تحقیق درباره شوري، افزايش، پرولين، ميزان

دانلود پایان نامه ارشد

[Bartles and Songar, 2005] . اما افزايش ميزان قندهاي نامحلول در ژنوتيپهاي مطالعه شده، در سطوح پايينتر شوري (4/2 گرم در ليتر)، ميتواند به دليل عدم توانايي ژنوتيپهاي مطالعه شده در تخريب و هيدروليز مولکولهاي درشتتر نظير نشاسته و تبديل آنها به ترکيبات قندي نظير ساکاروز و بعد به مولکولهاي کوچکتري مانند گلوکز و فروکتوز باشد. افزايش شديدتر در ميزان قندهاي نامحلول در سطوح بالاتر شوري (6/3 و 8/4 گرم در ليتر) به دليل کاهش و توقف رشد رويشي در اثر کاهش رطوبت و کاهش جذب آب مي باشد [Levitt, 1980].
در گروه سوم رقمهاي تونو، A200 و ژنوتيپ 25-1، قرار گرفتند. محتواي قندهاي نامحلول در رقم تونو با افزايش سطح شوري تا تيمار 4/2 گرم در ليتر و در رقم A200 و ژنوتيپ 25-1، با افزايش سطح شوري تا تيمار 6/3 گرم در ليتر نسبت به گياهان شاهد، کاهش يافت. ميزان کاهش در محتواي قندهاي نامحلول در برگهاي رقم تونو در سطح شوري 4/2 گرم در ليتر نسبت به سطح شوري 2/1 گرم در ليتر، معنيدار نبود. همچنين، ميزان کاهش در محتواي قندهاي نامحلول در برگهاي رقم A200 و ژنوتيپ 25-1، در سطح شوري 6/3 گرم در ليتر نسبت به سطح شوري 4/2 گرم در ليتر معنيدار نبود که نشان دهنده کاهش در سرعت تخريب و هيدروليز مولکولهاي درشت تر نظير نشاسته و تبديل آنها به ترکيبات قندي نظير ساکاروز و بعد به مولکولهاي کوچکتري مانند گلوکز و فروکتوز در اين سطوح از شوري، ميباشد. اين نتايج نشان ميدهد که رقم A200 و ژنوتيپ 25-1، به طور موثرتري از رقم تونو از مکانيسم فوق در جهت منفيتر کردن پتانسيل آب در سلولها، تنظيم اسمزي و افزايش مقاومت به تنش شوري، بهره ميبرند.
در گروه چهارم، رقمهاي شکوفه و شاهرود 12، قرار گرفتند. محتواي قندهاي نامحلول در رقمهاي شکوفه و شاهرود 12، با افزايش سطح شوري تا تيمار 6/4 گرم در ليتر به طور معنيداري نسبت به گياهان شاهد، کاهش يافت. ميزان کاهش در محتواي قندهاي نامحلول در برگهاي رقمهاي شکوفه و شاهرود 12، در سطح شوري 8/4 گرم در ليتر نسبت به سطح شوري 6/3 گرم در ليتر معنيدار نبود که نشان دهنده کاهش در سرعت تخريب و هيدروليز مولکولهاي درشت تر نظير نشاسته و تبديل آنها به ترکيبات قندي نظير ساکاروز و بعد به مولکولهاي کوچکتري مانند گلوکز و فروکتوز در اين سطح از شوري، ميباشد. کاهش در محتواي قندهاي نامحلول در ژنوتيپهاي بررسي شده در نتيجه تخريب و هيدروليز مولکولهاي درشت تر نظير نشاسته و تبديل آنها به ترکيبات قندي نظير ساکاروز و بعد به مولکولهاي کوچکتري مانند گلوکز و فروکتوز ميباشد که باعث منفيتر شدن پتانسيل آب در سلولها، تنظيم اسمزي و افزايش مقاومت به تنش شوري در اين گياهان، ميشود [Bartles and Songar, 2005] .
در مجموع، نتايج به دست آمده از بررسي ميزان قندهاي محلول و نامحلول در ژنوتيپهاي مطالعه شده نشان داد که دو رقم شکوفه و شاهرود 12، با حفظ سرعت، قدرت رشدي و خصوصيات فتوسنتزي خود در سطوح بالاي شوري (6/3 گرم در ليتر)، از طريق مکانيسم تخريب و هيدروليز مولکولهاي درشت تر نظير نشاسته و تبديل آنها به ترکيبات قندي نظير ساکاروز و بعد به مولکولهاي کوچکتري مانند گلوکز و فروکتوز، باعث منفيتر شدن پتانسيل آب و تنظيم اسمزي در سلولهاي خود شده و در نتيجه اين گياهان تحمل بيشتري به تنش شوري دارند. نتايج به دست آمده از اين بخش با نتايج حاصل از بررسي صفات مورفولوژيک مطابقت داشت. نتايج حاصل از بررسي صفات مورفولوژيك و ميزان آسيب هاي ظاهري گياهان نشان داده بود که رقم شاهرود 12، داراي وضعيت مطلوبتري نسبت به ساير ارقام و ژنوتيپهاي بررسي شده در اين تحقيق بود و بعد از آن رقمهاي شکوفه و ژنوتيپ 25-1، قرار گرفته بودند. کمترين ميزان رشد در شرايط اعمال تنش شوري و بيشترين ميزان آسيبهاي ظاهري نيز، به ترتيب در پايه GF677، رقم سهند و بعد از آنها در ژنوتيپ 16-1، مشاهده شده بود.

جدول 3-10- اثر تيمار شوري بر محتواي فنل کل، ظرفيت آنتي اکسيدانتي، کربوهيدراتهاي محلول و نامحلول برگ برخي از ژنوتيپهاي بادام و پايه GF677
قندهاي نامحلول
(ميکرو گرم بر گرم وزن خشک)
قندهاي محلول
(ميکروگرم بر گرم وزن خشک)
ظرفيت آنتي اکسيدانتي
(%)
فنل
(ميکرو گرم بر گرم وزن تاره)
سطوح شوري
(گرم درليتر)
ژنوتيپ
0001
0001
0001
0001

Pr F
07/161 m-q
87/78yz
13/17 vw
33/694 v-w
0
25-1
76/131r-u
74/110pq
42/18 qr
74/785 t-w
2/1
25-1
40/104uv
22/137hi
69/22 j
42/848 r-v
4/2
25-1
53/95v
97/143gh
40/24 h
79/942 o-t
6/3
25-1
85/125s-u
24/105rs
55/28 d
50/1371 c-f
8/4
25-1
27/218e-h
51/90vw
96/14 z/
03/651 w
0
مامايي
02/197h-k
76/97tu
60/15 z
87/660 w
2/1
مامايي
38/207g-j
83/89wx
45/16 xy
55/692 vw
4/2
مامايي
66/211f-h
05/83xy
67/17 tu
64/817 s-w
6/3
مامايي
68/249cd
09/123l-n
93/17 st
47/1015 m-s
8/4
مامايي
05/165m-p
75/85xy
88/17 st
67/701 u-w
0
40-13
08/145p-s
72/91vw
25/20 no
44/848 r-v
2/1
40-13
48/159m-q
71/82xy
03/21m
20/880 q-v
4/2
40-13
53/169m-o
44/79yz
50/23 i
53/939 o-t
6/3
40-13
63/217e-h
61/99st
12/24 hi
57/1131 h-o
8/4
40-13
70/149o-s
40/118no
24/12 b/
57/956 o-t
0
16-1
91/147p-s
31/125k-n
68/13 a/
21/1210 f-l
2/1
16-1
60/158m-q
29/109p-r
67/14 z/
11/1466 cd
4/2
16-1
56/205f-j
96/134hi
68/19 op
74/1526 bc
6/3
16-1
38/230d-f
93/160bc
10/16 y
87/973 n-t
8/4
16-1
09/183 j-m
76/80yz
30/17 u-w
75/724 u-w
0
تونو
12/160m-q
85/111pq
39/18 qr
31/849 r-v
2/1
تونو
22/151o-s
16/120l-n
97/21 l
23/1005 m-s
4/2
تونو
29/154n-q
99/111pq
81/24 h
29/1390 c-f
6/3
تونو
40/217e-h
58/74z
56/22 jk
87/967 n-t
8/4
تونو
07/164m-q
88/79yz
60/14 z/
22/711 u-w
0
شاهرود 12
23/149o-r
47/101st
31/17 u-w
57/873 q-v
2/1
شاهرود 12
42/137q-s
89/125k-n
87/19 op
45/936 o-t
4/2
شاهرود 12
10/116t-v
37/144gh
85/25 g
37/1148 h-n
6/3
شاهرود 12
62/106uv
95/147ef
73/29 b
33/1442 c-e
8/4
شاهرود 12
15/151o-r
67/84xy
88/16 wx
42/992 n-s
0
A200
91/124r-u
55/102st
87/19 op
57/1124 h-o
2/1
A200
59/109t-v
51/116op
32/24 h
14/1346 c-g
4/2
A200
68/108t-v
75/119m-o
19/29 c
38/1765 a
6/3
A200
92/162m-q
48/82xy
33/24 h
20/1240 f-j
8/4
A200
43/228d-f
70/95uv
27/14 z/
01/861 q-v
0
نان پاريل
03/209f-i
24/116op
88/16 wx
36/1080 j-p
2/1
نان پاريل
20/195i-k
48/125k-n
52/17 t-v
27/1121 h-p
4/2
نان پاريل
64/198h-k
61/130j-l
85/22 j
90/1272 e-i
6/3
نان پاريل
67/257bc
88/90vw
39/26 f
33/1449 c-e
8/4
نان پاريل
12/239c-e
61/102st
44/14 z/a/
50/707 u-w
0
شکوفه
57/217e-h
48/125k-n
87/18 q
53/888 q-u
2/1
شکوفه
16/197i-k
44/141gh
76/24 h
07/1036 l-r
4/2
شکوفه
96/179k-m
07/158b-d
01/28 e
56/1286 d-h
6/3
شکوفه
28/176l-n
73/163b
38/31 a
13/1678 ab
8/4
شکوفه
27/226d-g
98/121m-o
94/13 z/a/
75/932 p-t
0
سهند
45/213e-h
25/128k-m
74/14 z/
02/1049 k-q
2/1
سهند
57/229d-f
13/110qr
17/16 y
26/1220 f-l
4/2
سهند
52/258bc
93/134hj
18/21 m
17/1364 c-g
6/3
سهند
52/281ab
21/156cd
21/18 rs
63/974 n-t
8/4
سهند
43/197i-k
59/123ln
44/18 qr
37/1011 m-r
0
پايه Gf677
13/200g-k
84/121n
45/20 n
21/1093 i-p
2/1
پايه Gf677
03/220e-h
72/97tu
12/22 kl
67/1228 f-k
4/2
پايه Gf677
17/257bc
86/151de
40/25 g
96/1775 a
6/3
پايه Gf677
45/289a
17/200a
48/19 p
30/1182 g-m
8/4
پايه Gf677
ميانگينهايي که در هر ستون و براي هر صفت داراي حروف متفاوت هستند، بر اساس آزمون دانكن، در سطح احتمال 1% اختلاف معنيداري با يکديگر دارند.

3-3-3- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر محتواي پرولين
نتايج تجزيه واريانس دادهها نشان داد، برهمکنش تيمار شوري و ژنوتيپ بر محتواي پرولين، مالون دي آلدئيد، ساير آلدئيدها و پراکسيدهيدروژن در سطح 1%، معنيدار شد (جدول 3-11).
بر اساس نتايج به دست آمده، محتواي پرولين برگ تمامي ژنوتيپهاي مطالعه شده با افزايش غلظت نمک، افزايش يافت. ميزان افزايش در محتواي پرولين در بين ژنوتيپهاي بررسي شده با يکديگر اختلاف معنيداري را نشان داد. محتواي پرولين در برگهاي پايه Gf677 با افزايش سطح شوري تا تيمار 6/3 گرم در ليتر بهطور معنيداري در مقايسه با گياهان شاهد، افزايش يافت ولي با افزيش بيشتر غلظت شوري و در تيمار 8/4 گرم در ليتر، محتواي پرولين در برگهاي اين پايه، کاهش يافت (جدول 3-11).
محتواي پرولين در برگهاي رقم سهند و ژنوتيپ 16-1، با افزايش سطح شوري تا تيمار 8/4 گرم در ليتر بهطور معنيداري نسبت به گياهان شاهد، افزايش يافت. ميزان افزايش در محتواي پرولين در برگهاي رقم سهند و ژنوتيپ 16-1، در سطح شوري 8/4 گرم در ليتر نسبت به سطح شوري 6/3 گرم در ليتر معنيدار نبود. محتواي پرولين در برگهاي ساير ژنوتيپهاي مطالعه شده در اين تحقيق، با افزايش سطح شوري تا 8/4 گرم در ليتر بهطور معنيداري نسبت به گياهان شاهد، افزايش يافت. در مجموع، بيشترين ميزان پرولين در سطح شوري 8/4 گرم در ليتر و به ترتيب در رقمهاي شاهرود 12 (45/78 ميکرو گرم بر گرم وزن تازه)، شکوفه (70/76 ميکرو گرم بر گرم وزن تازه) و ژنوتيپ 25-1(59/73 ميکرو گرم بر گرم وزن تازه)، مشاهده شد. همچنين، کمترين ميزان پرولين در اين سطح از شوري در برگهاي پايه Gf677 (16/52 ميکرو گرم بر گرم وزن تازه)، مشاهده شد. ميزان پرولين در برگهاي پايه Gf677 در سطح شوري 8/4 گرم در ليتر بهطور معنيداري نسبت به تمامي ژنوتيپهاي مطالعه شده، کمتر بود. اين نتايج حاکي از نقش موثر نوع ژنوتيپ پيوندي در افزايش محتواي پرولين برگها و در نتيجه افزايش تحمل گياه به تنش شوري ميباشد (جدول 3-11). نتايج به دست آمده از اين تحقيق با نتايج دژم پور و همکاران ]1391[، رهنمون و همکاران ]1390[ و غلامي و همکاران ]1389[، مطابقت داشت. اين محققين نيز به افزايش در محتواي پرولين آزاد در ژنوتيپهاي مختلف بادام تحت شرايط تنش شوري اشاره کردهاند. گزارش شده است، تنظيم اسمزي به عنوان يک سازگاري مهم اجتناب از تنشهاي اسمزي ميباشد، زيرا به حفظ فشار تورمي و حجم سلول کمک ميکند ]حيدري شريفآباد، 1380[. بيش از 70 درصد ترکيبات آميني توليد شده در زمان تنش شوري را پرولين تشکيل ميدهد. در واقع پرولين مهمترين ترکيب آميني تجمع يافته در گياهان در زمان وقوع تنش شوري ميباشد و به نظر ميرسد تجمع ساير ترکيبات آميني در زمان تنش شوري، اهميت کمتري داشته باشد .[Karamanos, 1995] اسموليتها از جمله پرولين در زدودن ROS فعال هستند و منجر به حفاظت بهتر از سلولها مي شوند. تجمع اين ترکيبات در گياهان باعث تنظيم اسمزي در داخل گياه شده و با جلوگيري از کاهش آب گياه و با کمک به جذب بيشتر آب از خاک در حفظ فتوسنتز و رشد گياه موثرند [Mohajan and Toteja, 2005] .
3-3-4- برهمکنش شوري و ژنوتيپ بر پراکسيداسيون ليپيدها (محتواي مالون دي آلدئيد و ساير آلدئيدها
بر اساس نتايج به دست آمده، محتواي مالون دي آلدئيد برگ و ساير آلدئيدها شامل (پروپانال، بوتانال، هگزانال، هپتانال و پروپانال دي متيل استال) در تمامي ژنوتيپهاي مطالعه شده، با افزايش غلظت نمک، افزايش يافت. ميزان افزايش در محتواي مالون دي آلدئيد و ساير آلدئيدها در بين ژنوتيپهاي بررسي شده با يکديگر اختلاف معنيداري را نشان داد. محتواي مالون دي آلدئيد و ساير آلدئيدها در برگهاي

پایان نامه
Previous Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق شهروندی، آموزش و پرورش، حقوق بشر، های غیر دولتی Next Entries منابع و ماخذ مقاله حقوق بشر، حقوق شهروندی، اجتماعی و فرهنگی، حقوق اقتصادی