تحقیق درباره موانع توسعه صادرات، توسعه صادرات، موانع توسعه، عوامل داخلی

دانلود پایان نامه ارشد

معي
مرد
116
58.0
58.0
زن
84
42.0
100.0
جمع
200
100.0

نمایشگر4-2- فراواني جنسیت
همانگونه که از نمایشگر 4-1 مشاهده ميشود 58.0 درصد پاسخ دهندگان مرد و 42.0 درصد زن مي باشند. بعبارتی اکثر پاسخ دهندگان مرد بوده اند.
ب- سن
نمایشگر4-3- فراواني سن

فراواني
درصد
فراواني تجمعي
کمتر از 25
20
10.0
10.0
35-25
100
50.0
60.0
45-35
62
31.0
91.0
55-45
16
8.0
99.0
بيشتر از 55
2
1.0
100.0
جمع
200
100.0

نمایشگر4-4- فراواني سن
همانگونه که از نمایشگر 4-3 مشاهده ميشود 10.0 درصد از پاسخ دهندگان (شامل مدیران و کارکنان )در سن کمتر از 25 سال، 50.0 درصد بین سنین 35-25 ، 31.0 درصد در سنين 45-35 ، 8.0 درصد در سنین 55-45 و 1.0 درصد بيشتر از 55 سال سن دارند. یافته ها نشان میدهد اکثر پاسخ دهندگان (60 درصد) از نیروهای جوان کمتر از 35 سال بوده اند که اکثر افراد این گروه بین 25 تا 35 سال سن داشته اند.
ج – ميزان تحصيلات
نمایشگر4-5- فراواني تحصيلات

فراواني
درصد
فراواني تجمعي
فوق ديپلم
33
16.5
16.5
ليسانس
67
33.5
50.0
فوق ليسانس
83
41.5
91.5
دکترا
17
8.5
100.0
جمع
200
100.0

نمایشگر4-6- فراواني تحصيلات
همانگونه که مشاهده ميشود 16.5 درصد از پاسخ دهندگان با مدرک فوق ديپلم، 33.5 درصد با مدرک ليسانس، 41.5 با مدرک فوق ليسانس، 8.5 درصد داراي مدرک دکترا و هیچ پاسخ دهنده‌ای دارای مدرک زیر دیپلم نمي باشد. این امر نشاندهنده آن است که تمامی پاسخ دهندگان از تحصیلات عالیه برخوردارند؛ لذا می توانند از دانش آکادمیک مناسبی برای شناسایی موانع و پاسخگویی به سوالات بر خوردار باشند.
د- نوع شغل
نمایشگر4-7- نوع شغل

فراواني
درصد
فراواني تجمعي
مدیر
70
35.0
35.0
کارشناس
130
65.0
100.0
جمع
200
100.0

نمایشگر4-8- نوع شغل

همانگونه که مشاهده ميشود 35.0 درصد از کارکنان مدیر و 65.0 درصد از پاسخ دهندگان داراي سمت سازماني کارشناس مي باشند. اکثر پاسخ دهندگان از کارکنان کارشناس بوده اند. این امر نشاندهنده این است که موانع توسط افرادی شناسایی شده است که در بطن کار قرار دارند.
ه- سابقه کار
نمایشگر4-9- فراواني سابقه کار

فراواني
درصد
درصداصلاح شده
فراواني تجمعي
کمتر از 5 سال
82
41.0
41.0
41.0
10-5 سال
107
53.5
53.5
94.5
بیشتر از 10 سال
11
5.5
5.5
100.0
جمع
200
100.0
100.0

نمایشگر4-10- فراواني سابقه کار
همانگونه که مشاهده ميشود 41.0 درصد از کارکنان شرکت‌ها کمتر از 5 سال ، 53.5 درصد بين 10-5 سال، و 5.5 درصد داراي سابقه کار بيشتر از 10 سال هستند. این امر نشاندهنده آن است که اکثر پاسخگویان دارای تجربه مناسبی برای بررسی و اظهار نظر در مورد سوالات تحقیق می باشند.
و- نوع فعالیت (صرفا تولید کننده یا تولید کننده و صادر کننده)
نمایشگر4-11- فراواني شرکتهای صادرکننده بالقوه و بالفعل

فراواني
درصد
فراواني تجمعي
صرفاً تولید کننده
111
55.5
55.5
تولید کننده و صادر کننده
89
44.5
100.0
جمع
200
100.0

همانگونه که مشاهده می‌شود 44.5 درصد از پاسخ دهندگان مربوط به شرکت‌های تولید کننده و صادر کننده (صادرکنندگان بالفعل) و 55.5 درصد پاسخ دهندگان مرتبط با شرکتهای صرفاً تولید کننده (صادرکنندگان بالقوه) می‌باشند.
همانطور که در فصل قبل (روش تحقیق) اشاره شد، موضوع مورد تحقیق در دو جامعه صادرکنندگان بالفعل و صادرکنندگان بالقوه مورد مطالعه قرار می گیرد که با توجه به تعداد کل شرکتها از یک سو و تعداد شرکتهای صادرکننده بالفعل در این زمینه، نمایشگر فوق می تواند گویای سهم هریک از دو جامعه آماری باشد.

بخش دوم:
در این قسمت بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق از حیث نرمال بودن ، مناسب بودن و آزمون فرضیات تحقیق انجام میشود.

آزمون نرمال بودن توزيع داده ها:
براي بررسي وضعيت نرمال بودن داده ها از آزمون کولموگراف-اسميرنوف استفاده مي شود. بر همين اساس آزمون زیر انجام می شود:
نمایشگر 4-12- آزمون کلموگوروف- اسميرنوف

شرایط تولید تون ماهی
عوامل توزیع
سیاست‌های دولت
عوامل مدیریتی
تعداد
200
200
200
200
Normal Parame
ersa,,b
Mean
2.8023
3.2111
2.8389
2.7013

Std. Deviation
.74222
.66508
.58358
.72852
Most Extreme Differences
Absolute
.133
.158
.197
.162

مثبت
.133
.158
.197
.162

منفي
-.064
-.098
-.085
-.087
Kolmogorov-Smirnov Z
1.877
2.230
2.782
2.286
عدد معناداري
.052
.210
.070
.410

بر اساس نمایشگر 4-12، با توجه به اینکه عدد معناداری بیشتر از 5 درصد است، بنابراین توزیع متغییرهای عوامل توزیع، سیاست‌های دولت و عوامل مدیریتی در شرکتها نرمال است.
آزمون يکسان بودن اولويت بندي(رتبه بندي)
براي بررسي يکسان بودن اولويت بندي و رتبه بندي موانع توسعه صادرات تون ماهی در شرکتها از آزمون فريدمن استفاده مي شود. به همین جهت فرض های زیر شکل می گیرد:
فرض صفر: موانع توسعه صادرات داری اهمیت یکسانی هستند.
فرض مقابل: موانع توسعه صادرات دارای اهمیت یکسانی نیستند.
نمایشگر 4-13– آزمون فريدمن
رتبه

ميانگين رتبه
رتبه
شرایط تولید تون ماهی
2.24
2
عوامل توزیع
3.40
4
سیاست‌های دولت
2.41
3
عوامل مدیریتی
1.95
1

آمارهاي آزمون
تعداد
200
Chi-Square
143.971
درجه آزادي
3
عدد معناداري
.000
باتوجه به اينکه عدد معنا داري کمتراز 5 درصد است در نتيجه موانع توسعه صادرات تون ماهی در شرکتها داراي اهميت يکساني نیستند. و باتوجه به اينکه ميانگين رتبه عوامل مدیریتی از همه کمتر است، درنتيجه اهميت اين بعد در میان موانع توسعه صادرات بيشتر ميباشد ، پس از آن شرایط تولید تون ماهی، در رتبه دوم سپس عامل سیاست‌های دولت و درنهايت عوامل توزیع در رتبه چهارم حائز اهميت مي باشند.
آزمون فرضیات
فرضیه اصلی 1: عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تی استیودنت استفاده می کنیم.
عوامل داخلی شامل عوامل تولیدی و عوامل مدیریتی است . فرضیه های زیر در همین راستا شکل می گیرد:
فرضیه صفر: عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران نمی باشد.
فرضیه مقابل: عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
خروجی آزمون بصورت زیر است:

One-Sample Statistics

N
mean
Std. Deviation
Std. Error Mean
عوامل داخلی
200
3.8027
.74222
.05248

One-Sample Test

Test Value = 3

t
درجه آزادي
مقدار معناداري
ميانگين تفاوتها
95% سطح اطمينان

حد پايين
حد بالا
عوامل داخلی
26.270
199
.000
0.6446
0.4804
1.125
تبیین روش ریاضی این آزمون به صورت زیر است.

= میانگین = 3= نظری ندارم
S= Std. Error Mean= انحراف معیار
n = تعداد نمونه

= درجه آزادی n-1= 200-1=199
نتیجه : چون مقدار P-value برابر صفر و از α که 5 صدم است کمتر می باشد در نتیجه دلیلی برای تایید فرض صفر وجود ندارد.
دو عدد نشان داده شده در ستون حد بالا و پایین مثبت است و شامل صفر نمی باشد ، در نتیجه تفاوت بین حد بالا و پایین مثبت است. یعنی حد پایین برابر 0.4804+3 = 3.4804 بوده و حد بالا برابر1.125+3= 4.125 می باشد.
میانگین این دو عدد 3.8027= بوده که در جدول مشخص شده است. عدد 3 در داده ها نشان دهنده گزینه نظری ندارم، عدد 4 موافقم و و عدد 5 نشاندهنده گزینه خیلی موافقم می باشد. با توجه به اینکه سوالات بصورت مستقیم و مثبت طراحی شده و سوالات معکوس در آن نمی باشد در نتیجه میانگین 3 به بالا نشان دهنده این است که عامل جزو موانع توسعه صادرات می باشد. باتوجه به این توضیحات و اینکه محدوده میانگین عامل بالای 3 می باشد، در نتیجه عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد. اگر این بازه منفی بود میانگین زیر 3 بوده و در نتیجه در این وضعیت عامل مذکور جزو موانع صادرات نبود.
با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود به عبارتی عوامل داخلی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
فرضیات فرعی مربوط به این فرضیه اصلی در زیر آمده است:
فرضيه فرعی 1. عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.
فرض صفر: عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن نمي باشد.
فرض مقابل: عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

نمایشگر4-14– آزمون يک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادي
مقدار معناداري
ميانگين تفاوتها
95% سطح اطمينان

حد پايين
حد بالا
شرایط تولید تون ماهی
2.822
110
.006
.20311
.0458
.0605

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است، در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی عوامل توليد در صنعت کنسروتون ماهی ايران از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
فرضیه فرعی2: عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از از ديدگاه صادركنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.
فرض صفر: عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از ديدگاه صادركنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن نمي باشد.
فرض مقابل: عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از ديدگاه صادركنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن مي باشد.

نمایشگر4-15– آزمون يک نمونه مستقل

مقدار آزمون = 3

t
درجه آزادي
مقدار معناداري
ميانگين تفاوتها
95% سطح اطمينان

حد پايين
حد بالا
عوامل مدیریتی
4.180
110
.000
.29842
.0399
.1570

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است، در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود. به عبارتی عوامل مديريتي صنعت کنسروتون ماهی كشور از از ديدگاه صادركنندگان بالفعل موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
فرضیه اصلی 2: عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
برای آزمون فرضیه اصلی از آزمون تی استیودنت استفاده می کنیم:
عوامل خارجی شامل سیاستهای دولت و عوامل توزیع است . فرضیه های زیر در همین راستا شکل می گیرد:
فرضیه صفر: عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران نمی باشد.
فرضیه مقابل: عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.
خروجی آزمون بصورت زیر است:

One-Sample Test

Test Value = 3

t
درجه آزادي
مقدار معناداري
ميانگين تفاوتها
95% سطح اطمينان

حد پايين
حد بالا
عوامل خارجی
4.489
199
.000
.21111
.1184
.3038

با توجه به اینکه مقدار معناداری کمتر از 5 درصد است در نتیجه فرض صفر رد و فرض مقابل تأیید می‌شود به عبارتی عوامل خارجی شرکت از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع صادرات تون ماهی ایران می باشد.

فرضيه فرعی 3. سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه صادركنندگان بالفعل از موانع توسعه صادرات آن مي باشد.
برای آزمون این فرضیه از آزمون تی استیودنت استفاده می‌شود.
فرض صفر: سياستهاي دولت در خصوص صنعت کنسروتون ماهی از ديدگاه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره موانع توسعه صادرات، توسعه صادرات، موانع توسعه، قابلیت اعتماد Next Entries تحقیق درباره موانع توسعه صادرات، توسعه صادرات، موانع توسعه، عوامل داخلی