تحقیق درباره شوري، ژنوتيپ، محتوي، پايه

دانلود پایان نامه ارشد

– برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي فنل کل و ظرفيت آنتي اکسيدانتي………………………………………………………………101
3-3-2- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي کربوهيدراتهاي محلول و نامحلول………………………………………………………………102
3-3-3- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي پرولين……………………………………………………………………………………………………………108
3-3-4- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر پراکسيداسيون ليپيدها (محتوي مالون دي آلدئيد و ساير آلدئيدها…………………………109
3-3-5- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي پروتئينهاي محلول کل………………………………………………………………………………..111
3-3-6- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر فعاليت آنزيم کاتالاز……………………………………………………………………………………………………112
3-3-7- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر فعاليت آنزيم گاياکول پراکسيداز………………………………………………………………………………..114
3-3-8- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر فعاليت آنزيم آسکوربات پراکسيداز…………………………………………………………………………….115
3-3-9- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي پراکسيداسيون هيدروژن……………………………………………………………………………….117
3-4- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر وضعيت عناصر غذايي پرمصرف و کممصرف در برگ و ريشه………………………………………..119
3-4-1- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي سديم برگ و ريشه………………………………………………………………………………………..119
3-4-2- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي نيتروژن برگ و ريشه…………………………………………………………………………………….120
3-4-3- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي پتاسيم برگ و ريشه………………………………………………………………………………………122
3-4-4- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي کلسيم برگ و ريشه………………………………………………………………………………………125
3-4-5- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي منيزيم برگ و ريشه………………………………………………………………………………………126
3-4-6-برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر غلظت فسفر برگ و ريشه…………………………………………………………………………………………….128
3-4-7-برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر غلظت کلر برگ و ريشه……………………………………………………………………………………………….134
3-4-8-برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر غلظت روي برگ و ريشه……………………………………………………………………………………………..135
3-4-9-برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر غلظت مس برگ و ريشه. …………………………………………………………………………………………..136
3-4-10-برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر غلظت آهن برگ و ريشه………………………………………………………………………………………….137
3-5- همبستگي بين صفات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….142
3-6-نتيجه گيري کلي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….147
3-7-پيشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………148
4-منابع علمي……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..149
5-ضمائم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………159

فهرست جدولها
1-1- ارزش غذايي در 100 گرم مغز بادم……………………………………………………………………………………………………………………………………….7
1-2- عكس‌العمل به تنش آبي -تجمع متابوليت‌ها ونقش آنها در تحمل تنش………………………………………………………………………..37
2-1- خصوصيات فيزيکي و شيميايي مخلوط خاکي مورد استفاده…………………………………………………………………………………………….48
2-2-وضعيت رشدي ژنوتيپهاي بادام مورد مطالعه در شروع اعمال تيمار شوري (60 روز پس از پيوند) ………………………………48
2-3-خصوصيات رشدي و وضعيت کمي و کيفي ميوه در ژنوتيپهاي مطالعه شده………………………………………………………………..49
2-4-خصوصيات کيفي آب مورد استفاده پس از ايجاد سطوح شوري مورد نظر…………………………………………………………………………51
2-5- مقادير شوري و واکنش خاک مورد استفاده در گلدانها پس از اعمال تنش شوري با سطوح مختلف…………………………….51
2-6-مقادير برداشته شده از محلول استاندارد و بردفورد به منظور تهيه جدول استاندارد بر حسب ميکروگرم در ميليليتر…….62
3-1- اثر شوري بر برخي از صفات رشدي ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677……………………………………………………………………………….81
3-2- اثر شوري بر برخي از صفات رشدي ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677……………………………………………………………………………….82
3-3- اثر شوري بر برخي از صفات رشدي ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677……………………………………………………………………………….83
3-4- اثر شوري بر برخي از صفات رشدي ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677……………………………………………………………………………….86
3-5-برهمکنش تيمار شوري و ژنوتيپ بر ميزان فلورسانس حداقل، حداکثر، متغير و متغير به حداکثر در برگهاي بالايي و پاييني…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….90
3-6-برهمکنش ژنوتيپ و زمان بر ميزان فلورسانس حداقل، حداکثر، متغير و متغير به حداکثر در برگهاي بالايي و پاييني بعد از اعمال تنش شوري……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92
3-7-برهمکنش تيمار شوري و زمان بر ميزان فلورسانس حداقل، حداکثر، متغير و متغير به حداکثر در برگهاي بالايي و پاييني در برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677…………………………………………………………………………………………………………………….94
3-8-اثر تيمار شوري بر محتوي رطوبت نسبي برگ، نشت يوني، آسيب ديدگي غشاء سلولي و شاخص کلروفيل در برگهاي بالايي و پاييني در برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677……………………………………………………………………………………………………….99
3-9- اثر تيمار شوري بر محتوي کلروفيل a، b، کل و کارتنوئيد در برگهاي بالايي و پاييني در برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100
3-10- اثر تيمار شوري بر محتوي فنل کل، ظرفيت آنتي اکسيدانتي، کربوهيدراتهاي محلول و نامحلول برگ برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677………………………………………………………………………………………………………………………………………………….107
3-11- اثر تيمار شوري بر محتوي پرولين، مالون دي آلدئيد، ساير آلدئيدها و پراکسيد هيدروژن در برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
3-12- اثر تيمار شوري بر محتوي پروتئينهاي محلول و فعاليت آنزيمهاي کاتالاز، گاياکول پراکسيداز و آسکوربات پراکسيداز در برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677………………………………………………………………………………………………………………………………118
3-13- اثر تيمار شوري بر محتوي سديم، نيتروژن، پتاسيم، کلسيم، منيزيم و فسفر در برگهاي برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………130
3-14- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي سديم، نيتروژن، پتاسيم، کلسيم، منيزيم و فسفر ريشههاي پايه GF677 ……131
3-15- اثر تيمار شوري بر نسبت سديم به نيتروژن، سديم به پتاسيم، سديم به کلسيم، سديم به منيزيم و سديم به فسفر در برگهاي برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677.. ………………………………………………………………………………………………………………..132
3-16- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر نسبت سديم به نيتروژن، سديم به پتاسيم، سديم به کلسيم، سديم به منيزيم و سديم به فسفر در ريشههاي پايه GF677………………………………………………………………………………………………………………………………………………….133
3-17- اثر تيمار شوري بر محتوي کلر، روي، مس و آهن در برگهاي برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677……………….. 140
3-18- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتوي کلر، روي، مس و آهن در ريشههاي پايه GF677 …………………………………………141
3-19-همبستگي بين سديم و کلر برگ با صفات مورفولوژي، فيزيولوژي، بيوشيميايي و غلظت عناصر غذايي در برگ و ريشه ژنوتيپهاي پيوند شده روي پايه GF677 پس از اعمال تنش

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه درمورد کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران، تجارت بین الملل، دوره کارشناسی Next Entries منبع پایان نامه درمورد کارشناسی ارشد، اعتبار اسنادی، حقوق مدنی، دوره کارشناسی