تحقیق درباره شوري، سديم، برگهاي، نتايج

دانلود پایان نامه ارشد

ي پراکسيداسيون هيدروژن در برگهاي پايه Gf677، ژنوتيپهاي 16-1، 40-13 و رقمهاي سهند، مامايي و تونو، با افزايش سطح شوري و در تيمار 4/2 گرم در ليتر بهطور معنيداري در مقايسه با گياهان شاهد، افزايش يافت. در حاليکه محتواي پراکسيداسيون هيدروژن در رقمهاي نانپاريل، A200 و ژنوتيپ 25-1 با اعمال تيمار شوري 6/3 گرم در ليتر بهطور معنيداري در مقايسه با گياهان شاهد، افزايش يافت. محتواي پراکسيداسيون هيدروژن در برگهاي ارقام شاهرود 12 و شکوفه تنها در سطح شوري 8/4 گرم در ليتر بهطور معنيداري در مقايسه با گياهان شاهد، افزايش يافت. در مجموع بيشترين محتواي پراکسيداسيون هيدروژن در سطوح شوري 6/3 و 8/4 گرم در ليتر و در برگهاي پايه Gf677 (17/48 و 91/59 ميکروگرم بر گرم وزن تازه) و پس از آن در برگهاي رقم سهند (25/43 و 65/52 ميکروگرم بر گرم وزن تازه) و ژنوتيپ 16-1(62/42 و 38/51 ميکروگرم بر گرم وزن تازه)، مشاهده شد. در نقطه مقابل کمترين محتواي پراکسيداسيون هيدروژن در سطوح شوري 6/3 و 8/4 گرم در ليتر در برگهاي رقم شاهرود 12 (61/28 و 41/33 ميکروگرم بر گرم وزن تازه) و شکوفه (02/28 و 61/33 ميکروگرم بر گرم وزن تازه) و پس از آنها در ژنوتيپ 25-1(06/30 و 97/36 ميکروگرم بر گرم وزن تازه)، مشاهده شد (جدول 3-11). پراکسيد هيدروژن براي سلولهاي گياهي بخصوص اندامک کلروپلاست بسيار سمي است و در غلظتهاي خيلي پايين، باعث ممانعت از فعاليت آنزيمهاي چرخه کلوين خصوصاً آنزيمهاي داراي گروه سولفيدريل مثل گليسرآلدئيد 3-فسفات دهيدروژناز و فروکتوز 1 و 6 بيسفسفاتاز ميگردد [Pan et al., 2006, Takeda et al., 1995]. آنزيمهاي كاتالاز، پراكسيداز و آسكوربات پراكسيداز همگي از بين برندة پراكسيد هيدروژن محسوب ميشوند که هر كدام حوزة فعاليت جداگانهاي در داخل سلول دارند [Smirnoff, 1993]. لذا رقمهاي شاهرود 12 و شکوفه که در سطوح بالاتر شوري (6/3 و 8/4 گرم در ليتر)، داراي فعاليت بيشتري از نظر آنزيمهاي نامبرده بودند، به نحو مطلوبتري با اثرات مخرب پراکسيدهيدروژن، مقابله کردند.

فعاليت آسکوربات پراکسيداز
(ميکرو مول بر گرم وزن تازه در دقيقه)
فعاليت گاياکول پراکسيداز
(ميکرو مول بر گرم وزن تازه در دقيقه)
فعاليت کاتالاز
(ميکرو مول بر گرم وزن تازه در دقيقه)
پروتئين محلول کل
(ميکروگرم بر گرم وزن تاره)
سطوح شوري
(گرم درليتر)
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0001

Pr F
83/10 f-m
183/0 m-o
07/1 rs
58/9 p
0
25-1
62/13 d-f
211/0 j-m
37/1 lm
46/13 d
2/1
25-1
01/17 bc
241/0 g-j
56/1 gh
35/14 b
4/2
25-1
04/17 bc
315/0 a-c
74/1 f
32/12 f
6/3
25-1
69/11 d-i
203/0 k-n
13/1 qr
84/9 n
8/4
25-1
43/11 e-j
191/0 l-n
46/1 jk
96/10 ij
0
مامايي
22/13 d-g
233/0 h-k
99/1 c
95/13 c
2/1
مامايي
33/13 d-g
285/0 c-f
93/1 d
32/9 q
4/2
مامايي
97/10 e-l
175/0 n-p
51/1 h-j
68/7 x
6/3
مامايي
62/6 q-u
103/0 s-u
95/0 tu
08/7 y
8/4
مامايي
06/11 e-k
189/0 m-o
99/0 st
93/8 st
0
40-13
49/14 cd
208/0 k-n
18/1 pq
18/9 r
2/1
40-13
50/12 d-h
235/0 h-k
92/0 tu
48/7 x
4/2
40-13
38/5 r-v
117/0 r-t
47/0 y
01/7 yz
6/3
40-13
92/1 xy
039/0 w
28/0 z/
85/6 za/
8/4
40-13
94/7 n-s
115/0 r-t
99/0 st
96/10 ij
0
16-1
73/10 f-m
124/0 q-s
21/1 o-q
12/12 f
2/1
16-1
88/6 q-u
152/0 o-q
62/0 x
33/10 lm
4/2
16-1
40/4 u-x
084/0 t-v
44/0 y
31/8 v
6/3
16-1
27/2 w-y
037/0 w
28/0 z/
81/6 za/
8/4
16-1
22/7 o-t
115/0 r-t
87/0 uv
86/8 tu
0
تونو
43/9 i-q
122/0 q-s
88/0 uv
15/9 r
2/1
تونو
85/10 f-m
147/0 p-r
92/0 tu
38/9 q
4/2
تونو
69/8 j-q
155/0 o-q
30/1 mn
33/8 v
6/3
تونو
80/6 q-u
114/0 r-t
81/0 vw
55/7 x
8/4
تونو
06/8 m-s
112/0 r-t
90/0 tu
90/8 tu
0
شاهرود 12
79/9 h-p
134/0 q-s
93/0 tu
42/10 l
2/1
شاهرود 12
43/16 bc
262/0 e-h
64/1 g
61/11 g
4/2
شاهرود 12
03/22 a
290/0 c-e
18/2 a
15/12 f
6/3
شاهرود 12
85/16 bc
334/0 ab
47/1 i-k
61/9 op
8/4
شاهرود 12
42/10 g-n
154/0 o-q
35/1 lm
78/10 jk
0
A200
31/13 d-g
193/0 l-n
58/1 gh
44/14 b
2/1
A200
81/16 bc
246/0 g-j
86/1 e
97/14 a
4/2
A200
86/11 d-i
253/0 f-i
27/1 m-q
11/11 hi
6/3
A200
21/8 l-r
155/0 o-q
92/0 tu
80/9 no
8/4
A200
07/11 e-k
189/0 m-o
09/1 r
03/9 r-t
0
نان پاريل
86/13 de
227/0 i-l
39/1 kl
10/13 e
2/1
نان پاريل
90/17 b
260/0 e-h
85/1 e
21/13 e
4/2
نان پاريل
55/16 bc
313/0 a-c
08/2 b
18/10 m
6/3
نان پاريل
05/12 d-i
224/0 i-l
29/1 m-o
48/7 x
8/4
نان پاريل
96/7 n-s
139/0 q-s
93/0 tu
27/10 lm
0
شکوفه
72/11 d-i
187/0 m-o
23/1 n-p
20/11 h
2/1
شکوفه
83/17 b
278/0 d-g
05/2 cd
55/11 g
4/2
شکوفه
45/18 b
309/0 b-d
14/2 ab
61/11 g
6/3
شکوفه
88/12 d-g
341/0 a
55/1 hi
31/10 lm
8/4
شکوفه
96/6 p-u
118/0 r-t
19/1 pq
98/10 ij
0
سهند
89/9 h-o
11/0 r-t
34/1 m-o
79/13 c
2/1
سهند
46/7 o-t
150/0 o-q
77/0 w
34/9 q
4/2
سهند
78/4 t-w
102/0 s-u
615/0 x
08/8 w
6/3
سهند
84/2 v-y
056/0 vw
378/0 z
73/6 a/
8/4
سهند
97/7 n-s
170/0 n-p
06/1 r
68/10 k
0
پايه Gf677
71/10 f-m
185/0 m-o
22/1 n-p
88/10 jk
2/1
پايه Gf677
71/6 q-u
199/0 l-n
661/0 x
20/9 qr
4/2
پايه Gf677
26/3 v-y
071/0 uv
375/0 z
70/8 u
6/3
پايه Gf677
68/1 y
036/0 w
188/0 a/
20/6 b/
8/4
پايه Gf677
جدول 3-12- اثر تيمار شوري بر محتواي پروتئينهاي محلول و فعاليت آنزيمهاي کاتالاز، گاياکول پراکسيداز و آسکوربات پراکسيداز در برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677
ميانگينهايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن، در سطح احتمال 1% اختلاف معنيداري با يکديگر دارند.
3-4- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر وضعيت عناصر غذايي پرمصرف و کممصرف در برگ و ريشه
3-4-1- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتواي سديم برگ و ريشه
نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان داد، برهمکنش تيمار شوري و ژنوتيپ بر محتواي سديم، نيتروژن، پتاسيم، کلسيم، منيزيم و فسفر برگ و ريشه در سطح 1%، معنيدار شد (جدولهاي 3-13 و 3-14). همچنين بر طبق نتايج بهدست آمده، برهمکنش تيمار شوري و ژنوتيپ بر نسبت سديم به پتاسيم، سديم به کلسيم، سديم به منيزيم، سديم به فسفر، سديم به کلر در سطح 1% معنيدار بود (جدولهاي 3-15 و 3-16).
نتايج حاصل از مقايسه ميانگين دادهها نشان داد که مقدار سديم در برگهاي تمامي ژنوتيپهاي مطالعه شده، با افزايش غلظت شوري، بطور معنيداري افزايش يافت. بر اساس نتايج به دست آمده، مقدار افزايش غلظت سديم در برگهاي ارقام شاهرود 12 و شکوفه، معنيدار نبود در حاليکه مقدار افزايش غلظت سديم در برگهاي ساير ژنوتيپهاي مطالعه شده در سطوح شوري 6/3 و 8/4 گرم در ليتر نسبت به گياهان شاهد، معنيدار بود (جدول 3-13). در مجموع، بيشترين غلظت سديم در سطح شوري 8/4 گرم بر ليتر و در برگهاي پايه GF677، مشاهده شد. غلظت سديم در برگهاي پايه GF677 در سطوح شوري 6/3 و 8/4 گرم بر ليتر به طور معنيداري از ساير ژنوتيپهاي مطالعه شده به جز (ارقام تونو، سهند و ژنوتيپهاي 16-1 و 30-13)، بيشتر بود (جدول 3-13). اين نتايج نشان ميدهد که ژنوتيپهاي پيوندي به طور موثري بر قدرت پايه در جلوگيري از جذب عناصر مضر توسط ريشهها و جلوگيري از انتقال آنها به بخش هوايي گياه موثر است. محققين ديگر نيز، اثر تنش شوري کلريد سديم را بر غلظت عناصر غذايي برگهاي دو رقم نارنگي کلمانتين و پرتقال وانشگتن ناول که روي پايه کلئوپاترا پيوند شده بودند، بررسي و گزارش کردند که ميزان تجمع سديم در برگهاي پرتقال واشينگتن ناول به طور معني داري بيشتر بود [Banuls and Primo, 1995].
بر اساس نتايج به دست آمده، مقدار سديم ريشه تحت تاثير نوع پيوندک و غلظت شوري قرار گرفت. نتايج نشان داد که با افزايش غلظت شوري، مقدار سديم ريشه، بطور معنيداري افزايش يافت. مقدار افزايش غلظت سديم در ريشههاي پايههايي که رقم شکوفه روي آنها پيوند شده بود در سطوح شوري 6/3 و 8/4 گرم بر ليتر و در ريشههاي پايههايي که رقمهاي شاهرود 12 و A200 روي آنها پيوند شده بودند در سطوح شوري 4/2، 6/3 و 8/4 گرم بر ليتر در مقايسه با گياهان شاهد، معنيدار بود. در حاليکه مقدار افزايش غلظت سديم در ريشههاي پايههايي که ساير ژنوتيپهاي مطالعه شده روي آنها پيوند شده بودند در تمامي سطوح شوري در مقايسه با گياهان شاهد، معنيدار بود. در مجموع، بيشترين غلظت سديم در سطح شوري 8/4 گرم بر ليتر و در ريشههاي پايههاي شاهد (بدون پيوند، 39/1 درصد)، مشاهده شد. غلظت سديم در ريشههاي پايههاي شاهد (بدون پيوند)، در اين سطح از شوري به طور معنيداري از ريشههاي پايههاي پيوندي، بيشتر بود (جدول 3-14). اين نتايج حاکي از آن است که در اين سطح از شوري، ژنوتيپهاي پيوندي (بخصوص ارقام شاهرود 12 و شکوفه)، از طريق افزايش قدرت پايه توانستند به طور معنيداري از ورود سديم به ريشهها و انتقال آن به قسمت هوايي گياه جلوگيري نمايند. اين نتايج با نتايج حاصل از بررسي صفات مورفولوژيک گياه مطابقت داشت. پايههاي GF677 (پيوند نشده)، که بيشترين تجمع سديم در برگ را داشتند، بيشترين درصد نکروزه شدگي و ريزش برگ را نيز، دارا بودند بطوريکه در پايان آزمايش اين نهالها هيچ گونه برگ سبزي نداشتند. در تحقيقات انجام شده روي گياهان مختلف تحت شرايط تنش شوري نشان داده شده است که سديم، باعث عدم تعادل اسمزي، تخريب غشاهاي سلولي، کاهش رشد، جلوگيري از تقسيم و بزرگشدن سلولها ميشود [Szczerba et al., 2008; 2009]. همچنين، نتايج حاصل از مقايسه درصد سديم ريشه و برگ نشان داد که درصد سديم برگ در تمامي سطوح شوري و در تمامي ژنوتيپهاي مطالعه شده بيشتر از درصد سديم ريشه بود. اين نتايج با نتايج رضايي و همکاران ] 1385[، مطابقت داشت. ايشان در تحقيقي با مطالعه اثر تنش کلريد سديم بر شاخصهاي رشد و غلظت عناصر غذايي در پنج رقم زيتون گزارش کردند که غلظت سديم در برگهاي تمامي ارقام مورد مطالعه و در تمامي سطوح شوري بيشتر از درصد سديم ريشه بود. همچنين آنها گزارش کردند، شوري باعث کاهش رشد رويشي گياه ميشود و اين کاهش در قسمتهاي هوايي گياه بيشتر از ريشه بود که نشان ميدهد، اندامهاي هوايي زودتر از ريشه تحت تأثير شوري قرار ميگيرند.
3-4-2- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتواي نيتروژن برگ و ريشه
بر اساس نتايج به دست آمده، غلظت شوري و نوع پيوندک بر مقدار نيتروژن برگ به طور معنيداري تاثير داشت. نتايج نشان داد که با افزايش غلظت شوري، مقدار نيتروژن در برگهاي تمامي ژنوتيپهاي مطالعه شده، کاهش يافت. کمترين مقدار نيتروژن در تمامي ژنوتيپهاي مطالعه شده، در سطح شوري 8/4 گرم بر ليتر، مشاهده شد. مقدار کاهش غلظت نيتروژن در برگهاي رقم شاهرود 12، معنيدار نبود در حاليکه مقدار کاهش نيتروژن در برگهاي رقم شکوفه و ژنوتيپ 25-1، در سطح شوري 8/4 گرم در ليتر نسبت به گياهان شاهد، معنيدار بود. همچنين محتواي نيتروژن در برگهاي ارقام نانپاريل، A200، تونو در سطوح شوري 6/3 و 8/4 گرم در ليتر و در ارقام مامايي، سهند و ژنوتيپهاي 16-1، 40-13 و پايه GF677، در سطوح شوري 4/2، 6/3 و 8/4 گرم در ليتر بهطور معنيداري در مقايسه با گياهان شاهد، کاهش يافته بود. در مجموع، کمترين محتواي نيتروژن در سطح شوري 8/4 گرم بر ليتر و در برگهاي پايه GF677 (01/1%)، مشاهده شد (جدول 3-13). اين نتايج با نتايج حاصل از بررسي صفات مورفولوژيک مطابقت داشت. نتايج حاصل از بررسي درصد برگهاي سبز، درصد نکروزه شدگي برگ و برگهاي ريزش يافته در ژنوتيپهاي مطالعه شده نشان داد که

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله محیط زیست، حقوق بشر، امنیت انسانی، قانون اساسی Next Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق بشر، قانون اساسی، آموزش و پرورش، حقوق مدنی