تحقیق درباره مورفولوژی، قیمت تمام شده، فیزیولوژی

دانلود پایان نامه ارشد

d Addition)………………………………………………….. 121
3-8-1-5-3) استاندارد داخلی(Internal Standard)…………………………………………………………………121
3-8-1-6) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………….122
3-8-2) روش TLC (Thin Layer Chromatography )…………………………………………………………..122
3-8-2-1) سیر تحولی و رشد……………………………………………………………………………………………….122
3-8-2-2) کوماتوگرافی لایه نازک (TLC )…………………………………………………………………………….123
3-8-2-3) کاربرد کروماتوگرافی لایه نازک……………………………………………………………………………..125
33-8-3) روش Spectrophotometric……………………………………………………………………………………126
3-8-3-1) با اسپکتروفوومتر آشنا شویم…………………………………………………………………………………..127
3-8-3-2) قانون بیر- لامبرت………………………………………………………………………………………………..128
3-8-3-3) استفاده از اسپکتروفوتومتر……………………………………………………………………………………..128
3-8-4) روش Bioassay………………………………………………………………………………………………………129
3-8-4-1) سنجش میکروبیولوژیک اریترومایسین…………………………………………………………………….131
3-8-4-2) محیط کشت پایه سنجش میکروبیولوژیک اریترومایسین……………………………………………131
3-8-4-2-1) محیط کشت مولر هینتون آگار……………………………………………………………………………132
3-8-4-2-2) محیط کشت مولر هینتون براث………………………………………………………………………….132
3-8-4-3) تهیه مایه تلقیح…………………………………………………………………………………………………….133
3-8-4-4) ایجاد چاهک……………………………………………………………………………………………………….134
3-8-4-5) تهیه بافر فسفات با 8 = pH……………………………………………………………………………………134
3-8-4-6) تهیه محلول های استاندارد…………………………………………………………………………………….134
3-8-4-7) افزودن محلول های آنتی بیوتیک در پلیت ها…………………………………………………………..135
3-8-4-8) اندازه گیری قطر هاله مهار شده……………………………………………………………………………..135
3-8-4-9) حذف و جایگزینی داده های گمراه کننده……………………………………………………………….136
3-8-4-10) رسم منحنی استاندارد…………………………………………………………………………………………136
3-8-5) استخراج اریترومایسین……………………………………………………………………………………………..137
3-8-5-1)تهیه محلول های استاندارد اریترومایسین………………………………………………………………….137
3-8-5-2) تهیه رقت های مایع تخمیر……………………………………………………………………………………139
3-8-5-3) استخراج اریترومایسین از مایع تخمیر……………………………………………………………………..139
3-8-5-4) تشکیل کمپلکس رنگی اریترومایسین با برموفنل‌بلو…………………………………………………..140
3-8-5-5) اندازه‌گیری میزان جذب کمپلکس رنگی اریترومایسین- برموفنل‌بلو……………………………140
فصل چهارم: نتایج
4-1 ) بررسی اثر غلظت30 گرم‌درلیتر آرد‌سویا برروی پارامترهای مورد‌نظر در طی تخمیر……………..142
4-1-1 ) بررسی اثرغلظت30 گرم در لیترآرد سویا برروی pH محیط کشت تخمیر……………………….143
4-1-2 ) بررسی اثرغلظت30 گرم‌درلیترآردسویا برروی درصد وزن‌تر‌بیومس درمحیط تخمیر………….143
4-1-3 ) بررسی اثرغلظت30 گرم در لیترآرد سویا در میزان تولید اریترومایسین……………………………144
4-1-4)بررسی‌اثرغلظت30گرم‌درلیترآردسویابرروی‌مورفولوژی‌باکتری erythraea .S……………………..145
4-2)سنجش‌ومقایسه همزمان پارامترهای مورد بررسی درتمام غلظت‌ها درطی‌فرایند تخمیر……………148
4-2-1 ) سنجش و مقایسه pH در حالت‌های مختلف………………………………………………………………148
4-2-2 )سنجش و مقایسه درصد وزن تر بیومس تولید شده در حالت‌های مختلف……………………….149
4-2-3 )سنجش و مقایسه میزان اریترومایسین تولید شده در حالت‌های مختلف ………………………….150
4-2-4 ) تعیین غلظت بهینه اوره و سویا برای محیط کشت تولید اریترومایسین……………………………151
4-2-4-1)بررسی پارامترهای مختلف برای غلظت بهینه(40% اوره) در تولید اریترومایسین…………….151
4-2-4-1-1) بررسی اثر غلظت بهینه (40% اوره) در میزان تولید اریترومایسین………………………….. 151
4-2-4-1-2 ) بررسی اثر غلظت بهینه (40% اوره) بر روی pH محیط کشت ………………………………152
4-2-4-1-3 ) بررسی اثر غلظت بهینه (40% اوره) بر روی درصد وزن تر بیومس…………………………153
4-2-4-1-4 ) بررسی اثر غلظت بهینه (40% اوره) بر روی مورفولوژی باکتری…………………………….153
فصل پنجم: بحث و پیشنهادها
تاثیر ترکیبات به کار رفته در محیط کشت تخمیر در تولید آنتی بیوتیک ها…………………………………….158
5-1) رابطه بین منابع نیتروژنی استفاده شده در محیط کشت تخمیر و تولید اریترومایسین………………159
5-1-1) مقایسه اثر غلظت های مختلف اوره و سویا به عنوان منبع نیتروژنی بر تولید اریترومایسین…160
5-2) رابطه بین منبع نیتروژنی استفاده شده و pH محیط کشت تخمیر…………………………………………162
5-3) رابطه بین رشد باکتری Saccharopolyspora erythraea و میزان تولید اریترومایسین………..163
5-4) رابطه بین میزان رشد باکتری Saccharopolyspora erythraea وتغییرات بیومس درطی فرایند تخمیر………………………………………………………………………………………………………………………………….165
5-4-1) سینتیک رشد میکروارگانیسم ها………………………………………………………………………………….165
5-5)رابطه بین مورفولوژی سویه Saccharopolyspora erythraea و تولید اریترومایسین…………….169
5-6) برآورد هزینه‌ها…………………………………………………………………………………………………………….171
5-6-1) محاسبه میزان اریترومایسین تولیدی و قیمت تمام شده منبع نیتروژنی سویا دریک bach صنعتی……………………………………………………………………………………………………………………………….172
5-6-1-1) استفاده از 30 گرم در لیتر کنجاله سویا در محیط تخمیر…………………………………………….172
5-6-1-2) استفاده از غلظت بهینه 40% اوره در محیط تخمیر…………………………………………………….173
5-7) پیشنهادها…………………………………………………………………………………………………………………….175

منابع و مراجع……………………………………………………………………………………………………………………..177
چکیده انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………. 184
ضمایم………………………………………………………………………………………………………………………………..185

عنوان فهرست جداول صفحه
جدول (1-1): راهنمای دوزاژ ماکرولیدهای خوراکی…………………………………………………………………..33
جدول (1-2): ویژگی های اریترومایسین…………………………………………………………………………………..40
جدول(1-3): نقش فیزیولوژیکی عناصر غذایی پرمقدار درون سلول و میزان متوسط مورد نیاز………….61
جدول(1-4 ): مهمترین منابع نیتروژن برای تولید تعدادی از متابولیت های ثانویه……………………………65
جدول(1-5): مراحل کلیدی فرایند تولید یک نوع آنتی بیوتیک…………………………………………………….72
جدول (1-6): محدوده بهینه دما برای گروه های باکتریایی………………………………………………………….85
جدول (3-1) : ترکیبات محیط کشت اسپورزایی……………………………………………………………………….101
جدول(3 -2): ترکیبات محلول میکروالمنت …………………………………………………………………………..101
جدول (3-3): ترکیبات محیط کشت بذردهی ………………………………………………………………………….104
جدول (3-4): محیط کشت مرحله تخمیر………………………………………………………………………………..108
جدول(3-5): خصوصیات اوره……………………………………………………………………………………………….111
جدول(3-6): آنالیز اوره…………………………………………………………………………………………………………112
جدول(3-7): غلظت‌های اریترومایسین در حجم‌های استاندارد اریترومایسین و حجم‌های مورد نیاز برای
تهیه آن‌ها……………………………………………………………………………………………………………………………..139
جدول ( 4-1 ) : غلظت‌های مختلف اوره و سویا استفاده شده در حالت‌های مختلف………………………148

عنوان فهرست نمودارها صفحه
نمودار ( 4-1): تغییرات pH در طی فرایندتولید اریترومایسین در محیط کشت حاوی 30 گرم در لیتر آرد

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مواد معدنی Next Entries تحقیق درباره مورفولوژی، بیوتکنولوژی