تحقیق درباره مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط

دانلود پایان نامه ارشد

پروژه های جهانی بپردازند.
Clearinghouse:
نمونه اي از سيستم مديريت يكپارچه اطلاعات و دانش مدل ارائه شده که در سمينار فناوري اطلاعات در كشاورزي آگوست 2008 توكيو رونمایی شد. و نمونه خوبی از انطباق فناوری اطلاعات به عنوان ابزاري براي ساماندهي تحقيقات كشاورزي و توزيع اطلاعات، می باشد.]21[
agris يا سيستم اطلاعاتي كشاورزي جهاني، بانك داده جامع و جهاني است که سرعت تواني رشد اطلاعات در آن به اضافه پراكندگي اطلاعات درون نرم افزارهايي با فرمتهاي متفاوت و همین طوركمبود استاندارد ها و ابزارهاي مدلسازي يكپارچه در آن، منجر به توليد سيستم clearinghouse شد.]19[
این سیستم جهت ارتقاء اشتراك دانش و تبادل اطلاعات وتسهيل همكاري ها وجهت هماهنگ كردن تلاشهاي قبلي در راستاي همين پروژه به وجود آمد.
پروژه ERA-PG:
مهندسي ژنتيك گياهي پروژه اي سنگين با 80 ميليون يورو بودجه.
با انتشار بهترین عملکردها نظير فعاليتهاي همبند، استخر منابع، رواج رويه هاي مديريتي متداول….اروپا را به رهبري مطالعات ژنتيك جهان مي رساند.
ERA-PG در 5 بسته كاري
1)ابزارهايي براي مبادلات اطلاعاتي به عنوان مبنايي براي تاسيس پروژه.
2)فرموله سازي فعاليتهاي راهبردی كه به اين طراحي منجر مي شوند.
3)درگيري در پياده سازي برنامه هاي راهبردی همبند و همگن.
4) تمركز روي سازمان دهي مطالعات آتي ژنتيك گياهي در اروپا.
5) فعاليتهاي مديريتي را منطبق و منظم مي كند.
مدیریت سیستم های اطلاعاتی در این پروژه تعيين مي كند چه پايگاه دانشي لازم است و بهترين فرصتها كجاست، تعيين مي كند نيازهاي اروپا در چيست ودر تكميل برنامه هاي كنوني با بازارها و همكاري هاي بالقوه آتي نوآوري مي كند. همچنین كمك مي كند اطمينان حاصل شود تحقيقات انجام شده فشارهاي علمي و اجتماعي پيش رو را پوشش داده است.
• راهي به سوي تحقق يك منطقه تحقيقاتي اروپايي مي گشايد.
• فناوری اطلاعات براي بانک داده ای از پروژه هاي در حال اجرا.
• نظارت دوره اي بر وضعيت تحقيقات جاري در جلسات طوفان مغزي بين المللي.
• آماده كردن يك صفحه سفید، در مورد آينده تحقيقات ژنتيك گياهي .
• سامان دهي كنسرسيوم در سطح فنی شبكه.
• مديريت اداري، مالي، قراردادها و حقوقي كنسرسيوم.
• مديريت دانش و ديگر فعاليتهاي نو آورانه.
• نگهداري از ارتباطات اينترنتي كميسيون.
جدول2-2- تکامل سیستمهای اطلاعاتی کشاورزی
ابزار

رویکرد:
انواع:
کاربردها:
سیستمهای مستقل و تنها
مدل سازی
سطح مزرعه
سطح کشتزار
شبیه سازی
تصمیم یاری
سیستمهای کامپیوتری مجهز به ابزارهای حس گر
کشاورزی دقیق
سطح مزرعه
سطح منطقه

کنترل و نظارت
تصمیم یاری
مدیریت منابع ومدیریت آفات
مدل سازی

GIS به کمک سیستم های اطلاعاتی مجتمع
کشاورزی هوشیار
سطح مزرعه
سطح منطقه
سطح ترابری

مدیریت منابع
مدیریت آفات
پیش بینی
کنترل موجودی
کنترل مخاطره
برنامه ریزی هماهنگ
تصمیم یاری
اینترنت و موبایل
کشاورزی الکترونیک
سطح مزرعه
سطح منطقه
سطح ترابری
سطح زنجیره تامین

مدیریت منابع
مدیریت آفات
پیش بینی
کنترل موجودی
کنترل مخاطره
برنامه ریزی هماهنگ
تصمیم یاری
برنامه ریزی بازار
محیطهای چند عاملی
کشت و صنعت هوشمند
(زنجیره تامین یکپارچه)
سطح مزرعه
سطح منطقه
سطح ترابری
سطح زنجیره تامین
سطح صنعت

مدیریت منابع
مدیریت آفات
پیش بینی
کنترل موجودی
کنترل مخاطره
افزایش کارایی و اثر بخشی
برنامه ریزی هماهنگ
تصمیم یاری
شبکه های اطلاعاتی سراسری –تخصصی کشاورزی
کشاورزی جهانی
سطح مزرعه
سطح منطقه
سطح کشور
سطح صنعت
سطح ترابری
سطح جهانی
مدیریت راهبردی جهانی
مدیریت منابع جهانی
مدیریت آفات جهانی
پیش بینی جهانی
کنترل مخاطره جهانی
برنامه ریزی هماهنگ
تصمیم یاری جهانی
مطالعات جهانی

منبع:یافته های تحقیق

3-2 کاوش قوانین انجمنی بین سبک های کشاورزی و رفتار مصرف کنندگان سبزیجات بوته ای در ایران ،کاربردی از نسل اول
از آنجا که در تولیدات کشاورزی فاصله عمده ای میان تولید کننده و مصرف کننده به لحاظ سطوح زنجیره تامین و فاصله زمانی تولید تا مصرف وجود دارد، تحقیقات کمی روی اثرات سبک های کشاورزی بر دیگر سطوح زنجیره و خصوصا رفتار مصرف کنندگان، صورت گرفته است. از همین روست که به طور کلی در مورد مدیریت ارتباط با مشتریان در بخش کشاورزی گرایش تحقیقاتی زیادی وجود ندارد. در این مطالعه با بکارگیری شیوه های آماری و داده کاوی، سعی در کاوش قوانین انجمنی بین مولفه های کشاورزی نظیر کشت ارگانیک، کشت کم هزینه و اثر آن روی مصرف محلی و سراسری سبزیجات بوته ای در ایران هستیم.
1-3-2 داده کاوی در مدیریت ارتباط با مشتری
از طریق کاوش داده های بازار و مصرف کنندگان می توان هوش داده ای تجاری به دست آورد و مزیت رقابتی عصر کنونی به هوش تجاری وابسته است. علاوه بر سیستم های تصمیم یار که تاریخچه گرا بودند و در گرفتن تصمیم از گذشته استفاده می کردند به کمک داده کاوی و انبارهای داده، مدیریت ارتباط با مشتری به یک ایجاد کننده مهم مزیت رقابتی مبدل شده است. از دید معماری مدیریت ارتباط با مشتریان دو جنبه عملیاتی و تحلیلی دارد.37. جنبه عملیاتی، اتوماسیون کارهای ارتباطی در شرکت است و در جنبه تحلیلی، تحلیل ویژگی ها و رفتارهای مشتری برای پشتیبانی از استراتژی های مدیریت ارتباط با مشتریان است. در یک اقتصاد مشتری محور ابزار بازار یابی خوب و پشتیبانی در تصمیمات مختلف CRM38، داده کاوی است.39 .
از داده کاوی برای پیش بینی آینده و رفتارهای آینده مشتریان، تدوین کمپین نرم افزاری و اتخاذ تصمیمات فعالانه (در مقابل تصمیمات منفعلانه که سیستم های تصمیم یار ارائه می دادند) که به جذب مشتری و افزایش وفاداری او می انجامد، استفاده می شود.
2-3-2 کاربرد مدیریت ارتباط با مشتری در صنعت کشاورزی
برای مطالعه پیرامون ادبیات موضوعی کاربرد ابعاد مدیریت ارتباط با مشتری، در صنعت کشاورزی به مجله هایی که عمدتا در زنجیره تامین محصولات کشاورزی فعالند از صنایع غذایی تا کشاورزی و مجله هایی که در رابطه با مدیریت ارتباط با مشتریان فعالند روی آوردیم. بدین نحو که با جستجوی کلمات کلیدی نظیر Organic Consumer، CRM، ASC،lean Agricultural Production و ترکیب این کلمات ، پایگاه داده Science direct را به دنبال مجله ها و مقالات در این رابطه جستجو کردیم.نتیجه کار را می توان در جدول 4 ملاحظه کرد:

جدول 3-2 برخی از گرایشات تحقیقاتی حوزه بازارشناسی در کشاورزی
نگرش مصرف کننده
ترجیحات مصرف کننده
رفتار مصرف کننده
بخش بندی مشتریان
توقعات مصرف کننده
بازاریابی و تبلیغات
[27]درک مصرف کننده از غذاهای ارگانیک در بانگوک 2008
[28] گرایش نظام سلامت و ادراک از کیفیت در کشور نروژ
[29] پول را در جایی می گذارند که دهانشان کار می کند، گرایش مصرف کننده و تولید کننده به مصرف غذاهای سالم
[30]
شبکه های پخش نان در استرالیا و سلامت نان 2010
[31]
ارزش طبیعی بودن در کشاورزی ارگانیک 2007
[32]
مقایسه انگیزه های بین قاره ای در اروپا و گرایش مصرف کنندگان طبیعی 2011
[33] آگاهی مصرف کنندگان از محصولات طبیعی در اسپانیا 2009
[34]
انگیزش وگرایش خرید به غذاهای ارگانیک در تایوان 2008
[35] گرایش به پرداخت برای غذای طبیعی در 2010

[36] تقاضا برای غذاهای طبیعی در جنوب ایتالیا یک مدل انتخاب متمایز 2008

[37]اطلاعات مصرف کننده در مورد تولید طبیعی و گرایش مصرف کننده برای پرداخت 2010
[38] ترجیحات مصرف کننده برای صفات اخلاقی حقوقی غذاهای طبیعی 2010
[39] مسیر تحلیل فاکتورهای غذاهای طبیعی در بین مصرف کنندگان استرالیایی 2004

[40] ویژگی تقاضا برا اشباع بازارهای غذای طبیعی مقایسه انگلستان و دانمارک 2008
[41] تشویق و انگیزش مشتریان به خرید غذای طبیعی 2010
[42] فاکتورهای موثر برای مخالفت با بیوتکنولوژی بین مصرف کنندگان استرالیایی2005

[31] مدلسازی فاکتورهای موثر بر خرید کود ارگانیک در نواحی روستایی مصرف کنندگان ایسلندی 2010

[32] ترجیحات شخصی موثر بر خرید گوشت تازه 2011
منبع:یافته های تحقیق
4-3-2 : روش شناسی در این مقاله:
در این مقاله با جمع آوری داده های مربوط به 27 سال تولید محصولات در 30 استان مختلف از سایت وزارت کشاورزی و همچنین داده های 9 سال مربوط به سبک کشاورزی شامل جزئیات کاشت و داشت و براشت و استفاده از نهاده های کشاورزی چون کود و سم وعلف کش و همچنین روشهای آبیاری و میزان تجهیزات کشاورزی در استانهای مختلف و نمونه داده های مصرف یک ماهه در استانهای مختلف از مرکز آمار ایران ، پایگاه داده ای بر مبنای اطلاعات دفتر آمار و اطلاعات وزارت جهادکشاورزی تدوین شده است.
در مرحله بعد، داده های مربوط به هزینه در اثر تورم طی سالیان مختلف هم معنی و هم وزن نیستند. لذا نرخ تورم در داده های هر سال تاثیر داده می شود.
سپس جداول مختلفی ازپایگاه داده ادغام می شود تا برای هر استان همه داده های مربوط به سبک کشاورزی در کنار داده های مربوط به مصرف قرار بگیرد.
سپس روی هر یک از مولفه های هزینه و مصرف خوشه بندی اعمال می شود تا داده ها به صورت الگوهای شفاف تری در بیایند و اعمال قوانین انجمنی روی خوشه ها باشد.
در نهایت بین خوشه های ایجاد شده برای هر کدام از فیلدها ، الگوریتم APRIORI و GRI جهت کشف قوانین انجمنی جاری در بین الگوهای مصرف، استفاده می شود.
5-3-2 نتایج مطالعه فوق:
یافته ها نشان می دهد در مورد پیاز، رفتار مصرف کنندگان چندان وابسته به شرایط نیست و در واقع یکنواخت است. اما در مورد سیب زمینی و گوجه فرنگی و سایر سبزیجات بوته ای در مناطقی که تولید کم هزینه تر است، مصرف محلی بیشتر است. نتایج داده کاوی اطلاعات نهفته در میان داده ها را نمایش می دهد. در حوزه کسب و کار برای تولید کننده مفید خواهد بود که بداند در هر قسمت از منحنی مصرف چه نوع رفتاری برای تولید مناسب است و برای بازاریابان هم جالب خواهد بود که با ترویج مصرف محصولات سالم می توان سودآوری کشت ارگانیک را بالا برد. همچنین حین روشهای تولید برای کشاورزان جالب خواهد بود که در صورت آبیاری آماده سازی زمین به طور کامل کشت ارگانیکشان بهتر جواب خواهد داد.
4-2 زنجيره تأمين
در دهه 1950 و 1960 بيشتر توليد كنندگان بر توليد انبوه جهت كمينه نمودن هزينه توليد هر واحد، به عنوان استراتژي عملياتي اصلي تأكيد داشتند. توسعه محصول جديد به كندي صورت مي‌‌‌گرفت و منحصراً متكي به تكنولوژي‌هاي خود سازمان و ظرفيت آن بود. براي حفظ تعادل در جريان توليد، براي عملياتي كه گلوگاه توليد بودند، موجودي نگهداري مي‌‌‌شد كه اين منجر به سرمايه‌گذاري زياد در موجودي در جريان ساخت مي‌‌‌گرديد. تسهيم تكنولوژي و تخصص با مشتريان يا تأمين كنندگان، غيرقابل قبول و داراي ريسك بالا به شمار مي‌‌‌رفت. در اين دوره تأكيد خيلي اندكي روي شراكت راهبردی و تعاملي خريدار و تأمين كننده شده است. خريد به عنوان پشتيباني كننده توليد شمرده مي‌‌‌شد و مديران توجه اندكي را به موضوعات مربوط به خريد مي‌‌‌نمودند. 40. در دهه 1970 برنامه‌ريزي منابع توليد معرفي شد و مديران به اثر موجودي كالاي در جريان ساخت بر هزينه توليد، كيفيت، توسعه محصول جديد و زمان تحويل پي بردند و بدين ترتيب به مفاهيم جديد مديريت مواد براي بهبود عملكرد سازمان خود پناه آوردند.
تشديد رقابت جهاني در دهه 1980، سازمانهاي در تراز جهاني را مجبور به ارائه محصولاتي با قيمت پايين، كيفيت بالا و قابليت اطمينان و انعطاف پذيري بالاتري در طراحي نمود و توليد كنندگان از توليد به هنگام و ديگر ابتكارات مديريتي براي بهبود اثربخشي توليد خود استفاده نمودند. در محيط توليد JIT، توليد كنندگان به اهميت و منافع بالقوه شراكت و تعامل در روابط خريدار – فروشنده پي بردند. مفهوم مديريت زنجيره تأمين هنگامي كه توليد كنندگان، شراكت راهبردی با تأمين كنندگان مستقيم خود را تجربه نمودند، بوجود آمد. علاوه بر متخصصان تداركات،

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره مدل سازی، شبیه سازی، مفهوم شناسی Next Entries تحقیق درباره زنجیره تامین، زنجیره ارزش، محصولات کشاورزی