تحقیق درباره زنجیره تامین، مدیریت اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد

مستلزم تخمين‌هاي استاندارد شده‌اي113 است. به همين دليل در اين مرحله تخمين‌هاي غيراستاندارد را که عمدتاً به مقياس114 خود وابسته هستند را به تخمينهاي استاندارد شده‌اي که وابسته به مقياس خود نيستند؛ تبديل مي‌شوند و اين کار تا حدودي برازش و پارامترهاي مدل را تحت تأثير قرار مي‌دهد.

و – ارائه نتايج
در اين مرحله نتايج مدل معادلات ساختاري به شکل نمودار مسير ارائه مي‌گردد. نمودار مسير يک نمايش گرافيکي از مدل معادلات ساختاري است. گام نهايي در هر تحقيق، گزارش نتايج تحقيق به روشي است که ساير محققين بتوانند از منطق رويه‌ها و تجزيه و تحليل‌هاي تحقيق و تفسيرهاي آن استفاده کنند. ( لاوي ، 1988) [5]
6-3- سوالات و فرضيه هاي تحقيق
با توجه به چارجوب نظري تحقيق كه بصورت تحليل مسير در شکل 1-3 ترسيم شده است، سوالات و فرضيات تحقيق را مي توان تدوين نمود.

شکل 1- 3: چارچوب نظري تحقيق، منبع:یافته های تحقیق
1-6-3- سوالات تحقيق
I) سوال اصلي
با توجه به ديدگاه مبتني بر منابع، مدیریت اطلاعات چگونه مي تواند رقابت پذيري پايدار زنجيره تأمين را افزايش دهد؟
II) سوالهاي فرعي
2- قابليتهاهاي کليدي زنجيره تأمين که منجر به رقابت پذيري پايدار مي شوند، کدامند و شاخص هاي شناسايي و اولويت بندي آنها چگونه است؟
3- مختصات درونی زنجیره تامین کدامند و شاخص هاي شناسايي و اولويت بندي آنها چگونه است؟
4- شاخص هاي مديريت اطلاعات و عملکرد زنجيره تأمين کدامند و اولويت بندي آنها چگونه است؟
2-6-3- فرضيه هاي تحقيق
فرضيه اصلي اول:
مديريت اطلاعات ميزان قابليتهاي کليدي زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
1-1- مديريت اطلاعات، هماهنگي زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
2-1- مديريت اطلاعات، انسجام زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
3-1- مديريت اطلاعات، تسهيم اطلاعات زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
4-1- مديريت اطلاعات، انعطاف پذيري زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
فرضيه اصلي دوم:
قابليتهاي کليدي زنجيره تأمين، مختصات درونی زنجیره تامین کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
1-2- هماهنگي زنجيره تأمين، فرهنگ زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
2-2- انسجام زنجيره تأمين، فرهنگ زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
3-2- تسهيم اطلاعات زنجيره تأمين، فرهنگ زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
4-2- انعطاف پذيري زنجيره تأمين، چابکی زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
5-2- هماهنگي زنجيره تأمين، کارايي زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
6-2- انسجام زنجيره تأمين، کارايي زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
7-2- تسهيم اطلاعات زنجيره تأمين، کارايي زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
8-2- انعطاف پذيري زنجيره تأمين، کارايي زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
فرضيه اصلي سوم:
استراتژي هاي زنجيره تأمين، عملکرد زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
1-3- چابکی زنجيره تأمين، عملکرد زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.
2-3- کارايي زنجيره تأمين، عملکرد زنجيره تأمين کشاورزی را تحت تاثير قرار مي دهد.

فصل چهارم
تجزيه و تحليل داده ها

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره اعتبار سازه، طرح پژوهش Next Entries منابع پایان نامه درباره زنجیره تامین، سیستم های اطلاعات، سیستم های اطلاعاتی