تحقیق درباره 4/2، 2/1، g-i، a

دانلود پایان نامه ارشد

b
14/0 o
85/0 cd
69/0 c
33/0 l
65/0 m
39/1 a
8/4
پايه Gf677
ميانگينهايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن، در سطح احتمال 1% اختلاف معنيداري با يکديگر دارند.
جدول 3-15- اثر تيمار شوري بر نسبت سديم به نيتروژن، سديم به پتاسيم، سديم به کلسيم، سديم به منيزيم و سديم به فسفر در برگهاي برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677
سديم/ فسفر
سديم/ منيزيم
سديم/ کلسيم
کلر/ سديم
سديم/ پتاسيم
سطوح شوري
(گرم در ليتر)
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0001
0001

Pr F
19/2 i-m
40/0 g-i
29/0 k-m
13/0 u
23/0 n
0
شاهرود 12
30/2 h-n
35/0 g-i
28/0 k-m
36/1 r-t
25/0 n
2/1
شاهرود 12
60/2 g-n
37/0 g-i
36/0 i-m
56/2 f-r
28/0 mn
4/2
شاهرود 12
42/3 g-n
71/0 f-i
48/0 f-k
53/2 f-r
33/0 k-n
6/3
شاهرود 12
39/4 e-j
94/0 f-i
62/0 e-h
96/2 d-m
40/0 h-n
8/4
شاهرود 12
08/2 j-n
28/0 i
18/0 m
93/0 tu
21/0 n
0
تونو
65/2 g-n
52/0 g-i
26/0 k-m
75/2 e-o
25/0 n
2/1
تونو
00/4 e-l
76/0 f-i
47/0 f-k
30/2 h-s
34/0 k-n
4/2
تونو
84/8 bc
30/2 de
04/1 cd
79/1 l-t
80/0 d-f
6/3
تونو
80/13 a
77/3 c
85/1 a
73/1 n-t
27/1 bc
8/4
تونو
55/2 g-n
55/0 g-i
31/0 k-m
87/0 tu
24/0 n
0
16-1
38/3 g-n
75/0 f-i
36/0 i-m
13/2 j-s
31/0 l-n
2/1
16-1
76/4 e-g
03/1 e-i
56/0 e-j
22/3 c-j
45/0 g-n
4/2
16-1
15/10 b
88/2 cd
22/1 c
19/2 i-s
99/0 de
6/3
16-1
43/13 a
61/5 b
92/1 a
42/2 g-s
38/1 b
8/4
16-1
19/2 i-n
40/0 g-i
28/0 k-m
13/0 u
23/0 n
0
شکوفه
30/2 h-n
35/0 g-i
29/0 k-m
36/1 q-t
25/0 n
2/1
شکوفه
60/2 g-n
37/0 g-i
36/0 i-m
57/2 f-q
28/0 mn
4/2
شکوفه
42/3 g-n
71/0 f-i
48/0 f-k
53/2 f-q
33/0 k-n
6/3
شکوفه
39/4 e-j
94/0 f-i
62/0 e-h
95/2 d-m
40/0 h-n
8/4
شکوفه
08/2 j-n
28/0 hi
18/0 m
93/0 tu
21/0 n
0
40-13
65/2 g-n
52/0 g-i
26/0 k-m
77/2 e-o
25/0 n
2/1
40-13
00/4 e-l
76/0 f-i
47/0 f-k
30/2 h-s
34/0 k-n
4/2
40-13
85/8 bc
97/2 cd
04/1 cd
79/1 l-t
81/0 d-f
6/3
40-13
80/13 a
77/3 c
85/1 a
73/1 n-t
27/1 bc
8/4
40-13
55/2 g-n
55/0 g-i
31/0 k-m
87/0 tu
24/0 n
0
سهند
39/3 g-n
75/0 f-i
36/0 i-m
13/2 j-s
31/0 l-n
2/1
سهند
77/4 e-g
04/1 e-i
56/0 e-j
22/3 c-j
46/0 g-n
4/2
سهند
15/10 b
88/2 cd
22/1 c
20/2 i-s
99/0 de
6/3
سهند
44/13 a
62/5 b
92/1 a
42/2 g-s
39/1 b
8/4
سهند
48/1 mn
30/0 hi
20/0 lm
35/2 g-s
31/0 l-n
0
25-1
62/1 l-n
31/0 g-i
21/0 lm
53/4 ab
33/0 k-n
2/1
25-1
77/3 f-m
63/0 g-i
29/0 k-m
30/3 c-j
58/0 f-m
4/2
25-1
46/4 e-j
77/0 f-i
37/0 i-m
03/4 a-d
61/0 f-l
6/3
25-1
06/6 d-f
10/1 e-i
57/0 e-i
37/3 c-i
73/0 e-g
8/4
25-1
73/1 k-n
48/0 g-i
18/0 m
75/1 j-l
36/0 j-n
0
A200
47/2 g-n
56/0 g-i
23/0 k-m
59/2 f-k
47/0 g-n
2/1
A200
60/3 g-n
83/0 f-i
37/0 i-m
80/3 a-f
62/0 f-k
4/2
A200
13/4 e-k
99/0 f-i
44/0 g-l
24/4 a-d
67/0 f-i
6/3
A200
01/7 cd
70/1 d-h
75/0 e
09/3 d-i
01/1 c-e
8/4
A200
90/1 k-n
46/0 g-i
20/0 lm
23/1 s-u
36/0 j-n
0
نان پاريل
71/2 g-n
51/0 g-i
26/0 k-m
97/2 d-l
45/0 g-n
2/1
نان پاريل
80/3 f-m
76/0 f-i
38/0 h-m
83/3 a-e
59/0 f-l
4/2
نان پاريل
64/4 e-h
94/0 f-i
47/0 f-k
77/4 a
65/0 f-j
6/3
نان پاريل
24/6 de
72/1 d-g
65/0 e-g
72/4 a
82/0 d-f
8/4
نان پاريل
28/1 n
24/0 i
16/0 m
50/1 p-t
22/0 n
0
مامايي
43/1 mn
29/0 hi
17/0 m
68/3 a-f
27/0 n
2/1
مامايي
64/2 g-n
48/0 g-i
32/0 j-m
33/3 c-j
38/0 i-n
4/2
مامايي
57/4 e-i
04/1 f-i
59/0 e-i
54/3 b-g
69/0 f-h
6/3
مامايي
26/7 cd
06/2 d-f
97/0 d
50/3 b-h
06/1 cd
8/4
مامايي
08/2 j-n
41/0 g-i
15/0 m
66/1 o-t
35/0 k-n
0
پايه Gf677
88/2 g-n
57/0 g-i
17/0 m
27/2 i-s
36/0 j-n
2/1
پايه Gf677
52/3 g-n
75/0 f-i
27/0 k-m
89/2 d-n
37/0 j-n
4/2
پايه Gf677
98/8 bc
57/2 cd
69/0 ef
95/1 k-t
99/0 de
6/3
پايه Gf677
07/14 a
81/6 a
62/1 b
19/2 i-s
03/2 a
8/4
پايه Gf677
ميانگينهايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن، در سطح احتمال 1% اختلاف معنيداري با يکديگر دارند.

جدول 3-16- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر نسبت سديم به نيتروژن، سديم به پتاسيم، سديم به کلسيم، سديم به منيزيم و سديم به فسفر در ريشههاي پايه GF677
سديم/ فسفر
سديم/ منيزيم
سديم/ کلسيم
کلر/ سديم
سديم/ پتاسيم
سطوح شوري
(گرم درليتر)
ژنوتيپ
0036/0
0001
0001
0001
0001

Pr F
64/2 op
67/0 p
00/1 m-r
25/1 kl
66/0 o-q
0
شاهرود 12
15/4 l-o
68/1 j-p
37/1 k-q
95/1 d-k
98/0 l-q
2/1
شاهرود 12
80/4 k-n
08/2 i-p
80/1 i-n
34/2 a-h
00/1 l-q
4/2
شاهرود 12
01/7 e-i
97/2 e-k
16/3 d-g
71/2 a-f
68/1 g-k
6/3
شاهرود 12
92/7 b-g
71/3 c-h
97/3 b-d
99/2 a-c
09/2 d-g
8/4
شاهرود 12
64/2 op
84/0 op
73/0 p-r
78/1 g-l
56/0 q
0
تونو
59/4 k-n
75/1 j-p
20/1 l-q
50/1 h-l
94/0 l-q
2/1
تونو
90/5 h-l
32/3 c-j
49/1 k-p
81/1 f-l
15/1 k-p
4/2
تونو
01/7 d-i
61/4 cd
93/2 e-h
12/2 c-k
67/1 g-k
6/3
تونو
25/8 b-e
09/6 b
33/4 bc
16/2 b-j
15/2 d-g
8/4
تونو
11/3 n-p
06/1 m-p
86/0 o-r
99/1 d-k
79/0 n-q
0
16-1
10/5 j-m
35/2 h-m
66/1 j-o
79/1 g-l
20/1 j-o
2/1
16-1
65/6 e-j
09/3 d-k
58/3 c-f
95/1 d-k
73/1 g-j
4/2
16-1
61/7 b-h
68/3 c-h
63/4 b
96/1 d-k
05/2 g-g
6/3
16-1
80/8 b-d
51/4 c-e
86/5 a
99/1 d-k
22/3 b
8/4
16-1
49/3 m-p
91/0n-p
33/1 l-q
96/0 l
85/0 m-q
0
شکوفه
15/4 l-o
68/1 j-p
37/1 k-q
96/1 d-k
98/0 l-q
2/1
شکوفه
80/4 k-n
08/2 i-p
80/1 i-n
34/2 a-h
01/1 l-q
4/2
شکوفه
01/7 d-i
97/2 f-k
16/3 d-g
71/2 a-f
68/1 g-k
6/3
شکوفه
92/7 b-g
71/3 c-h
97/3 b-d
99/2 a-c
09/2 d-g
8/4
شکوفه
64/2 op
84/0 op
73/0 p-r
78/1 g-l
56/0 q
0
40-13
59/4 k-n
75/1 j-p
20/1 l-q
5/1 h-l
94/0 l-q
2/1
40-13
90/5 h-l
32/3 c-i
49/1 k-p
81/1 f-l
15/1 k-p
4/2
40-13
01/7 d-i
61/4 cd
93/2 e-h
12/2 c-k
68/1 g-k
6/3
40-13
26/8 b-e
09/6 b
33/4 bc
16/2 b-j
16/2 d-g
8/4
40-13
11/3 n-p
06/1 m-p
86/0 o-r
99/1 d-k
79/0 n-q
0
سهند
10/5 k-m
35/2 h-m
66/1j-o
79/1 g-l
21/1 j-o
2/1
سهند
65/6 e-j
09/3 d-k
58/3 c-f
95/1 d-k
73/1 g-j
4/2
سهند
61/7 b-h
68/3 c-h
63/4 b
96/1 d-k
05/2 d-g
6/3
سهند
80/8 b-d
51/4 c-e
86/5 a
99/1 d-k
22/3 b
8/4
سهند
75/3 m-p
33/1 l-p
93/0 n-r
61/1 h-l
23/1 j-n
0
25-1
62/4 k-n
63/1 k-p
39/1 k-q
35/2 a-h
27/1 j-n
2/1
25-1
71/6 e-j
48/2 h-l
48/2 g-j
63/2 a-g
72/1 g-j
4/2
25-1
59/7 b-h
01/3 e-k
21/3 d-g
76/2 a-e
83/1 g-i
6/3
25-1
90/8 bc
26/4 c-f
69/4 ab
17/3 a
55/2 cd
8/4
25-1
22/2 p
67/1 j-p
53/0 qr
84/1 f-k
75/0 n-q
0
A200
62/4 k-n
68/2 g-l
94/0 n-r
96/1 d-k
08/1 l-q
2/1
A200
23/6 f-k
79/3 c-h
43/1 k-p
87/1 e-k
36/1 i-m
4/2
A200
23/7 c-i
69/4 c
52/2 g-i
57/2 a-g
88/1 f-i
6/3
A200
16/9 b
40/6 b
75/3 c-e
82/2 a-d
06/3 b
8/4
A200
69/2 op
03/1 m-p
68/0 p-r
39/2 a-h
78/0 n-q
0
نان پاريل
67/4 k-n
84/1 i-p
23/1 l-q
10/2 d-k
30/1 i-n
2/1
نان پاريل
12/6 g-k
52/2 h-m
87/1 i-m
11/2 d-k
40/1 i-m
4/2
نان پاريل
61/6 e-j
81/2 f-l
22/2 h-k
18/2 b-j
71/1 g-j
6/3
نان پاريل
47/7 b-i
62/3 c-h
83/2 f-h
29/2 b-i
42/2 c-e
8/4
نان پاريل
76/2 op
92/0 n-p
71/0 p-r
80/1 g-l
60/0 pq
0
مامايي
77/4 k-n
85/1 i-p
46/1 k-p
41/1 i-l
01/1 l-q
2/1
مامايي
82/5 h-l
45/2 h-m
04/3 e-h
02/2 d-k
40/1 i-m
4/2
مامايي
90/6 e-i
98/2 e-k
12/4 bc
56/2 i-g
98/1 e-h
6/3
مامايي
99/7 b-f
11/4 c-g
43/5 a
03/3 ab
81/2 bc
8/4
مامايي
78/2 op
42/1 l-p
33/0 r
82/1 f-l
86/0 m-q
0
پايه Gf677
69/5 i-l
80/3 c-h
66/0 p-r
37/1 j-l
47/1 h-l
2/1
پايه Gf677
96/6 e-i
10/4 c-g
07/1 m-r
59/1 h-l
64/1 g-k
4/2
پايه Gf677
05/9 b
20/7 b
45/1 k-p
33/1 j-l
40/2 c-f
6/3
پايه Gf677
94/11 a
67/9 a
97/1 i-l
25/1 kl
19/4 a
8/4
پايه Gf677
ميانگينهايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن، در سطح احتمال 1% اختلاف معنيداري با يکديگر دارند.

3-4-7-برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر غلظت کلر برگ و ريشه
نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان داد، برهمکنش تيمار شوري و ژنوتيپ بر محتواي کلر، آهن، روي در برگ و ريشه و بر محتواي مس برگ در سطح 1%، معنيدار شد ولي بر محتواي مس ريشه اختلاف معنيداري را نشان نداد (جدولهاي 3-17 و 3-18).
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين دادهها نشان داد که در تمامي ژنوتيپهاي مطالعه شده با افزايش غلظت شوري، مقدار کلر، افزايش يافت ولي مقدار افزايش و تجمع کلر در برگهاي ژنوتيپهاي مورد مطالعه با يکديگر اختلاف معنيداري داشت. بر اساس نتايج به دست آمده، در تمامي ژنوتيپهاي مطالعه شده، بيشترين غلظت کلر در تيمار شوري 8/4 گرم بر ليتر، مشاهده شد. محتواي کلر در برگهاي پايه GF677، در سطح شوري 8/4 گرم بر ليتر به طور معنيداري از ساير ژنوتيپهاي مطالعه شده (به جز رقم سهند و ژنوتيپ 16-1)، بيشتر بود. در مجموع بيشترين غلظت کلر در تيمار شوري 8/4 گرم در ليتر و بهترتيب در برگهاي پايه GF677، (94/4%)، ژنوتيپ 16-1 (94/4%) و رقم سهند (94/4%)، مشاهد شد. در نقطه مقابل، کمترين غلظت کلر در دو سطح شوري 6/3 و 8/4 گرم بر ليتر به ترتيب در برگهاي ارقام شاهرود 12 (39/1% و 91/1%) و شکوفه (39/1% و 91/1%)، مشاهد شد. غلظت کلر در برگهاي اين دو رقم در سطوح شوري 6/3 و 8/4 گرم بر ليتر به طور معنيداري از ساير ژنوتيپهاي مطالعه شده، کمتر بود (جدول 3-17). اين نتايج حاکي از آن است که ارقام شاهرود 12 و شکوفه در دو سطح شوري 6/3 و 8/4 گرم بر ليتر و ارقام نانپاريل، مامايي، تونو، A200، ژنوتيپهاي 25-1 و 40-13، تنها در سطح شوري 8/4 گرم بر ليتر توانستند در مقايسه با پايههاي شاهد (پيوند نشده)، به طور معنيداري از ورود کلر به بخشهاي هوايي گياه جلوگيري کنند. اين نتايج با نتايج سعيد و همکاران [2005]، مطابقت داشت. اين محققين با بررسي اثر تنش شوري کلريد سديم بر رشد رويشي و توليد ميوه دو رقم توت فرنگي السانتا و کرونا گزارش کردند که غلظت يون کلر در هر دو رقم با افزايش شدت تنش شوري، به طور معنيداري افزايش يافت و بيشترين غلظت اين يون مربوط به رقم السانتا بود. يون کلر در رقم کرونا بيشتر در ريشهها و طوقه ذخيره شد ولي در رقم السانتا بيشترين غلظت کلر در دمبرگها وجود داشت و به طور کلي رقم کرونا قادر بود 33% کلر بيشتري را نسبت به رقم السانتا در ريشههاي خود انباشته کند و غلظت کلر در برگهاي آن کمتر از رقم السانتا بود. يون کلر بر خلاف يون سديم سريعاً به برگهاي گياه انتقال مييابد و در واقع تحمل بيشتر رقم کرونا به شوري به علت جلوگيري از انتقال اين يون به برگهاي گياه است .[Saied et al., 2005]
بر اساس نتايج به دست آمده، مقدار کلر

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، آموزش و پرورش، حقوق بشر، بین رشته ای Next Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، حقوق بشر، های غیر دولتی، صدا و سیما