تحقیق درباره پيشين،، قضايي، ج3،، باختر،

دانلود پایان نامه ارشد

ر.ک:المحقق البحراني، پيشين، ج21، ص178-179؛ العلامه الحلي، ارشادالاذهان الي احکامالايمان (قم: مؤسس? النشر الاسلامي، 10 14 ه.ق. چاپ اول، ج 1) ص424.
517 ر.ک: عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، پيشين، ج3، ص325.

519 ناصرکاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، پيشين، ج2، ص123.
520 سيداحمد باختر، مجموعهي کامل قوانين و مقررات کارشناسان رسمي دادگستري، پيشين، ص47.
521 معاونت آموزش قوهي قضاييه، رويهي قضايي ايران در ارتباط با مديريت دادرسي، پيشين، ص322.
522 البته اين مورد دربارهي دادرس آمده است، اما به جهت تسرّي موارد ردّ دادرس به کارشناس، شامل وي نيز ميشود.(ر.ک: وهمو، رويهي قضايي ايران در ارتباط با دادگاههاي عمومي حقوقي، پيشين، ج3، ص42).

523 ر.ک: وهمو، مشاورهي قضايي تلفني (قم: نشر قضا، 1385، چاپ اول) ص100.
524 روشنعلي شکاري، پيشين، ص103.
525 سيد احمد باختر، مجموعهي کامل قوانين و مقررات کارشناسان رسمي دادگستري، پيشين، ص47.
526 عبدالله شمس، آيين دادرسي مدني، پيشين، ج3، ص324.
527 عباس زراعت، پيشين، ص820.
528 ناصرکاتوزيان، اثبات و دليل اثبات، پيشين، ج2، ص123.
529 صديار عطالو، “کارشناسي”، نشريهي دادرسي، (آذر و دي 1382)، شمارهي41، ص56.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره دانشگاه تهران، قانون کار Next Entries پایان نامه ارشد درمورد آزادی اجتماعی، آیات و روایات، نهج البلاغه، وجدان اخلاقی