تحقیق درباره موانع توسعه صادرات، توسعه صادرات، موانع توسعه، قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه ارشد

ايران)

نمایشگر2-14) واحدهاي توليدي طرح دردست اجرا در بانك اطلاعات وزارت صنايع
نام
ظرفيت (تن)
سرمايه ثابت
اشتغال
تعاوني توليد كنسرو مركز-شركت
1500
6000
32
تعاوني توليد كنسرو ماهي گروه 839
1000
5200
31
كنسروسازي هوورخليج فارس
1000
800
10
تعاوني توليدكنسرو ماهي1970 چابهار
1500
3500
40
تعاوني كنسرو ماهي درينه خزر
750
3000
9
تعاوني توليدي كنسرو ماهي ماراب بندر كياشهر
1000
6860
10
تعاوني توليدي كنسرو ماهي صيادتن
1500
4000
20
تعاوني توليدي كنسرو ماهي گلچين بندر كياشهر
1800
8500
40
تعاوني توليد كنسرو ماهي گيل تن كياشهر
800
5720
30
تعاوني توليدي كنسرو ماهي ياس گل ماسال
5000
5000
13
تعاوني كنسرو ماهي تن كاسپين بندر كياشهر
30000
6600
38
تعاوني توليد كنسرو ماهي گهر ماهي دورود 1823
1200
3833
31
تعاوني كنسرو شميم لرستان شماره 2442
800
12000
8
(بانك داده موجود در موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران)

روند صادرات در 15 سال گذشته
در این بخش روند صادرات در 15سال گذشته بررسی شده است. آمار بیانگر آن است که تا سال 82 روند صادرات تا حدی افزایشی بوده است . اما در سال 83 و 84 روند کاملا کاهشی شده است و این می تواند بدلیل کاهش صید ماهی در این سالها باشد. همچنین روند کاهش مشوق های صادراتی در این امر موثر بوده است. آمار حکایت از کاهش شدید صادرات در سال 1389 دارد. این امر می تواند به دلیل وجود تحریمهای بین المللی و عدم توان شرکتهای ایرانی برای انجام مبادلات پولی برای صادرات باشد. وجود تحریمهای بانکهای ایرانی مانعی بزرگ در این امر بوده است.
نمايشگر 2-15) روند صادرات تن ماهي
سال
روند صادرات -ریال
روند صادرات بر اساس تعداد قوطی
1375
8.698.988.784
17397977
1379
9.325.362.321
16955204
1377
11.235.321.325
18725535
1378
12.325.451.214
18962232
1379
7.259.456.989
10370652
1380
9.254.325.145
12339100
1381
10.250.324.658
13667099
1382
15.250.265.100
20333820
1383
9.548.325.200
11935406
1384
4.362.254.362
5452817
1385
6.731.786.672
8414733
1386
8.720.462.549
10900578
1387
6200477893
7750597
1388
15.545.698.670
18289057
1389
4.060.932.012
4777567
http://fisheries.ir

نمايشگر 2-16) روند صادرات تن ماهي

http://fisheries.ir

مقدمه
هدف تمام علوم ،شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند.این امرسبب شده که برای بررسی رشته‌های مختلف علوم انسانی ، از روش علمی استفاده شود.(ایران نژاد پاریزی،1378) از جمله ویژگی‌های مطالعه علمی که هدفش حقیقت یابی است، استفاده از یک روش تحقیق مناسب می‌باشد و انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرائی بستگی دارد و هدف از تحقیق، دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. (بازرگان،1381)
روش تحقیق
تحقیق را می‌توان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسئله ای خاص که به یک راه حل نیاز دارد، توصیف کرد و شامل گام‌هایی است که طراحی و پیگیری می‌شوند تا پاسخ‌هایی برای مساله مورد علاقه ما بدست آید. (سکاران،1380)
روش تحقیق مجموعه‌ای از قواعد، ابزار و راه‌های معتبر(قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت‌ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است. (خاکی،1378)
1-تحقیق کاربردی
هدف از تحقیق کاربردی به دست آوردن درک یا دانش لازم برای تعیین ابزاری است که به وسیله آن نیازی مشخص و شناخته شده، بر طرف گردد.در این نوع تحقیقات هدف کشف دانش تازه‌ای است که کاربرد مشخصی درباره فراورده یا فرایندی در واقعیت را دنبال می‌کند.(خاکی،1379)
ویژگی‌های تحقیقات کاربردی:
-آزمودن کارائی نظریه‌های علمی در یک حوزه خاص
-تعیین روابط تجربی در یک محدوده خاص
-افزودن به دانش کاربردی در یک زمینه خاص
-پیشبرد تحقیق و روش شناسی در یک زمینه خاص
-ارائه دانش کاربردی تائید شده در یک زمینه خاص(بازرگان ،دیگران،1380)
تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی است ، چرا که هدف این تحقیق شناسایی موانع توسعه صادرات و ارائه راهکارهایی برای بر طرف کردن این موانع می‌باشد.
2-تحقیق توصیفی :
شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه و پاسخ به سوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مطالعه می‌شود. برخی، تحقیقات توصیفی را شامل انواعی از تحقیقات می‌دانند،از جمله:
1-تحقیق پیمایشی 37
2-تحقیق همبستگی38
3-تحقیق کاری(علمی،اقدام پژوهشی)39
4-بررسی موردی(مورد کاوی)40
5-تحقیق پس رویدادی(علی-مقایسه‌ای)41 (خاکی،1379)

مطالعه توصیفی برای تعیین و توصیف ویژگی‌های متغیرهای یک موقعیت صورت می‌گیرد.مطالعات توصیفی همچنین برای درک ویژگی‌های سازمانهایی که رویه‌های مشابهی دارند،به کار می‌رود.
پژوهش‌های توصیفی داده‌ها را به گونه‌ای معنادار ارائه می‌کنند و در موارد زیر سودمند هستند:
1-شناخت ویژگی‌های یک گروه در موقعیت مورد علاقه
2-کمک به تفکر نظام گرا درباره یک وضعیت
3-ارائه دیدگاههائی مبنی بر ضرورت بررسی و پژوهش بیشتر
4-کمک به اخذ تصمیهائی خاص(سکاران،1381)
به طور کلی باید گفت این تحقیق از نظرهدف، کاربردی و از جهت روش گردآوری داده‌ها، توصیفی و به طور مشخص ترکیبی از نوع توصیفی- همبستگی است.
فرضیات تحقیق
فرضیه اصلی 1: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می‌باشد.
• فرضیه فرعی 1. عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
• فرضیه فرعی2: عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
فرضیه اصلی 2: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می‌باشد.
• فرضیه فرعی 3. سیاست‌های دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
• فرضیه فرعی 4 . توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
فرضیه اصلی 3: عوامل داخلی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می‌باشد.
• فرضیه فرعی 5. عوامل تولید در صنعت کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
• فرضیه فرعی6: عوامل مدیریتی صنعت کنسروتون ماهی کشور از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.
فرضیه اصلی 4: عوامل خارجی شرکت از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می‌باشد.
• فرضیه فرعی 7. سیاست‌های دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد
• فرضیه فرعی 8 . توزیع کنسروتون ماهی ایران از دیدگاه صادرکنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن می‌باشد.

در انجام پژوهش برای پاسخ به سوالات یا آزمودن فرضیه‌ها،لازم است که متغیرها شناسائی شوند.در این پژوهش از 2 نوع متغیر استفاده شده است:

متغیر وابسته:
متغیری است که هدف محقق تشریح یا پیش بینی تغییر پذیری در آن است.به عبارت دیگر یک متغیر اصلی است که در قالب یک مساله برای تحقیق، مورد بررسی قرار می‌گیرد.یعنی متغیرهای وابسته ،شرایط یا خصایصی هستند که با وارد کردن ،از میان برداشتن یا تغییر متغیرهای مستقل ظاهر می‌شوند،از بین می‌روند و یا تغییر می‌کنند. (خاکی،1379)
متغیرمستقل:
متغیر مستقل ویژگی و خصوصیتی است که بعد از انتخاب توسط محقق در آن دخالت یا دستکاری می‌شود و مقادیری را می‌پذیرد تا تاثیر آن بر روی متغیر وابسته مشاهده می‌شود.تغییر در یک متغیر مستقل ،تغییرات قانونمندی در متغیر وابسته به وجود می‌آورد ،بنابراین در هر آزمایش تجربی متغیر مستقل همان محرک است. (خاکی،1379)
در این پژوهش متغیرمستقل موانع توسعه صادرات تون ماهی(عوامل تولید، عوامل مدیریتی، سیاست‌های دولت،توزیع) و متغیرهای وابسته صادرات تون ماهی است.
روش گردآوری داده‌ها
در این پژوهش از دو روش کتابخانه‌ای و میدانی جهت گرداوری اطلاعات استفاده شده است.
روش کتابخانه‌ای
هر محققی قبل از شروع پژوهش و هنگامی که به موضوعی ویژه برای پژوهش علاقمند شده است،ناگزیر از مراجعه به کتابخانه خواهد بود و با مطالعه کتاب‌ها، مقاله‌ها و تحقیقات دیگران که در حوزه موضوع مورد علاقه اوست ، موضوع پژوهش خود را خالص‌تر و رساتر می سازد. برای پیشینه و ادبیات پژوهش از کتابخانه و مراجعه به اینترنت استفاده شده است.

روش میدانی
دراین روش ابزار گردآوری داده‌های اولیه از طریق پرسشنامه ویا مصاحبه منظم بوده است.
در تحقیق حاضر با استفاده از نظر صاحبنظران و اساتید کمیته تحقیق ، عوامل مرتبط با موضوع شناسایی شده و با استفاده از مقیاس درجه بندی لیکرت پرسشنامه مقدماتی تهیه گردید. پس از تعیین اعتبار و روایی آن، پرسشنامه نهایی تهیه و اطلاعات مورد نیاز جمع آوری شده است.
پرسشنامه شامل 2قسمت عمده است:
1-اطلاعات عمومی پاسخگو: در این بخش از سوالات سعی شده تا اطلاعات کلی و جمعیت شناختی مربوط به پاسخ دهندگان جمع آوری شود که شامل 6 سوال است.
2-اطلاعات اختصاصی: این بخش شامل 37 سوال است که در طراحی آن‌ها سعی شده تاحد ممکن قابل فهم و ساده باشند.برای طراحی این بخش از طیف 5بخشی لیکرت استفاده گردیده است که یکی از رایج‌ترین مقیاس‌های اندازه گیری به شمار می‌رود.شکل کلی و نحوه امتیاز دهی طیف لیکرت به صورت نمایشگر 3-1 است.

کاملا مخالفم
مخالفم
نه مخالفم نه موافق
موافقم
کاملا موافقم
1
2
3
4
5
نمایشگر 3-1-مقیاس 5گزینه ای لیکرت
پایائی و روائی پرسشنامه
پیش از اطمینان نهائی به ابزارهای اندازه گیری و بکارگیری آن‌ها در مرحله اصلی جمع آوری داده‌ها ، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی،اطمینان نسبی لازم را نسبت به پایایی و روایی بکار گیری ابزار مورد نظر و معتبر بودن آن پیدا کند.
پایائی
شرط بدست آوردن داده‌های خوب این است که شیوه اندازه گیری پدیده موردنظر دارای اعتبار و روایی کافی باشد.
اعتبار یکی از ویژگی‌های فنی ابزار اندازه گیری است و منظور این است که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. در واقع مقصود آن است که اگر ابزار اندازه گیری را در یک فاصله زمانی کوتاه چندین بار و به گروه واحدی از افراد بدهیم ، نتایج حاصل نزدیک به هم باشد(خاکی،1379).ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست می‌دهد. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری، ویژگی‌های با ثبات آزمودنی و یا ویژگی‌های متغیر و موقتی وی را می‌سنجد و دامنه آن از صفر(عدم ارتباط)تا 1+ (ارتباط کامل)می‌باشد. (سرمدودیگران،1379)
در این پژوهش برای تعیین پایائی از روش آلفای کرونباخ استفاده می‌گردد.این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه‌های مختلف را اندازه گیری می‌کند،بکار می‌رود.
برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ ابتدا باید واریانس نمره‌های هر زیر مجموعه سوال‌های پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه کرد.با استفاده از فرمول زیر مقدار ضریب آلفا را محاسبه می‌کنیم:

که در آن :
J=تعداد زیر مجموعه سوال‌های پرسشنامه
Sj2=واریانس زیر ازمونjام
S2=واریانس کل پرسشنامه
به منظور اندازی گیری قابلیت اعتماد،روش الفای کرونباخ با استفاده از نرم افزار spss 19 استفاده می‌شود. عدد پایایی بدست آمده در یک نمونه 30 تایی برابر با 87 درصد بدست خواهد آمد.
روایی
مفهوم روایی به این سوال پاسخ می‌دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه موردنظر را

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره قیمت تمام شده، عرضه و تقاضا، مصرف کنندگان، نیروی انسانی Next Entries تحقیق درباره موانع توسعه، موانع توسعه صادرات، توسعه صادرات، جامعه آماری