تحقیق درباره زنجیره تامین، زنجیره ارزش، انعطاف پذیری

دانلود پایان نامه ارشد

آوری ها مرتبط شده است.
قدرت مصرف کننده:
مصرف کننده امروزی غذایی می خواهد که غنی و ایمن و سالم باشد، برای وی تجربه ای جدید باشد و در دسترس او باشد.قابل ردیابی حین زنجیره تامین باشد و در ارتقای کیفیت زندگی اش سهیم باشد.
جهت گیری زنجیره تامین نسبت به ارزش:
جهت گیری زنجیره تامین از مختصات درونی زنجیره است و وابسته به مسائلی چون فرهنگ حاکم بر زنجیره تامین می باشد در زیر برخی عوامل موثر بر این جهت گیری را بر می شماریم:
1)میزان و نوع اطلاعات به اشتراک گذاشته شده:
در زنجیره های قیمت گرا، اعضا قدرت را از طریق اطلاعات حیاتی چون علائم قیمتی از طرف خریدار یا علائم تامین از تامین کنندگان به دست می آورند. و این ابزاری برای چانه زنی و افزایش درآمد این عضو می شود و البته تحمیل هزینه به عضوی دیگر در زنجیره را در پی دارد. این رفتار منجر به رسیدن بیشترین ارزش به مصرف کننده نمی شود. در زنجیره های ارزش گرا اشتراک اطلاعات آزادانه و رایگان است و نیازهای اطلاعاتی شرکای زنجیره کاملا درک و برآورده می شود. و اطلاعات برای ارزش یابی روند تولید ارزش برای مصرف کننده به کار می رود.
2)جهت گیری زمانی شرکای زنجیره:
نگاه کوتاه مدت، اجازه به درک نیازهای همدیگر در زنجیره نمی دهد و بیشتر منجر به قیمت گرایی می شود تا ارزش گرایی. به عبارت دیگر هر چه نگاه اعضای زنجیره بلند مدت تر باشد رویکرد زنجیره به سمت ایجاد ارزش برای مصرف کننده خواهد بود.
3)طبیعت ارتباطات بنگاه با بنگاه:
در ارتباطات بدون روند مشارکتی بین اعضای زنجیره و بدون درک متقابل نیازهای اعضا نمی توان ابر ارزش مصرف کننده را ایجاد کرد.
4)مبنای تعاملات بین اعضای زنجیره:
تعاملاتی که در مبنای تراکنش به تراکنش هستند بیشتر به سمت قیمت گرایی در زنجیره سوق داده می شوند. اما تعاملات مبتنی بر ارتباطات ایجاد کننده ارزش خواهند شد.
5)تعمیق در زنجیره:
در یک محیط قیمت گرا، اعضای زنجیره کاملا مستقل از هم عمل می کنند و هر چه به سمت ارزش گرایی پیش برویم می بینیم که بعضا اعضا در فرصتهای پیش آمده به همدیگر اتکا دارند تا جایی که در زنجیره های مبتنی بر ارزش مشارکت کامل و تمام عیار را می بینیم.
6)کاربرد قدرت در زنجیره:
قدرت ممکن است در دست برخی افراد باشد و یا کل زنجیره به تعیین کنندگی و قدرت مصرف کننده به خاطر اینکه تصمیم خرید با اوست، گواهی بدهد. در چنین زنجیره هایی، کل زنجیره به دنبال تطبیق با نیازهای مشتری خواهند بود.
7)گرایش اعضای زنجیره:
در یک زنجیره قیمت گرا اعضا بیشینه کردن سود شخصی را در راس اهداف خود قرار می دهند. به تدریج که بر میزان اهمیت به ارزش مشتری افزوده می شود اولویت ارزش آفرینی و سود کلی زنجیره بالاتر می رود تا جایی که هدف کاملا در بهینه کردن کل زنجیره دیده می شود.
بسته به نمره ای که زنجیره های تامین از هر یک از شاخص های ذکر شده می آورند می توان آنها را در سه رده دسته بندی کرد: زنجیره های سنتی با پایین ترین نمره، زنجیره های مدیریت شده طبقه ای با نمره میانه و زنجیره های بهترین عملکرد با نمره عالی.
در تولید محصولات تازه کشاورزی، معیارهای رقابت پذیری انواع مذکور را می توان با هم مقایسه کرد.
این معیارها عبارتند از: قدرت نوآوری و کپی نشدن، توان تضمین جامعیت محصول، سرعت و انعطاف پذیری، و…
جدول 4-2-چرخه ارزش در زنجیره تامین های مختلف

زنجیره های سنتی
زنجیره های مدیریت شده طبقه ای
بهترین عملکردهای زنجیره تامین جاری
سرعت پاسخ گویی
بالا
میانه
میانه
انعطاف پذیری
بالا
بالا
بالا
توان نوآوری
پایین
میانه
بالا
آسانی کپی شن توسط رقبا
آسان
میانه
مشکل
ردیابی پذیری کالا
پایین
بالا
بالا
رقابت پذیری کلی
می تواند بالا باشد
می تواند بالا باشد
می تواند بالا باشد

منبع:]4[
2-5-2 فناوری اطلاعات و دانش محوری، منبعی برای افزودن ارزش
به خاطر جهانی سازی بازارهای محصولات باغی افزایش چند برابری در پیچیدیگی های ترابری ایجاد کرده است.فسادپذیری این محصولات ، زنجیره های تامین را حساس به زمان کرده است.هر بهبودی در قابلیت انبارش و حمل محصولات ارزش تجاری بالایی دارند.و البته این قابلیت ها بدون تبادل دانش بی معنی است. و زمان بندی و کیفیت دانش تبادل شده تعیین کننده ارزش ایجاد شده از طریق انبارش و حمل است.بدون این سیستم ها جریان محصول در حین و بین شرکت ها غیر ممکن است.اطلاعات برای ذخیره ویژگی های محصول ، موقعیت آن در زنجیره ارزش در هر لحظه ،حالت فرآیندی که محصول را منتقل می کند و ارزش محصول در هر مرحله از زنجیره است.اطلاعات همین طور جهت اتخاذ تصمیم حین زنجیره به کار می آیند.سیستم های اطلاعاتی دانش محور فرصت اصلی برای بخش ترابری زنجیره تامین جهت پیشرفت و تبدیل به یک زنجیره ارزش است.
تبادل اطلاعات برای بهبود پیش بینی ها و جریان بهبود یافته اطلاعات و مواد در بین گلوگاههای زنجیره حیاتی است. سکوهای جای دهی مبتنی بر وب برای کل شبکه توزیع دسترسی به گزینه های پشتیبانی کم هزینه را فراهم می کند.گزینه هایی در گلوگاه از قبیل خودکارسازی پذیرش سفارش و امکان خرید گروهی جهت کاهش واسطهای ترابری و انبارداری مجازی برای کاهش موجودی. همچنین خودکار سازی، خطاهای فرآیند و شکستهای آن را خصوصا در فصول پر تقاضا کم می کند و زمان را برای مشاوره و ارتباط با مشتری باز می کند. این خودکار سازی میتواند از طریق کاتالوگ اینترنتی فروشگاه الکترونیکی که اطلاعات محصول و قیمت و میزان و تاریخ تحویل و تنوع واحدهای تجاری را ارائه می کند، انجام شود. مشکل تعداد زیاد واسطهای مشتری با تناوب زیاد سفارش در اوج تقاضا را با ساختن جریان های اطلاعات برای خطوط تولید و شرکای تجاری می توان کاهش داد. فن آوری اطلاعات مشکل نیاز به موجودی امنیت بالا برای محصولات شیمیایی را که ناشی از عدم قطعیت تقاضاست از طریق پیشنهادات سوق داده شده به سوی باقی مانده موجودی و به اشتراک گذاشتن موجودی و اطلاعاتش حین سطوح زنجیره حل می کند.( به نوعی موجودی مجازی).]24[
یک گزینه برای کاهش عدم شفافیت اطلاعاتی در شبکه توزیع، یک انبار مجازی برای اشتراک اطلاعات در میان انبارها و اشتراک موجودی بین تامین کننده و خریدار است. این انبار می تواند موجودی امنیت را کاهش دهد و میزان سرمایه درگیر را پایین بیاورد.
از معمول ترین فن آوری های اطلاعاتی که در این حوزه استفاده می شود عبارتند از:
o EDI
o MRP طرح ریزی نیازمندی های مواد اولیه
o MRPIIطرح ریزی منابع تولید
o ERP
o APS زمان بندی و طرح ریزی پیش رفته
3-5-2 فن آوری عاملها و دانش محوری
سیستم های چند عاملی در اصل برای سیستم های مدیریت عملیات قابل پیکربندی مجدد و قابل اطمینان و واکنشی طراحی شدند و کاربردهای زیادی در تولیدات کارخانه ای و سیستم های اطلاعاتی پیدا کردند.(کاریدی و کاوالیری)42 در کشاورزی این سیستم ها فرصتی برای شکستن پیچیدگی روابط بین و حین بخشهای زنجیره ارزش را فراهم آورده اند. و این بخشها را به بخشهای قابل مدیریت تر مبدل کرده اند. شن و همکاران43 12 ویژگی را برای یک عامل بر می شمرد:شبکه محور، متعامل، نیمه خود مختار، واکنشی، مشورتی، مشارکتی، پیش فعال، پیش بینی کننده، تطبیق پذیر، منعطف، مصر و متحرک.]26[
سیستم های چند عاملی هم چنین برای تحلیل پویایی و عملکرد زنجیره ارزش از چندین طریق، کاربرد دارند:
از طریق ایجاد توان تعیین گلوگاههای زنجیره و با ایجاد مزایای اقتصادی- عملکردی با حذف این گلوگاهها.
از طریق تعیین و سنجش مزایای چیدمان های مشارکتی تر در زنجیره.
از طریق سنجش قابلیت ارتجاعی سیستم در برابر عدم قطعیت ها.
ارزیابی فرصتهای ایجاد دیگر گزینه های ساختار زنجیره.
ارزیابی مزایای ترابری ی و اقتصادی بهبود شفافیت اطلاعاتی.
سیستم های چند عاملی همچنین می توانند مذاکرات حین بخشهای مختلف زنجیره را پوشش دهند44. باید از این ابزار به عنوان یک ابزار تجارت الکترونیک بهره برد تا قراردادهای بین تولید کننده و کارخانه را به همراه مذاکرات پیچیده اش پوشش دهد.
در فن آوری عامل ها نگاه به فضای مساله به عنوان جامعه ای از عاملهای مذاکره کننده و خدمات رسان می باشد. فن آوری عاملها در توانمند سازی مدیریت زنجیره تامین بر مبنای این ایده بروز کرد که تولیدات می توانند هوشمند شوند تا خود را حین شبکه توزیع هدایت کنند. بهینه کردن عاملهای هوشمند می تواند به
o کاهش انبار ها
o کاهش اثر شلاقی
o ارتقاء ارتباطات
o و امکان هماهنگی زنجیره بدون اشتراک مخاطره مضر
o و خرید و فروش حتی حین حمل و نقل
کمک کند. فن آوری عامل ها دارای جنبه های کلیدی زیر است:
o تعامل انواع مختلف عاملها برای تبادل پیام.
o خود مختاری و عمل به صورت منفرد یا در همکاری.
o در دسترس بودن آنلاین زمانبندی ها برای کاربر.
o جریان اطلاعات ضعیف که اصلی ترین علت ناکار آمدی ها ست توسط عامل با افزودن مشاهده پذیری و انعطاف پذیری لازم بر طرف می شود. ]3[

6-2- چارچوب نظري تحقيق
هدف اصلي زنجيره تأمين، افزايش رقابت پذيري پايدار است. براي دستيابي به اين هدف مي بايست از چارچوب مشخصي بهره برد. ديدگاه مبتني بر منابع که به تحليل منابع، قابليتها، و توانمنديها در جهت افزايش مزيت رقابتي پايدار مي پردازد، مي تواند به عنوان چارچوبي براي تحليل چگونگي دستيابي به رقابت پذيري پايدار زنجيره تأمين مورد استفاده قرار گيرد. اين تحقيق نحوه ارتباط بين مديريت اطلاعات و رقابت پذيري زنجيره تأمين را از ديدگاه مبتني بر منابع بررسي مي کند. به عبارت ديگر، اين تحقيق به دنبال چگونگي تأثير مديريت اطلاعات بر قابليتهاي هاي زنجيره تأمين و در نهايت بر رقابت پذيري پايدار زنجيره تأمين است. در ذيل برخي تحقيقات مرتبط با رقابت پذيري پايدار زنجيره تأمين ارايه شده است.
ها و کرشنان45 مدلي ترکيبي از تکنيکهاي AHP، DEA و ANN براي انتخاب تأمين کنندگان رقابتي جهت افزايش رقابت پذيري زنجيره تأمين ارايه کرده اند. آنها معتقدند که شرکتهاي درون زنجيره تأمين از طريق توسعه روابط نزديک تر با شرکتهاي عضو زنجيره تأمين، مي توانند به مزيت رقابتي پايدار دست يابند و بطور معني داري زمان و هزينه را با توجه به مديريت صحيح زنجيره تأمين کاهش دهند، درحاليکه همزمان به نيازهاي مشتريان نيز پاسخ مي دهند. در محيطي رقابتي، مديريت زنجيره تأمين موفق، در تقويت رقابت پذيري شرکت سودمند است.[5]
هالت و ديگران46 معتقدند با توجه به اهميت زنجيره تأمين شرکت، در مورد جنبه هاي غير ملموس منابع سازمان و چرايي اينکه برخي زنجيره هاي تأمين موفقند و برخي شکست مي خورند, تحقيقات کمي انجام شده است. آنها با استفاده از ديدگاه مبتني بر منابع نشان دادند که ارتباط مناسب بين استراتژي و هشت عنصر دانش، کليدي براي دستيابي به عملکرد بالاي زنجيره تأمين هستند و سرمايه گذاري در دانش مي تواند منجر به دستيابي به عملکرد بالاي زنجيره تأمين شود.[5]
لي و ديگران 47پنج بعد معمول مديريت زنجيره تأمين (مشاركتراهبردیبا تأمين كننده، ارتباط با مشتريان، سطح اشتراك گذاري اطلاعات، كيفيت اشتراك گذاري اطلاعات، و تعويق) و ارتباط بين ابعاد معمول زنجيره تأمين، مزيت رقابتي و عملكرد سازماني را بررسي نمودند. نتايج اين تحقيق با استفاده از ديدگاه مبتني بر منابع بيانگر آنست كه سطوح بالاتر معمول مدیریت زنجیره ارزش مي تواند منجر به كسب مزيت رقابتي و بهبود عملكرد سازماني شود. همچنين مزيت رقابتي مي تواند تأثير مثبت و مستقيم بر عملكرد سازماني داشته باشد. [5]
ثاوني48 معتقد است كه انعطاف پذيري بيش فعال49 موجب ايجاد مزيت رقابتي براي شركت مي شود. وي مدلي با استفاده از ديدگاه مبتني بر منابع ارايه نموده است كه نه تنها استفاده موثري از انعطاف پذيري همزمان براي هدفهاي هم بيش فعال و هم واكنشي50 فرموله مي كند، بلكه نشان دادن همزمان فرصتها و عدم اطمينان ها در طي زنجيره تأمين را ممکن مي کند. در اين مدل، يازده بعد انعطاف پذيري تعريف شده و سپس در سه سطح طبقه بندي شده اند.[5]
شان و

پایان نامه
Previous Entries تحقیق درباره زنجیره تامین، زنجیره ارزش، محصولات کشاورزی Next Entries تحقیق درباره زنجیره تامین، فناوری اطلاعات، عملکرد سازمان