تحقیق درباره موانع توسعه صادرات، توسعه صادرات، موانع توسعه، عوامل داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن نمي باشد.
فرض مقابل: سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

نمایشگر4- 16– آزمون يک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادي
مقدار معناداري
ميانگين تفاوتها
95% سطح اطمينان

حد پايين
حد بالا
سیاست‌های دولت
2.792
110
.006
.15716
.2687
.4456
با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
فرضيه فرعی 4 . توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.
فرض صفر: توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن نمي باشد.
فرض مقابل: توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
نمایشگر4- 17– آزمون يک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادي
مقدار معناداري
ميانگين تفاوتها
95% سطح اطمينان

حد پايين
حد بالا
عوامل توزیع
4.489
199
.000
.21111
.1184
.3038

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی وضعيت توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

فرضیه اصلی 3: عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تی استیودنت استفاده می کنیم:
عوامل داخلی شامل عوامل تولیدی و عوامل مدیریتی است . فرضیه های زیر در همین راستا شکل می گیرد:
فرضیه صفر: عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران نمی باشد.
فرضیه مقابل: عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
خروجی آزمون بصورت زیر است:

One-Sample Test

Test Value = 3

t
درجه آزادي
مقدار معناداري
ميانگين تفاوتها
95% سطح اطمينان

حد پايين

عوامل داخلی
6.362
199
.000
.52000
.3588
.6812

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود به عبارتی عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
در همین راستا فرضیات زیر شکل میگیرند:
فرضيه فرعی 5. عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.
فرض صفر : عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن نمي باشد.
فرض مقابل: عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

نمایشگر4-18– آزمون يک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادي
مقدار معناداري
ميانگين تفاوتها
95% سطح اطمينان

حد پايين
حد بالا
شرایط تولید تون ماهی
2.483
88
.015
.19101
.0439
.3381

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
فرضیه فرعی6: عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.

فرض صفر: عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن نمي باشد.
فرض مقابل: عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

نمایشگر4- 19– آزمون يک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادي
مقدار معناداري
ميانگين تفاوتها
95% سطح اطمينان

حد پايين
حد بالا
عوامل مدیریتی
4.019
88
.000
.29916
.0471
.1512

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
فرضیه اصلی 4: عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تی استیودنت استفاده می کنیم:
عوامل خارجی شامل سیاستهای دولت و عوامل توزیع است . فرضیه های زیر در همین راستا شکل می گیرد:
فرضیه صفر: عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران نمی باشد.
فرضیه مقابل: عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
خروجی آزمون بصورت زیر است:

One-Sample Test

Test Value = 3

t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
95% Confidence Interval of the Difference

Lower
Upper
عوامل خارجی
3.893
199
.000
.27000
.1332
.4068

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود به عبارتی عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
در همین راستا فرضیات زیر شکل می گیرند:
فرضيه فرعی 7. سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.

فرض صفر : سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن نمي باشد.
فرض مقابل: سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

نمایشگر4- 20– آزمون يک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادي
مقدار معناداري
ميانگين تفاوتها
95% سطح اطمينان

حد پايين
حد بالا
سیاست‌های دولت
2.725
88
.008
.16604
.0872
.2449

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
فرضيه فرعی 8 . توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.
فرض صفر : توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن نمي باشد.
فرض مقابل: توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
نمایشگر4- 21– آزمون يک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادي
مقدار معناداري
ميانگين تفاوتها
95% سطح اطمينان

حد پايين
حد بالا
عوامل توزیع
2.992
88
.004
.20974
.0704
.3490

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی وضعيت توزيع کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالقوه از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

آزمون مقایسه دو جامعه صادر کنندگان بالقوه و بالفعل
آزمون شرایط تولید:
فرض صفر: عوامل تولید تون ماهی در هر دو شرکتهای بالقوه و بالفعل جز موانع صادرات نیست.
فرض مقابل: عوامل تولید تون ماهی درهر دو شرکتهای بالقوه و بالفعل جز موانع صادرات هست.
براي آزمون اين فرضيه از آزمون مقایسه دو جامعه مستقل استفاده مي شود.
نمایشگر4- 22– آزمون مقایسه دو جامعه مستقل
Group Statistics

شرکت
تعداد
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
شرایط تولید تون ماهی
بالقوه
111
2.8400
.76444
.07644

بالفعل
89
2.7645
.72117
.07212

Independent Samples Test

Lovin test
t-test for Equality of Means

95% Confidence

F
Sig.
t
df
Sig.
Mean Difference
Std. Error Difference
Lower
Upper
شرایط تولید
برابری ب
.263
.009
.718
198
.004
.07545
.10509
-.13179
.28270

Equal variances not assumed

.718
197.332
.004
.07545
.10509
-.13180
.28271

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی شرایط تولید تون ماهی در هر دوشرکتهای بالقوه و بالفعل از موانع هستند.
آزمون عوامل توزیع:
فرض صفر: عوامل توزیع در شرکتهای بالقوه و بالفعل از موانع صادرات نیست.
فرض مقابل: عوامل توزیع در شرکتهای بالقوه و بالفعل از موانع صادرات است.
براي آزمون اين فرضيه از آزمون مقایسه دو جامعه مستقل استفاده مي شود.
نمایشگر4- 23– آزمون مقایسه دو جامعه مستقل
Group Statistics

شرکت
N
Mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
عوامل توزیع
بالقوه
111
3.2322
.68404
.06840

بالفعل
89
3.1900
.64833
.06483

Independent Samples Test

Levene’s Test
t-test for Equality of Means

95% Confidence

F
Sig.
t
df
Sig.
Mean Difference
Std. Error Difference
Lower
Upper
عوامل توزیع
برابری واریانس
.719
.008
.448
198
.005
.04222
.09425
-.14363
.22808

عدم برابری واریانسها

.448
197.433
.005
.04222
.09425
-.14364
.22808
با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی عوامل توزیع در شرکتهای بالقوه و بالفعل از موانع است.
آزمون سیاستهای دولت:
فرض صفر: سیاست‌های دولت در شرکتهای بالقوه و بالفعل جز موانع صادرات نیست.
فرض مقابل: سیاست‌های دولت در شرکتهای بالقوه و بالفعل جز موانع صادرات است.
براي آزمون اين فرضيه از آزمون مقایسه دو جامعه مستقل استفاده مي شود.

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره موانع توسعه صادرات، توسعه صادرات، موانع توسعه، عوامل داخلی Next Entries مقاله درمورد فرهنگ اسلامی، آزمون فریدمن، رتبه بندی، بهبود مستمر