تحقیق درباره مدل سازی، شبیه سازی، مفهوم شناسی

دانلود پایان نامه ارشد

ارتباط با سایر گزینه های مدیریت زمین دارند.این مطالعه قابلیتهای پیش بینی پاسخ محصول تحت تغییرات خاک و مدیریت زمین را به کمک تکنیک های مدلهای خطی کلی ،شبکه های عصبی مصنوعی و درختان رگرسیون، ارزیابی می کند.نتایج حاصل از تکنیک مدلهای خطی کلی از بقیه ضعیف تر بود و درخت رگرسیون از همه قوی تر بود.
سینگل و همکاران20 ]9[، کل تولید چغندر قند را به ناحیه های همگن اقلیمی تقسیم کرده اند و با استفاده از داده های وسیع و نظرات کارشناسان، این ناحیه ها را به عنوان واحدهای شبیه سازی حین سیستم و ورودی مدل به کار می برند.جمع داده های سطحی برای هر اقلیم به دست آمده .آبیاری طبق راهبرد ناحیه ای و با لحاظ محدودیت های کاربرد آب شبیه سازی شده است.شبیه سازی محصول زراعی که در سال جاری رشد می کند با اطلاعات 10 فصل قبل تکمیل شده است.انتخاب فصول بر مبنای دورنمای اقلیمی بوده است.
در دهه 1980 عده زیادی از دانشمندان در دانشگاه وگنینگن21 ، هلند در توسعه و کاربرد مدل های محصولات زراعی در گیر شدند.که خلاصه ای از دستاوردهای آنها را ملاحظه می کنید:

2-2-2-نسل دوم:کشاورزی دقیق
در این نوع کاربرد مفاهیم کشاورزی دقیق از طریق تجهیز و به کارگیری ابزارهای سنجشی، حس گر ها و نرم افزارها پیاده می شود. این نوع پیاده سازی عموما در سطح مزرعه است و در بهبود بخشی از فرایند ها موثر است.این نسل از کشاورزی دقیق به بهینه سازی سراسری نمی پردازد و دید کلان ندارد.
در همین راستا ، مفاهیم سیستم های اطلاعاتی و تصمیم یار هم مورد توجه قرار گرفته اند و برای تدوین سیستم های تصمیم یار تلاشهایی جهت ارائه چهارچوب صورت گرفته است.مقاله زیر نتیجه یکی از این تلاشهاست.
• مدلی از اتخاذ تصمیم و جریان اطلاعات برای کشاورزان اطلاعات گرا . فونتاس22 و همکاران، مدلی مبتنی بر سیستم را در مقاله خود تشریح کردند که فرایند اتخاذ تصمیم کشاورزان را در کارهای عملی اطلاعات گرا و همین طور نقش آن در کشاورزی دقیق را تشخیص می دهد .یک روش شناسی مشارکتی توسعه داده شده است که در آن مدیران مزارع فرایند اتخاذ تصمیم خود را در یک بیانیه تصمیم خلاصه به همراه اطلاعات ضمیمه مورد نیاز تجزیه می کنند.]9[
• دیوید پارسون23 و همکاران، یک سیستم شبیه سازی برای بررسی تعامل دامداری و کشاورزی و منابع طبیعی ارائه کردند.یک مدل تجمیع دام و کشت برای ارزیابی درآمدها .نتایج نشان داد که در سیستم های مختلط در آمد از سیستمهای تخصصی بیشتر است.مدل های مشابه برای آموزش تحلیل سناریو و ارزیابی اثرات قابل توسعه است]10[
• تکنولوژی حس گر ها برای تولید محصولات تخصصی و دقیق اس لی24 و همکاران 2010پرورش محصولات تخصصی متاثر از فاکتورهایی چون حاصل آوری محصول ویژگی های خاک و غنای آن.غنای محصول زراعی حجم سایبان محصول و محتوای آب با شرایط آفات و این فاکتورها می توانند از طریق انواع حسگرها اندازه گیری شوند.]11[
تکنیک های حس گری برای تشخیص زیست توده های محصول و علف های هرز و ویژگی های غنای خاک پیشرفتهایی هستند که می توانند داده های مورد نیاز برای مدیریت خاص محل25، را فراهم کنند.تکنیکهای حس گری برای تشخیص بیماری و وضعیت آبیاری گیاه بر مبنای تعاملات پیچیده بین گیاه و حسگر هستند که آن را برای پیاده سازی در سطح مزرعه پیچیده تر می کند .این تکنیک ها در کشاورزی دقیق کاربرد دارند.]12[
3-2-2 نسل سوم:سیستمهای اطلاعاتی جغرافیایی در کشاورزی دقیق
از ویژگی های این نسل ارتقای مدل سازی ها به سطوح بیرون از مزرعه و حتی بیرون از شهر می باشد. مدل سازی چند مقیاسی که مقیاسهای مختلف از سطح مزرعه تا منطقه گرفته تا مقیاسهای زیست محیطی و اقتصادی اجتماعی را با هم لحاظ می کنند.پیشرفتهای فن آوری که برد تصمیمات را به شدت افزایش داده است.سنسورهای بدون سیم و فن آوری 26 RFID به مدد فرایند ها و روش شناسی های این نسل آمده اند. مدل سازی با پشتیبانی سامانه های اطلاعات جغرافیایی سنجش از دور ،مدل سازی کاربری اراضی ، مدل سازی جهت طراحی کامل مزرعه از مدل سازی های این نسل اند.
این نسل:مديريتي جديد از تخصيص نهاده ها در توليد محصولات زراعي مي باشد كه با به كارگيري سيستم هاي ناوبري ماهواره اي، سخت افزارها، نرم افزارهاي رايانه اي، مديريت نهاده هاي توليد بر اساس ويژگي ها، نيازها و پتانسيل مكاني نقاط مختلف مزرعه با هدف كاهش ضايعات، افزايش درآمد و حفظ محيط زيست اجرا مي گردد.
ابداع و توسعه فن آوري و ابزار تشخيص، سنجش و پردازش تغييرات مكاني ويژگي هاي كمي و كيفي خاك و محصول به كمك سيستم هاي ماهواره اي ناوبري جهاني27، (GNSS) نظير سيستم آمريكايي مكان يابي جهاني28 (GPS)، سيستم روسي ماهواره اي ناوبري جهاني (GLONASS)، ماهواره فرانسوي Spot و يا ماهواره آمريكايي Landsat مجموعه اي توانمند از ابزار و روشهاي مديريت جديدي به نام SSF را فراهم نموده است كه به كشاورز اجازه مي دهد تا تغييرات درون مزرعه اي را سنجش و تحليل نموده و تخصيص نهاده ها را متناسب با استعداد و نياز مختلف مزرعه بهينه سازد.]13[،]21[

در 2004 ژنگ29 و همکاران مدل سازی پیش گویی کننده از محصول ارائه کردند.با تجمیع یک درخت تصمیم با GIS. خروجی درخت تصمیم در مورد پیش بینی سالانه یا فصلی را به GIS می دهیم،GIS در برآورد محصول برای هر هکتار کمک می کند و پیش بینی ها را به فضای خارجی نگاشت می کند.]20[

4-2-2 نسل چهارم :کشاورزی الکترونیک:
در کاربردهای سیستم های اطلاعاتی که متعلق به نسل چهارم است ، قابلیت های ارتباطی و اطلاعاتی عصر اطلاعات در مدل سازی ها هم به کار گرفته شده است و از اینترنت استفاده موثرتری شده است به عنوان مثال:
• برای تدوین سیستم های مدل سازی رویکرد پیمانه ای به کار رفته است.مور30 و همکاران، چهارچوبی سلسله مراتبی برای ارتقای این مدل سازی ها و تدوین پروتکلی جامع، ارائه کرده اند.که مهمترین ویژگی آن استفاده موثرتر از فناوری اطلاعات و31 XML جهت ارتقای هماهنگی و یکپارچگی است.آنها در مقاله خود آورده اند:
“رویکرد پیمانه ای برای شبیه سازی ،مزیتهای بی شماری جهت کاربرد در حوزه کشاورزی دارد.خصوصا استفاده مجدد معادلات مدل ها در محتویات مختلف با واسطهای کاربری مختلف، پیکر بندی ساختار مدلی که برای مساله خاص مناسب باشد و تسهیل همکاری بین تیم های مختلف مدل سازی و کاربرد تبادل پیام با XML این همکاری را فراهم می کند.”]14[
• شبیه سازی مبتنی بر مفهوم شناسی در مدل سازی سیستمهای کشاورزی توسط هواردبک32 و همکاران ارائه شده است.رویکرد مبتنی بر مفهوم شناسی در مدل سازی به کمک وب و ابزارهای طراحی بصری و مفهوم شناسی برای نمایش همه معادلات و نشانه ها جهت تشریح مدل به کار می آید.نتایج نشان داد که این مدل مزایای زیادی دارد از جمله:در نمایش ساختار مدل ،معادلات و نشانه ها در تشریح مدلهای پیچیده،در تولید کد شبیه سازی کارا از تعریف مفهوم شناسی مدل به طور اتوماتیک . همین طور کاربرد های بالقوه در اتصال اتوماتیک مدل ها و داده ها با استفاده از استدلال کننده های مفهوم شناسی برای جستجوجهت مدل ها و تولید نمونه های مدل از اصول کلی و کشف شباهتها و تفاوتهای مدلها دارد.]15[
• سیستم تصمیم یار مفیک33 از وب و تلفن همراه برای تهیه یک سیستم تصمیم یار برای گیاهان زراعی اصلی استفاده کرده است]16[
امروزه سیاست گذاران و کشاورزان با چالش ساختاریابی مجدد کاربری اراضی روبرویند. به عنوان یکی از عواقب قوانین بازار آزاد که از سیاستهای فعلی منتج شده است.در بسیاری موارد زمین کشاورزی اساسا با مزروعاتی پر شده است که برای دهه ها کشت می شده اند و انتخاب گزینه های دیگر مساله پیچیده ای به نظر می رسد.بیشتر به خاطر کمبود پیشنهاداتی که نیاز بازار را بپوشاند و تجربیات کشاورز را هم اقناع کند.بنابراین باز ساختار دهی زمین کشاورزی و تشکیل یک کشت و زرع پایدار و متوازن مبتنی بر تقاضای بازار فعلی به یک حوزه تحقیقاتی مهم مبدل شده است.مقاله حاضر یک سیستم مبتنی بر وب تصمیم یار را پیشنهاد می دهد که کشاورز را در فرایند تصمیم گیری برای انتخاب مزروعات جایگزین راهنمایی می کند.سیستم در کل دوره کشت و قبل از آن کشاورز را با در میان گذاشتن اطلاعات مورد نیاز با اوهمراهی می کند.سیستم پیشنهادی خدماتی از طریق تلفن همراه دارد چرا که نفوذ موبایل نرخ زیادی در میان جمعیت هایی چون کشاورزان دارد.تحلیلها طراحی و پیاده سازی سیستم پیشنهادی و همین طور ارزیابی آن بحث شده است. سیستم های تصمیم یار مشتمل بر Gis34 ،نرم افزار مدل کننده رشد ،نرم افزار مدل کننده اقتصادی ،نرم افزار مدل کننده تصمیمات مدیریتی نرم افزار مدل کننده فرایندهای محیطی هم هستند .یک تصمیم یار مدرن می تواند سیاستگذاران و کشاورزان را مشاوره بدهد.]16[
پیمانه های سیتم تصمیم یار مفیک می توانند تصمیمات ساخت یافته و نیمه ساخت یافته را پوشش دهند.پیمانه ها اطلاعاتی راجع به کاشت ، شبیه سازی و پیش بینی مدلهای عموما مورد علاقه و سیستم های خبره برای کنترل آفات و انتخاب کشت دارند.
پیمانه های مشترک :
ارزیابی و مدیریت مخاطره
مدیریت آبیاری
مدلسازی رشد گیاه
پیمانه های نرم افزاری مفیک
پیمانه پروفایل کاربر(کشاورز)،پیمانه سیستم اطلاعات جغرافیایی ،پیمانه سیاستهای کشاورزی ،پیمانه پروفایل بازار ،پیمانه کشت
پیمانه توصیه کننده ،پیمانه تعامل ]16[
5-2-2 نسل پنجم:فن آوری عاملها و زنجیره تامین یکپارچه در کشاورزی
این نسل در حیطه روش شناسی از روش شناسی های زنجیره تامین بهره مناسبی برده است و برای همگام نمودن فن آوری با این روش شناسی از فن آوری های موبایل از قبیل عاملهای نرم افزاری و سخت افزاری پویا بهره مند شده است.این نوع کاربرد سیستم های اطلاعاتی بیشتر در کشت و صنعت های مجتمع کاربرد دارد. مگنانی35 در مهندسی صنایع غذایی مقاله ای چاپ کرده است که از فناوری اطلاعات در مدیریت ترابری انگور در صنعت مشروبات الکلی بهره برده است و نمونه زیبایی از کاربرد عاملهای هوشمند در عملیات کشاورزی و سپس ترابری مشروبات است.
• توربورن36 ، چهارچوبی مفهومی برای سیستم های تصمیم یار کشاورزی ارائه کرد. رویکردهای مشارکتی در توسعه سیستم های تصمیم یار کشاورزی اکثرا روی انجام مشارکت یا مساله اجرا متمرکزند در حالی که سیستم های تصمیم یار هنوز با ذی نفعان اصلی منطبق نشده اند. و به رویکردهای تئوری که بحث ها و فرایندهای اجتماعی درگیر در مشارکت و اجرا را معین می کند نپرداخته اند. برای اینکه کاربرد سیستم های تصمیم یار به اوج خود برسد درک مفهومی بیشتری از چگونگی همکاری ذی نفعان در توسعه مشارکتی سیستم های تصمیم یار مورد نیاز است. و به این منظور چهارچوبی مبتنی بر مفاهیم حوزه مطالعات دانش و فن آوری معرفی کرده ایم. این چهارچوب اهمیت ارزش وآموزش اجتماعی را برای توسعه مشارکتی سیستم های تصمیم یار برجسته می کند. چرا که بر مرور دیدگاه های مختلف مشارکت کنندگان در مورد سیستم های کشاورزی موجود در سیستم تصمیم یار می پردازد. این چهارچوب تعریف گسترده ای از موفقیت در توسعه مشارکتی ارائه می دهد. و اهمیت بیشتر را به آموزش حین فرایندهای مشارکتی در مقایسه با کاربرد سیستم های تصمیم یار جایگزین توسط کشاورز می دهد. این چهارچوب تاکید می کند که هنگامی که سیستم تصمیم یاربه عنوان یک شیء مرزی گسترش یافت آموزش اجتماعی را بین کشاورزان و مدیران اجرایی و دانشمندان ایجاد کننده آن ترغیب و تشویق می کند. مطالعات موردی ما در مورد سیستم تصمیم یار زمانبندی آبیاری نشان دادند که این سیستم می تواند، به یک روش تکرار شونده و چرخه ای مشارکتی از بحث و بازخورد روی شکافهای بین اجزا پل بزند. و این مستلزم احترام به دیدگاههای مختلف اعضاست. (انعطاف پذیری تفسیری)وسپس اخذ فرصت کارباهمدیگر از طریق یک مفهوم مشترک .]18[
6-2-2 نسل ششم:سیستم های اطلاعاتی جامع با دید کلان
جهانی شدن اقتصاد و مسائل مربوط به اقتصاد توسعه از قبیل توسعه پایدار و حفظ منابع طبیعی، دولتها را بر آن داشت که به برنامه ریزی و سیاست گذاری و تعریف

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره فناوری اطلاعات، مدل سازی، زنجیره تامین Next Entries تحقیق درباره مدیریت ارتباط با مشتری، ارتباط با مشتری، مدیریت ارتباط