تحقیق درباره نام تجاری، ایالات متحده، درمان بیماران، افراد مبتلا

دانلود پایان نامه ارشد

معکوس دارد. وزن ملکولی اریترومایسین به طور متوسط 736 است.
اریترومایسین یک باز ضعیف است (PKa = 8.9) و دارای طعم تلخ می‌باشد که برای جلوگیری از طعم تلخش آن را به صورت نمک استئارات، استراتیل سوکسینات، نمک سدیم لوریل سولفات با استرپروپیونات در می‌آورند(12).
اریترومایسین معمولا رشد باکتری را متوقف می‌کند ولی در غلظت بالا باکتری‌کش است. اریترومایسین به سرعت جذب شده و در بافت‌ها و فاگوسیت‌ها نفوذ می‌کند(4).
اریترومایسین یک آنتی‌بیوتیک بیوسنتتیک است که از کشت اکتینومیست Saccharopolyspora erythraea تولید می‌شود. این ترکیب در مقابل بعضی از باکتریهای گرم مثبت و بعضی از باکتریهای گرم‌منفی فعال است و به عنوان دارو برای برونشیت، زخم های عفونی، دیفتری، گلودرد، تب مخملک و غیره مورد استفاده قرار می‌گیرد. اریترومایسین به فرمهای مختلفی مثل قرص، کپسول و پودرهای استریل عرضه می‌شود.
با تخمیر گونه اکتینومیست S.erythraea اریترومایسین های A تا E تولید می‌شوند که انواع E و D به میزان خیلی کم تولید شده و انواع B و C نیز در مقایسه با نوع A کمتر می‌باشند. در یک تخمیر صنعتی و اقتصادی نباید هر یک از انواع B و C بیشتر از 5% باشند(25).

1-14-3)آنتی‌بیوتیک‌های مشتق‌شده از اریترومایسین
آزیترومایسین (Azithromycine ): که حلقه لاکتونی 15 عضوی دارد و اولین بار توسط شرکت Pliva در کرواسی ساخته شد و امتیاز تولید آن به شرکت آمریکایی Pfizer واگذار گردید و به نام تجاری Zithromax به بازار عرضه گردید. آمار سالانه سازمان ملی بهداشت ایالات متحده که هر‌ساله رتبه‌بندی داروها را بر اساس میزان تجویز ذکر می‌کند نشان داد در سال 2003 آزیترومایسین پرتجویزترین آنتی بیوتیک در ایالات متحده بوده است(61).
کلاریترومایسین( Clarithromycine ): دارای حلقه لاکتونی 14 عضوی است که اولین بار توسط شرکت آمریکایی Abbott با نام تجاری Biaxin به بازار عرضه شد(50).
دیریترومایسین (Dirithromycine ): دارای حلقه لاکتونی 14 عضوی است که توسط شرکت آمریکایی Muropharm با نام تجاری Dynaba به بازار عرضه شد(67).
تلیترومایسین: یک مشتق کتولایدی اریترومایسین است که از سال 2001 با نام تجاری Ketek توسط شرکت آلمانی Arentis به بازار اروپا عرضه شد(3).

1-14-4) فعالیت ضد‌باکتریایی اریترومایسین
اریترومایسین آنتی‌بیوتیکی است که اغلب باکتریواستاتیک بوده، اما در شرایط خاص مثل غلظت‌های بالای آنتی‌بیوتیک می‌تواند باکتریوساید باشد. فعالیت باکتریوسایدی علیه تعداد کمی از میکروارگانیسم‌های سریع‌الرشد بیشترین بوده و با بالا رفتن pH محیط از 5/5 به 5/8 این فعالیت تشدید می‌گردد(18).
به منظور اندازه‌گیری اثر ضد‌میکروبی و توانایی بیولوژیک یک آنتی‌بیوتیک، معمولأ غلظت ممانعت‌کننده حداقل (MIC) تعیین می‌کنند. منظور از MIC حداقل مقدار یک آنتی‌بیوتیک است که رشد تعداد معینی از سلول‌های سویه استاندارد میکروب را در واحد حجم متوقف یا کند می‌کند(16).
اریترومایسین در شرایط آزمایشگاهی علیه کوکوسهای گرم مثبت بسیار مؤثر بوده و MIC از 001/0 تا 2/0 میکروگرم در میلی‌لیتر برای آن گزارش شده است. رشد Streptococcus های گروه viridasin معمولأ در تراکم 02/0 تا 1/3 میکروگرم در میلی‌لیتر متوقف می‌شود. گرچه Staphilococcus ها به اریترومایسین حساسند ولی حدود تراکم بازدارندگی بالا می‌باشد. یعنی MIC برای Staphilococcus epidermis 2/0 تا 100 میکروگرم در میلی‌لیتر و برای Staphilococcus aureus 005/0 تا 100 میکروگرم در میلی‌لیتر است.
بسیاری از باسیل‌های گرم مثبت نسبت به اریترومایسین حساسند. MIC کمتر از 1/0 تا 8 میکروگرم در میلی‌لیتر برای Clostridium perfringens و کمتر از 01/0 تا 3 برایBacterium diftrium گزارش شده است (8).
اریترومایسین علیه اکثر باسیل‌های گرم منفی هوازی غیر فعال است، با این وجود فعالیت متوسطی در شرایط آزمایشگاهی علیه Hemophilus influenza و Neisseria meningitides و فعالیت بالا علیه اکثر سویه‌های Neisseria gonorroheae نشان می‌دهد. اریترومایسین علیه ویروس، قارچ و مخمر تأثیر ندارد(23).

1-14-5) مکانیسم عمل اریترومایسین
یکی از مراحل سنتز پروتئین، که بعد از نسخه‌برداری در هسته انجام می‌گیرد، ترجمه است. در طی این مرحله که در ریبوزوم سلول انجام می‌گیرد، اسیدهای‌آمینه به ترتیب خاصی به یکدیگر پیوند داده شده و مولکول پروتئین ساخته می‌شود. برای انجام ترجمه، اسیدهای‌آمینه توسط tRNA ها منتقل می‌شوند. نحوه انتقال اسیدهای‌آمینه به این صورت است که هر ریبوزوم از سه جایگاه A،P،E تشکیل شده است. A جایگاه پذیرنده، P جایگاه پپتیدیل وE جایگاه خروج است. یکtRNA ، سه اسید آمینه را بصورت کودون با خود حمل و به جایگاه P می‌آورد. سپس tRNA دیگر، آنتی‌کودون دیگری را به جایگاه A آورده و این دو با هم ترکیب شده، سپس با حرکت ریبوزوم عمل انتقال آنتی‌کودون‌ها صورت می‌گیرد. آنتی‌کودونی که روی سایت A بوده، به سایت P و آنکه روی سایت P بوده به سایت E منتقل می‌شود. آنتی‌کودون روی سایت E جدا شده و آنتی‌کودون روی سایت P منتظر ورود اسید آمینه‌ای جدید در سایت A می‌باشد. با ورود یک آنتی‌کودون به سایت A، عملیات تکرار می‌شود(48).
مکانیسم عمل اریترومایسین مثل سایر ماکرولیدها، جلوگیری از عملیات سنتز پروتئین بوده است بدین صورت که به زیر واحد 50S
ریبوزوم باکتری متصل شده و از انجام واکنش های لازم جهت سنتز پروتئین های باکتری جلوگیری می‌کند. لازم به ذکر است که پروتئین های L15 و L16 در اتصال اریترومایسین به زیر واحد 50S نقش دارد. محل اتصال اریترومایسین به ریبوزوم نزدیک نقطه پپتیدیل (سایت P) می‌باشد(23).

1-14-6)کاربردهای اریترومایسین و مشتقات آن
یکی از مهمترین و پرکاربردترین آنتی‌بیوتیک‌ها، اریترومایسین است که بر بسیاری از باکتری‌ها اثر دارد. این دارو برحسب نوع میکروارگانیسم و تراکم آن می‌تواند باکتریواستاتیک یا باکتریوساید باشد. اریترومایسین می‌تواند جایگزین پنی سیلین‌ها و تتراساکلین‌ها در بیمارانی که به این داروها حساسیت مفرط دارند، باشد. اریترومایسین به صورت خوراکی به خوبی جذب می‌شود و بعد از جذب به آسانی در بافت‌ها و مایعات بین سلولی انتشار می‌یابد و فعالیت ضد‌باکتریایی آن در تمام نواحی مغز و مایع مغزی نخاعی حاصل می‌شود(65).
متابولیسم این دارو کبدی است و دفع آن نیز عمدتا از طریق ترشح در صفرا انجام می‌شود.
از اریترومایسین در موارد زیر استفاده می‌شود:
درمان عفونتهای بخش فوقانی و تحتانی لوله تنفسی ناشی از Stretococcus pneumonia ، Streptococcus pyogenes ، Haemophilus influenza
درمان عفونت لوله تنفسی ناشی از Mycophilus pneumonia
درمان عفونت‌های پوستی و جلدی ناشی از Streptococcus pyogenes و Staphilococcus aureus
درمان و پیشگیری سیاه سرفه ناشی از Bordetella pertusis
ریشه‌کنی دیفتری ناشی از Corynebacterium diphteriae
درمان اریتراسمای ناشی از Corynebacterium minutissimum
درمان آمیبازیس روده ای ناشی از Entamoeba histolytica
درمان التهاب حاد لگن ناشی از Neisseria gonorroheae
درمان عفونت‌های ناشی از Chlamydia trachomatis شامل التهاب ملتحمه نوزادان و پنومونی نوزادان
پیشگیری از تب روماتوئیدی
درمان عفونت‌های مایکوپلاسمانمونی
درمان بیماری لجونلوز برای درمان ذات‌الریه ناشی از Lejunella hemophilia
درمان ذات‌الریه کلمیدیایی
درمان دیفتری از طریق ریشه‌کن کردن حالت ناقلی مزمن و حاد باسیل دیفتری
درمان گاستروانتریت ناشی از Campylobacter jejuni (14و7)
امروزه مصارف غیر آنتی‌بیوتیکی اریترومایسین مورد توجه قرار گرفته است.
براساس گزارشات ونو و همکارانش اریترومایسین تقلید‌کننده هورمون انسولین است و تزریق درون وریدی آن در افراد مبتلا به دیابت ملیتوس موجب تحریک ترشح انسولین و کاهش غلظت گلوکز در خون شده است.
برای درمان بیماران برونشیت مزمن از اریترومایسین به عنوان داروی ضد التهاب استفاده می‌شود. در این بیماران اریترومایسین با دز کم و به مدت طولانی تجویز می‌شود.
همچنین در درمان بیماری‌های ژنتیکی عصبی Lebersaoptic استفاده می‌شود. تجویز اریترومایسین در این گروه بیماران از ترجمه میتوکندریایی در سلول‌ها جلوگیری می‌کند.
اریترومایسن برای افراد دیابتی که با تحرک کم روده مواجه هستند با دز کم توصیه می‌شود(8).
کلاریترومایسین مؤثرترین ماکرولید در درمان جزام محسوب می‌شود. سوش‌های استرپتوکوک و استافیلوکوک مقاوم اریترومایسین به کلاریترومایسین نیز مقاومند(1).
کلاریترومایسین یک آنتی‌بیوتیک رایج برای درمان گلودرد استرپتوکوکی، برونشیت، سینوزیت و برخی انواع ذات‌الریه و عفونت‌های دیگر می‌باشد و در مقایسه با اریترومایسین دوز کمتری از آن توصیه می‌شود. این آنتی‌بیوتیک به تنهایی یا همراه آزیترومایسین برای درمان توکسوپلازموزیس مفید است. کلاریترومایسین بقای بیشتری در معده داشته و موجب دل پیچه نمی‌شود و میتوان در نوزادان کمتر از 6 ماه با اطمینان تجویز کرد. از عوارض آن ایجاد مزه بد دهان می‌باشد(18).
آزیترومایسین برای درمان گلودرد استرپتوکوکی، برونشیت، برخی انواع سینه پهلو و عفونت‌های کلامیدیایی تجویز می‌شود. نسبت به اریترومایسین مقاومت بیشتری در شرایط اسیدی داشته و به سرعت از جدار معده-روده جذب می‌شود. آزیترومایسین نیمه‌عمر بیشتری از اریترومایسین داشته و یک بار مصرف آن در روز کافی است. همچنین طیف اثر آن باکتری های گرم منفی بیشتری است(18).
دیریترومایسین قبل از عبور از روده و جذب شدن در اثر هیدرولیز آنزیمی به اریترومایسیل آمین تبدیل می‌شود. عوارض جانبی این دارو کمتر از اریترومایسین است و پایداری بیشتری به اسید معده نسبت به اریترومایسین دارد(1).
تلیترومایسین برای درمان ذات‌الریه اکتسابی و برونشیت مزمن باکتریایی، سینوزیت حاد باکتریایی شده است فعالیت ضد باکتریایی این دارو از کلاریترومایسین، آزیترومایسین و خود اریترومایسین بیشتر می‌باشد(18).

1-14-7) موارد منع مصرف اریترومایسین
ارتباطی بین مصرف اریترومایسین و مرگ ناگهانی قلبی در بیمارانی که همزمان با مصرف اریترومایسین داروهای طولانی کننده متابولیسم مثل Verapamile و Diltiazem استفاده می‌کنند، دیده شده است. بنابراین باید از تجویز این دارو برای بیمارانی که داروهای طولانی کننده متابولیسم مصرف می‌کنند خودداری کرد. مصرف اریترومایسین حتی با دز کم در افرادی که به مصرف این دارو آلرژی دارند موجب نارسایی کبد می‌شود(30).

1-14-8) عوارض جانبی اریترومایسین
بیماران دریافت‌کننده اریترومایسین ممکن است دچار درد شکم، بی‌اشتهایی، اسهال، تهوع و استفراغ شوند. در مورد بروز اختلال‌های هدایتی قلب و واکنش‌های آلرژیک به صورت ضایعه‌های پوستی خفیف تا شدید و کاهش شنوایی برگشت پذیر گزارش‌هایی وجود دارد.
اریترومایسین استولات می‌تواند موجب هپاتیت کلستاتیک شود که با تهوع، استفراغ، درد شکم، زردی، تب و اختلال عملکرد کبدی و گاهی ائوزینوفیلی تظاهر می‌یابد(15و1).

1-14-9) انواع در دسترس
اریترومایسین به صورت قرص‌های پوشش‌دار، کپسول‌هایی با رهایش کند، محلول‌های خوراکی، قطره چشمی، ژل و تزریق موجود است(27).

1-15) میکروارگانیسم های صنعتی
میکروارگانیسم‌ها بطور گسترده‌ای برای تولید دامنه وسیعی از فرآورده‌ها به کار می‌روند . میکروارگانیسم‌‌ها به دلیل سهولت تکثیر انبوه، سرعت در رشد، استفاده از بسترهای ارزان ( که در بسیاری از موارد از ضایعات هستند) و تنوع فرآورده‌های بالقوه آنها بسیار مفید می‌باشند. سهولت دستکاری‌ ژنتیکی در این میکروارگانیسم‌ها راه را برای تولید فرآورده‌های جدید و خدمات بدست آمده از صنایع تخمیری فراهم آورده است .
تخمیرهای سنتی از طریق مخلوطی از میکروارگانیسم‌های وحشی که از مواد خام یا محیط طبیعی برای اصلاح میکروارگانیسم‌های مربوط از 120 سال پیش آغاز شد که در آن زمان برای اولین بار میکروارگانیسم‌ها از طریق این فرایند‌ها

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره پیوند دوگانه، شیمی درمانی، میزان فروش Next Entries تحقیق درباره نیروی کار