تحقیق درباره a، 00/0، پايه، شوري

دانلود پایان نامه ارشد

40/11 p-v
59/2 b-d
00/0 h
00/0 e
42/0 e
58/99 a
4/2
شکوفه
14/7 k-p
58/13 l-q
11/2 d-i
00/0 h
09/0 e
86/2 de
06/97 a
6/3
شکوفه
02/7 l-r
07/13 n-t
23/2 d-h
87/1 gh
49/1 de
99/4 c-e
27/92 a-d
8/4
شکوفه
00/6 m-r
80/11 o-u
25/2 c-g
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
0
سهند
35/7 j-n
33/14 k-q
89/1 e-i
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
2/1
سهند
78/6 k-o
43/13 m-r
73/1 g-k
00/0 h
00/0 e
50/3 c-e
50/96 a
4/2
سهند
32/5 n-r
58/10 q-v
48/1 k-o
30/6 e
64/9 b
30/20 b
83/63 f
6/3
سهند
95/5 l-p
90/11 o-u
75/0 st
79/27 b
81/12 a
97/16 b
30/37 i
8/4
سهند
87/23 a
66/41 a
82/0 r-t
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
0
پايه Gf677
99/19 c
54/35 b
87/0 q-t
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
2/1
پايه Gf677
40/19 c
32/35 b
68/0 t
00/0 h
00/0 e
23/7 cd
77/92 a-d
4/2
پايه Gf677
50/21 bc
33/35 b
38/0u
96/19 c
61/11 ab
84/21 b
58/46 h
6/3
پايه Gf677
60/24 a
42/42 a
08/0 v
44/41 a
63/11 ab
05/21 b
87/25 j
8/4
پايه Gf677
ميانگين هايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال 1% اختلاف معني دار با يکديگر دارند.

جدول 3-3- اثر شوري بر برخي از صفات رشدي ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677
نسبت وزن خشک ريشه به وزن خشک اندام هوايي
نسبت وزن تر ريشه به وزن تر اندام هوايي
نسبت وزن خشک به تر اندام هوايي
وزن خشک اندام هوايي
(گرم)
وزن تر اندام هوايي
(گرم)
وزن خشک ريشه
(گرم)
وزن تر ريشه
(گرم)
سطوح شوري
(گرم در ليتر)
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

Pr F
91/0 a-c
02/1 d-g
38/0 k
63/23 f-j
10/62 e-i
82/20 a-c
17/61 a-c
0
25-1
87/0 bc
88/0 e-h
39/0 jk
43/22 f-j
29/57 f-j
43/19 a-d
17/50 c-h
2/1
25-1
85/0 bc
11/1 b-e
41/0 h-k
66/21 g-k
56/52 h-l
06/18 b-e
20/57 a-e
4/2
25-1
73/0 d-f
16/1 b-e
41/0 h-k
83/15 o-s
50/38 o-s
52/11 h-m
74/44 d-i
6/3
25-1
96/0 ab
38/1 b
47/0 c-e
39/12 q-t
57/26 r-u
09/11 i-m
03/37 g-l
8/4
25-1
31/0 wx
48/0 q-s
39/0 jk
00/26 e-i
69/66 d-h
08/8 o-r
78/31 k-p
0
مامايي
34/0 u-w
70/0 i-l
40/0 i-k
27/17 m-q
97/42 m-q
92/7 p-r
13/30 l-r
2/1
مامايي
56/0 i-k
73/0 g-j
39/0 jk
92/18 k-o
08/48 i-m
57/10 j-n
90/34 h
4/2
مامايي
73/0 d-f
02/1 d-g
40/0 i-k
60/14 p-t
71/36 o-s
67/10 j-n
70/37 g-l
6/3
مامايي
72/0 d-f
14/1 b-e
46/0 d-f
04/11 st
86/23 s-u
88/7 pqr
03/27 n-r
8/4
مامايي
55/0 j-l
54/0 p-s
40/0 i-k
41/18 l-p
02/46 k-n
18/10 k-p
70/24 o-s
0
40-13
48/0 n-p
70/0 i-l
40/0 i-k
41/18 l-p
76/45 k-n
96/8 m-q
88/31 k-q
2/1
40-13
50/0 m-o
52/0 q-s
40/0 i-k
30/16 n-r
71/40 n-r
29/8 n-r
27/21 q-s
4/2
40-13
67/0 e-g
74/0 g-j
41/0 h-k
03/12 q-t
73/29 q-u
86/7 p-r
63/21 q-s
6/3
40-13
78/0 b-d
30/1 b-d
47/0 c-e
79/8 t
51/18 u
89/6 r
88/23 p-s
8/4
40-13
39/0 r-t
54/0 p-s
39/0 jk
60/41 ab
51/106 a
23/16 c-h
82/56 a-f
0
16-1
43/0 o-q
57/0 m-p
41/0 h-k
34/38 bc
90/92 a-c
65/16 c-g
71/52 a-g
2/1
16-1
45/0 n-p
67/0 j-m
46/0 d-f
36/34 c-e
18/75 c-g
50/15 d-i
46/50 b-h
4/2
16-1
70/0 d-f
04/1 d-g
45/0 e-g
40/20 i-m
31/45 k-o
38/14 d-j
28/47 c-i
6/3
16-1
59/0 g-i
99/0 e-h
45/0 e-g
43/15 p-t
09/34 p-t
13/9 l-p
31/34 j-p
8/4
16-1
29/0 x
40/0 s
42/0 g-j
05/31 c-g
74/74 c-g
56/8 n-r
83/28 l-r
0
تونو
29/0 x
42/0 rs
42/0 g-j
72/28 c-h
46/68 d-h
10/8 o-r
89/27 m-r
2/1
تونو
29/0 x
46/0 q-s
43/0 f-i
26/20 j-n
64/46 j-n
82/6 r
11/21 rs
4/2
تونو
52/0 k-m
64/0 j-m
45/0 e-g
33/24 f-j
69/53 g-k
40/12 f-j
11/34 j-p
6/3
تونو
48/0 m-o
85/0 e-h
49/0 b-d
98/21 h-k
70/44 k-o
50/10 j-n
67/35 h-m
8/4
تونو
35/0 u-w
49/0 q-s
43/0 f-i
04/47 a-c
77/101 a-c
87/16 c-g
81/49 c-h
0
شاهرود 12
40/0 q-s
59/0 k-n
42/0 g-j
87/31 c-f
10/76 c-f
62/12 f-j
18/44 d-j
2/1
شاهرود 12
56/0 i-k
69/0 i-l
42/0 g-j
43/27 d-h
69/64 e-i
44/15 d-i
63/44 d-j
4/2
شاهرود 12
38/0 s-u
56/0 n-p
42/0 g-j
13/32 c-f
55/76 c-f
11/12 f-j
83/42 e-k
6/3
شاهرود 12
44/0 o-q
65/0 j-m
47/0 c-e
81/21 g-k
78/46 j-n
56/9 l-q
47/30 l-q
8/4
شاهرود 12
40/0 q-s
60/0 k-n
40/0 i-k
63/25 e-i
58/64 e-i
11/10 l-q
45/38 g-m
0
A200
36/0 t-v
51/0 q-s
42/0 g-j
11/29 c-g
16/70 d-h
41/10 l-p
50/35 h-n
2/1
A200
35/0 t-v
49/0 q-s
42/0 g-j
54/21 g-k
88/50 i-m
71/7 p-r
17/25 o-s
4/2
A200
41/0 p-s
55/0 o-q
42/0 g-j
26/29 c-g
00/70 d-h
87/10 k-o
50/38 g-m
6/3
A200
45/0 n-p
77/0 f-i
46/0 d-f
53/20 j-m
81/44 k-o
16/9 l-r
50/34 i-o
8/4
A200
48/0 m-p
72/0 h-k
42/0 g-j
44/34 b-e
62/82 b-e
33/16 c-h
50/59 a-d
0
نان پاريل
60/0 g-i
87/0 e-h
42/0 g-j
55/27 d-h
93/64 d-h
36/16 c-h
51/56 a-e
2/1
نان پاريل
54/0 j-l
86/0 e-h
44/0 e-h
09/21 h-l
20/48 i-m
33/11 i-n
50/41 e-j
4/2
نان پاريل
58/0 h-j
93/0 d-g
45/0 e-g
05/20 j-n
40/44 k-o
12/11 i-n
17/39 g-l
6/3
نان پاريل
61/0 g-i
94/0 d-g
46/0 d-f
45/20 i-m
06/46 k-o
45/11 h-l
17/43 e-j
8/4
نان پاريل
74/0 d-f
90/0 e-h
40/0 h-k
36/30 c-g
21/75 c-g
52/22 ab
40/67 a
0
شکوفه
77/0 c-e
89/0 e-h
42/0 g-j
77/30 c-h
84/73 c-h
58/23 a
67/65 ab
2/1
شکوفه
63/0 g-i
88/0 e-h
45/0 e-g
82/20 h-m
55/46 h-n
35/13 e-j
30/41 f-k
4/2
شکوفه
63/0 g-i
93/0 d-h
47/0 c-e
42/20 i-m
68/43 m-q
86/12 f-k
67/40 g-l
6/3
شکوفه
65/0 f-h
02/1 d-g
50/0 bc
77/19 j-n
64/39 n-r
74/12 f-l
00/40 g-l
8/4
شکوفه
49/0 m-o
72/0 h-k
42/0 g-j
18/27 d-h
42/65 d-h
31/13 e-j
00/47 c-h
0
سهند
47/0 n-p
70/0 i-l
42/0 g-j
15/28 d-h
52/66 d-h
35/13 e-j
73/46 c-h
2/1
سهند
51/0 l-n
88/0 e-h
45/0 e-g
53/19 j-n
86/43 l-p
63/9 l-q
92/36 g-l
4/2
سهند
64/0 f-h
08/1 c-f
52/0 b
59/14 p-t
40/28 q-u
59/8 n-r
90/31 k-p
6/3
سهند
98/0 a
71/1 a
52/0 b
24/11 r-t
56/21 tu
87/9 j-p
67/36 g-m
8/4
سهند
35/0 u-w
58/0 l-o
49/0 b-d
69/47 a
12/97 ab
15/17 c-f
24/57 a-e
0
پايه Gf677
33/0 v-x
55/0 o-r
49/0 b-d
79/42 ab
04/87 a-d
17/14 e-j
35/48 c-i
2/1
پايه Gf677
36/0 t-v
63/0 j-m
52/0 b
29/36 b-d
12/70 d-h
87/12 f-k
50/43 e-j
4/2
پايه Gf677
62/0 g-i
00/1 d-g
57/0 a
12/29 c-g
92/50 i-m
09/18 b-e
97/50 b-g
6/3
پايه Gf677
80/0 b-d
35/1 bc
58/0 a
58/25 e-i
92/43 l-p
19/20 a-c
33/59 a-d
8/4
پايه Gf677
ميانگين هايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال 1% اختلاف معني دار با يکديگر دارند.
نتايج نشان داد که وزن تر و خشک برگهاي بالايي و پاييني در تمامي گياهان با اعمال تنش شوري و افزايش غلظت آن کاهش يافت. کمترين وزن تر و خشک برگ در تيمار 8/4 گرم در ليتر، مشاهده شد. همچنين، ميزان کاهش وزن تر و خشک در برگهاي بالايي و پاييني در ژنوتيپهاي مورد بررسي، با يکديگر اختلاف معنيداري را نشان داد. ميزان کاهش وزن تر و خشک در برگهاي بالايي پايه GF677 و ژنوتيپ 16-1، در غلظت 6/3 و 8/4 گرم و در رقمهاي سهند، نانپاريل، مامايي و ژنوتيپهاي 25-1 و 40-13 در غلظت 8/4 گرم به طور معنيداري نسبت به گياهان شاهد کاهش نشان داد در حاليکه ميزان کاهش وزن تر و خشک در برگهاي پاييني در ژنوتيپ 16-1و رقمهاي تونو و نانپاريل در غلظتهاي 4/2، 6/3 و 8/4 گرم در ليتر، در رقمهاي مامايي، سهند و ژنوتيپهاي 40-13 و 25-1 و پايه GF677 در غلظتهاي 6/3 و 8/4 گرم در ليتر و در رقمهاي شاهرود 12، شکوفه و A200 تنها در غلظت 8/4 گرم در به طور معنيداري نسبت به گياهان شاهد، کاهش نشان داد. مقايسه نتايج حاصل از کاهش وزن تر و خشک در برگهاي بالايي و پاييني نشان ميدهد، علاوه بر اينکه ميزان کاهش وزن تر و خشک در برگهاي پاييني با سرعت بيشتري از برگهاي بالايي انجام ميشود، چگونگي عکس العمل ارقام و ژنوتيپهاي مختلف نسبت به کاهش وزن تر و خشک، در برگهاي بالايي و پاييني متفاوت ميباشد (جدول 3-4). اين نتايج با نتايج پاپاداکيس و همکاران [2007]، مطابقت داشت. اين محققان، شاخصهاي رشدي، در دو رقم گيلاس ‘Bigarreau Burlat’ و ‘Tragana Edessis’ پيوند شده بر روي پايه مازارد تحت شرايط تنش شوري (0، 25 و 50 ميلي مول در ليتر) بررسي و گزارش نمودند که با افزايش شوري، وزن تر و خشک برگ در برگهاي بالايي و پاييني در هر دو رقم به طور معنيداري کاهش يافت با اين تفاوت که سرعت کاهش رشد، در برگهاي پاييني بيشتر از برگهاي بالايي بود.
نتايج نشان داد که سطح برگ و نسبت سطح برگ در برگهاي بالايي و پاييني تحت تاثير برهمکنش ژنوتيپ و تنش شوري قرار گرفت. کمترين ميزان سطح برگ و نسبت سطح برگ در تيمار 8/4 گرم در ليتر، مشاهده شد. ميزان کاهش سطح برگ و نسبت سطح برگ در برگهاي بالايي پايه GF677، ژنوتيپ 16-1 و رقمهاي سهند، نانپاريل، مامايي در غلظتهاي 6/3 و 8/4 گرم در ليتر و در رقم تونو و ژنوتيپهاي 25-1 و 40-13 در غلظت 8/4 گرم در ليتر به طور معنيداري نسبت به گياهان شاهد، کاهش نشان داد ولي در رقمهاي شکوفه و شاهرود 12، ميزان کاهش سطح برگ و نسبت سطح برگ اختلاف معنيداري را نشان ندادند (جدول 3-4). اين نتايج با نتايج حاصل از بررسي ساير صفات مورفولوژيکي بررسي شده در اين تحقيق از جمله تعداد کل برگ، تعداد برگ توليدي، درصد برگهاي سبز و نکروزه شده مطابقت داشت.
در مجموع، نتايج حاصل از بررسي صفات مورفولوژيك و ميزان آسيب هاي ظاهري گياهان نشان داد که رقم شاهرود 12، داراي وضعيت مطلوبتري نسبت به ساير ارقام و ژنوتيپهاي بررسي شده در اين تحقيق بود و بعد از آن رقمهاي شکوفه و ژنوتيپ 25-1 قرار گرفتند. کمترين ميزان رشد در شرايط اعمال تنش شوري و بيشترين ميزان آسيبهاي ظاهري به ترتيب در پايه GF677 ، رقم سهند و بعد از آنها در ژنوتيپ 16-1، رقم مامايي و ژنوتيپ 40-13، مشاهده شد.
همچنين نتايج نشان دادند، پايههاي GF677 که پيوندي روي آنها انجام نشده بود، توانستند تيمار شوري 4/2 گرم در ليتر (با هدايت الکتريکي 9/4 دسي زيمنس بر متر) را به خوبي تحمل کنند، ولي با افزايش بيشتر غلظت شوري دچار تنش شدند. ميزان تحمل پايههاي GF677 استفاده شده در اين تحقيق نسبت به گزارشات قبلي، تا حدودي کمتر بود. در گزارشي اعلام شده است که اين پايه داراي حساسيت پاييني نسبت به شوري است و شوري تا 60 ميلي مول در ليتر (5/5 دسي زيمني بر متر) را تحمل مي نمايد [Rahemi et al., 2008]. همچنين در تحقيق ديگري نيز گزارش شده بود، اين پايه شوري تا 50 ميلي مولار (2/5 دسي زيمنس بر متر) را تحمل مي نمايد ]اورعي وهمکاران، 1388[. با توجه به نتايج ساير محقيقن و نتايج حاصل از اين تحقيق، ميتوان نتيجه گرفت که اين پايه، به خوبي شوري تا حدود 5 دسي زيمنس بر متر را تحمل مي نمايد و در غلظتهاي بالاتر دچار تنش ميشود و از آن ميتوان به عنوان يک پايه متحمل به شوري براي مناطقي با شوري متوسط استفاده نمود. همچنين، نتايج به دست آمده از اين بخش نشان داد که نوع رقم پيوندي نيز، در افزايش تحمل شوري

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره 00/0، e، h، a Next Entries تحقیق درباره b، c، bc، cd