تحقیق درباره مطالعات زنان

دانلود پایان نامه ارشد

پاياننامه کارشناسي ارشد رشتهي پژوهش اجتماعي، دانش‏گاه تهران، سال 1384.
– صنعتي شرقي، نادر؛ بررسي أثر جهاني‏شدن فرهنگي بر عرفي‏شدن فردي با توجه به نقش عوامل زمينه‏اي (مطالعه‏اي ميان‏رشته‏اي)، رساله‏ي دکترا رشته جامعه‏شناسي، دانش‏گاه تربيت مدرس، تيرماه 1389.
– عليزاده، رضا؛ بررسي عوامل مؤثر بر عرفيشدن دانش‏جويان (دانش‏گاه فني، انساني و علوم پايه دانش‏گاه گيلان)، پاياننامه کارشناسي ارشد رشته جامعهشناسي، دانش‏گاه تهران، سال 1384.
– غياثوند، احمد؛ بررسي فرآيند جامعه‏پذيري ديني جوانان، پايان‏نامه کارشناسي ارشد رشته جامعه‏شناسي، دانش‏گاه تهران، سال 1380.
– کلاهي، رضا؛ دين در داستان زنده‌گي (مطالعه‌ي تجربه‌هاي روايت شده از دين زيسته)؛ رساله‌ي دکترا رشته‌ي جامعه‌شناسي، دانش‌گاه تهران: شهريور ماه 1392.
– مرشدي، ابوالفضل؛ چندگانه شدن زيست جهان دانش‏جويان و نسبت آن با عرفيشدن آنها؛ مطالعه موردي: دانش‏گاه صنعتي اميرکبير (پليفن تهران)، پاياننامه کارشناسي ارشد رشته‏ي جامعه شناسي، دانش‏گاه تهران، سال 1384.

سخن‌راني‌ها و گفت‌و‌گو‌ها:
– سراجزاده، سيدحسين؛ بهکارگيري مدل در سنجش دين‏داري، متن سخنراني در نشست پنجم سلسلهنشستهاي علمي بررسي و نقد سنجش دين‏داري در ايران، موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانش‏گاه تهران، زمستان1390.
– شريعتي مزيناني، سارا؛ جامعه‏شناسي مدرنيته‏ي ديني، متن سخنراني در گروه جامعه‏شناسي دين، انجمن جامعه‏شناسي ايران، سال 1385.
– فاضلي، نعمتالله؛ تحولات حافظهي تاريخي در ايران، متن سخنراني در پژوهشکده تاريخ اسلام، خرداد 1392.
– ملکيان، مصطفا؛ متن گفت‌و‌گوي غير رسمي با مصطفا ملکيان در باب عقلانيت و تعبد، تهران: بهار 1393.
– ــــــــــــ؛ متن گفت‌و‌گوي غيررسمي با مصطفا ملکيان در باب تاريخ‌چه‌ي معنويت‌هاي نوپديد در ايران، تهران: زمستان 1392.

ب. منابع انگليسي:
Books:
– Eliade, Mircea (1987). The Encyclopedia of Religion, Vol. 10, Macmillan Publishing Compamy, 866 Avenue, New York, NY, 10022.
– Kropf, Richard W, (1990). FAITH: SECURITY & RISK: The Dynamics of Spiritual Growth, Published by Paulist Press, Mahwah, New Jersy.
– McGuire B. Meredith (1981). Religion: The Social Context.(c) Wadworth Publishing Company, Belmont, California, A Division of Wadsworth, Inc.
– Roberts, Keith A. (1990), Religion in Sociological Perspective, Second Edition, (c) Wadsworth Publishing Company Belmont, California 94002 , a Division of Wadsworth, Inc.

Articles:
– Bradley, L. R. (1983). An exploration of the relationship between fowler’s theory of faith development and myers briggs personality type. Doctoral dissertation, ohio state university.
– Corcoran, Henry A. (2007). A synthesis of narratives: Religious undergraduate students making meaning in the context of secular research university. Doctoral dissertation in philosophy, university of Denver.
– Gervais, Will M. Norenzayan, (2012). Analitic Thinking and Religious Disbelief, Science Magazine, Vol 336, published by the American Association for the Advancement of Science, 1200 New York Avenue NW, Washington, DC 20005.
– Joens, R. Keneth (1978). Paradigm Shift and Identity Theory: Alteration as a Form of Identity Management. Identity and Religion, Hans Mol, ed. London: Sage Studies in International Sociology, pp. 59-82.
– Leak, G. (2008). Factoral Validity of the Faith Development Scale. The International Journal for the Psychology of Religion, 18 (2) pp 123 ff.
– Segady, Tomas W. Shirwadkar, Swati, (2012). The Changing of Gods: Religion, Religious Transformation and the Indian Immigrant Experience, Sociology Mind, Vol.2, No.4, 428-434.
– Small, L. J. (2008). College stuent relilgious affiliation and spiritual identity: A qualitative study. Doctoral dissertation, University of Michigan.
– Whittmore, Robin, Chase, Susan K, Mandle, Carol Lynn, (2001). Validity in Qualitative Research, QUALITATIVE HEALTH RESEARCH, vol. 11 No. 4, July 2001 522-537, (c) 2001 Sage Publications.

پيوست‌ها

نمونه‌ي متن تحريريافته‌ي يکي از مصاحبه‌ها

الف) اختصارات:
= ? مصاحبهکننده
– ? مشارکتکننده
/ …. ? جايي که مشارکتکننده حرف مصاحبهکننده را قطع ميکند و سخن مصاحبهکننده ناتمام ميماند.

ب) اطلاعاتي دربارهي مشارکت کننده (اين اطلاعات در پايان مصاحبهگردآوري شده است):
مورد، دختري 28 ساله و مجرد است که دانشجوي مقطع کارشناسي ارشد رشتهي مطالعات زنان – گرايش حقوق زن در اسلام در دانشگاه خوارزمي تهران است. وي متولد شهر تسوج (از توابع استان آذربايجان شرقي با 6 تا 7 هزار نفر جمعيت) است. پدرش بازنشسته و مادرش خانهدار است و جمعن سه خواهر دارد و فرزند ارشد خانواده است. در سال 1384 براي ادامهي تحصيل در مقطع کارشناسي وارد دانشگاه الزهرا شد.

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلمات کلیدی نکاح منقطع، حمایت خانواده، قانون حمایت خانواده Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی