تحقیق درباره فناوری اطلاعات، مدل سازی، زنجیره تامین

دانلود پایان نامه ارشد

ر مدل تحليلي تحقيق، پرسشنامه حاضر که 28سئوال در قالب 7 عامل کلي دارد، حداقل 84 نمونه مورد نياز است. در اين پژوهش 84 نفر ازکارشناسان جهاد کشاورزی و کشاورزان به عنوان نمونه آماري انتخاب شدند.
4-4-1- روش هاي گرد آوري اطلاعات
پس از آنکه بر اساس ماهيت پژوهش و فرضيه هاي آن، طرح پژوهشي انتخاب شد، بايد در مورد روش هاي گردآوري اطلاعات تصميم گرفت. بدين منظور مي توان از روشهاي متعددي براي گردآوري اطلاعات بهره گرفت که اين امر منجر به غناي نتايج پژوهش مي گردد و به آن کثرت گرايي مي گويند14. مهمترين روشهاي گردآوري اطلاعات در اين تحقيق بدين شرح است:
مطالعات کتابخانه‌اي: در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، از منابع کتابخانه‌اي، مقالات، کتابهاي مورد نياز و نيز از اينترنت استفاده شده است.
تحقيقات ميداني: در اين قسمت به منظور جمع‌آوري داده‌ها و اطلاعات براي تجزيه و تحليل از پرسشنامه استفاده شده است.
5-1- روش تجزيه و تحليل داده ها
براي تجزيه و تحليل داده هاي پرسشنامه از آمار توصيفي همچون ميانگين و انحراف معيار و آمار استنباطي همچون آزمون ميانگين يک جامعه آماري15 جهت بررسي مناسب بودن يا نبودن وضعيت متغيرها استفاده مي شود.همچنين براي مشخص نمودن اينكه، آيا پرسشنامه شاخصهاي مورد نظر را اندازه‌گيري مي‌کند، از تحليل عاملي تأييدي استفاده خواهد شد. سپس با توجه به سوالات و فرضيات مطرح شده، در اين تحقيق براي تحليل اطلاعات از روش مدل يابي معادلات ساختاري كه يكي از تكنيك هاي مربوط به ماتريس همبستگي است استفاده خواهد شد.

6-1- تعريف مفاهيم و واژه هاي تخصصي
زنجیره تامین کشاورزی: تمام فعالیتهایی که محصول را از مزرعه به سبد خرید خانوار می آورد اجزای زنجیره تامین کشاورزی را تشکیل می دهند: “ از مزرعه به چنگال غذاخوری “ ]1[. این فعایتها مشتمل هستند بر:
• تولید(اختصاص زمین،زمانبندی آبیاری،تعیین منابع،انتخاب بذر….)
• برداشت(زمان بندی ومسیربرداشت،منابع،تجهیزات حمل و نقل )
• انبارش (محل وظرفیت انبار، میزان انبارش در هر دوره و …)
• توزیع(انتخاب مد حمل و نقل،مسیر و زمان بندی ارسال و…)
مزيت رقابتي پايدار: شرکت زماني به مزيت رقابتي پايدار مي رسد که داراي استراتژي ايجاد ارزشي باشد که بطور همزمان توسط رقباي فعلي يا بالقوه بکارگرفته نمي شوند و همچنين رقبا قادر به کپي کردن مزاياي اين استراتژي نباشند. [5]
رويکرد مبتني بر منابع: ديدگاه مبتني بر منابع، چگونگي دستيابي شرکت به مزيت رقابتي پايدار از طريق کسب و کنترل منابع را تشريح و پيش گويي مي کند.[5]
مديريت اطلاعات: گردش مناسب و انتقال صحيح اطلاعات باعث مي شود تا فرايندها موثر و كاراتر گشته و مديريت آنها آسانتر گردد. مديريت اطلاعات هماهنگ و مناسب ميان شركا باعث خواهد شد تأثيرات فزاينده اي در سرعت، دقت، كيفيت، و جنبه هاي ديگر داشته باشد.[5]
قابليتها: به مجموعه اي از فرايندهاي سازماني (مانند عقد قراردادهاي داخلي و خارجي) و جريانهاي کاري اطلاق مي شود که توانمندي شرکت يا سازمان را حداقل در يک حوزه فعاليت با توانمندي شرکت رقيب در همان حوزه قابل مقايسه يا متمايز مي سازد. تلفيق منسجم و در صورت لزوم، افزاينده قابليتها بايد به عنوان توانمندي محوري سازمان و عاملي در افزايش قابليت رقابت بکار مي رود.

فصل دوم:
پيشينه تحقيق

مقدمه:
صنایع غذایی و کشاورزی، از صنایع مهم و حیاتی هستند و در شرایطی که حدود یک هفتم مردم زمین از گرسنگی رنج می برند اهمیت بیشتری پیدا می کنند. در كشورهاي در حال توسعه، سهم قابل توجهي از توليد ناخالص از آن كشاورزي است ودر صد قابل توجهي از نيروي كار در صنعت كشاورزي مشغولند اما معمولا کم ترین بازگشت سرمایه ها مربوط به کشاورزی است. در حالیکه در کشورهای صنعتی بعضا بزرگترین بنگاههای تجاری، با پس زمینه کشاورزی فعالیت می کنند و از طریق تجمیع کشت با صنعت به قدرتهای اقتصادی مبدل شده انددر واقع غولهای تجاری دنیا از طریق تجمیع طی یک زنجیره ارزش که عمدتا همه یا بیشتر بخشهای زنجیره تامین محصول نهایی را در بردارد به قدرت رقابت بالایی دست یافته اند. امروزه رقابت بين شرکت‌هاي منفرد جاي خود را به رقابت بين زنجيره‌هاي تأمين داده است. چگونگي دستيابي به رقابت پذيري زنجيره تأمين از طریق فناوری اطلاعات موضوعی است که در اين تحقيق مدنظر است. اين فصل، حاوي چهار بخش است:
بخش اول: رويکرد مبتني بر منابع
بخش دوم: مديريت زنجيره تأمين و مدیریت زنجیره ارزش کشاورزی
بخش سوم، فناوری اطلاعات در زنجیره تامین و زنجیره ارزش کشاورزی
بخش چهارم: چارچوب نظري تحقيق
1-2- نظريه مبتني بر منابع:
رويکرد مبتني بر منابع (منبع محوري) به عنوان يكي از نظريه هاي مهم توضيح دهنده وجود تفاوت هاي دايمي در عملكرد شركت ها در رشته مديريت راهبردی ظهور كرده است. پس از عبور از يك دوره مهم توسعه نظري و تكثير نظريه ها در اوايل دهه 1990، منطق اصلي منبع محوري انتشار يافت و بر پژوهشهاي اصلي اين رشته تأثير گذاشت. در همان زمان، منطق مبتني بر منابع شروع به تأثير گذاري نظري نمود وكار اصلي آن در ساير رشته هاي غير از مديريت راهبردی مثل مديريت منابع انساني، بازاريابي، سيستمهاي اطلاعات مديريت، مديريت عمليات وغيره آغاز گرديد. و پس از آن دانش به عنوان یک منبع کلیدی و ریشه ای مطرح شد. تا آنجا که اصطلاحا از رویکرد مبتنی بر دانش نام برده می شود. و مدیریت دانش به عنوان رویکردی برای حفظ مزیت رقابتی سازمان برجسته شده است. در ادامه به موضوع مدیریت دانش در قالب نقش فناوری اطلاعات در بخشهای مختلف زنجیره تامین و زنجیره ارزش می پردازیم. هدف روشن نمودن اهمیت منبع راهبردی دانش در سازمان و چگونگی به جریان انداختن و مدیریت آن است و بدین وسیله سوال اصلی تحقیق دنبال می شود.]5[
2-2-روند تکامل سیستمهای اطلاعاتی:
همزمان با اختراع کامپیوترو همگام با روند تکاملی فناوری اطلاعات رویکرد سازمانها و مشاغل به آن تکامل پیدا کرد به نحوی که ابتدا به عنوان ابزار خودکار سازی فرایندهای سنتی شناخته می شد. اما به تدریج به سطوح بالای مدیریتی در سازمان هم نفوذ کرد.
جدول1-2 :تکامل فناوری اطلاعات و ارتباط آن با مدیریت راهبردی

دوره MainFrame(1950-1970)
دوره کامپیوترهای شخصی(1970-1990)
دوره اینترنت از 1990 تا کنون
فن آوری غالب
نرم افزارهای مستقل و تنها با بانک داه های مرکزی
ریزکامپیوترها-ایستگاههای کاری-نرم افزار های تنها و نرم افزارهای سرویس دهنده-سرویس گیرنده
ریزکامپیوترهای شبکه ای شده – نرم افزارهای سرویس دهنده-سرویس گیرنده و اینترنت و وب و …
سیستم های اطلاعاتی
سیستم های پردازش تراکنش سیستم های اطلاعات مدیریت و سیستم های تصمیم یار محدود
سیستم های تصمیم یار جامع-سیستم های پشتیبان اجرا-ERP هوش تجاری سیستم خبره-سیستم مدیریت منابع انسانی
مدیریت زنجیره تامین-مدیریت ارتباط با مشتری-مدیریت دانش-سیستمهای اطلاعاتی راهبردی-چند عاملی-سیستمهای اطلاعاتی موبایلی
انگیزه برای ایجاد سیستم اطلاعاتی
کارایی
اثر بخشی
ارزش برای بنگاه
ارتباط با مدیریت راهبردی
اطلاعاتی برای نظارت و کنترل عملیات فراهم می کند
اطلاعاتی برای حل مشکلات و پشتیبانی تصمیمات فراهم می کند
ابتکارات راهبردی را برای انتقال سازمان و بازار پشتیبانی می کند.
منبع: ]6[
بوروس والترز16 می گوید: درک چگونگی ایجاد مزیت رقابتی برای بنگاهها از طریق سرمایه گذاری روی IT چالشی برای محققان مدیریت راهبردی است .همان طور که برای محققان سیستمهای اطلاعاتی هم چالش محسوب می شود. ]6[
سیمونز17 با مرور ایده بلوغ نرم افزار، یک مدل تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات ارائه کرده است با 5 سطح ]6[ .
• در سطح پایه فناوری اطلاعات تنها نقش پشتیبانی عملیات را دارد و در سطح راهبرد نیست.
• در سطح ارتجالی نیاز برای تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات درک شده است اما رویکرد نظام مند وجود ندارد و فناوری اطلاعات، اهداف تجاری را در مبنایی موردی پشتیبانی می کند .تلاشی برای اندازه گیری موفقیت تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات نداریم.
• در سطح قابل تکرار: تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات در سطح سازمانی لحاظ شده است. گرچه تنها در برخی از واحدهای بنگاه پیاده شده است. معیارهای محدودی برای اندازه گیری موفقیت تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات در دسترس است.
• در سطح فرایند تعریف شده : تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات به طور نظام مند در کل سازمان با سیاستها و رویه های مناسب پیاده شده است تا به نظارت و سنجش مزایای تنظیم راهبرد فناوری اطلاعات بپردازد.
• در سطح بهینه راهبرد فناوری اطلاعات به طور جامع و مانع با راهبرد تجاری تنظیم شده است در همه سطوح مدیریتی و در همه واحدهای بنگاه. و حتی عملکرد سازمان یک الگوی عملکرد بهینه برای سازمانهای دیگر شده است. سنجش ها و سیستمهای بازخورد برای ارزیابی قرارداشتن سازمان در این سطح به کار می رود.
والترز و تنگ18: به هر حال فناوری اطلاعات و سیستمهای اطلاعاتی مجهز به آن جهت پشتیبانی نیازهای مدیریت راهبردی گسترش یافته اند و هر دو بر توانمند سازی عملی و نظری فرایندهای سازمانی وعملکرد آنها متمرکزند.
نقشهای فناوری اطلاعات در راهبرد ]6[
1-فناوری اطلاعات به عنوان یک منبع
2- فناوری اطلاعات به عنوان مبنایی برای توانمند کردن و خلق قابلیتهای جدید
3- فناوری اطلاعات به عنوان زیر ساختی برای شرکت
4- فناوری اطلاعات به عنوان وسیله ای برای ارتباطات حین و بین شرکت
5- فناوری اطلاعات به عنوان وسیله ای برای پشتیبانی یا افزایش قابلیتهای فعلی سازمان
6- فناوری اطلاعات به عنوان کانال توزیع تولیدات
1 – 2- 2 نسل اول سیستم های اطلاعاتی کشاورزی، مدل سازی:
مدل سازی به اتکای علم ریاضیات سابقه ای بسیار طولانی تر از کامپیوتر دارد اما استفاده از کامپیوتر به قدری در اجرای آن پرکاربرد است که امروز مدل سازی را بدون کامپیوتر تصور نمی کنند.در ابتدا برنامه ریزی ریاضی در اقتصاد کشاورزی بسیار پرکاربرد بود خصوصا با پیشرفت کامپیوترها و مدل سازی های چند رشته ای که مجموعه ای از فاکتورهای مختلف را لحاظ می کردند.
مدلهای اولیه را در دو بخش مدل مزرعه و مدل منطقه ای به لحاظ مقیاس می توان دسته بندی کرد.]7[
مدل سازی مزرعه:
مدل سازی مزرعه به طور خلاصه موضوع تصمیماتی از این دست است که:کشاورز چه فراآورده های دامی یا مزروعاتی تولید کند.و از بین راههای تولید کدام یک را برگزیند.به عنوان مثال کشاورز مکن است تصمیم بگیرد شماری از مزروعات را با توجه به آب و هوا و وضعیت آبیاری زمین و نوع خاکش بکارد ، یا برای مراقبت های حین داشت از قبیل نوع و میزان کود و سموم و علف کش ها تصمیم بگیرد .یا در انتخاب شیوه های مختلف آبیاری مزرعه با توجه به شرایط جوی و … تصمیم بگیرد.برای افزایش منابع از قبیل زمین و آب در مورد گزینه هایی چون اجاره زمین و خرید آب تصمیم بگیرد.و بسیاری تصمیمات دیگر.
مدل سازی ها هم کاربردهای مختلف دارند:
1-شبیه سازی:شبیه سازی پاسخ محصول به تغییرات آبیاری و تغییرات جوی و تغییر محتوای خاک ،شبیه سازی آبیاری، شبیه سازی تغییرات جوی،شبیه سازی فرسایش خاک]29[
کاربردسیستم های اطلاعاتی کشاورزی به صورت منفرد و جهت مدل سازی ایستا و بدون ارتباط با داده های حس گرهای راه دور، کاربردی از نسل اول است. این کاربرد در مزارع هنوز هم رایج است. در زیر چند نمونه ازکارهای انجام شده در این حیطه، ذکر می شود.
• مقایسه تکنیک های تطبیقی برای پیش بینی پاسخ محصول تحت شرایط متفاوت خاک و مدیریت زمین. توسط جی پارک و همکاران19 ]8[، انجام شده است.فرایندهای تصمیم یاری در کشاورزی به مدلهای پاسخ محصول قابل اعتماد جهت ارزیابی اثرات مدیریت زمین نیاز دارند.در حالیکه مدلهای مبتنی بر فرآیند در جوامع مدل سازی ترجیح داده می شوند.این مدلها نقش مهمی را در شناسایی ساختار مخفی فرایندهای رشد محصول در

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره زنجیره تامین، زنجیره ارزش، فناوری اطلاعات Next Entries تحقیق درباره مدل سازی، شبیه سازی، مفهوم شناسی