تحقیق درباره سود سهام، چرخه عمر، اوراق قرضه، استقراض

دانلود پایان نامه ارشد

دايمي به کار مي برد، ممکن است نقدينگي کافي نداشته باشد.

2- دسترسي شرکت ها به بازارهاي پول و سرمايه
هر چه توانايي شرکت ها در گرفتن وام و تأمين وجوه از طريق بدهي بيشتر باشد، انعطاف پذيري آنها در پرداخت سود سهام بيشتر خواهد بود. توانايي گرفتن وام، ممکن است به شكل توانايي شرکت در صدور اوراق قرضه و مراجعه به بازار سرمايه نيز باشد. هرچه شرکت بزرگ‏تر و سازمان يافته تر باشد، دسترسي بيشتري به بازارهاي سرمايه دارد. با دسترسي به وجوه حاصل از طريق بدهي، مديريت ممکن است نگراني کمتري در مورد تأثير پرداخت سود سهام بر نقدينگي شرکت داشته باشد (برهاني ، 1387: 13).

3- محدوديت هاي قراردادهاي استقراض
معمولاً محدوديت هايي توسط وام دهندگان در مورد توزيع سود بين سهامداران به مورد اجرا گذاشته مي شود تا توانايي شرکت را در پرداخت اقساط وام هاي خود بالا ببرند. يکي از محدوديت هاي متداول اين است که پرداخت سود سهام را منوط به تحصيل سود پس از تاريخ استقراض مي کند و تنها از محل اين سودها است که ميتوان سود سهام را پرداخت کرد. محدوديت ديگري که در قراردادهاي سهام ممتاز اعمال مي شود اين است که در صورت قابل انباشته بودن سود سهام ممتاز، نمي توان هيچ گونه سودي به سهامداران عادي پرداخت کرد، مگر اينکه سود سهام ممتاز دوره جاري و سود سهام ممتاز معوقه دوره هاي قبل کلاً پرداخت شده باشد. قراردادهاي وام از دو جهت بر تصميم مديران براي پيشنهاد تقسيم سود موثر است:
الف) رعايت نسبت هاي مالي مندرج در قراردادهاي وام و پيوست‏هاي آنها.
ب) الزام به باز پرداخت اقساط وام‏ها در سر رسيد مقرر.
در بسياري از قراردادهاي وام، وام دهنده به خاطر تضمين بازگشت وام، رعايت مواردي را براي وام‏گيرنده در قراردادهاي وام اجباري مي نمايد. مثلاً :
وام گيرنده مجبور به رعايت نسبت هاي حداقل مالكيت، جاري و يا سرمايه در گردش شود.
مجاز به تقسيم سود سال هاي قبل بدون موافقت قبلي وام دهنده نباشد.
از سوي ديگر، پرداخت اقساط وام ها، به نقدينگي و تصميم هاي آتي مديران در فعاليت هاي جاري واقعي آنها، بسيار موثر است، اين اقساط گاه بسيار سنگين و گاه بازپرداخت آنها مستلزم برنامه ريزي اساسي نقدينگي است. معمولاً يكي از منابع تامين پرداخت اقساط، سود نقدي شركت است و چنانچه قسمت عمده سود بين سهامداران تقسيم گردد، مديران ممكن است ناگزير به صدور سهام و يا اخذ وام هاي سنگين تر و يا حذف برنامه هاي توسعه آتي خود به جهت رعايت پرداخت اقساط وام ها گردند. در اين موارد نيز جداول نقدينگي كه با عنايت به راه حل‏هاي مختلف تهيه شده باشد بسيار مناسب است (اسلامي بيدگلي ، 1370: 20-14).

4- محدوديت هاي قانوني
بر اساس قوانين برخي کشورها، پرداخت سود سهام نمي تواند از مبلغ سود انباشته به علاوه اندوخته‏هاي مجاز و مبلغ صرف سهام تجاوز کند. به بياني ديگر، اگر خالص دارايي‏هاي شرکت بيش از مبلغ اسمي کل سهام منتشر شده آن نباشد نمي توان سود سهام پرداخت کرد. در ايران بر اساس ماده 140 قانون تجارت مصوب سال 1347، پرداخت سود سهام عادي (که حداقل10درصد سود خالص شرکت است) تنها از محل سود قابل تقسيم مجاز است. سرمايه شرکت ها و اندوخته هاي آنها را، مي توان به عنوان يک حاشيه ايمني، جهت حفظ منافع اعتباردهندگان آن تلقي کرد.

5- سود آوري و فرصت‏هاي سرمايه گذاري
چنانچه واحد تجاري نتواند وجوه در دسترس را به نحوي سودآور سرمايه گذاري کند، مي تواند جريان
نقدي آزاد را به مصرف توزيع سود سهام برساند.
از سوي ديگر در صورت موجود بودن فرصت‏هاي سـرمايه گذاري سودآور، مي توان از تقسيم سود خودداري نمود. در برخي از شرکت هاي در حال توسعه که فرصت هاي سرمايه گذاري سودآوري وجود دارد، معمولا از پرداخت سود سهام خودداري مي شود. در برخي موارد، تأمين مالي پروژه هاي سرمايه‏گذاري، از محل سود (تأمين مالي داخلي) بر پرداخت سود سهام و تأمين مالي از طريق انتشار سهام يا اوراق قرضه ترجيح داده مي شود. زيرا سهامداران ممکن است سود سرمايه اي حاصل از افزايش قيمت سهام را بر دريافت سود نقدي سهام ترجيح دهند (برهاني ، 1387: 13).

6- ماليات
در بسياري از کشورها نرخ ماليات بر درآمد سود سرمايه اي و سود سهام يکسان است و کل سود سهام دريافتي توسط اشخاص، در سال دريافت مشمول ماليات مي شود، اما ماليات بر درآمد سرمايه‏اي، در سال فروش سهام قابل پرداخت خواهد بود، لذا شرکت‏ها بايد سياستي اتخاذ کنند که حداقل بار مالياتي را براي سهامداران داشته باشد.

7- نياز سهامداران
سياست تقسيم سود و تغيير آن مي تواند حاوي اطلاعاتي براي سـهامداران باشد. سرمايه گذاران با توجه به سليقه خود، سهام شرکتي را خريداري مي کنند که سياست تقسيم سود آن را قبول دارند. ميزان سود سهام پيشنهادي هيأت مديره معمولا حاوي اطلاعاتي در خصوص انتظارات مديران در مورد سودآوري آتي شرکت است. بديهي است اگر مديريت شرکت در صدد برآيد تا ميزان سود پرداختي را افزايش دهد، در واقع مدعي است که قدرت سود آوري شرکت افزايش يافته است. (شاملو ، 1389: 30).

8- چرخه عمر محصول
مديران بنگاه هاي اقتصادي بدون توجه به چرخه عمر محصول، نمي توانند راهبردهاي مالي خود را تنظيم کنند. از اين رو راهبردهاي مالي در چرخه عمر محصول هم از طرف مالکان شرکت و هم از طرف مديران، براي حد اکثر کردن ارزش شرکت بسيار مهم مي باشد. چرخه عمر محصول به ترتيب داراي چهار مرحله مي باشد:
الف) کودکي: عامل کليدي در مرحله کودکي، تحقيق و توسعه و مطالعات بازار براي محصول جديد است.
جريان نقدي در مرحله کودکي منفي مي باشد، که اين امر بيانگر اين موضوع است که جريان نقدي خروجي بيشتر از جريان نقدي ورودي است.
ب) مرحله رشد: جريان نقدي در مرحله رشد به توازن مي رسد.
ج) مرحله بلوغ: جريان نقدي در مرحله بلوغ تثبيت مي شود.
د) مرگ: در مرحله مرگ جريان نقدي ورودي و خروجي تواماً کاهش مي يابد و به توازن مي رسد.
در مرحله کودکي به دليل منفي بودن جريان نقدي منطقي به نظر نمي رسد که سود تقسيم شود و اگر سودي تقسيم شود دوباره بايد به همان ميزان از طريق افزايش سرمايه تأمين مالي شود. در مرحله کودکي سرمايه گذاران به دنبال عايدات سرمايه اي بوده و نه تقسيم سود و لذا در مرحله کودکي سودي تقسيم نمي‏شود. در مرحله رشد نيز از سياست تقسيم سود انبساطي استفاده نمي‏شود، زيرا شرکت داراي فرصت‏هاي سرمايه گذاري است و در مرحله بلوغ، واحد تجاري ديگر فرصت‏هاي سرمايه گذاري نداشته، لذا در مرحله بلوغ از سياست تقسيم سود انبساطي استفاده مي کند. در مرحله مرگ نيز بايد کل سرمايه صاحبان سهام به آنها بازگردانده شود (ساربان‏ها ، 1382).

2-3-4-6- دلايل تمايل سهامداران به دريافت سود سهام به صورت نقدي
1) کاهش عدم اطمينان
وعده سود سرمايه يا توزيع درآمد در آينده، عدم اطمينان بيشتري را براي سرمايه گذاران در مقايسه با توزيع مستمر درآمد ايجاد مي کند. پرداخت سود سهام مستمر نمايانگر ارزش فعلي جريان نقدي براي سرمايه گذاران است و بدين ترتيب عايدي هر سهم سهامداران تحت الشعاع مشكلات مالي يا عملياتي شرکت قرار نخواهند گرفت و موجب افزايش اطمينان سرمايه گذاران فعلي است.
2) قدرت مالي شرکت
اعلام و پرداخت سود سهام نقدي نشانگر ثبات و استحکام نقدينگي شرکت در شرايط مطلوب است.
زيرا براي پرداخت سود سهام به وجه‏نقد نياز است که اين نقدينگي بايد از جريان عمليات شرکت خارج شود. اعلام سود سهام نشان‏گر موقعيت سود آوري و کسب سود بيشتر در آينده است.

3) نياز به درآمد جاري
بسياري از سرمايه گذاران براي پرداخت هزينه هاي جاري زندگي خود، به دريافت مستمر سود سهام نيازمند هستند. معمولاً اين قبيل سرمايه گذاران ممکن است براي کسب سود نقدي مستمر نسبت به فروش سهام خود تمايل نداشته باشند. سود سهام نقدي براي سرمايه گذاران درآمد جاري ايجاد مي کند بدون اينکه تأثيري در اصل سرمايه بگذارد (وکيلي فرد ، 1389).

2-3-4-7- بهبود و توسعه خط مشي هاي سود سهام
براي انتخاب نهايي خط مشي سود سهام، عوامل مختلفي همانند دلايل خريد سهام توسط سهامداران، محدوديت هاي پرداخت سود سهام و همچنين شرايط فعلي شرکت از لحاظ مالي و عملياتي را در نظر گرفته و در اين چهارچوب کلي، شرکت امکان انتخاب خط مشي هاي متفاوت سود سهام را پيش بيني مي‏کند که در بخش ذيل مورد بحث قرار مي گيرد.

2-3-4-7-1- پرداخت سود سهام باثبات (بدون تغيير)
شايد بتوان گفت که تعيين خط مشي تقسيم سود غالباً بر اساس سياست تقسيم سود سهام قبل انجام مي گيرد. اين کار انتظارات سهامداران را در دريافت ميزان معيني سود به طور مداوم، برآورده مي کند و تأثير چنداني بر قيمت سهام در بازار نمي گذارد. اين خط مشي ممکن است در سال هايي که درآمد کاهش پيدا مي‏کند باعث کمبود نقدينگي شرکت شود. اگر شرکت داراي نقدينگي احتياطي کافي باشد در صورت کاهش درآمد نيز شرکت با مشكل جدي روبرو نخواهد شد.

2-3-4-7-2- پرداخت سود سهام پايدار در سطح کمتر
تصميم براي کاهش سود سهام نسبت به سال قبل، در مواردي اتخاذ مي شود که شرکت فرصت سرمايه‏‏گذاري با سود بالايي را در پيش داشته باشد و براي برنامه ريزي نيازمند وجه نقد باشد. اين کار ممکن است در تحليل سهامداران که در انتظار درآمد دايمي هستند تأثير گذاشته و قيمت بازار سهام را کاهش دهد. براي به حداقل رساندن اين تأثير منفي، شرکت ممکن است اعلام کند که سطح سود سهام در آينده تثبيت خواهد شد و هيأت مديره کاهش بيشتري را در سود سهام پيش بيني نمي کند. اعلام اين‏ چنين نظرات از طرف هيأت مديره، سهامداران را نسبت به عدم کاهش سود سهام اطمينان مي دهد. حتي در شرايطي شرکت اعلام کند که در صورت ايجاد فرصت، براي سرمايه گذاري هاي جديد اقدام خواهد کرد که در نتيجه موجب افزايش سود سهام خواهد شد.
2-3-4-7-3- پرداخت سود سهام پايدار در سطح بالاتر
معمولاً افزايش سود سهام توسط شرکت، زماني تصميم‏گيري و اعلام مي شود که درآمد آن در حد بالايي رشد داشته و نيازي به وجه نقد براي توسعه نباشد. غالباً اعلام سود سهام به نحو مطلوبي بر قيمت سهام عادي تأثير مي‏گذارد. در بسياري از موارد درآمد بالاتر، باعث افزايش قيمت سهام مي شود.

2-3-4-7-4- تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد
نامطلوب‏ترين سياست گذاري سود سهام، تغييرات سود سهام متناسب با تغييرات درآمد مي باشد. امتياز اين سياست گذاري اين است که مديريت را از بيشترين انعطاف در استفاده از وجوه نقد توزيع نشده براي سرمايه گذاري برخوردار مي سازد، ولي نوسانات و بي ثبات بودن پرداخت سود سهام که باعث کاهش نسبي قيمت سهام عادي شرکت خواهد شد مزيت فوق الذکر را خنثي و بي اثر مي کند.

2-3-4-7-5- سود سهام پايين به اضافه سودهاي سهام فوق العاده
اين خط مشي براي شرکت هايي که داراي درآمد دوره اي و رشد محدود هستند مورد استفاده قرار مي‏گيرد. در سال هايي که درآمد شرکت رشد مناسب دارد و نقدينگي اضافي بلا استفاده است سود سهام فوق العاده اعلام مي شود.

2-3-4-7-6- عدم پرداخت سود سهام براي يک دوره بلند مدت
معمولاً اين آخرين خط مشي است که يک شرکت به آن متوسل مي شود. دو دليل براي اين تصميم وجود دارد: اول اينکه اگر شرکت با مشكلات جدي مالي روبرو بوده و توان پرداخت سود سهام را نداشته باشد، دوم آنکه براي شرکت امکان سرمايه گذاري با سودآوري بالا ايجاد شده باشد و شرکت به سود سهام توزيع نشده، براي تأمين وجوه مالي اين سرمايه گذاري نياز داشته باشد، در اين حالت شرکت مي تواند اثرات منفي بر قيمت سهام را با توضيح دقيقي در مورد عدم پرداخت سود سهام خنثي کند (وکيلي فرد ، 1389).

2-3-4-7-7- محتواي اطلاعاتي سود سهام
شرکت بايد هميشه اين سوال را مطرح کند که چه اطلاعاتي با سود سهام فعلي و چه اطلاعاتي را با تغيير احتمالي سود تقسيمي انتقال مي دهد. هر وقت که اعلام خبري بر قيمت سهام تأثيري مي‏گذارد، مي‏توانيم استنباط کنيم که اين اعلام حاوي

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره سود سهام، ارزش شرکت، وجوه نقد، ثروت سهامداران Next Entries تحقیق درباره بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، وجوه نقد، ثروت سهامداران