تحقیق درباره 00/0، e، h، a

دانلود پایان نامه ارشد

گياهاني که با شوري 8/4 گرم در ليتر تيمار شده بودند، مشاهده شد (جدول 3-3). اين نتايج با نتايج رضايي و همکاران ]1385[، مطابقت داشت. در شرايط تنش شوري، ميزان فتوسنتز در گياهان به طور معنيداري کاهش مييابد که منتج به کاهش در ماده سازي و ميزان رشد اندام هوايي ميشود. از طرفي تاثير تنش شوري بر ميزان کاهش در رشد ريشه معمولاً كمتر از رشد ساقه مي باشد. لذا در رقمهاي شاهرود 12، شکوفه و A200 که در شرايط اعمال تنش شوري خصوصيات رشدي خود را بهتر حفظ کردند و تحمل آنها نسبت به تنش شوري از ساير ژنوتيپهاي بررسي شده در اين تحقيق، بيشتر بود، نسبت ريشه به اندام هوايي تنها در تيمار 8/4 گرم در ليتر به طور معنيداري افزايش يافت.

تعداد برگ کل

تعداد برگ توليدي

تعداد کل انشعابات

*تعداد انشعابات توليدي

ارتفاع پيوندک
(سانتيمتر)
افزايش ارتفاع پيوندک
(سانتيمتر)
قطر پيوندک
(ميليمتر)
افزايش قطر پيوندک
(ميليمتر)
سطوح شوري
(گرم در ليتر)
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0103
0001
0001
0001
0001

Pr F
00/91 m-p
00/45 i-n
00/1 h
00/0 d
72/65 l-r
14/28 e-j
4/9 d-h
5/3 j-m
0
25-1
33/105k-n
67/78 e-g
00/1 h
00/0 d
72/61 m-s
14/42 b-d
2/7 k-n
9/3 e-h
2/1
25-1
67/87 m-p
00/40 j-o
00/1 h
00/0 d
20/66 l-r
42/30 c-h
6/8 h-l
1/3 m-p
4/2
25-1
67/89 m-p
67/45 i-n
00/2 gh
00/1 b-d
37/54 n-t
70/26 f-j
3/7 k-n
4/2 p-s
6/3
25-1
67/75 o-r
67/32 k-p
00/1 h
00/0 d
73/51 p-t
80/25 g-l
7/6 l-o
9/1 q-t
8/4
25-1
33/165 b-d
00/100 c-e
33/6 a-c
00/2 b-d
15/56 m-s
48/25 g-l
3/7 k-n
4/2 p-s
0
مامايي
00/162 b-e
00/118 a-c
33/3 c-e
33/2 b-d
67/47 r-t
53/32 b-g
1/7 k-o
6/2 o-r
2/1
مامايي
33/137 d-h
33/61 g-k
33/7 ab
33/0 cd
20/49 r-t
50/16 m-r
8/7 j-n
3/2 q-t
4/2
مامايي
33/103 l-o
00/57 g-l
00/9 a
67/3 ab
27/49 r-t
30/26 f-j
5/6 no
2/2 q-t
6/3
مامايي
33/102 m-o
33/53 h-m
00/6 a-c
00/2 b-d
20/40 t
00/11 q-s
5/6 o
0/2 q-t
8/4
مامايي
33/131 g-k
00/94 c-f
00/6 a-c
00/5 a
58/58 k-q
48/36 b-g
3/7 k-n
3/2 q-t
0
40-13
00/100 m-p
33/48 h-m
00/8 ab
3/00 a-d
47/61 h-n
20/20 j-o
1/8 j-n
9/2 m-p
2/1
40-13
00/109 i-m
00/51 g-m
00/6 a-c
67/0 b-d
20/45 st
20/11 p-s
2/7 k-n
9/1 q-t
4/2
40-13
00/85 n-q
33/49 g-m
33/5 a-d
33/1 b-d
60/50 q-t
65/28 e-j
9/6 l-o
0/2 q-t
6/3
40-13
33/73 p-r
00/23 m-p
00/5 b-d
00/0 d
00/47 r-t
19/15 n-r
7/6 m-o
8/1 r-t
8/4
40-13
00/220 a
00/143 a
00/2 gh
00/1 b-d
60/84 b-e
40/40 b-e
7/8 g-j
9/3 e-h
0
16-1
67/201 a
67/108 bc
33/3 c-e
00/0 d
90/77 b-h
11/34 b-h
2/8 j-n
3/3 l-o
2/1
16-1
00/201 a
00/107 cd
33/1 gh
00/0 d
23/63 f-j
05/29 d-i
5/7 j-n
8/2 p-s
4/2
16-1
00/138 d-h
00/37 k-o
33/4 b-d
00/1 b-d
57/54 n-t
43/10 q-s
3/7 k-n
1/2 q-t
6/3
16-1
67/112 f-j
67/54 g-l
00/1 h
00/0 d
47/40 t
52/17l-r
1/7 k-o
8/1 s-u
8/4
16-1
00/151 b-f
33/73 e-i
00/1 h
00/0 d
20/94 b
45/38 b-g
9/9 c-f
1/4 b-e
0
تونو
67/136 d-h
67/49 g-l
00/2 gh
00/1 b-d
13/92 b-d
43/39 b-f
2/9 d-h
6/3 g-j
2/1
تونو
67/108 i-m
67/62 h-k
00/1 h
00/0 d
50/78 b-h
10/42 b-d
6/8 h-l
2/3 l-o
4/2
تونو
00/106j-n
00/29 l-p
00/2 gh
00/0 d
30/76 b-h
09/21 i-o
1/8 j-n
6/2 p-s
6/3
تونو
67/104 k-n
67/15 n-P
67/1 gh
00/0 d
97/75 b-h
31/14 o-s
6/7 k-n
1/2 q-t
8/4
تونو
00/216 a
67/116 a-c
33/2 gh
00/1 b-d
40/96 b
82/44 b
2/9 d-h
8/3 e-h
0
شاهرود12
00/150 b-f
00/73 e-i
33/4 b-d
33/3 a-c
53/71 e-j
95/35 b-g
5/7 k-n
8/2 n-q
2/1
شاهرود12
00/141 d-h
67/72 e-i
00/2 gh
00/1 b-d
15/80 b-g
39/43 bc
8/7 j-n
0/3 m-p
4/2
شاهرود12
00/146 c-g
67/60 gk
00/6 a-c
00/5 a
03/82 b-f
90/31 b-h
5/7 k-n
4/2 q-t
6/3
شاهرود12
00/134 e-i
00/78 e-h
00/2 gh
00/1 b-d
03/73 d-i
07/34 b-g
8/6 m-o
2/2 q-t
8/4
شاهرود12
00/160 b-f
33/77 e-h
00/1 h
00/0 d
60/65 e-j
10/40 b-e
4/10 b-d
9/4 a
0
A200
00/176 b
00/135 ab
00/1 h
00/0 d
38/81 b-g
17/59 a
4/10 b-e
2/4 b-d
2/1
A200
00/142 c-g
33/79 e-g
00/1 h
00/0 d
50/73 c-i
43/38 b-g
6/8 h-l
3/3 g-j
4/2
A200
00/152 b-e
00/86 c-f
00/1 h
00/0 d
30/79 b-h
90/33 b-g
1/8 j-m
6/2 p-s
6/3
A200
67/141 d-h
33/41 j-o
00/1 h
00/0 d
50/63 f-k
77/18 k-p
2/7 k-n
9/1 q-t
8/4
A200
33/114 h-l
33/51 g-m
00/1 h
00/0 d
47/94 b
73/42 bc
8/9 b-f
6/4 a-c
0
نان پاريل
33/101 m-p
00/39 j-o
33/2 gh
00/0 d
73/78 b-h
90/27 e-j
7/9 c-g
1/4 b-f
2/1
نان پاريل
00/90 m-p
00/41 j-o
00/1 h
00/0 d
80/70 e-j
80/32 b-h
8/8 f-k
9/3 e-h
4/2
نان پاريل
33/96 m-p
00/28 l-p
00/1 h
00/0 d
90/49 q-t
73/18 k-p
5/8 g-l
5/3 h-k
6/3
نان پاريل
00/80 n-q
67/35 k-o
00/1 h
00/0 d
02/59 j-q
28/21 i-n
1/8 i-m
8/2 n-r
8/4
نان پاريل
00/153 b-f
00/79 e-g
00/6 a-c
00/1 b-d
40/73 c-i
23/31 c-i
0/9 f-j
5/3 h-l
0
شکوفه
33/154 b-f
00/57 g-l
00/7 a-c
00/2 b-d
27/65 e-j
00/24 h-m
6/9 d-g
4/4 b-d
2/1
شکوفه
33/160b-f
00/103 bc
00/3 d-f
00/1 b-d
83/65 e-j
56/43 bc
8/7 j-n
1/3 l-p
4/2
شکوفه
33/130 g-l
33/45 i-n
00/8 ab
00/1 b-d
83/61 g-m
97/16 m-r
2/8 i-m
1/3 l-p
6/3
شکوفه
160.33 b-f
33/61 g-k
00/3 d-f
67/0 b-d
13/69 e-k
64/28 e-j
2/7 k-n
4/2 q-t
8/4
شکوفه
00/135 e-i
00/63 g-k
00/1 h
00/0 d
00/60 i-o
60/33 b-h
6/8 h-l
1/4 b-e
0
سهند
33/141 d-h
33/68 f-j
000/7 a-c
00/1 b-d
80/74 c-i
69/25g-l
9/8 f-j
9/3 c-g
2/1
سهند
67/98 m-p
00/45 i-n
33/1 gh
33/0 cd
57/56 l-r
23/27 e-j
7/7 j-n
0/3 l-p
4/2
سهند
33/88 m-p
33/29 l-p
33/1 gh
00/0 d
60/52 o-t
99/10 p-s
5/7 j-n
2/2 q-t
6/3
سهند
00/109 i-m
67/24 m-p
00/7 a-c
00/3 a-c
75/54 n-t
00/17 m-r
5/6 o
1/1 s-u
8/4
سهند
00/94 m-p
67/26 m-o
00/5 a-c
00/0 d
53/116 a
20/16 m-r
5/13 a
7/3 e-h
0
پايه Gf677
67/97 m-p
67/29 l-o
33/4 b-d
00/1 b-d
63/112 a
93/19 j-p
6/12 ab
8/2 m-q
2/1
پايه Gf677
67/80 n-q
33/16 n-p
33/5 a-c
00/1 b-d
97/117 a
53/16 m-r
9/10 bc
4/2 q-t
4/2
پايه Gf677
33/59 qr
67/12 op
33/6 a-c
33/0 cd
53/92 bc
23/7 rs
4/10 b-d
0/1 tu
6/3
پايه Gf677
00/51 r
67/6 p
33/7 ab
33/0 cd
32/93 bc
02/6 s
9/9 c-f
3/0 u
8/4
پايه Gf677
جدول 3-1- اثر شوري بر برخي از صفات رشدي ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677
ميانگين هايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف مشابه هستند، بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال 1% اختلاف معنيداري با يکديگر ندارند.
*:ميانگين هايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف مشابه هستند، بر اساس آزمون دانكن در سطح احتمال 5% اختلاف معنيداري با يکديگر ندارند.

جدول 3-2- اثر شوري بر برخي از صفات رشدي ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677
وزن خشک شاخه اصلي
(گرم)
وزن تر شاخه اصلي
(گرم)
تراکم برگ روي شاخه
(سانتيمتر مربع)
ريزش برگ
(%)
ميزان برگ هاي با نکروزه شدگي 51 تا 100 در صد
(%)
ميزان برگ هايي با نکروزه شدگي 1 تا 50 در صد
(%)
برگ هاي سبز
(%)
سطوح شوري
(گرم در ليتر)
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0001
0001
0001
0001

Pr F
59/8 h-m
93/19 d-h
39/1 m-q
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
0
25-1
26/8 h-m
67/18 e-j
70/1 h-l
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
2/1
25-1
16/8 i-n
22/17 g-o
33/1 n-r
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
4/2
25-1
11/5 n-r
06/11 p-v
67/1 h-m
00/0 h
00/0 e
52/1 e
48/98 a
6/3
25-1
05/4 qr
18/9 s-v
43/1 l-p
48/1 gh
94/3 cd
07/7 cd
11/88 b-d
8/4
25-1
68/6 l-q
92/12 o-u
95/2 ab
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
0
مامايي
87/3 qr
97/6 t-v
40/3 a
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
2/1
مامايي
32/5 m-r
32/10 p-v
79/2 bc
00/0 h
00/0 e
16/0 e
83/99 a
4/2
مامايي
74/4 n-r
61/9 s-v
10/2 d-i
00/0 h
00/0 e
94/2 c-e
05/97 a
6/3
مامايي
17/3 r
30/6 v
92/1 e-j
22/10 d
95/9 ab
78/18 b
22/61 fg
8/4
مامايي
20/5 n-r
25/10 p-v
25/2 c-h
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
0
40-13
28/6 l-q
98/11 o-u
65/1 i-n
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
2/1
40-13
35/4 p-r
35/8 s-v
42/2 b-e
00/0 h
00/0 e
68/0 e
31/99 a
4/2
40-13
84/3 qr
69/7 s-v
68/1 h-m
00/0 h
00/0 e
13/3 c-e
87/96 a
6/3
40-13
28/3 r
64/6 uv
22/1 p-s
91/10 d
94/4 c
05/19 b
96/66 f
8/4
40-13
82/8 g-l
85/19 d-i
60/2 b-d
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
0
16-1
16/9 f-k
37/18 e-k
59/2 b-d
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
2/1
16-1
75/7 i-o
76/16g-p
91/2 ab
00/0 h
00/0 e
348/0 e
65/99 a
4/2
16-1
56/6 j-p
38/13 m-s
18/2 d-i
32/4 ef
01/5 c
50/5 c-e
68/85 de
6/3
16-1
11/4 qr
77/8 s-v
29/2 c-g
58/6 e
68/5 c
03/7 cd
40/80 e
8/4
16-1
36/13 ed
70/25 cd
59/1 j-n
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
0
تونو
35/12 d-f
90/23 c-f
48/1 k-o
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
2/1
تونو
31/8 h-m
34/16 k-p
37/1 m-q
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
4/2
تونو
68/9 e-j
80/18 e-j
40/1 l-p
00/0 h
914/0 e
66/4 c-e
43/94 ab
6/3
تونو
33/9 f-k
23/18 e-l
27/1 o-s
31/3 fg
94/12 a
56/28 a
19/55 g
8/4
تونو
04/12 d-g
56/24 c-e
28/2 c-g
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
0
شاهرود 12
94/9 e-h
33/20 d-h
11/2 d-i
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
2/1
شاهرود 12
64/8 h-m
46/17 f-m
83/1 f-j
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
4/2
شاهرود 12
83/9 e-j
53/19 d-j
78/1 g-l
00/0 h
00/0 e
97/1 de
03/98 a
6/3
شاهرود 12
01/6 l-p
02/12 n-r
84/1 f-k
00/0 h
36/0 e
52/3 c-e
10/96 a
8/4
شاهرود 12
04/5 n-r
00/10 p-v
43/2 b-e
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
0
A200
97/5 l-p
82/12 o-u
16/2 d-i
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
2/1
A200
84/4 n-r
38/9 s-v
97/1 e-i
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
4/2
A200
39/8 h-m
18/18 e-l
15/2 d-h
00/0 h
00/0 e
02/2 de
98/97 a
6/3
A200
29/5 n-r
73/10 p-v
20/2 d-h
21/1 gh
48/1 de
51/3 c-e
28/94 ab
8/4
A200
88/13 d
21/28 c
21/1 p-s
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
0
نان پاريل
93/11 d-g
20/23 c-g
29/1 o-s
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
2/1
نان پاريل
63/8 k-p
94/17 f-l
29/1 o-s
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
4/2
نان پاريل
92/6 l-q
38/13 n-t
04/2 d-i
00/0 h
46/0 e
91/1 de
63/97 a
6/3
نان پاريل
48/9 f-j
07/19 e-j
27/1 o-s
19/3 fg
91/2 c-e
03/8 c
96/86 c-e
8/4
نان پاريل
35/8 j-p
33/17f-o
08/2 d-i
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
0
شکوفه
32/10 d-h
84/18 e-j
36/2 c-f
00/0 h
00/0 e
00/0 e
00/100 a
2/1
شکوفه
72/5 l-q
40/11 p-v
59/2

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره ميزان، شوري، افزايش، گياهان Next Entries تحقیق درباره a، 00/0، پايه، شوري