تحقیق درباره سود سهام، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

ديتا استفاده شده است. انجام پژوهش در چارچوب استدلال قياسي- استقرايي صورت گرفته است. بدين ترتيب که مباني نظري و پيشينه پژوهش از راه مطالعات کتابخانه اي، مقالات و سايت ها در قالب قياسي و گردآوري اطلاعات براي تاييد و رد فرضيه ها به صورت استقرايي انجام گرفته است.

3-3-1- فرضيه هاي تحقيق
تحقيق حاضر بر مبناي پژوهش هاي مشابه خارج از کشور و به اقتباس از تحقيق جهانزيب و همکاران‏ (2012) که در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس پاکستان مورد بررسي قرار گرفته، انجام شده و با توجه به مدل تعديل شده جونز (دچو و همکاران، 1995) و مدل تعديل شده لينتنر (1956)، در بازار نوظهور بورس ايران انجام شده است و انتظار مي رود که رفتار مديران را در نحوه مديريت سود شرکت ها و سياست‏هاي تقسيم سود آن ها توجيه نموده و براي سرمايه گذاران و سياست گذاران بورس از جهت رابطه بين دامنه اتکا بر فعاليت‏هاي مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود مفيد باشد. بر اين مبنا بر اساس ادبيات تحقيق و پاسخ به سوالات ياد شده، فرضيه هاي تحقيق به صورت زير بيان مي شوند:

فرضيه اول : بين دامنه اتکا به فعاليت هاي مديريت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معني‏داري وجود دارد.

فرضيه دوم : بين دامنه اتکا به فعاليت هاي مديريت سود و تغييرات سود تقسيمي رابطه معني‏داري وجود دارد.

3-3-2- متغيرهاي تحقيق و نحوه اندازه گيري آن ها
در اين تحقيق، بر اساس فرضيه هاي تبيين شده متغيرهاي تحقيق را بصورت زير تعريف نموده و نحوه
اندازه‏گيري آن ها را شرح مي دهيم:

3-3-2-1- متغير وابسته
متغير تقسيم سود در اين تحقيق به عنوان متغير وابسته به کار مي رود و جهت محاسبه پرداخت سود سهام از معادله ساده نسبت سود تقسيمي به سود خالص و به منظور سنجش ميزان تغييرات سود تقسيمي در شرکت ها از مدل کاملا تعديل شده لينتنر (1956) به شرح زير استفاده شده است:
سهام سود پرداخت DPO= (شده پرداخت سهام سود)/( ماليات کسر از پس خالص سود)
در مدل کاملا تعديل شده لينتنر، اگر تغييرات سود را دايمي در نظر بگيريم و نرخ مطلوب براي واحد تجاري براي سود سهام، r باشد، ارتباط بين تغييرات سود و تغييرات سود سهام براي شرکت i در زمان t، به صورت زير خواهد بود (يعني تغييرات سود تقسيمي، تابعي از تغييرات سود خالص است) :
Dit – Di (t-1) = + r (Eit – Ei (t-1))
D : سود سهام پرداختي توسط شرکتi
E : سود (زيان) خالص شرکت
r : ضريب مربوط به معناداري سود خالص شرکت

3-3-2-2- متغير مستقل
در اين تحقيق از مديريت سود به عنوان متغير مستقل استفاده مي شود و به منظور محاسبه اقلام تعهدي اختياري که شاخصي جهت اندازه گيري مديريت سود مي باشد از مدل تعديل شده جونز (1995) که توسط دچو و همکاران توسعه داده شده، استفاده شده است. از آن جايي که ما نمي توانيم مديريت سود را به طور مستقيم اندازه گيري نماييم، از اقلام تعهدي اختياري که به عنوان يک نماينده از مديريت سود است استفاده مي کنيم که محققين مختلفي نيز براي بدست آوردن مديريت سود از اقلام تعهدي اختياري استفاده کرده اند و به نتايج دقيقي رسيده اند (جهانزيب، 2012). جونز در مدلي كه سال 1991 براي بررسي مديريت سود در واحدهاي تجاري ارايه كرد فرض مي کند كه اقلام تعهدي غير اختياري در طول زمان ثابت هستند. در اين مدل كه سعي در تفكيك اقلام تعهدي اختياري و غير اختياري دارد سعي شده است كه تأثير شرايط اقتصادي يك واحد تجاري بر اقلام تعهدي براي يك دوره زماني مشخص كه به دوره رويداد معروف است
با متغيرهاي فروش و اموال و ماشين آلات و تجهيزات به شرح زير برآورد شود :

در اين رابطه TA معرف مجموع اقلام تعهدي، A مجموع دارايي ها، REVΔ تغيير درآمد فروش و PPE اموال و ماشين آلات و تجهيزات است. جملات اخلال رگرسيون که فرض مي شود به صورت مقطعي ناهمبسته و داراي توزيع نرمال با ميانگين صفر است. پس از تخمين پارامترهاي مدل فوق به کمک اطلاعات سال‏هاي 1386 الي 1390 هر شرکت به واسطه اعمال مدل هاي سري زماني و مقطعي، اقلام تعهدي غير اختياري به شرح زير براي “دوره برآورد” محاسبه مي گردد:

در مرحله آخر اقلام تعهدي اختياري يا همان شاخص مديريت سود به شرح زير محاسبه شده است:

لازم به يادآوري است كه بر اساس مباني نظري موجود مجموع اقلام تعهدي به يكي از دو روش زير با توجه به اطلاعات موجود محاسبه مي شوند:
1) روش ترازنامه اي 2) روش صورت جريان وجوه نقد
1) روش ترازنامه اي، که نسبت به روش صورت جريان وجوه نقد بسيار طولاني است. قبل از محاسبه اقلام تعهدي اختياري ابتدا بايد مجموع کل اقلام تعهدي را محاسبه نماييم. معادله مورد نظر جهت محاسبه کل اقلام تعهدي به شرح زير مي باشد:
TA = ∆CA – ∆CASH – ∆CL + ∆DCL – DEP
TA : کل اقلام تعهدي
CA∆ : تغيير در دارايي هاي جاري براي شرکت i در سال t
∆CASH : تغيير در وجه نقد و معادل آن براي شرکت i در سال t
∆CL : تغيير در بدهي هاي جاري براي شرکت i در سال t
∆DCL : تغيير در حصه جاري بدهي هاي بلند مدت
DEP : مجموع هزينه هاي استهلاک (دارايي هاي مشهود و نا مشهود)
2) روش جريان هاي نقدي، که شايع ترين روش مورد استفاده براي محاسبه اقلام تعهدي مي باشد. بيشتر محققان ترجيح مي دهند به جاي استفاده از روش ترازنامه اي، از روش جريانات نقدي براي محاسبه اقلام تعهدي اختياري استفاده نمايند. دليل اصلي اتخاذ اين رويکرد نتايج قابل اعتماد آن مي باشد، که نتايج به دست آمده دقيق تر از روش ترازنامه اي مي باشد (جهانزيب و همکاران، 2012). در اين روش براي محاسبه متغيرهاي مربوط به کل اقلام تعهدي از معادله زير استفاده مي کنيم :
TAt = NIt – CFOt
TAt: جمع کل اقلام تعهدي شرکت در سال t
NIt : سود خالص در سال t
CFOt : جريان هاي نقدي عملياتي در سال t
به منظور تجزيه و تحليل هر دو روش، ما متوجه شديم که بيشتر محققان ترجيح مي دهند که از روش جريان هاي نقدي به جاي روش ترازنامه اي استفاده نمايند. نتيجه تحقيق هريبر و کالينز125 (1999) نشان مي‏دهد که استفاده از روش ترازنامه اي براي پيدا کردن مجموع اقلام تعهدي در برخي شرايط نسبت به روش مبتني بر جريان هاي نقدي از دقت کمتري برخوردار است. در اين راستا کردستاني و مدافعي (1391) نيز به نقل از محققاني چون مک نيکولز (2002) و کوهن و همکاران (2005) بر اين باورند که جريان هاي نقدي در کنترل عملکرد مالي شرکت ها و تبيين رفتارهاي مديريت از توانمندي بهتري برخوردار است. بنابراين ما نيز در اين پژوهش براي پيدا کردن اقلام تعهدي از روش جريان هاي نقدي استفاده خواهيم کرد. اقلام تعهدي به دو گروه تقسيم مي‏شوند :
1) اقلام تعهدي غير اختياري، که توسط مديريت شرکت به طور موثر قابل کنترل نيستند.
2) اقلام تعهدي اختياري، که مديريت شرکت مي تواند آن ها را در کوتاه مدت کنترل کند. نقطه شروع براي اندازه گيري اقلام تعهدي اختياري، جمع کل اقلام تعهدي مي باشد. براي جداسازي بخش اختياري از کل اقلام تعهدي از مدل هاي مختلفي استفاده مي شود که مي توان به مدل هيلي126 (1985)، مدل دي آنجلو127 (1986)، مدل جونز (1991)، مدل تعديل شده جونز (1995) و مدل صنعت اشاره نمود. بر اساس مطالعات برخي پژوهشگران، مدل تعديل شده جونز قدرت‏مندترين روش را براي پيش بيني مديريت سود فراهممي‏نمايد (جهانزيب و همکاران، 2012 ، مهراني و عارف منش ، 1387).

3-3-2-2-1- اندازه گيري اقلام تعهدي اختياري
قبل از محاسبه اقلام تعهدي اختياري ما براي محاسبه اقلام تعهدي غير اختياري از معادله زير استفاده مي کنيم:
NDAt = 1[ 1 / At-1] + ]2[ ( [REV – RREC ) / At-1] + ]3[ PPE / At-1]

NDAt: اقلام تعهدي غير اختياري شرکت در سال t
At-1: جمع کل دارايي هاي شرکت در سال t-1
tREV: تغيير در خالص درآمد شرکت (بين سال t-1 و سال t)
)REC: تغيير در خالص حساب ها و اسناد دريافتني تجاري شرکت (بين سال t-1 و سال t)
PPE: ميزان اموال، ماشين آلات و تجهيزات براي شرکت در سال t
t1و و2وو3: پارامترهاي برآورد شده خاص شرکت
Ɛ: خطاي برآورد
α1 و α2و α3پارامترهاي برآورد شده مختص شرکت مي باشد و از رابطه رگرسيوني زير محاسبه مي شوند.
= α1(1/Ait-1)+α2 (ΔREVit/Ait-1)+α3(PPEit/Ait-1) + Ɛit
براي محاسبه α1 ، α2و α3 به منظور تخمين اقلام اختياري، از نرم افزارهاي Excel و Spss استفاده مي‏شود.
لازم به ذکر است که در مدل مذکور، براي استاندارد کردن و موزون شدن پارامترها به منظور کاهش نوسانات، از جمع کل دارايي هاي شرکت در ابتداي هر دوره استفاده شده است و با تقسيم جمع کل دارايي‏ها به طرفين معادلات، مشکل ناهمساني واريانس باقيمانده ها بين متغيرها برطرف شده است و در صورتي که اقلام تعهدي غير اختياري (NDA) از جمع کل اقلام تعهدي (TA) کسر گردد، اقلام تعهدي اختياري (DA) که جزء باقيمانده معادله رگرسيوني فوق است حاصل خواهد شد. بنابراين اقلام تعهدي اختياري با استفاده از مدل تعديل شده جونز، به صورت زير محاسبه مي‏شود:
DAt = TAt/At-1 – NDAt

3-3-2-3- متغيرهاي کنترل
درصد بازده حقوق صاحبان سهام (ROE): که برابر است با سود خالص شرکت تقسيم بر ميانگين حقوق صاحبان سهام
اندازه شرکت (SIZE): برابر است با لگاريتم طبيعي مجموع دارايي ها
روش‌هاي مختلفي براي سنجش سطح اندازه شرکت‌ها وجود دارد که تعداد کارکنان شرکت، تعداد سهام صادره و مبلغ جمع دارائي‌هاي شرکت و در نهايت لگاريتم مانده جمع دارائي‌هاي شرکت‌هاي نمونه از آن دسته هستند. ما براي سنجش اندازه شرکت‌هاي نمونه به عنوان يکي از متغيرهاي کنترلي از لگاريتم مانده جمع دارائي‌هاي شرکت‌هاي مذکور در پايان دوره استفاده خواهيم نمود و براي محاسبه آن‌ها به ترازنامه شرکت‌ها در صورت‌هاي مالي شرکت‌هاي نمونه مراجعه خواهيم کرد که براي مقاصد ما کفايت مي‌کند.
اهرم شرکت (LEV): برابر است با کل بدهي ها تقسيم بر کل دارايي ها
به نظر مي‌رسد با افزايش سطح بدهي‌هاي شرکت‌ها در ترکيب سرمايه آن‌ها نگراني عموم از احتمال ناتواني شرکت در بازپرداخت بدهي‌هايش افزايش يافته و مديران شرکت‌ها به جهت کاهش اين دغدغه ايشان به راهکارهاي متعددي متوسل مي‌شوند که مديريت سود يکي از اين موارد مي‌باشد. براي سنجش سطح اهرمي بودن شرکت‌ها ما از نسبت کل بدهي‌ها به کل دارايي ها استفاده خواهيم کرد.
بايد يادآور شد که تحقيقات قبلي، چند عامل که بر سود تقسيمي شرکت اثر مي گذارند را شناسايي کرده‏اند. براي نمونه پورحيدري و قاسميان سقي (1389) در ايران، دريافتند که اهرم و اندازه شرکت، نقش قابل توجهي در تغييرات سود تقسيمي دارند. فاما و فرنچ1 (2001) و گرولن و همکاران2 (2002) نيز اثر اندازه و اهرم (بدهي) شرکت را بررسي نمودند و نتيجه گرفتند که شرکت هاي داراي دارايي ها و فرصت‏هاي رشد کمتر، تمايل کمتري به پرداخت سود سهام دارند. هم چنين شرکت هاي داراي نسبت بدهي کمتر، انگيزه بيشتري براي پرداخت سود سهام دارند. در نتيجه ما نيز در تحقيق حاضر براي کنترل اثر سه متغير بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه و اهرم شرکت به عنوان متغيرهاي کنترلي در مدل هاي تحقيق گنجانده شدند تا ميزان اثرگذاري آنها را بر متغيرهاي اصلي تحقيق مورد بررسي قرار دهيم.

3-3-3- مدل پژوهش
در حال حاضر ما متغير وابسته يعني تقسيم سود را با استفاده از دو مدل ياد شده بالا و متغير مستقل يعني مديريت سود را که اقلام تعهدي اختياري شاخص و نماينده آن مي باشد را با استفاده از مدل تعديل شده جونز محاسبه نموديم. به منظور آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها از معادلات رگرسيون زير استفاده مي کنيم:
مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه اول

DPOt = β0 + β1(DAt) + β2(ROEt) + β3(SIZE) + β4(LEV) + µt
DPO :پرداخت سود سهام
DA :اقلام تعهدي اختياري
ROE :درصد بازده حقوق صاحبان سهام

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره سود سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شرکت Next Entries تحقیق درباره بورس اوراق بهادار تهران، بورس اوراق بهادار، سود سهام، اندازه شرکت