تحقیق درباره مدیریت سود، روش‌شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

صورت زير:
بين تغیر هیئت‌مدیره و مدیریت سود همبستگي معنی‌دار وجود ندارد. H 0 : ρ= 0
بين تغییر هیئت‌مدیره و مدیریت سود همبستگي معنی‌دار وجود دارد. H 1 : ρ≠ 0
بين خطای پیش‌بینی سود و مدیریت سود همبستگي معنی‌دار وجود ندارد. H 0 : ρ= 0
بين خطای پیش‌بینی سود و مدیریت سود همبستگي معنی‌دار وجود دارد. H 1 : ρ≠ 0
بين تغییر هیئت‌مدیره و خطای پیش‌بینی سود همبستگي معنی‌دار وجود ندارد. H 0 : ρ= 0
بين تغییر هیئت‌مدیره و خطای پیش‌بینی سود همبستگي معنی‌دار وجود دارد. H 1 : ρ≠ 0
ـ تعيين سطح زير منحني:
H 0 و H 1 كه حسب مورد آزمون t يا z استفاده ميگردد، كه در اين پژوهش با توجه به دو متغير بودن فرضيه و نوع همبستگي آن از ضريب همبستگي پيرسون و نيز از آزمون t استيودنت در سطح اطمينان 95 درصد (سطح خطا 5 درصد) به منظور آزمون معنی‌دار بودن رابطه همبستگي بين دو متغير استفاده شده است.
3 ـ به طور معمول دو نوع ريسك يا خطا وجود دارد:
خطاي نوع اول (ريسك α ): كه در اين خطا ما به اشتباه فرض H0 رد ميكنيم درحالی‌که بايستي فرضيهH پذيرفته ميشود.
خطاي نوع دوم (ريسكβ ) در اين خطا نيز فرضيه H 1 غلط ميباشد و بايستي رد شود، درحالی‌که به اشتباه پذيرفته ميشود. جدول اين آزمون به صورت زير ميباشد:

5 ـ تصميمگيري
اگر t محاسبه‌شده در ناحيه H 1 دنباله سمت راست يا چپ قرار گيرد نظر به برگزيدن 5% = a با اطمينان 95% ميتوان پذيرفت كه بين دو متغير x و y ارتباط معنيدار و در صورتي كه در ناحيه H 0 قرار گيرد ميتوان گفت كه رابطه معنيداري بين x و y وجود ندارد. (آذر و مؤمني، 1385، ص 209 ـ 201) .
10-3- نرم‌افزارهای تجزيه و تحلیل
همان طوري که قبلاً اشاره شد اطلاعات مورد نیاز پس از گردآوری ، در صفحه گسترده نرم‌افزار Excel جمع‌بندی و به منظور و تحلیل نهايي آماده گرديد، سپس به کمک نرم‌افزارSPSS نسخه19تجزيه و تحلیل نهايي مورد نیاز انجام شد.
11-3. خلاصه فصل سوم
در اين فصل روش‌شناسی تحقيق مورد بررسي قرار گرفته است. تحقيق حاضر از نوع تحقيقات تجربي است و با توجه به اينكه از اطلاعات تاريخي براي آزمون فرضيات استفاده شده است در دسته تحقيقات پس رويدادي قرار می‌گیرد. سؤالات اين تحقيق:
1. آیا سال تغییر هیئت‌مدیره بر مدیریت سود اثری دارد؟
2. آیا میزان مدیریت سود بر خطای پیش‌بینی سود اثری دارد؟
3. آیا خطای پیش‌بینی سود با سال انتصاب هیئت‌مدیره در ارتباط است؟
و براي پاسخ‌گویی به اين سؤالات سه فرضيه تدوين شده است. جهت رد يا تأیید فرضيه از آزمون (t) بهره گرفته شده است. جهت بررسي معناداري مدل رگرسيون از آزمون (F)، براي تبيين ميزان تغييرات متغير وابسته كه از متغیرهای توضيحي ناشي می‌شود، ضريب تعيين تعدیل‌شده مورد استفاده قرار گرفته است. از آزمون دوربين واتسن براي بررسي وجود يا عدم وجود خود همبستگي بين جزء خطاها در مدل هاي رگرسيوني استفاده شده است. اهميت آزمون دوربين واتسن در اين است كه اگر چه مدل در آزمون t وF هر دو مورد قبول باشند ولي به واسطه وجود خود همبستگي بين جزء خطاها نمی‌توان به نتايج تحقيق اطمينان كامل داشت. برازش مدل هاي رگرسيوني با استفاده از نرم‌افزار SPSS 19 انجام يافته است.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده‌ها

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، مدیریت سود Next Entries دانلود پایان نامه ارشد با موضوع پایگاه اقتصادی، مراقبتهای بهداشتی، بهداشت و سلامت