تحقیق درباره سود سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، حقوق صاحبان سهام

دانلود پایان نامه ارشد

ق بهادار تهران مي باشد.
ب) اهداف ويژه:
توسعه ادبيات مرتبط با مديريت سود به ويژه نتايج کاربرد مدل تعديل شده جونز
توسعه ادبيات مرتبط با سياست هاي تقسيم سود با کمک مدل کاملا تعديل شده لينتنر
توسعه و رديابي آثار و ارتباط سياست پرداخت مبلغ ثابت سود سهام و ثبات در پرداخت نرخ سود سهام
ج) اهداف کاربردي:
ايجاد اطمينان و افزايش اعتماد سرمايه گذاران خرد: چنانچه اثر بخشي دامنه فعاليت هاي مديريت سود بر سياست هاي تقسيم سود مورد تأييد قرار گيرد، با برقراري سامانه هاي نظارتي و مقرراتي کارا در بازار سرمايه، ريسک سرمايه گذاري کاهش مي يابد. در نتيجه سرمايه گذاران خرد با اطمينان بيشتر اقدام به تحصيل سهام شرکت هايي مي نمايند که در آنها فعاليت هاي مديريت سود کمتري توسط مديران به کار رفته است.
کمک به هيأت هاي تدوين کننده استاندارد و مراجع تدوين کننده قوانين و مقررات: اين مراجع با توجه به نتايج پژوهش، بايد استانداردها و مقرراتي را وضع کنند که امکان مديريت سود را به مديران ندهد. به طور مثال تدوين کنندگان استاندارد بايد در ارتباط با اقلام تعهدي اختياري استانداردهايي را وضع کنند که اعمال مديريت سود با دستکاري اين اقلام توسط مديريت امکان پذير نباشد.

1-5- چارچوب نظري تحقيق
در اين پژوهش مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران مورد ارزيابي قرار مي گيرد.
محور مباحث اين پژوهش دامنه فعاليت هاي مديريت سود و فرصت طلبانه يا کارآ بودن آن مي باشد. در پژوهش حاضر تلاش مي شود تا نوع مديريت سود اعمال شده توسط مديران شرکت ها بررسي شود. فلسفه مديريت سود، بهره گيري از انعطاف روش استاندارد و اصول پذيرفته شده حسابداري مي باشد. البته تفسيرهاي گوناگوني که مي توان از روش هاي اجرايي يک استاندارد حسابداري برداشت کرد، از ديگر دلايل وجود مديريت سود مي باشد. اين انعطاف پذيري دليل اصلي تنوع موجود در روش هاي حسابداري است. در زماني که تفسير يک استاندارد بسيار انعطاف پذير است، يکپارچگي داده هاي ارائه شده در صورت‏هاي مالي کمتر مي شود. اين پژوهش با بررسي ابعاد مختلف مديريت سود به ارتقاي سطح دانش بازار سرمايه کمک خواهد کرد. پژوهش هاي متعددي در زمينه مديريت سود انجام شده است که چارچوب نظري تحقيق برگرفته از اين پژوهش ها مي باشد. سياست تقسيم سود يكي از تصميمات مهم مالي شركت‏ها بوده و نظريات فراواني در اين زمينه وجود دارد. با توجه به شواهد موجود سياست هاي تقسيم سود هنوز به عنوان يك معما در امور مالي شركت ها مطرح مي گردد (بلك ، 1976: 11). بريلي و مايرز7 (1991) يكي از ده مسأله حل نشده در امور مالي شركت ها را سياست هاي تقسيم سود دانسته كه با وجود نرخ ماليات و هزينه‌هاي معاملاتي پرداخت سود توسط شركت ها قابل توجيه نيست. سياست تقسيم سود عامل مهمي در تصميم گيري سهامداران بالقوه و فعلي مي باشد و سرمايه گذاران مي خواهند بدانند كه ميزان سود پرداخت شده به آنها چه نسبتي با نتيجه حاصل شده از فعاليت شركت داشته است، آيا عدم توزيع سود به علت وضع نامساعد مالي شركت است و يا اينكه سود تحصيل شده در جهت بهبود وضع بنيه مالي شركت به كار گرفته شده است كه باعث سوددهي بهتر در آينده مي شود لذا هر شركت بايد سياست تقسيم سود مشخص داشته باشد. بديهي است كه داشتن سياست مشخص باعث خواهد شد كه ارزش سهام آن شركت افزايش يابد. اين سياست بايد بيانگر نيازهاي شركت و سهامداران آن باشد (رهنماي رودپشتي و ديگران ، 1385: 276). به منظور آشنايي بيشتر با ادبيات موضوع، بيان ديدگاه هاي مختلف و مرور و بررسي يافته هاي تحقيقات پيشين، در فصل دوم پژوهش به تشريح و بررسي آنها خواهيم پرداخت.

1-6- فرضيه هاي تحقيق
تحقيق حاضر بر مبناي پژوهش هاي مشابه خارج از کشور و با توجه به مدل تعديل شده جونز8 (دچو
و همکاران، 1995) و مدل تعديل شده لينتنر (1956) در بازار نوظهور بورس ايران انجام شده است و انتظار مي‏رود که رفتار مديران را در نحوه مديريت سود شرکت ها و نحوه تقسيم سود آن ها توجيه نموده و براي سرمايه گذاران و سياست گذاران بورس از جهت رابطه بين دامنه اتکا بر فعاليت‏هاي مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود مفيد باشد. بر اين مبنا بر اساس ادبيات تحقيق و پاسخ به سوالات ياد شده، فرضيه‏هاي تحقيق به صورت زير بيان مي شوند:
فرضيه اول : بين دامنه اتکا به فعاليت هاي مديريت سود و نسبت پرداخت سود سهام رابطه معني‏داري وجود دارد.
فرضيه دوم : بين دامنه اتکا به فعاليت هاي مديريت سود و تغييرات سود تقسيمي رابطه معني‏داري وجود دارد.

1-7- روش تحقيق
تحقيق حاضر، تحقيقي توصيفي است و به لحاظ اينکه نتايج آن براي کليه ذينفعان، به خصوص سرمايه‏گذاران بالقوه و بالفعل شرکت ها در اخذ تصميمات مناسب سرمايه گذاري قابل استفاده است از حيث هدف، کاربردي مي باشد. اطلاعات مربوط به تحقيق از طريق روش کتابخانه اي با بررسي گزارش‏هاي مالي شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران گردآوري شده است. به منظور جمع آوري داده هاي مربوط به متغير مستقل و وابسته تحقيق، از صورت هاي مالي مندرج در بانک هاي اطلاعاتي و سايت اينترنتي سازمان بورس اوراق بهادار تهران استخراج شده است و براي تحليل آنها از نرم‏افزارهاي Excel، Spss و Eviews استفاده شده است.

1-8- قلمرو تحقيق
الف) قلمرو موضوعي تحقيق: شامل بررسي ارتباط بين مديريت سود و سياست هاي تقسيم سود در شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
ب) قلمرو مکاني تحقيق: از آنجا که در اين تحقيق براي اندازه گيري متغيرهاي مربوط به مديريت سود و سود سهام از گزارش ها و صورت هاي مالي موجود در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است، بنابراين بورس اوراق بهادار تهران به عنوان قلمرو مکاني تحقيق تعيين گرديده است.
ج) قلمرو زماني: قلمرو زماني اين تحقيق از ابتداي سال 1386 تا انتهاي سال 1390 مي باشد.

1-9- جامعه آماري و نمونه آماري
جامعه آماري اين تحقيق شامل شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد و نمونه آماري پژوهش بر اساس شرايط زير به روش حذف سيستماتيک انتخاب شده است:
1) تا پايان سال 1386 در بورس اوراق بهادار تهران پذيرفته شده باشند.
2) پايان سال مالي آن ها 29 اسفند ماه باشد و از سال 86 تا 90 در بورس فعال باشند.
3) اطلاعات مالي مورد نياز جهت استخراج داده ها در دسترس باشد.
4) شرکت ها طي قلمرو تحقيق، تغيير سال مالي نداشته باشند.
5) جزء بانک ها و ساير موسسات سرمايه گذاري نباشند.

1-10- مدل تحقيق
به منظور آزمون فرضيه ها و تجزيه و تحليل داده ها از معادلات رگرسيون زير استفاده مي کنيم:
مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه اول
DPOt = β0 + β1(DAt) + β2(ROEt) + β3(SIZE) + β4(LEV) + µt
DPO :پرداخت سود سهام
DA :اقلام تعهدي اختياري
ROE :درصد بازده حقوق صاحبان سهام
SIZE :اندازه شرکت
LEV :اهرم شرکت
مدل رگرسيون براي آزمون فرضيه دوم
Dti – D(t-1)i = β0 + β1 (Eit – Ei(t-1)) + β2(DAt) + β3(ROEt) + β4(SIZE) + β5(LEV) + µt
در مدل هاي بالا، ضرايب βمثبت (منفي) و معنادار به ترتيب بيان مي کنند که با افزايش ميزان مديريت سود، سود سهام پرداختي، بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه شرکت و اهرم مالي از سوي شرکت افزايش (کاهش) مي يابد. همچنين ضرايب مربوط به معناداري سود خالص شرکت نيز نشان مي دهد که با افزايش فعاليت هاي مديريت سود، تغييرات سود تقسيمي که نشانه پايداري پرداخت سود سهام سالانه شرکت است افزايش يا کاهش مي يابد.

1-11- متغيرهاي تحقيق
متغير مستقل: در اين تحقيق از مديريت سود به عنوان متغير مستقل استفاده مي شود و به منظور محاسبه اقلام تعهدي اختياري که شاخصي از مديريت سود مي باشد از مدل تعديل شده جونز (1995) استفاده خواهد شد.
متغير وابسته: سياست هاي تقسيم سود در اين پژوهش به عنوان متغير وابسته به کار مي رود و جهت محاسبه پرداخت سود سهام از نسبت سود تقسيمي به سود خالص و براي سنجش تغييرات سود تقسيمي از مدل کاملا تعديل شده لينتنر (1956) استفاده شده است.
متغيرهاي کنترل:
ROE: درصد بازده حقوق صاحبان سهام، که برابر است با سود خالص شرکت تقسيم بر ميانگين حقوق صاحبان سهام
SIZE: اندازه شرکت، برابر است با لگاريتم طبيعي مجموع دارايي ها
LEV: اهرم شرکت، برابر است با کل بدهي تقسيم بر کل دارايي

بايد يادآور شد که تحقيقات قبلي، چند عامل که بر سود تقسيمي شرکت اثر مي گذارند را شناسايي کرده اند. براي نمونه پورحيدري و قاسميان سقي (1389) در ايران، دريافتند که اهرم و اندازه شرکت، نقش قابل توجهي در تغييرات سود تقسيمي دارند. فاما و فرنچ9 (2001) و گرولن و همکاران10 (2002) نيز اثر اندازه و اهرم (بدهي) شرکت را بررسي نمودند و نتيجه گرفتند که شرکت هاي داراي دارايي ها و فرصت‏هاي رشد کمتر، تمايل کمتري به پرداخت سود سهام دارند. همچنين شرکت هاي داراي نسبت بدهي کمتر، انگيزه بيشتري براي پرداخت سود سهام دارند. در نتيجه ما نيز در تحقيق حاضر سه متغير بازده حقوق صاحبان سهام، اندازه و اهرم شرکت به عنوان متغيرهاي کنترلي در مدل هاي تحقيق گنجانده شده‏اند.

1-12- تعريف واژه ها و اصطلاحات
مديريت سود: دي جورج (1999) مديريت سود را نوعي دستکاري مصنوعي سود توسط مديريت، جهت حصول به سطح مورد انتظار سود براي بعضي از تصميم هاي خاص، مثل پيش بيني تحليل گران و يا برآورد روند سودهاي قبلي براي پيش بيني سودهاي آتي تعريف کرده است. در اين پژوهش منظور از مديريت سود، مديريت سود شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که از طريق مدل تعديل شده جونز (1995) محاسبه شده است.
مديريت سود فرصت طلبانه (سودجويانه): يعني مديريت، سود را به صورت فرصت طلبانه دستکاري و گزارش مي کند تا بيشترين منافع را براي خودش کسب کند (ورونيکا وهارتايودم11 ، 2008: 2).
مديريت سود کارآ (سودمند): يعني مديريت، سود را با اطلاعات محرمانه و خصوصي که دارد، اصلاح و گزارش مي کند تا بيشترين منافع را براي سهامداران داشته باشد. (ورونيکا وهارتايودم، 2008: 2).
اقلام تعهدي: تفاوت بين رقم عايدات سودخالص و جريان هاي نقدي حاصل از عمليات است. (جهانزيب و همکاران12، 2012: 86).
اقلام تعهدي اختياري: اقلام تعهدي قابل تفكيك به دو جزء اختياري و غير اختياري است. اقلام تعهدي اختياري قابل اعمال نظر توسط مديريت هستند. بنابراين جزء اختياري اقلام تعهدي به عنوان شاخصي در جهت كشف مديريت سود در واحدهاي اقتصادي استفاده مي شود (دچو و همكاران13 ، 1995: 36).
اقلام تعهدي غيراختياري: اين اقلام در طول زمان ثابت هستند و مديريت در اين نوع اقلام هيچ‏گونه دخالتي ندارد و انجام فعاليت هاي عملياتي واحد تجاري تعيين کننده اين اقلام مي باشد. اين نوع اقلام به واسطه مقررات سازمان ها و ديگر عوامل خارجي محدود هستند (حسيني ، 1385: 6).
سود تقسيمي: سودي است كه در مجمع عمومي ساليانه شرکت از طرف سهامداران جهت تقسيم، پيشنهاد مي گردد. در نهايت مي توان گفت، مبلغ سود دريافت شده از شركت مي باشد. لازم به ياد آوري است كه ممكن است نسبت به مقدار سود تحقق يافته در پايان سال كمتر و يا حتي بيشتر باشد. طبق قانون تجارت ايران، شرکت ها در صورت وجود منافع مکلف به پرداخت حداقل 10 درصد از سودخالص هرسال، بين
سهامداران خود مي باشند.
تغييرات سود تقسيمي: تغييرات سود تقسيمي از تفاضل سود تقسيمي سال جاري (t) و سال قبل (t-1) به دست مي آيد.
بازده حقوق صاحبان سهام :عبارت است از سود (پس از ماليات) تقسيم بر حقوق صاحبان سهام (وكيلي فرد ، 1389: 86).
اندازه شركت: براي كنترل ويژگي هاي متفاوت شركت هاي نمونه آماري در تحقيقات مالي، از يك متغير كنترلي استفاده مي شود. محققان معيارهاي گوناگوني براي اندازه شركت ها در نظر گرفته اند. در اين تحقيق جهت وارد نمودن اندازه شركت‏ها در الگوي آزمون فرضيات از لگاريتم ارزش دفتري كل دارايي ها استفاده شده است

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره سود سهام، بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران، عملکرد شرکت Next Entries تحقیق درباره حسابداران، بورس اوراق بهادار، انتقال اطلاعات، ارزش افزوده