a
62/19 i-n
05/1 o-q
2/1
16-1
40/54 mn
96/6 a
98/17 m-o
55/1 i-k
4/2
16-1
03/57 lm
73/6 a
60/20 h-j
77/1 g-i
6/3
16-1
28/62 kl
64/6 a
23/22 f-h
05/2 ef
8/4
16-1
31/79 d
27/7 a
95/19 i-m
38/0 v
0
شکوفه
59/74 de
35/7 a
62/19 i-n
89/0 qr
2/1
شکوفه
83/43 pq
05/7 a
31/18 l-o
28/1 m-o
4/2
شکوفه
10/39 qr
86/6 a
99/17 m-o
05/2 ef
6/3
شکوفه
48/32 st
79/6 a
33/17 o
66/2 d
8/4
شکوفه
14/50 m-o
30/7 a
47/27 d
55/0 t-v
0
40-13
89/45 n-p
38/7 a
20/24 ef
83/0 q-s
2/1
40-13
62/41 pq
01/7 a
54/23 e-g
28/1 m-o
4/2
40-13
41/45 op
74/6 a
23/22 f-h
83/1 fg
6/3
40-13
67/49 m-o
67/6 a
89/22 e-g
22/2 e
8/4
40-13
88/50 m-o
24/7 a
89/22 e-g
72/0 r-t
0
سهند
09/51 mn
28/7 a
62/19 i-n
05/1 o-q
2/1
سهند
40/54 lm
96/6 a
98/17 m-o
55/1 h-k
4/2
سهند
03/57 j-l
73/6 a
60/20 h-j
77/1 g-i
6/3
سهند
28/62 g-j
64/6 a
23/22 f-h
05/2 ef
8/4
سهند
16/39 qr
12/7 a
62/21 g-i
69/0 r-t
0
25-1
95/32 st
17/7 a
47/20 h-k
22/1 n-p
2/1
25-1
96/29 tu
05/7 a
08/20 i-m
08/2 e
4/2
25-1
86/25 uv
90/6 a
81/19 j-m
50/2 d
6/3
25-1
43/30tu
76/6 a
48/19 j-n
38/3 a
8/4
25-1
91/65 fg
14/7 a
95/22 e-g
63/0 s-u
0
A200
75/62 g-i
20/7 a
57/18 j-o
02/1 pq
2/1
A200
92/59 h-k
06/7 a
31/18 l-o
33/1 k-n
4/2
A200
43/71 e
93/6 a
30/22 f-h
22/2 e
6/3
A200
30/88 c
75/6 a
87/23 ef
17/3 b
8/4
A200
22/31st
12/7 a
35/18 k-o
75/0 r-t
0
نان پاريل
12/24 vw
14/7 a
18/18 l-o
16/1 n-p
2/1
نان پاريل
34/20 w
01/7 a
65/17 no
52/1 j-l
4/2
نان پاريل
85/31 st
88/6 a
81/19 i-m
78/1 g-j
6/3
نان پاريل
11/36 rs
71/6 a
27/20 h-l
14/2 e
8/4
نان پاريل
85/69 ef
15/7 a
49/19 j-n
56/0 t-v
0
مامايي
49/64 gh
17/7 a
03/19 j-o
78/0 r-t
2/1
مامايي
81/58 i-l
05/7 a
33/20 h-l
39/1 k-n
4/2
مامايي
53/72 e
85/6 a
64/21 g-i
12/2 e
6/3
مامايي
14/88 c
71/6 a
46/24 e
96/2 c
8/4
مامايي
57/45 n-p
18/7 a
12/28 d
44/0 uv
0
پايه Gf677
23/63 g-i
13/7 a
48/26 d
89/0 qr
2/1
پايه Gf677
31/79 d
93/6 a
08/30 c
31/1 l-n
4/2
پايه Gf677
65/99 b
71/6 a
70/32 b
47/1 k-m
6/3
پايه Gf677
55/139 a
59/6 a
66/34 a
72/1 g-j
8/4
پايه Gf677
ميانگينهايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن، در سطح احتمال 1% اختلاف معنيداري با يکديگر دارند.
*: فاقد اختلاف معنيدار

3-5- همبستگي بين صفات
نتايج مربوط به همبستگي بين صفات مهم مورفولوژي، فيزيولوژي، بيوشيميايي و غلظت عناصر غذايي در برگ و ريشه (مربوط به 74 صفت)، در جدول (3-20)، آورده شده است. بر طبق نتايج به دست آمده، همبستگي بين بسياري از صفات در سطوح 1% و 5% معنيدار شده است. در اين بخش تنها به همبستگي بين غلظت کلر و سديم در برگها با ساير صفات اندازهگيري شده اشاره شده است و ساير نتايج در جدول (3-20)، آورده شده است.
نتايج حاصل از همبستگي بين صفات در شرايط تنش شوري، نشان داد که محتواي سديم برگ با درصد برگهاي سبز، تراکم برگ، وزن تر و خشک برگ، سطح و نسبت سطح برگ، محتواي رطوبت نسبي برگ، شاخص کلروفيل، محتواي کلروفيل a، b و کل، محتواي کارتنوئيد داراي همبستگي منفي معنيداري در سطح 1% و با ميزان ارتفاع پيوندک، تعداد برگ، وزن تر و خشک شاخه، وزن تر و خشک اندام هوايي داراي همبستگي منفي معنيداري در سطح 5% بود. همچنين محتواي کلر برگ با درصد برگهاي سبز، سطح و نسبت سطح برگ، محتواي رطوبت نسبي برگ، شاخص کلروفيل، محتواي کلروفيل a، b و کل، محتواي کارتنوئيد داراي همبستگي منفي معنيداري در سطح 1% و با ارتفاع پيوندک، تعداد برگ، تراکم برگ، وزن تر و خشک برگ، وزن تر و خشک شاخه، وزن تر و خشک اندام هوايي، داراي همبستگي منفي معنيداري در سطح 5% بود. اين نتايج نشان ميدهد که شوري با تخريب ساختار کلروپلاستها، باعث کاهش ميزان کلروفيلها ميشود. کاهش ميزان کلروفيلهاي گياه منتج به کاهش سطح فتوسنتزي شده و از اين طريق باعث کاهش در تثبيت دياکسيدکربن ميشود که علت اصلي کاهش رشد و عملکرد گياهان در اثر تنش شوري مي باشد ]حيدري شريف آباد، 1380[.
نتايج نشان دادند، محتواي سديم برگ با درصد برگهاي نکروزه، درصد برگهاي ريزش يافته، نسبت وزن تر و خشک ريشه به وزن تر و خشک اندام هوايي، درصد نشت يوني و درصد آسيب ديدگي غشاء سلولي داراي همبستگي مثبت معنيداري در سطح 1% بود. همچنين، محتواي کلر برگ با درصد برگهاي نکروزه، درصد برگهاي ريزش يافته داراي همبستگي مثبت معنيداري در سطح 5% و با نسبت وزن تر و خشک ريشه به وزن تر و خشک اندام هوايي، درصد نشت يوني و درصد آسيب ديدگي غشاء سلولي داراي همبستگي مثبت معنيداري در سطح 1% بود. اين نتايج حاکي از آن است که افزايش محتواي سديم و کلر برگ در شرايط تنش شوري، موجب افزايش تعداد برگهاي نکروزه و ريزش يافته گياه و تخريب ساختار برگ شده و از اين طريق باعث افزايش درصد نشت يوني نسبي و آسيب ديدگي غشاء سلولي در شرايط تنش شوري ميشود. همچنين اين نتايج نشان ميدهد که با افزايش محتواي سديم و کلر برگ، نسبت وزن تر و خشک ريشه به وزن تر و خشک اندام هوايي به طور معنيداري افزايش مييابند. در واقع ميتوان بيان نمود که رشد قسمت هوايي گياه با شدت بيشتري کاهش مييابد و باعث تغيير نسبت ريشه به اندامهاي هوايي ميشود. گزارش شده است که در شرايط تنش شوري، رشد ريشه معمولاً كمتر از رشد ساقه تحت تأثير قرار ميگيرد. بنابراين نسبت ريشه به ساقه زياد مي شود ]رضايي و همکاران، 1385[.
بر طبق نتايج به دست آمده، محتواي سديم و کلر برگ با ميزان فلورسانس حداقل داراي همبستگي مثبت معنيداري در سطح 1% و با ميزان فلورسانس حداکثر، فلورسانس متغير و نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر داراي همبستگي منفي معنيداري در سطح 1% بودند. اين نتايج نشان ميدهد، تنش حاصل از اعمال تيمار شوري روي گياهان، از طريق افزايش ميزان فلورسانس حداقل و کاهش ميزان فلورسانس حداکثر، باعث کاهش فلورسانس متغير، در گياهان شد، بطوريکه نسبت فلورسانس متغير به فلورسانس حداکثر را از

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شوري، افزايش، ژنوتيپ، برگهاي Next Entries منابع و ماخذ مقاله تحلیل محتوا، کتاب های درسی، برنامه درسی، آموزش و پرورش