تحقیق درباره ضرب و جرح، حقوق کودک، ترک فعل

دانلود پایان نامه ارشد

و يا در روند رشد شايسته و مقتضي آنها اختلال ايجاد نمايد.15

گفتار دوم: انواع آزارکودک
طبقهبندي کودک آزاري نيز همانند تعريف آن چندان روشن نميباشد و حتي در يک کشور از ايالتي به ايالت ديگر داراي انگيزهها- علت شناسي و مفاهيم متفاوتي ميباشند. براي شناخت دقيق اين معضل طبقهبندي آن ضروري به نظر ميرسد. محدوده کودک آزاري بسيار گسترده است. محروميت از خوراک، پوشاک، سرپناه محبت والدين، آزارهاي جنسي، وجسماني وارد شونده به کودک که منجر به ايراد صدمات شديد ميشود همگي در اين محدودهاند.
بر اساس ماده 19 پيمان نامه حقوق کودک، دولتهاي عضو ملزم ميباشند تمام اقدامات قانوني، اجرايي، اجتماعي و آموزشي را به عمل آورند.تا از کودکان در برابر تمام اشکال خشونت جسمي،رواني،آزار يا سوء استفاده، بي توجهي يا سهل انگاري،بد رفتاري يا بهره کشي از جمله سوء استفاده جنسي در حين مراقبت والدين يا والد سرپرست يا سرپرستان قانوني يا هر شخص ديگري که مسئوليت مراقبت از کودک را به عهده دارد حمايت مينمايند.
متخصصان و دانشمندان تعاريف متعددي از کودک آزاري ارائه دادهاند عمدتاً مشتمل بر پنج نوع 1-کودک آزاري جسماني 2-کودک آزاري جنسي 3- عاطفي و رواني 4-غفلت و مسامحه 5-کودک آزاري تجاري ميباشند که هر يک از اين انواع خود به طبقات مختلف ديگري تقسيم مي شوند.16 و ما نيز به توصيف آنها ميپردازيم:

1- آزار جسماني
کودک آزاري جسماني عبارت از رفتار هايي که به جسم کودک صدمه مي زند.
کودکي که يک بار يا به دفعات مورد ضرب و شتم آزار و شکنجه قرار ميگيرد که عبارت است از حمله فيزيکي به کودک به طوري که ميتواند همراه با ضايعات جسمي، تغيير شکل، اختلال عملکرد بدن بوده و حتي ممکن است منجربه مرگ کودک نيز بشود.17 آسيب وارده با کبودي، سوختگي، ضربه به سرشکستگي، جراحات شکم يا مسموم کردن مشخص ميشود. الگوي مشخصه آسيب درکودکي که مورد آزار جسمي واقع شده است با توضيح در رابطه يا علت آسيب هماهنگي و تطابق ندارد.که دراين رابطه ظن منطقي وجود دارد که آسيب وارده يا آگاهانه بوده. ويا شخص سرپرست از کودک آزاران جلو گيري نکرده است. آزار جسمي يا به صورت آزار شديد مثل آسيبهاي چندگانه در سر، صورت و بدن است و يا به صورت آزار متوسط مثل شکستگي پا بهصورت آزار خفيف مانند کوفتگي و کبودي مثل جاي گاز گرفتن است.خشونت عملي است که باقصدويا قصد تلويحي ايجاد درد يا آسيب به کودک درخانواده اعمال مي شود.خشونت طبيعي شامل موارد شايع:سيلي زدن، هل دادن، و ضربه به کفل است که غالباً به عنوان بخش قابل قبول و يا طبيعي بارآوردن کودکان تلقي ميشود.خشونت آزار دهنده شامل: اعمال خطر ناک تري ازخشونت است که قابليت بالقوه آسيب رساندن به شخص در آن بالاست مثل لگد زدن، خفه کردن، تيرزدن و کارد زدن.18
کودک آزاري به اشکال گوناگون ديده ميشود که در اين رابطه برخي از دانشمندان آزار جسماني را به دو گونه آزار فعال (سوءرفتار و بدرفتاري) و آزار غيرفعال و افعالي غفلت و مسامحه تقسيم بندي ميکنند.

1-1- آزار فعال (انجام فعل)
مشتمل بر تمام اعمال و رفتار عمدي با هدف ايراد درد جسماني است که کودکان در نتيجه ضرب و جرح، کتک خوردن، سوزاندن، شکنجههاي بدني، قطع عضو، انزوا، حبس، و… مشتمل مي شوند.
آزار شديد ممکن است انواع مختلف صدمات قابل ديدن و غيرقابل رويت را به وجود آورد.

1-2- آزار غيرفعال (ترک فعل)
آزار غيرفعال يا غفلت و سهل انگاري مشتمل بر اشکال مختلفي از جمله رها شدن و ترک شدگي، محروم کردن کودک از معمولترين و متداولترين نيازهاي خود مانند تغذيه، پوشاک، پناهگاه و رعايت اصول بهداشتي ميباشد.19

2- آزار جنسي
تجاوز جنسي، اصطلاحي در پزشکي قانوني و جرم شناسي جنسي است. و به معني انجام نزديکي جنسي با فرد،يدون رضايت اوست. نزديکي فرد بالغ با افراد کم سن وسال و کودکان، حتي اگر با رضايت او باشد،تجاوز محسوب مي شود.
بکارگيري استفاده و واداشتن کودک به درگير شدن با هرگونه رفتار روشن جنسي يا نمايش رفتارهاي جنسي تجاوز تماس جنسي فحشا و هرگونه بهرهبرداري جنسي از کودکان جهت کسب لذايذ و ارضاء ميل جنسي ميباشد. آزار جنسي کودکان تحقيرآميزترين، ظالمانهترين و فجيعترين تجربهاي است که يک کودک با آن مواجه ميشود. سوءاستفاده جنسي خيانتي بسيار بزرگ و اساسيترين و ابتداييترين اعتماد ميان کودک، والدين و ساير مراقبين او ميباشد. اين عمل احساسات کودکان را به شدت مورد آسيب و تخريب قرار ميدهد.
تجاوز به خلوت کودک نيز سوءاستفاده جنسي از اوست که از جمله دزدانه نگاه کردن به کودک هنگام تعويض لباس يا حمام است. در اين شرايط در حالي که هيچ کدام از اين رفتارها در تعريف رسمي سوءاستفاده جنسي قرار نميگيرد قربانيان اغلب احساس تجاوز ميکنند و از بسياري از نشانههاي روانشناسي مشابه قربانيان زناي با محارم رنج ميبرند. اکثر موارد آزار جنسي با کودکان به وسيله افراد بزرگسال خانواده روي ميدهد مهاجمين براي کودکان آشنا مي باشند.آنها به کودک دسترسي کامل دارند و کودک تحت سيطره کامل آنان ميباشد.20
موارد سوء استفاده از کودکان به دلايلي پنهان ميماند اين علل عبارتند از: ناداني،تحمل،و احساس ندامت و گناه قرباني،مطمئن نبودن تشخيص آزار جنسي توسط پزشکان و عدم گزارش آن، تمايل دادگاه ها بر اصول محدود قراين و نگراني خانواده ها از برطرف نشدن و لاينحل ماندن موضوع بعلاوه ممکن است کودکان توسط مهاجمين به قتل، آزار و يا ترک کردن تهديد شوند.
آزار جنسي کودکان پديدهاي گسترده در کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه است. البته در اين ميان کشورهاي در حال توسعه وضع وخيمتري دارند زيرا کودکان در اين کشورها مورد تقاضاي توريستها و مقاصد پدوفيليا (بچهبازي) در کشورهاي ثروتمند ميباشند. اين توريستها به دليل حمايت مناسب از کودکان در کشورهاي توسعه يافته، نميتوانند کودکان را مورد آزار جنسي قرار دهند.
اجراي قانوني مقابله با آزار جنسي کودک، مؤثر ميباشد، اين جرائم داراي مجازات شديد و حبس طولاني مدت است و به علاوه احتمال دستگيري بسيار زياد است. از نظر مأموران مجري قانون و مردم اين نوع جرائم قابل چشمپوشي و گذشت نيست. موقعيت کودکان در کشورهاي در حال توسعه کاملاً معکوس ميباشد. در اين کشورها توسعه اقتصادي در اولويت قرار دارد و کودکان مورد بيتوجهي جامعه و دولت قرار ميگيرند. کودک اغلب به علت ترس و احساس شديد سرافکندگي و گناه از افشاء آزار جنسي سر باز ميزند. سوء استفاده جنسي از کودک، نشانههاي رفتار خاص در او ايجاد مينمايد اطلاعات گسترده کودک از مسائل جنسي بيانگر اين است که کودک در فعاليت جنسي شرکت داشته يا ناظر بوده است. رفتارهاي پرخاشگرانه و يا همراه با نمادهاي جنسي نسبت به کودکان ديگر در بين کودکاني که مورد سوء استفاده قرار گرفتهاند مشاهده ميشود.
صدمه رواني و جسمي آزار جنسي نسبت به کودک با توجه به سن قرباني، مدت و نوع سوء رفتار و رابطه ميان کودک و مهاجم تغيير مييابد. اين صدمات اثرات طولاني مدت کودکان قرباني ميگذارد اين کودکان فاقد اعتماد به نفس هستند. آنها به بزرگسالان اعتماد ندارند و داراي احساس نگراني و تحريکپذيري شديد ميباشند.
“از نظر روان شناختي، سوءاستفاده جنسي و تجاوز به عنف منشأ بسياري از اختلالات رواني مانند فوييها، اضطراب و افسردگي ميباشد”.21
بلامبرگ پنهانترين نوع کودک آزاري را، آزار جنسي ميداند، ماهيت پنهان اين عمل شرمآور موجب عدم افشاء اين پديده ميباشد. سوءاستفاده جنسي توسط هر فرد بزرگسالي قابل انجام ميباشد. ممکن است که اين عمل توسط اعضاي خانواده و يا محارم تحت عنوان “زناي با محارم” و يا به وسيله اشخاص ديگري صورت گيرد.22
با ظهور دين مسيح سوءاستفاده جنسي از کودک ممنوع و شرم آور اعلام شد. با افزايش قدرت کليسا اين عمل عنوان مجرمانه به خود گرفت و مرتکبين اين اعمال مجرم معرفي شدند.
“اکنون بر اساس يافتههاي باليني، ويژگيهاي رفتاري-رواني بزه ديدگان جنسي مورد کاوش قرار گرفته است. در حال حاضر سوءاستفاده جنسي را منشأ بسياري از اختلالات شخصيتي ميدانند”.23
آزار جنسي مانند آزار فيزيکي اشکال متفاوتي دارد: تجاوز به عنف، زناي با محارم، تجاوز براساس تعريف قانون موضوعه، لمس کردن تحريکآميز و ساير اشکال رايج. علاوه بر رفتارهاي جنسي متداول راههاي ديگري براي استشمار جنسي کودکان وجود دارد. آنها ممکن است براي کسب درآمد والدين، سرپرستان و ساير دلالان محبت مجبور به تن دادن به فحشا شوند. سوء استفاده از کودکان در موضوع پورنوگرافي (فيلمها – مجلهها) موجب استشمار جنسي – تجاري کودکان ميشود.
مرکز ملي سوءاستفاده و غفلت، آزار جنسي را مواردي ميداند که کودک براي کسب لذت جنسي يک شخص بزرگسال از طريق مقاربت يا تماس جنسي او مورد سوء استفاده قرار ميگيرد. در يک تعبير کلي ميتوان کودک آزاري جنسي را به هر نوع تماس شخص بزرگسال با کودک در جهت تامين نيازهاي جنسي خويش تعبير نمود.24
البته با توجه به اينکه سن مجاز و قانوني براي اقدام به فعاليتهاي جنسي در هر کشوري با توجه به متغيرهاي فرهنگي متفاوت است، ميتوان تعريف فوق را چنين تکميل کرد: هر نوع تماس فرد بزرگسال با کودکي که به سن مجاز و قانوني براي اقدام به فعاليتهاي جنسي نرسيده است، به منظور ارضاء نيازهاي جنسي خويش،کودک آزاري تلقي ميشود.
همان گونه که پيش از اين ذکر شد کودک آزاري جنسي به اشکال و انواع گوناگون صورت ميگيرد که بر حسب ضرورت به ذکر دو مورد آن ميپردازيم:

2-1- زناي با محارم
دکتر کاپلان سادوک، رابطه جنسي ميان افراد داراي رابطه خوني با يکديگر را زناي با محارم مينامد. در يک تعريف گسترده ميتوان رابطه رسمي يا غير رسمي جنسي ميان افرادي که از لحاظ فرهنگي اين رابطه مجاز شناخته نشده باشد، را زناي با محارم ناميد.
کمترين موارد زناي با محارم مربوط به رابطه جنسي مادر و پسر است، دخترها بيش از پسران قرباني زناي با محارم ميشوند در ايالت متحده امريکا حدود يک سوم از 15 ميليون نفر قرباني زناي با محارم زير 9 سال سن داشتهاند.
موقعيت اقتصادي خانواده نقش مؤثري در وقوع زناي با محارم ندارد، مسئله قابل تأمل اين است که اين موضوع در خانوادههاي داراي ثبات اقتصادي، بيشتر پنهان ميماند.
در بروز اين پديده ميتوان به عوامل اجتماعي، فرهنگي، فيزيولوژيکي و عوامل رواني اشاره نمود.
زندگي در روستاهاي دور افتاده و کم جمعيت که امکان دسترسي به رابطه جنسي با افراد گوناگون را نميدهد نيز در بروز اين معضل مؤثر ميباشد. در بعضي از موارد مهاجمان، افرادي داراي ضريب هوشي پايين و يا دچار اختلال روانياند.
برخي زناي با محارم را به هر نوع فعاليت جنسي ميان اعضاي يک خانواده ميدانند که الزاماً وجود يک رابطه نسبي ضرورت ندارد.25
“معمولاً در زناي محارم کودکان نابالغ در سنين 4 الي 12 سال مورد سوء استفاده قرار ميگيرند”.26
2-2- فحشاء کودکان
برخي فحشاء کودکان را شرکت آنان را در فعاليتهاي جنسي با هدف کسب منافع ميدانند. بيشتر فاحشههاي خردسال، کودکاني هستند که تجربه تلخ و هولناک سوءاستفاده جنسي توسط يکي از محارمشان را داشتهاند و براي رهايي از تکرار اين فاجعه از خانه گريختهاند. اين کودکان براي ادامه حيات در محيط خشن و بيرحم جامعه و براي تهيه خوراک و پوشاک خود به ناچار به فحشاء روي ميآوردند.

3- آزار عاطفي و رواني
هر گونه رفتار نا مناسبي که بر عملکرد رفتاري،شناختي،عاطفي و جسمي کودک تأثير منفي داشته باشد گفته مي شود.
آزار رواني (عاطفي) بهطور معمول يکي از پي آمدهاي آزار جنسي و جسمي ميباشد، اما در بسياري از موارد بهطور مجزا نيز روي ميدهد. کايريس و همکارانش آزار رواني را اينگونه تعريف کردهاند: بدرفتاري رواني در بچهها زماني روي ميدهد که شخص به کودک القا کند که وي موجودي بيارزش، معيوب، منفور، ناخواسته و مخاطرهانگيز ميباشد. و ارزشش فقط به جهت برآورده کردن نيازهاي ديگران ميباشد.کليه موارد فوق در صورتي که شديد و تکراري باشد، آزار رواني را به دنبال دارد. و اينکه آزار عاطفي به معناي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره حقوق کودک، کودکان و نوجوان، کودکان و نوجوانان Next Entries تحقیق درباره ترک فعل، مواد مخدر، کودکان و نوجوانان