تحقیق درباره شوري، ميزان، پايه، افزايش

دانلود پایان نامه ارشد

به شوري اين ژنوتيپها در طول يک فصل کامل زراعي بين 25 تا 50 ميلي مول بر ليتر ( 6/3 تا 4/5 دسي زيمنس بر متر) بود که در مقايسه با پايه GF677مقاومت کمتري داشتند ]رهنمون، 1389[.
در تحقيقي ديگر، شاخصهاي رشدي در دو رقم گيلاس بيگارا بورلات18 و تراگانا اديسيس19 پيوند شده بر روي پايه مازارد تحت شرايط تنش شوري (صفر، 25 و 50 ميلي مول در ليتر) بررسي و گزارش شد که با افزايش شوري، وزن تر، خشک، سطح برگ و ميزان کلروفيل کل در برگهاي بالايي و پاييني در هر دو رقم به طور معني داري کاهش مييابد با اين تفاوت که سرعت کاهش رشد، در برگهاي پاييني بيشتر از برگهاي بالايي بود [Papadakis et al., 2007].
با بررسي اثر تنش شوري روي تمشک قرمز20 معلوم شد که طول و قطر ساقه و سرعت نسبي رشد با افزايش سطح شوري کاهش پيدا کرد. وزن خشک و تر گياه نيز در اثر شوري کاهش معنيداري پيدا کرد و در غلظتهاي 15، 20 و 30 ميليمولار کلريدسديم به ترتيب 34%، 45% و 48% کاهش در وزن خشک حاصل شد. نسبت وزن خشک و تر ريشه به وزن خشک و تر شاخه در اثر افزايش سطح شوري افزايش يافت که تنها در غلظت 30 ميليمولار، ميزان افزايش معنيدار بود و اين مهمترين سازگاري مورفولوژيکي گياه در مقابل کاهش پتانسيل آب است [Neocleous and Vasilakakis, 2007].
با بررسي اثر تنش شوري کلريد سديم بر رشد رويشي و توليد ميوه دو رقم توت فرنگي السانتا21 و کرونا22 گزارش شد که شوري باعث کاهش 44 درصدي رشد در رقم کرونا و کاهش 90 درصدي رشد در رقم السانتا شد [Saied et al., 2005].
ميزان حساسيت گياهان نسبت به شوري، حتي در مورد گياهي چون پسته که به عنوان گياه مقاوم به شوري شناخته شده است، علاوه بر آن که در مورد ارقام مختلف در يک گروه متفاوت است [Abtahi and Karimian, 1995 and Sepaskhah and Karimian, 2003]، به طور کامل وابسته به غلظت يون هاي مولد شوري است .[Morant- Mancue et al., 2004] گزارش شده است که، افزايش سطح شوري موجب کاهش رشد گياه پسته مي گردد و ميزان رشد ساقه و برگ با همديگر سير نزولي مشخصي را طي مي کند. با اين وجود، هنگامي که رشد برگ و ساقه به طور جداگانه ارزيابي گردد، ملاحظه شده است که برگ داراي بيشترين حساسيت نسبت به شوري است، بطور يکه پايين ترين سطح شوري بکار رفته ( 18ميلي اکي والان در هر کيلوگرم خاك) نيز موجب کاهش معني داري در رشد برگ شده است [Abtahi and Karimian, 1995].
کريمي و همکاران (2012) تحمل به شوري پايه‌هاي وحشي پسته ايران را با استفاده از 4 سطح شوري (75/0، 5، 10 و 15 دسي زيمنس بر متر) کلريد سديم مورد ارزيابي قرار دادند. نتايج آنها نشان داد که وزن خشک برگ در 4 پايه مورد ارزيابي، با افزايش سطح شوري به‌طور معني‌داري کاهش يافت. بطوريکه پايه‌هاي وحشي موتيکا و آتلانتيکا داراي بيشترين وزن خشک برگ بودند. ايشان عنوان کردند که کاهش وزن خشک ساقه وابسته به نوع پايه مي‌باشد بطوريکه بيشترين و کمترين ميزان وزن خشک ساقه در پايه‌هاي آتلانتيکا و کرديکا مشاهده شد.
در تحقيقي نارنگي سانبورست23 را روي پايههاي مختلف مرکبات پيوند زدند و تيمارهاي شوري 0 و 75 ميلي مولار را روي آنها اعمال و مشاهده کردند که شوري باعث کاهش رشد در تمام ترکيبات پيوندي شد. تحت تأثير تنش شوري در پيوند رقم سانبورست روي پايه کلئوپاترا24 از لحاظ وزن خشک برگ تفاوت معنيداري با تيمار شاهد مشاهده نشد. ولي در پيوند روي رقم کاريزو سيترنج25 وزن خشک برگ، کاهش يافت. همچنين، سطح برگ اين رقم نيز در پيوند روي پايه کلئوپاترا بيشتر بود و اين نشانه تحمل بيشتر پايه کلئوپاترا به شرايط شوري بود [Garcia-Sanchez et al, 2002].
در تحقيقي تأثير تنش شوري روي رقم سلطاني انگور بررسي و مشاهده شد که طول شاخهها و وزن خشک کل در اثر شوري در تمام ترکيبات پيوندي به طور معنيداري کاهش يافت و ميزان توليد ماده خشک در قلمههاي انگور نسبت به انگورهاي پيوندي بيشتر بود که مربوط به تجمع مقدار بيشتري سديم و کلر در انگورهاي پيوندي است et al., 2000] [Katerji .
با مطالعه اثر کلريد سديم بر رشد درون شيشهاي قلمههاي انگور رقم ياقوتي گزارش شد، وزن تر و خشک گياه در غلظت پايين NaCl افزايش يافت ولي با افزايش سطح شوري کاهش در وزن تر و خشک مشاهده شد [Singh et al., 2000].
در شرايط تنش شوري، رشد ريشه معمولاً كمتر از رشد ساقه تحت تأثير قرار ميگيرد، بنابراين نسبت ريشه به ساقه زياد مي شود. در شرايط تنش شوري، ميزان فتوسنتز در گياهان به طور معنيداري کاهش مي يابد که منتج به کاهش در ماده سازي و ميزان رشد اندام هوايي ميشود و در نتيجه باعث تغيير نسبت ريشه به اندامهاي هوايي ميشود .[Chen et al., 2001]
با مطالعه اثر تنش کلريد سديم بر شاخصهاي رشد پنج رقم زيتون معلوم شد که شوري باعث کاهش رشد رويشي گياه ميشود و اين کاهش در قسمتهاي هوايي گياه بيشتر از ريشه بود که نشان ميدهد اندامهاي هوايي زودتر از ريشه تحت تأثير شوري قرار ميگيرند]رضايي و همکاران، 1385[.
1-13- اثرات تنش شوري بر خصوصيات فيزيولوژي بادام و ساير درختان ميوه
1-13-1- اثرات تنش شوري بر پارامترهاي فتوسنتزي بادام و ساير درختان ميوه
شوري باعث تخريب ساختار کلروپلاستها، کاهش ميزان کلروفيل و عدم پايداري ترکيبهاي رنگيزه-پروتئين ميشود ]حيدري شريفآباد، 1380; [Parida and Das 2005. در صورت تجمع بيش از حد نمک در بافتهاي گياهي و کاهش غلظت پتاسيم برگها، ايجاد مسموميت باعث تسريع پيري و در نتيجه کاهش سطح فتوسنتزي گياه شده و در نهايت با کاهش تثبيت دياکسيدکربن، فتوسنتز گياه نميتواند رشد گياه را تضمين کند و علت اصلي کاهش رشد و عملکرد گياهان در اثر تنش شوري، کاهش فتوسنتز است ] Mohajan and Toteja, 2005; Munns, 2002; Parida and Das 2005 [. بسته شدن روزنهها در اثر تنش آبي، اولين علت کاهش فتوسنتز گياه در اين شرايط ميباشد و در نتيجه رشد گياه در اين حالت کاهش مييابد ] Mohajan and Toteja, 2005; Munns, 2002 [. بسته شدن روزنهها در واقع يک واکنش مستقيم به کاهش آب خاک است و قبل از کاهش معنيدار در تورژسانس سلولهاي مزوفيل برگ رخ ميدهد و از جمله مکانيسمهاي فيزيولوژيکي در گياهان براي جلوگيري از وارد شدن صدمه به بافتهاي گياهي، بسته شدن روزنهها و کاهش نمو برگها است که در اين صورت آب برگها از دست نميرود ] Mohajan and Toteja, 2005 [. تنشهاي شوري و خشکي باعث کاهش هدايت روزنهاي ميشوند و از اين طريق راندمان مصرف آب گياه را تا حدودي بهبود ميبخشند ولي مقدار دياکسيدکربني را که ميتواند به وسيله گياه تثبيت شده و براي رشد گياه به کار گرفته شود را کاهش ميدهند ]ميرمحمدي ميبدي و قرهياضي, 1381; [Felexas et al., 2000.
اثر تنش شوري روي دانهالهاي 4 رقم بادام (تونو، سهند، نانپاريل و آذر) بررسي و گزارش شد که افزايش جذب- Cl نسبت به+ Na در اثر شوري باعث کاهش جذب آنيونهايي مثل نيترات () و در نتيجه کاهش رشد سطح فتوسنتزي و درنهايت کاهش فتوسنتز و کاهش رشد گياه ميشود ]گريگوريان و همکاران، 1381[.
] غلامي و راحمي، 1389[، اثر غلظتهاي مختلف شوري را بر ميزان کلروفيل برگهاي پايه GF677 بررسي و گزارش کردند که با افزايش غلظت شوري ميزان کلروفيل برگها به طور معنيداري کاهش يافت.
اثر غلظت هاي مختلف شوري بر ميزان شدت فتوسنتز و کلروفيل در دو پايه GF677 و تووانو بررسي و گزارش شد که با افزايش غلظت شوري به طور معنيداري از شدت فتوسنتز و ميزان کلروفيل برگ در هر دو پايه کاسته شد ولي ميزان کاهش در پايه بذري تووانو بيشتر از پايه GF677 بود ]اورعي وهمکاران، 1388[.
]دژمپور و همکاران، 1391[، اثر تنش شوري کلريدسديم را بر ميزان کلروفيلهاي a، b و کل در برخي از پايههاي جنس پرونوس، بررسي و گزارش کردند که ميزان کلروفيل هاي b و کل، تحت شرايط تنش شوري به طور معنيداري کاهش يافت، اما ميزان کاهش کلروفيل a، در اين گياهان معنيدار نبود.
شاخصهاي رشدي در دو رقم گيلاس ‘Bigarreau Burlat’ و ‘Tragana Edessis’ پيوند شده بر روي پايه مازارد تحت شرايط تنش شوري (صفر، 25 و 50 ميلي مول در ليتر) بررسي و گزارش شد که با افزايش شوري ميزان کلروفيلهاي a، bو کل در برگهاي بالايي و پاييني در هر دو رقم به طور معني داري کاهش يافت با اين تفاوت که سرعت کاهش ميزان کلروفيل، در برگهاي پاييني بيشتر از برگهاي بالايي بود [Papadakis et al., 2007].
در تحقيقي اثر تنش شوري حاصل از کلريدسديم بر روي تمشک قرمز بررسي و مشاهده شد که در اثر شوري، ميزان کلروفيل برگهاي تمشک به طور معنيداري کاهش پيدا کرد. با افزايش غلظت نمک در محلول غذايي، سرعت فتوسنتز و هدايت روزنهاي برگ به طور معنيداري کاهش يافت ولي در غلظت دياکسيدکربن بين سلولي تغييري حاصل نشد. اين مسئله بيانگر آن است که کاهش هدايت روزنهاي برگ باعث کاهش دياکسيدکربن بينسلولي نميشود و کاهش در سرعت فتوسنتز به هدايت روزنهاي و غلظت دياکسيدکربن بينسلولي بستگي ندارد، بلکه بيشتر عوامل غيرروزنهاي نظير سميت يونهاي کلر و سديم ناشي از شوري و نيز بههمخوردن تعادل آبي گياه در اين امر دخيل هستند و علت اصلي کاهش فتوسنتز در اين گياه، کاهش در ميزان کلروفيل برگها است. شوري بيشتر بر اعضاي فتوسنتز کننده گياه اثر گذاشته است نه بر گشودگي روزنهها و کاهش ظرفيت فتوسنتزي و در نتيجه محدوديت تأمين انرژي در کنار اثرات سمي يونهاي کلر و سديم باعث محدودشدن رشد گياه تحت شرايط شوري شد [Nokleos and Vasilakakis, 2007].
کريمي و همکاران [Karimi et al., 2009]، اثر 4 سطح کلريد سديم (0، 800، 1600و 3200 ميلي‌گرم بر کيلو‌گرم خاک) را بر محتواي کلروفيل کل پايه‌هاي قزويني و بادامي ريز بررسي و گزارش کردند که محتواي کلروفيل کل در هر دو پايه با افزايش در سطح شوري کاهش يافت. اما ميزان کلروفيل کل در پايه قزويني در مقايسه با پايه بادامي بيشتر بوده است. همچنين شوري سبب کاهش در سرعت فتوسنتز شد بطوريکه در کمترين سطح شوري ميزان سرعت فتوسنتز کاهش يافت.
در پژوهش ديگري، کريمي و همکاران (2012)، اثر 4 سطح کلريد سديم (75/0، 5، 10و 15 دسي زيمنس بر متر) را بر خصوصيات فيزيولوژيک پايه‌هاي قزويني، پايه وحشي سرخس، بادامي زرند A و بادامي زرند B بررسي و گزارش کردند که محتواي کلروفيل با افزايش سطح شوري آب آبياري کاهش يافت، بطوريکه بيشترين ميزان محتواي کلروفيل در بالاترين سطح شوري در بادامي زرند B و پايه قزويني مشاهده شده است. همچنين عنوان کردند که روند کاهش در محتواي کلروفيل در پايه بادامي زرند A و بادامي زرند B در مقايسه با پايه سرخس به‌صورت تدريجي بوده است.
بنعاشر و همکاران [Ben Asher et al., 2006]، با بررسي نقش آبياري با آب شور بر فاکتورهاي رشدي انگور پيوند شده بر پايه راگري26، بيان داشتند، هدايت روزنهاي، بيشتر از فتوسنتز و تعرق به شوري حساس ميباشد و با افزايش سطح شوري در آب آبياري، هدايت روزنهاي برگها سريعاً کاهش يافت.
فيساراکيس و همکاران [Fisarakis et al., 2001]، اثر تنش شوري را بر واکنش قلمههاي رقم سلطاني انگور و ترکيبات پيوند اين رقم روي شش پايه مختلف بررسي و گزارش کردند که با افزايش سطح شوري، سرعت فتوسنتز در هر دو حالت به مقدار زياد کاهش مييابد که با مقدار کلر موجود در برگها همبستگي شديدي داشت و کاهش جذب نيترات (- NO3) و نيز تنش اسمزي حاصل از تجمع بيش از حد يون کلر در برگهاي ترکيبات پيوندي ميتواند کاهش بيشتر فتوسنتز ناشي از تنش شوري را توجيه کند. آنان بيان کردند، کاهش فتوسنتز در اثر افزايش شوري با کاهش هدايت روزنهاي همراه است و يک رابطه خطي مستقيم بين آنها وجود دارد.
چارتزولاکيس و همکاران [Chartolaksis et al., 2006]، اثر تيمار شوري را بر پارامترهاي فتوسنتزي نهالهاي 5 ساله دو رقم زيتون کورونيکي27 و ماستويديس28 بررسي و گزارش کردند که با افزايش سطح شوري، سرعت فتوسنتز به طور معنيداري در هر دو رقم کاهشيافت و کاهش در اين فاکتور در رقم کورونيکي بيشتر بود.
گارسياسانچز و همکاران

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره شوري، and، 2002].، سيگنال‌دهي Next Entries تحقیق درباره شوري، and، افزايش، گياهان