تحقیق درباره سود سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، اندازه شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

طريق اقلام تعهدي اختياري کوتاه مدت دارد.
تيو پارک و مانگ زياک پارک
2004
بررسي مديريت سود و فروش داخلي و رفتار استراتژيک (راهبردي)
هنگامي که مديران قصد دارند در دوره آتي مقدار زيادي از سهام‏شان را بفروشند براي منفعت شخصي از فروش سهام با تعديل اقلام تعهدي اختياري دوره جاري به مديريت سود مي پردازند.
ساوو ساوا
2006
رابطه‏بين‏مديريت‏سود، سرمايه‏گذاري و پرداخت سود سهام
رابطه بين دستکاري سود و سرمايه گذاري مثبت مي باشد اما بين پرداخت سود سهام و دستکاري سود رابطه منفي وجود دارد.
عثمان‏و زگال
2006
عوامل بالقوه سياست مديريت سود
در شرکت هاي فرانسوي، مديريت سود بيشتر به واسطه انگيزه هاي قراردادهاي بدهي و نرخ ماليات موثر انجام مي‏شود و اين در حالي است که در شرکت هاي کانادايي انگيزه مديريت سود مرتبط با بازارهاي سرمايه پويا است و انتشار سهام قوي‏ترين انگيزه براي مديريت سود در اين شرکت‏ها است.
شن و چي
2007
ساز و کارهاي حاکميت شرکتي و مديريت سود
شرکت‏هاي با حاکميت شرکتي خوب مديريت سود کمتري دارند.
جيرپورن و همکاران
2008
رابطه بين مديريت سود و هزينه نمايندگي
در شرکت هايي که مديريت سود در آنها زياد انجام مي‏گيرد هزينه نمايندگي کمتر و در شرکت‏هايي که مديريت سود در آنها کمتر انجام مي گيرد هزينه نمايندگي بيشتر مي باشد.
گوش و اولسون
2009
رابطه نوسانات سود و مديريت سود
مديران براي کاهش نوسانات سود از اقلام تعهدي اختياري استفاده مي کنند.
هوي‏يوان و همکاران
2010
بررسي تاثير مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود
اقلام تعهدي اختياري هيچ تاثيري بر سياست هاي تقسيم سود ندارد.
جهانزيب و همکاران
2012
بررسي مديريت سود و سياست‏هاي تقسيم سود
سياست هاي تقسيم سود در شرکت ها متاثر از فعاليت‏هاي مديريت سود در آن ها نمي باشد.
نوروش و همکاران
1384
بررسي مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
شرکت هاي بزرگ از اقلام تعهدي براي کمتر کردن ماليات شرکت هايشان استفاده مي نمايند و با بزرگ تر شدن شرکت ها، تمايل مديران به مديريت سودشان بيشتر خواهد شد.
آزاده يزداني
1385
بررسي نقش ترازنامه در محدود کردن مديريت سود
خالص دارائي هاي عملياتي به عنوان عامل محدود کننده مديريت سود، امکان هموارسازي سود در سال‏هاي متوالي را محدود مي نمايد.
سيد عزيز سيدي
1386
بررسي رابطه بين مشخصه هاي خود هيأت مديره با مديريت سود
بين تعداد جلسات هيأت مديره و وجود مديران غير موظف در هيأت مديره با اقلام تعهدي اختياري رابطه معناداري وجود ندارد، اما بين سطح دانش مالي اعضاي هيأت مديره و اقلام تعهدي اختياري رابطه معنادار مستقيمي برقراراست .
رسول برادران و ديگران
1388
بررسي مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس واوراق بهادار تهران
نتايج نشان داد بين اقلام تعهدي اختياري و وجوه نقد حاصل از عمليات رابطه معنادار معکوس وجود دارد.
مجيد زماني
1389
رابطه بين ساز و کارهاي راهبردي شرکت و مديريت سود در بازار سرمايه ايران
وجود حسابرس داخلي، درصد مالکيت سهامداران عمده و نسبت حضور اعضاي غير موظف در ترکيب هيئت مديره رابطه معکوس و معناداري با مديريت سود دارند و در بقيه موارد رابطه معناداري بين سازوکارهاي داخلي و خارجي راهبري شرکتي و مديريت سود مشاهده نگرديد.
خدادادي و جان جاني
1390
رابطه بين مديريت سود و سودآوري در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران
بين مديريت سود و نرخ سود تقسيمي رابطه معني‏داري وجود دارد و شرکت هايي که مديرت سود داشته اند نسبت به شرکت هايي که مديريت سود نداشته اند در سطح سود هر سهم نرخ سود تقسيمي بالاتري داشته اند.
يعقوب نژاد و ديگران
1391
ارائه الگو براي اندازه گيري مديريت سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهاران
متغيرهاي نسبت بدهي، اندازه شرکت، تغيير مديريت، شاخص سودآوري (بازده دارايي ها) و شاخص مديريت سود سال قبل با شاخص مديريت سود سال جاري رابطه مستقيم دارند. همچنين متغيرهاي ماليات، نوع مالکيت، نوع حسابرس، تغيير حسابرس و نوع صنعت اثري بر مديريت سود ندارند.
جدول (2-4): خلاصه تحقيقات انجام شده در زمينه سياست هاي تقسيم سود
محقق
سال
عنوان تحقيق
يافته هاي تحقيق
والتر
1956
تاثير سياست سود سهام بر ارزش شرکت
شرکت هايي که بيشترين نسبت پرداخت سود سهام را دارند، داراي ارزش سهام بالايي نيز هستند و سرمايه‏گذاران اقدام به خريد سهام شرکت هايي مي کنند که نسبت پرداخت سود سهام بالايي دارند.
فاما و بابي ياک
1968
تجزيه و تحليل تجربي از خط و مشي تقسيم سود
سود تقسيمي در کوتاه مدت چسبنده است بدين معنا که متناسب با کاهش يا افزايش سود تغيير يا نوسان نمي‏کند.
نيسيم و زيو
2001
تغييرات سود تقسيمي و سودآوري آتي شرکت ها
تغييرات سود تقسيمي با سطح سودآوري آتي شرکت ها رابطه مستقيمي دارد. همچنين آنها به شواهد محکمي، جهت تاييد محتواي اطلاعاتي سود دست يافتند.
مارتين و همکاران
2006
منشا تصميمات مربوط به تغييرات سود سهام چيست؟
عکس العمل بازار به تغييرات سود تقسيمي، اثر مهمي در اعمال تغييرات يا ثبات سود تقسيمي دارد.
اليزابت ويرا و کلارا سي راپوسو
2007
علامت‌دهي ‏با سودهاي تقسيمي (رابطه بين اعلاميه هاي سود تقسيمي و سودهاي آتي)
عدم وجود رابطه مثبت بين تغييرات سود تقسيمي و قيمت سهام در کشور فرانسه و وجود يک رابطه ضعيف در کشور هاي پرتغال و انگلستان و عدم وجود رابطه مثبت بين تغييرات سود تقسيمي و سود هاي آتي بود.
موسي
2009
سياست هاي تقسيم سود
تقسيم سود تابعي از جريان نقدي، سود سال جاري و تقسيم سود سال قبل است. او هم چنين دريافت نسبت دارايي جاري، رشد فروش، اندازه شرکت و نوع صنعت رابطه اي با تقسيم سود ندارد.
محسن صمدزاده
1372
خط و مشي هاي تقسيم سود و تأثيرات آن بر ارزش سهام
در بورس اوراق بهادار تهران، سياست مشخصي که اکثريت شرکت ها از آن پيروي کنند، وجود نداشته و بيشتر شـرکت‏ها براسـاس نيازهـاي مقطعي و سرمايه‏گذاري خود، اقدام به توزيع سود سهام مي نمايند.
احمد موسوي
1374
تأثير تقسيم سود سهمي بر نرخ بازده
پرداخت سود سهمي بر نرخ بازده سهام تأثيرگذار بوده و نرخ بازده غيرعادي که نصيب سهامداران پيرامون مجمع فوق العاده مي شود، به طور متوسط نوزده درصد مي‏باشد.
كوروش اماني
1376
بررسي رابطه ي بين سود تقسيمي و قيمت سهام
سود تقسيمي مصوب مجمع عمومي و سود پرداخت شده به سهامداران، هيچگونه اثري بر قيمت سهام قبل از مجمع، ندارد .
بشارت احساني و سعيدي
1379
بررسي تاثير سياست هاي تقسيم سود بر بازده سهام
اتخاذ سياست تقسيم سود خاصي از سوي مديريت شرکت ها، بر بازده سهام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار اثر معناداري ندارد.
علي عليزاده
1380
بررسي ارتباط ميان تغييرات سود تقسيمي و تغييرات‏جريان‏هاي نقدي
جريانات نقدي در تعيين ميزان سود تقسيمي نقش کمتري ايفا مي کند و يا به عبارت ديگر اصلاً تأثيري ندارد.
محمود بختياري
1382
بررسي و مقايسه تأثير سود هر سهم، سود تقسيمي هر سهم و نرخ رشد سود شرکت بر قيمت سهام
بين قيمت سهام و سود هر سهم و نيز بين قيمت سهام و سود تقسيمي هر سهم رابطه معني داري وجود دارد، اما رابطه معناداري بين قيمت سهام شرکت و نرخ رشد سود شرکت وجود ندارد.
پري چالاکي
1384
رابطه بين عملکرد و تقسيم سود نقدي
بين عملکرد و تقسيم سود نقدي درکليه شرکت هاي مورد مطالعه، بدون توجه به صنعتي که به آن تعلق دارند رابطه معني دار وجود دارد.
نجمه حاجيان
1385
بررسي تأثير افزايش سود تقسيمي بر رفتار سرمايه گذاران
افزايش سود تقسيمي بر حجم معاملات سهام موثر است، به عبارتي حجم معاملات سهام پس از اعلام افزايش تقسيم سود افزايش مي يابد.
عباس افلاطوني
1386
بررسي ارتباط ميان سود تقسيمي، ارزش دفتري و سود سهام با ارزش بازار سهام
بين هر يک از متغيرهاي ارزش دفتري هر سهم و سود تقسيمي هر سهم، با ارزش بازار سهام رابطه مثبت وجود دارد، همچنين متغير سود تقسيمي هر سهم داراي محتوي اطلاعاتي زيادي است و با ارزش بازار سهام رابطه زيادي دارد.
علوي طبري
1388
كيفيت سود و سود تقسيمي
با معيار تجديد ارائه صورت سود و زيان، شركت هايي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي را در زمان مقرر پرداخت نمي كنند، با معيار وجود اقلام استثنائي، شركت‏هاي كه كيفيت سود بالاتر دارند سود تقسيمي بيشتري پرداخت مي كنند. هيچ كدام از چهار معيار كيفيت سود با تغييرات سود تقسيمي رابطه معنادار ندارند.
عبدالرضا شاملو
1389
بررسي رابطه ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد آتي شرکت ها
ميان تغييرات سود تقسيمي و عملکرد آتي شرکت ها رابطه مسقيم وجود دارد.
بني مهد و ديگران
1390
بررسي اثر اهرم شرکت بر سياست تقسيم سود
نسبت اهرمي با تقسيم سود رابطه اي ندارد اما اندازه شرکت و جريان هاي نقدي عملياتي رابطه معني دار و مثبت با تقسيم سود دارد.

فصل سوم
روش اجراي تحقيق

3-1- مقدمه
روش شناسي به معناي تشخيص روش‏هاي مختلف انجام تحقيق و شناسايي روش مناسب براي يک تحقيق خاص است. علاوه بر اين روش شناسي درباره روش‏ها و ابزارهاي جمع آوري داده‌ها نيز بحث مي‏کند. از ميان روش‏هاي مختلفي که براي انجام تحقيق وجود دارد، بايد روشي انتخاب شود که به بهترين شکل هدف تحقيق را برآورده کند. يك محقق پس از انتخاب موضوع بايد به دنبال تعيين روش تحقيق باشد. انتخاب روش تحقيق به اهداف و ماهيت و موضوع پژوهش و امكانات اجرايي آن بستگي دارد. بنابراين هنگامي مي‏توان در مورد روش بررسي و انجام يك تحقيق تصميم گرفت كه ماهيت، موضوع و اهداف آن مشخص باشد. به عبارت ديگر، هدف از انتخاب روش تحقيق آن است كه محقق مشخص نمايد چه شيوه و روشي را آغاز كند تا او را هر چه دقيق تر‏، آسان‏تر و سريع‏تر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ هايي كه براي پرسش تحقيق در نظر گرفته شده ياري نمايد. اين فصل قصد دارد به تشريح ساختار و روش تحقيق بپردازد. بدين منظور پس از بيان روش تحقيق، فرضيه هاي تحقيق و متغيرهاي تحقيق، دوره زماني تحقيق، جامعه مورد مطالعه و نحوه جمع آوري اطلاعات مورد بحث قرار مي گيرد و روش هاي آماري مورد استفاده براي آزمون فرضيه هاي تحقيق معرفي و تشريح مي شود.

3-2- طرح تحقيق
با توجه به تقسيم بندي علمي از نظر هدف، تحقيق حاضر از نوع تحقيقات کاربردي و از آنجا که يکي از اهداف اين تحقيق، بررسي رابطه بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد، لذا مي توان تحقيق حاضر را در زمره تحقيقات توصيفي-همبستگي قرار داد. هدف تحقيقات کاربردي، توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است. تحقيقات کاربردي به سمت کاربرد علمي دانش هدايت مي شوند. روش شناسي به معناي تشخيص روش هاي مختلف انجام تحقيق و شناسايي روش مناسب براي يک تحقيق خاص است. علاوه بر اين روش شناسي درباره روش ها و ابزارهاي جمع آوري داده‌ها نيز بحث مي‌کند. از ميان روش هاي مختلفي که براي انجام تحقيق وجود دارد، بايد روشي انتخاب شود که به بهترين شکل هدف تحقيق را برآورده کند. در ادامه به تشريح روش کار پژوهش حاضر مي پردازيم.
3-3- روش تحقيق
با توجه به اين که شناسايي ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‏تواند اطلاعات بسيار مفيدي را در زمينه سود تقسيمي شرکت‏ها و نقش آن در کاهش رفتارهاي مديريت سود توسط مديران داشته باشد، در اين پژوهش رابطه بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسي قرار گرفته است. بنابراين نوع پژوهش کاربردي بوده و روش کلي مورد استفاده در اين پژوهش روش توصيفي پيمايشي از نوع همبستگي مي باشد. بر حسب هدف در اين پژوهش با توجه به اينکه قصد تبيين رابطه بين متغيرهاي مديريت سود و سود تقسيمي را دارد از روش توصيفي- همبستگي و رگرسيون چند متغيره به روش پانل

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره سود سهام، حسابداران، اندازه شرکت، ارزش بازار Next Entries تحقیق درباره سود سهام، حقوق صاحبان سهام، صاحبان سهام، اندازه شرکت