تحقیق درباره زنجیره تامین، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان

دانلود پایان نامه ارشد

مارلو51 بر اساس پيمايش شرکتهاي تايواني از روش مدلسازي معادلات ساختاري براي آزمايش ارتباط بين قابليتهاي لجستيک، عملکرد لجستيک، و عملکرد مالي استفاده نموده اند. نتايج اين تحقيق بيانگر آنست که قابليت مبتني بر اطلاعات بيشترين تأثير را بر قابليت محک زني، قابليت انعطاف پذيري، و عملکرد لجستيک دارد. علاوه بر اين، قابليت مبتني بر اطلاعات بطور مستقيم بر عملکرد مالي از طريق عملکرد لجستيک تأثير دارد.
کارتر و راجرز52 چارچوبي مفهومي براي پايداري زنجيره تأمين مبتني بر ارتباط بين عملکرد محيطي، اجتماعي و اقتصادي در حوزه مديريت زنجيره تأمين ارايه نموده اند. هو53 درجه انسجام زنجيره تأمين را با استفاده از متغيرهاي استراتژي رقابتي، حمايت مديريت ارشد، انسجام فرايند و وظايف انسجام شراکت مورد مطالعه قرار داد.[5]
چارچوب نظري تحقيق در شکل 2-2 نشان داده شده است. در ادامه اين بخش، همراه مرور هر يک از اقلام چارچوب نظري، تحقيقات مرتبط با آنها نيز ذکر خواهد شد.

شکل 2-2 : چارچوب نظری تحقیق

منبع: یافته های تحقیق

1-6-2- مديريت اطلاعات
کليد اساسي کسب مزيت رقابتي پايدار، ايجاد ارزش افزوده بيشتر براي مشتريان در مقابل ساير رقبا است. ارزش براي مشتري تابعي از ميزان تمايزي است که مشتري از خريد محصول کسب مي کند.(دلوین،2001).54 وو و ديگران55 با استفاده از ديدگاه مبتني بر منابع نشان داده اند که قابليتهاي زنجيره تأمين با بکارگيري فناوري اطلاعات، باعث تمايز شرکت نسبت به رقبا شده و غير قابل تقليد براي رقباست. در اين تحقيق، تأثير پيشرفت فناوری اطلاعات و هم راستايي فناوری اطلاعات بر قابلييتهاي زنجيره تأمين، و عملکرد بازاريابي و مالي مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي آنها ديدگاه جديدي در ارزيابي سرمايه گذاري فناوری اطلاعات در فرايند زنجيره تأمين فراهم نموده است. آنها نقش قابليتهاي زنجيره تأمين را به عنوان متغيري تعديل کننده بين پيشرفت فناوری اطلاعات و عملکرد سازماني بررسي نموده و معتقدند که قابليتهاي زنجيره تأمين قادر هستند تا منابع مرتبط بر فناوری اطلاعات را به سطح بالاتري از ارزش انتقال دهند.
در اين تحقيق، چهارشاخص براي اندازه گيري مديريت اطلاعات درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
تسهیم اطلاعات بین بخشهای مختلف زنجیره تامین کشاورزی .
تسهیل ارتباطات بین بخشهای مختلف زنجیره تامین کشاورزی .
تسهیم دانش فنی کشت بین کشاورزان وسازمانهای متولی.
تسهیم اطلاعات بین دولت و بخشهای مختلف زنجیره تامین.
2-6-2- قابليت هاي زنجيره تأمين
قابليت هاي زنجيره تأمين به توانايي سازمان در تشخيص، بکارگيري و استفاده از منابع داخلي و منابع خارجي براي تسهيل تمامي فعاليتهاي زنجيره تأمين اشاره دارد. )وو و همکاران56(. قابليتهاي زنجيره تأمين به عنوان ساختار ثانويه اي که داراي چهار بعد است در نظر گرفته مي شود: هماهنگي، انسجام و شایستگی و انعطاف پذيري. اين چهار بعد بدين دليل انتخاب شده اند که نشان دهنده تمامي فعاليتهاي مهم درگير در فرآيند زنجيره تأمين هستند. هر يک از اين چهار بعد به توانايي عمل بصورت چند وظيفه اي در فعاليتهاي بين سازماني مورد نياز در زنجيره تأمين اشاره دارند. بعلاوه ماهيت پوياي قابليتهاي زنجيره تأمين که شرکت را قادر به يادگيري و پاسخگويي به تغييرات محيطي مي کنند، برجسته مي نمايند. قابليت هاي زنجيره تأمين سطح بالاتري (اگر نگوييم بالاترين سطح) از سلسله مراتب قابليتهاي سازماني را نشان مي دهند که به دامنه گسترده يا وسيعي از يکپارچگي دانش همانطور که در بالا اشاره شد نياز دارند. اين نوع قابليت هاي سطح بالا به سختي بدست مي آيند و بنابراين سطح بالاتري از حمايت را در مقابل حجم رقابتي ايجاد مي کنند و به عنوان منبع ارزشمندي از مزيت رقابتي پايدار بشمار مي روند. ]5[
در اين تحقيق چهار مولفه قابليت هاي زنجيره تأمين بررسي شده اند که عبارتند از:
هماهنگي زنجيره تأمين
انسجام زنجيره تأمين
اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین
انعطاف پذيري زنجيره تأمين
3-6-2- هماهنگي زنجيره تأمين
هماهنگي بين سازماني به توانايي يک شرکت جهت هماهنگ نمودن فعاليتهاي تعامل با شرکاي زنجيره تأمين اشاره دارد.(یاتیس و بنجامین و دیگران)57 هماهنگي با شرکاي زنجيره تأمين شامل هماهنگي مواد، مالي، نيروي انساني، و تجهيزات سرمايه اي از اخذ سفارش تا تکميل و تحويل سفارش را شامل مي شود (ساهین و رابینسن)58. بهبود هماهنگي بين شرکاي زنجيره تأمين مي تواند به کاهش هزينه هاي تعامل و بهبود کارايي عمليات بين شرکاي زنجيره تأمين کمک کند و بنابراين يکي از شاخص هاي کليدي در ارزيابي قابليت زنجيره تأمين به شمار مي رود.
مرور ادبيات تحقيق ارائه شده به وسيله برگس و ديگران59 نشان مي دهد تعداد کمي رويکرد چند نظريه اي قوي در زنجيره تأمين وجود دارد. با درنظر گرفتن مسايل مديريت بين اعضاي زنجيره تأمين، نياز به حل اين مسأله با استفاده از تئوري هماهنگي احساس مي شود. در هر سيستمي، کارکرد هموار60 زير سيستم ها نتيجه زير سيستم هاي خوب هماهنگ شده هستند. با اين وجود، تعريف دقيق هماهنگي بسيار مشکل است. چشم انداز منحصر به فردي راجع به هماهنگي وجود ندارد، اما کمبود هماهنگي را مي توان به وسيله معيارهاي مشخصي درک نمود.آرون کاندا و دشموخ61. کمبود هماهنگي ممکن است منجر به عملکرد ضعيف زنجيره تأمين شود. نتايج هماهنگي ضعيف عبارتند از: پيش بيني هاي ناصحيح، نرخ بهره برداري پايين از ظرفيت، موجودي اضافي، سطح ناکافي رضايت مشتري از خدمت، هزينه هاي موجودي، مدت زمان طولاني محصول تا بازار، پاسخگويي ضعيف به سفارش، کيفيت پايين، تمرکز ضعيف بر مشتري و نارضايتي مشتري(رماد و اسپکمن)62. متداولترين تعريف پذيرفته شده از هماهنگي در پيشينه تحقيق عبارت است از: “عمل مديريت ارتباط هاي بين زير سيستم ها و تلاش مشترک زير سيستم ها براي کار با يکديگر جهت دستيابي به اهداف مالي تعريف شده” مالون و کراوستون 63.
هوت و هوک64 پيشينه تحقيقي در مورد ارتباط خريدار ـ تأمين کننده از ديدگاه تئوري هزينه معامله، تئوري ساختار استراتژي و تئوري مبتني بر منابع ارايه نموده است. آنها چارچوبي براي درک اينکه چگونه روابط خريدار – تأمين کننده در طي دهه هاي گذشته از فرايندهاي تعامل در قراردادهاي موضعي به فرايندهاي همکاري بر مبناي اعتماد و تسهيم اطلاعات فراهم نموده اند. پيشينه تحقيق بسيار فراواني در مورد مشارکت برمبناي مفهوم زنجيره تأمين ارائه شده است، اما آزمون اين مفاهيم نيازمند به کارگيري تحقيق عملي در زنجيره تأمين است65. ساهين و رابينز66 پيشينه تحقيق را در سطح عملياتي جهت مطالعه تأثير اطلاعات زمان واقعي و هماهنگي تصميم گيري در تنوع تقاضا، عدم صحت پيش بييني، سياست موجودي و عوامل سرمايه گذاري در يک محيط برنامه ريزي چند مرحله اي و چند دوره اي بررسي نموده اند .
مزاياي مورد انتظار هماهنگي زنجيره تأمين توسط محققان و مشارکت کنندگان جهت توسعه و آزمون مفهوم هماهنگي مورد توجه قرار گرفته است. اين مطالعات شامل ويژگي هاي فرايندهاي هماهنگي بين شرکتي مانند گفتگوي مؤثر، تبادل اطلاعات، مشارکت، هماهنگي کانالي، کارايي عملياتي و مانيتور عملکرد هستند حوزه اي از تمرکز محققين هماهنگي زنجيره تأمين در مشکلات مربوط به اقتباس هماهنگي در زنجيره تأمين است: کمبود شفافيت اطلاعاتي در زنجيره تأمين، سکون مديريت و هماهنگي محدود شده به اولين شرکت متصل به زنجيره تأمين و نه براي تمامي اعضاي زنجيره تأمين.)سیماتپنگ و دیگران67 (. حوزه هاي ديگر در خصوص معني هماهنگي، مکانيزم هاي هماهنگي و مدل هاي مفهومي مباحث مختلف هماهنگي هستند. بارات تأکيد مي کند که هماهنگي زنجيره تأمين در زمينه رفتار خريد مشتري و نيازهاي خدماتي با اجزاي گوناگون، ايجاد کننده تشريک مساعي زنجيره تأمين است. حوزۀ نوظهور هماهنگي زنجيره تأمين شامل تجربيات برون سپاري در خصوص ظرفيت توليد ناکافي تأمين کنندگان است(سینها و سارماه)68. پيش قدمي هاي ديگر عملي از قبيل برنامه ريزي تشريک مساعي69، پيش بيني و بازپرسازي و مرجع عمليات زنجيره تأمين70 توسط محققين انجام شده است.[5]
در اين تحقيق، 4 شاخص براي اندازه گيري هماهنگي زنجيره تأمين درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
کارايي الگوهای کشت محلی در هماهنگی کشاورزان با هم
کارايي الگوهای کشت ملی در هماهنگی کشاورزان با بازار
کارایی تعرفه های واردات و صادرات در هماهنگی
انجام فعاليتهاي هماهنگ کننده با حداقل هزينه
4-6-2- انسجام و يکپارچگي فعاليت
مقصود از انسجام و يکپارچگي، هماهنگي و تسهيم اطلاعات و منابع براي مديريت مشترک است. در حقيقت، هدف اصلي از انسجام زنجيره تأمين، انسجام روابط، فعاليتها، وظايف، فرايندها و مکانهاي يک شرکت از يک سو و با مشتريان، تأمين کنندگان و ساير اعضاي زنجيره تأمين از سوي ديگر است. (لامبرت و کوپر(71. فاوست و مگنان72 در بررسي تجربي خود به اين نتيجه رسيدن که تعداد کمي از شرکتها به انسجام کامل بين تمامي اعضاي جلويي و عقبي زنجيره تأمين دست مي يابند و اکثر شرکتها فقط با اولين شرکت جلويي و عقبي خود يکپارچه مي شوند. مسووليت انسجام با شرکتهاي بعدي بطورمعمول به اولين شرکت جلويي و عقبي واگذار مي شود. اين موضوع باعث ضعيف شدن زنجيره تأمين کلي مي شود، زيرا کل زنجيره تأمين بطور کامل همگام نشده اند. پاور73 سه جزء اصلي انسجام زنجيره تأمين را شناسايي نموده است: سيستم هاي اطلاعاتي، مديريت موجودي و ارتباطات زنجيره تأمين با هدف کاهش هزينه ها و بهبود سطوح خدمت به مشتري.
مدلهاي مختلفي براي انسجام زنجيره تأمين ارايه شده است. ويزنر74 مدلي 9 مرحله اي براي انسجام زنجيره تأمين به شرح زير ارايه نموده است :
تعريف شرکاي حياتي زنجيره تأمين
بازنگري و بکارگيري استراتژي هاي زنجيره تأمين
همراستايي مختصات درونی زنجیره تامین با اهداف کليدي زنجيره تأمين
توسعه معيارهاي عملکرد داخلي براي اثربخشي فرايندهاي کليدي
ارزيابي و بهبود انسجام داخلي فرايندهاي کليدي زنجيره تأمين
توسعه معيارهاي عملکرد براي فرايندهاي کليدي
ارزيابي و بهبود انسجام فرايند خارجي و عملکرد زنجيره تأمين
گسترش انسجام فرايند به شرکاي سطوح قبلي و بعدي زنجيره تأمين
باز ارزيابي سالانه يا در زمانهاي مورد نياز
شرکتها فعاليتهايشان را هم از لحاظ داخلي و هم در بين شرکايشان منسجم مي کنند75 که در اين تحقيق بر انسجام بين شرکا تأکيد مي شود. انسجام بين شرکتها به عنوان فرآيندي دو بعدي در نظر گرفته مي شود: انسجام تکنولوژيکي بين شرکتي و انسجام فعاليت. انسجام تکنولوژيکي به سطح همراستايي تکنولوژي با شرکا اشاره دارد، در حالي که انسجام فعاليت به عنوان نحوه هماهنگيهاي شرکت از لحاظ فعاليت هاي استراتژيک بين شرکا از طريق برنامه ريزي و پيش بيني با شرکاي زنجيره تأمين است76. پيشينه تحقيق موجود، تمايز اين دو بعد را مشکل مي شمارد. تمايز از اين جهت مهم است که درجه بالاتري از انسجام فعاليت باعث خروجي مطلوب انسجام تکنولوژيکي با شرکاي زنجيره تأمين مي شود. به عبارت ديگر، انسجام تکنولوژيکي با شرکا نمي تواند تضمين نمايد که فعاليتهاي زنجيره تأمين به طور اتوماتيک بعد از توسعه اين تکنولوژي منسجم شوند. شرکتها نيازمند آن هستند که به طور اساسي روش انسجام کسب و کار خود را با شرکايشان از تعامل گسسته به پيوسته و تعاملات سازگار جهت کسب انسجام فعاليت با شرکايشان انتقال دهند.(کلارک و استودارد77). بنابراين، سطح انسجام فعاليت، شاخص خوبي براي قابليتهاي زنجيره تأمين شرکت است. [5]
در اين تحقيق،چهار شاخص براي اندازه گيري انسجام زنجيره تأمين درنظر گرفته شده است که عبارتند از:
اشتراک موجودی بین عمده فروشان و خرده فروشان
اشتراک موجودی و انبار بین کشاورزان
برآورد و برنامه ريزي تقاضاي آتي بطور مشترک بین توزیع کنندگان
اشتراک و انسجام بین تامین کنندگان کود و بذر و سم و کشاورزان
5-6-2- اصلاح فرهنگ در زنجیره تامین:
فرهنگ سازماني موضوعي است كه به تازگي در دانش مديريت و در قلمرو رفتار سازماني راه

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره زنجیره تامین، زنجیره ارزش، انعطاف پذیری Next Entries تحقیق درباره زنجیره تامین، استان اصفهان، ارتقای عملکرد